Menfi Tespit Davasında İmzaya İtiraz

T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2016/1178 Karar: 2016/9339 Karar Tarihi: 25.05.2016

MENFİ TESPİT DAVASI – DAVACININ İMZA ÖRNEĞİ VERMEK İÇİN MAHKEMEYE BELİRLENEN GÜNDE MÜRACAAT ETMEDİĞİ – İHTAR GEREĞİNCE DAVACININ İNKAR ETTİĞİ İMZANIN KENDİSİNDEN SADIR OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKTİĞİ GEREKÇESİ İLE DAVANIN REDDİ – HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davacı asile usulüne uygun ihtarlı davetiye tebliğine rağmen davacının imza örneği vermek için mahkemeye belirlenen günde müracaat etmediği, ayrıca davacının karşılaştırmaya esas imza örneklerinin temin edileceği yerleri de ihtara rağmen bildirmediği, ihtar gereğince davacının inkar ettiği imzanın kendisinden sadır olduğunun kabulü gerektiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir. (2004 S. K. m. 72)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davalılar vekilince süresi içerisinde temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili aleyhine başlatılan ..sayılı takip dosyasının dayanağı olan.. tutarlı senetteki yazı ve imzanın müvekkiline ait olmadığını, senedin sahte olduğunu, alacaklı konumunda olan … ın alacağını muvazaalı olarak diğer davalı …a temlik ettiğini ileri sürerek, müvekkilinin söz konusu takip nedeniyle borçlu olmadığının tespitini ve %20 den aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına hükmedilmesi talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, davacının konu hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı şikayet üzerine başlatılan … soruşturma nolu dosyada yapılan inceleme ile dava konusu senetteki imzanın davacıya ait olduğunun anlaşıldığını, davanın alacağın tahsilini geciktirmek maksadı ile açıldığını savunarak, davanın reddini ve davacının %20 icra inkar tazminatına mahkum edilmesini istemiştir.

Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davacı asile usulüne uygun ihtarlı davetiye tebliğine rağmen davacının imza örneği vermek için mahkemeye belirlenen günde müracaat etmediği, ayrıca davacının karşılaştırmaya esas imza örneklerinin temin edileceği yerleri de ihtara rağmen bildirmediği, ihtar gereğince davacının inkar ettiği imzanın kendisinden sadır olduğunun kabulü gerektiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Sonuç: Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca alınmış…tarihli uzman bilirkişi raporu ile dava konusu bonodaki imzanın davacıya ait olduğunun saptanmış olmasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 25.05.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.