Menfi Tespit Davasında İmzaya İtiraz

Menfi Tespit Davasında İmzaya İtiraz

Menfi Tespit Davasında İmzaya İtiraz Nedir Neden Açılır? Menfi tespit davası hukuki yarar olmadan açılamaz. Menfi tespit davalarında bu yararın olması oldukça önemlidir. Hakkında takip başlatılan borçlunun, borcu ödemden önce borçlu olmadığının tespit edilmesi için açılan davalar menfi tespit davasıdır. Borç ilişkisini ortaya çıkaran sözleşme veya senetler üzerinde yer alan imzanın kendisine ait olmadığını iddia eden kişiler, imzaya itiraz ve menfi tespit davası ile icra takibini durdurabilir ve haklılığını mahkeme önünde ispat edebilir.

Menfi tespit davasında kişi borçlu olmadığını ispat etmesi halinde borcu ödemekten kurutulur. İcra takibinden önce veya icra takibinden sonra menfi tespit davası açılabilmektedir. Aleyhine icra takibi başlatılan kişiler menfi tespit davası açabilir ve söz konusu senet üzerindeki imzaya itiraz edebilir.

Menfi Tespit Davası Nedir?

Menfi tespit davası, borçlunun, borcunu ifa etmeden önce bu borcun kendisine ait olmadığının tespit edilmesi için açılan davalardır. Sahte imza veya kanunsuz borçlanma gibi durumların ortay çıkması halinde kişiler dava açabilmektedir. Haklılıklarını ispat eden kişiler borcu ödemekten kurtulmaktadır.

Menfi tespit davası iki farklı süreç içinde açılabilmektedir. Menfi tespit davası;

 • İcra takibinden önce veya
 • İcra takibinden sonra

Açılabilmektedir. Bir borç ilişkisinin var olduğunu iddia eden kişilerin icra dairelerinden başlattıkları icra takiplerine karşı kişiler imzaya itiraz ve menfi tespit davası ile mahkemelere başvuru yapabilmektedir. İmzaya itiraz süresinin kaçırılması halinde veya söz konusu borcun olmadığının ispat edilememesi halinde aleyhte karar verilmektedir.

Menfi Tespit Davasında İmzaya İtiraz Süreci

İmzaya itiraz talebiyle açılan davalarda icra mahkemesi duruşmalı olarak söz konusu davayı incelemektedir. İmzaya itiraz davasında davacının duruşmada hazır bulunması oldukça önemlidir. Şayet borçlunun duruşmada olmaması veya itirazını ispatlayamaması halinde itirazın gececi olarak kaldırılması kararı verilebilir.

İmzaya itiraz yapıldıktan sonra mahkeme tarafından bilirkişilere inceleme yaptırılmaktadır. İncelemelerin ardından bilirkişinin imzaya itirazın haklı olduğuna kanaat getirmesi gerekmektedir. Takip kesinleştikten sonra menfi tespit davası açılması halinde, söz konusu itiraz kabul edilirse alacaklı taraf için hukuki süreç başlar.

Menfi Tespit Davasında İmzaya İtiraz Süreci

Menfi Tespit Davasında İmzaya İtiraz Süreci

İcra Takibinden Sonra Menfi Tespit Davasının Açılması

İcra takibinden sonra menfi tespit davası açılması mümkündür. İcra takibinden sonra açılan davalarda da takip hemen durdurulmaz. İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında, takipten önce açılan davadan farklı olarak mahkeme tarafından takibin durdurulması adına karar verilememektedir. İcra takibinin durdurulması kararının verilmediği için borçlu kişi geçici olarak ihtiyati tedbir isteyebilir. Bu sayede icra sürecinde alınan paranın alacaklıya geçmesi engellenebilir.

İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davası borçlunun lehine sonuçlanırsa söz konusu icra takibi durur. Mahkeme tarafından hiç borcun olmadığına karar verilirse tamamen, kısmen haklılığına karar verilirse kısmen eski hale iade yapılır. Menfi tespit davası icra takibinden önce imzaya itiraz ile açılarak borcun ortadan kaldırılması istenebilir.

Menfi Tespit Davasında İmzaya İtiraz

MENFİ TESPİT DAVASI – DAVACININ İMZA ÖRNEĞİ VERMEK İÇİN MAHKEMEYE BELİRLENEN GÜNDE MÜRACAAT ETMEDİĞİ – İHTAR GEREĞİNCE DAVACININ İNKAR ETTİĞİ İMZANIN KENDİSİNDEN SADIR OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKTİĞİ GEREKÇESİ İLE DAVANIN REDDİ – HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davacı asile usulüne uygun ihtarlı davetiye tebliğine rağmen davacının imza örneği vermek için mahkemeye belirlenen günde müracaat etmediği, ayrıca davacının karşılaştırmaya esas imza örneklerinin temin edileceği yerleri de ihtara rağmen bildirmediği, ihtar gereğince davacının inkar ettiği imzanın kendisinden sadır olduğunun kabulü gerektiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir. (2004 S. K. m. 72)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davalılar vekilince süresi içerisinde temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili aleyhine başlatılan ..sayılı takip dosyasının dayanağı olan.. tutarlı senetteki yazı ve imzanın müvekkiline ait olmadığını, senedin sahte olduğunu, alacaklı konumunda olan … ın alacağını muvazaalı olarak diğer davalı …a temlik ettiğini ileri sürerek, müvekkilinin söz konusu takip nedeniyle borçlu olmadığının tespitini ve %20 den aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına hükmedilmesi talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, davacının konu hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı şikayet üzerine başlatılan … soruşturma nolu dosyada yapılan inceleme ile dava konusu senetteki imzanın davacıya ait olduğunun anlaşıldığını, davanın alacağın tahsilini geciktirmek maksadı ile açıldığını savunarak, davanın reddini ve davacının %20 icra inkar tazminatına mahkum edilmesini istemiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davacı asile usulüne uygun ihtarlı davetiye tebliğine rağmen davacının imza örneği vermek için mahkemeye belirlenen günde müracaat etmediği, ayrıca davacının karşılaştırmaya esas imza örneklerinin temin edileceği yerleri de ihtara rağmen bildirmediği, ihtar gereğince davacının inkar ettiği imzanın kendisinden sadır olduğunun kabulü gerektiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Sonuç: Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca alınmış…tarihli uzman bilirkişi raporu ile dava konusu bonodaki imzanın davacıya ait olduğunun saptanmış olmasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 25.05.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

7 SORULAR

 1. TOYGUN ORHAN dedi ki:

  Menfi Tespit Davasında İmzaya İtiraz Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 2. SEVDA AKÇINAR dedi ki:

  Menfi Tespit Davasında İmzaya İtiraz Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 3. MELİHCAN ERBAY dedi ki:

  Menfi Tespit Davasında İmzaya İtiraz Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 4. ZAFER AYHAN dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Menfi Tespit Davasında İmzaya İtiraz hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 5. OĞUZ CAYMAZ dedi ki:

  Menfi Tespit Davasında İmzaya İtiraz dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 6. GÜLBİN BANİ dedi ki:

  Menfi Tespit Davasında İmzaya İtiraz Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 7. DEVRİM ALOĞLU dedi ki:

  Menfi Tespit Davasında İmzaya İtiraz Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri