Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır

Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır

Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır? Menfi tespit davasının konusu, icra hukuku kapsamına alınmış olup borçlu durumunda gözüken kişinin, icra takibinden önce veya icra takibi sırasında borçlu bulunmadığını ispat etmesiyle ilgilidir. Hakkında düzenlenen icra takibinden önce menfi tespit davası açmak isteyen kişi, yetkili mahkemeye başvurarak icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilmektedir. Ancak icra takibinin uygulamaya konulmasından sonra açılan menfi tespit davasında ise ihtiyati tedbir yolu ile icra takibini durdurmak mümkün değildir. Bu durumda borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, yetkili mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmesini talep edebilmektedir.

Dolayısıyla icra takibinin başlamasından önce ve icra takibi sırasında açılan menfi tespit davası, söz konusu iki farklı uygulamaya göre yetkili mahkemede açılmalıdır. Menfi tespit davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi ya da Asliye Ticaret Mahkemesi olmaktadır. Bu farklılık menfi tespit davasına konu olan alacak veya borcun tutarı ile doğrudan ilgilidir.

İcra Takibinden Önce Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır?

Borçlu durumundaki kişinin, icra takibinin uygulamaya geçirilmesinden önce menfi tespit davası talebinde bulunabilmesi için, aleyhine icra takibi yapılacağı riskinin bulunması gerekmektedir. Bunun yanında alacaklının elinde, borçlu aleyhine bir belge olmalıdır. Hukuk sistemimizde, alacaklı durumunda olan kişinin elinde itirazın kaldırılmasını sağlayan bir belge olmadığı müddetçe, borçlu kişinin menfi tespit davasını açmasının hukuki menfaati bulunmadığı kabul edilmektedir. Dolayısıyla alacaklının elinde bu tür bir belgenin olmaması durumunda icra takibine itiraz edilmesi, takibi durdurmak için yeterli görüleceğinden, menfi tespit davası için gerekli şartlardan biri alacaklının elinde borçlu aleyhinde belge bulundurmasıdır.

Borçlu alacaklının öne sürdüğü hukuki ilişkinin yani borç durumunun olmadığını ispatlamak durumundadır. Bu sürecin sonunda hukuka uygun delillerin sunulmasıyla birlikte alacağın eksikliği ya da başka bir nedenle yokluğu tespit edilmiş olur. Bu dava İcra ve İflas Kanunu hükümleri gereğince değil genel hükümler çerçevesinde ortaya çıkan bir ilişkiyi tespite yöneliktir. Menfi tespit davası açılabilmesi için davacının davayı açmakta hukuki menfaatinin bulunmasına dikkat edilmektedir.

İcra Takibi Sonrası Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır?

İcra ve İflas Kanunu’nun 72. maddesinde düzenlenen hükümler gereğince, icra takibi menfi tespit davasında takibin durdurulmasına karar verilemez. Bu durumda borçlu durumunda olan kişi, yalnızca borçlunun gecikmeden dolayı doğan zararlarını karşılamak adına alacağın yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat karşılığında mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini talep edebilir.

Menfi Tespit Davasında Zamanaşımı Süresi

İcra takibine itiraz etmeyen ya da itirazın kaldırılmış olması sebebiyle borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek durumunda kalan kişi, borcu ödediği tarihten itibaren bir sene içinde yetkili mahkemeye başvurarak paranın tarafına iade edilmesini talep edebilme hakkına sahiptir.

Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır

Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır

Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır

Modern ticaret hukuku dahilinde bazı hallerde alacaklı tarafından kötü niyet güdülerek, borca ilişkin olarak icra takibi başlatılması ve borcun ödenmesine dair borçlu üzerinde etkin bir baskı ve tehdit oluşturulabiliyor. Bu hallerde söz konusu borçlu sıfatını taşıyan kişi tarafından borçlu olmadığının belirlenebilmesi için menfi tespit davası açabiliyor.

Borçlu sıfatına sahip olan kişiler için menfi tespit davası nasıl açılır sorusu da bu alanda en sık gündeme gelen sorulardan birisidir.

Menfi tespit davası, alacaklıya karşı herhangi bir borç durumunun bulunmadığının tespit edilmesi amacı ile İcra ve İflas Kanunu 72.maddesi çerçevesinde dava açma hakkına sahiptir. Olumsuz saptama davası olarak da adlandırılan menfi tespit davasında borçlu adına icra takibi başlatılmasından önce ya da sonrasında borçlu olmadığının belirlenmesi ve kanıtlanması için bu dava hakkından yararlanabiliyor.

Bu noktada eğer borçlu tarafından menfi tespit davasının icra takibi öncesinde başlatılmasına karşın alacaklı tarafından icra takibi için başvuru gerçekleştirilebilmektedir.

İcra Takibi Öncesinde Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır

Menfi belirleme davalarının mevzu bahis alacağa ait olarak yapılacak icra takibi evvel açılması durumunda önlem hükmü talep edilebiliyor.

Mahkeme tarafından gelen talep kapsamında ihtiyati önlem hükmü alınabiliyor. Fakat bu hükmün mahkeme tarafından alınabilmesi ve icra takibinin önlenebilmesi içesinde borçlu sıfatındaki şahıs tarafından mevzu bahis borcun %15’inden az olmamak şartı ile bir güvence göstermesi istenebilir.

Örnek bir davada, 

Çekin teminat olma koşullarının ortadan kalktığını öne sürerek çerden dolayı borçlu olmadığının tespitiyle beraber çekin icra takibine konulmasının önlenmesi yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmektedir.

İcra takibinden önce açılan menfi tespit davasına bakan mahkeme, talep üzerine alacağın yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat mukabilinde, icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilir. Davanın açıldığı tarihte çekin üzerinde yazılı düzenleme tarihi henüz gelmemiştir.

Çekin dosyada bulunan fotokopisinin altında yer alan .. başlıklı yazıda, “yukarıda fotokopisi bulunan ……… tarihli sözleşmenin 56. Maddesi gereğince, sözleşmenin %10 teminatını teşkil etmek üzere teminat çeki olarak düzenlenmiştir. “ibaresi bulunmaktadır. Teslim eden kısmında keşideci firma kaşe ve imzası Teslim alan kısmında lehtar kaşe imzası” bulunmaktadır.

Bu yazıdan çekin teminat çeki olarak verildiği ve taraflar arasındaki 09/08/2016 tarihli sözleşmeyle bağlantı kurulduğu sabittir. Bu durumda davanın temelini oluşturan sözleşmeye dayanılarak bağlantılı talep konusu çekten dolayı borçlu olunmadığının tespiti istenmiş olduğuna göre dosyadaki sunulan belgeler de gözönüne alındığında; çekten dolayı İİK72/2 maddesindeki ihtiyati tedbir kararı verme koşullarının oluştuğu kabul edilmelidir.

İcra Takibi Sonrasında Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır

Borçlu tarafından başlatılacak icra takibinin ardından alacaklıya karşı menfi tespit davasını açar ise bu durum icra takibinde işlemleri durdurmaz. İcra takibinin başlatılmasının ardından borcunuzun olmadığını ispat edilmesi için açılan menfi tespit davasında teminat gösterilmesi halinde icra takibinin durdurulması yönünde karar verilebilmektedir.

Borçlu malların haciz edilmesini engellemek ve gecikme dolayısı ile meydana gelen zararları karşılamak ve alacağın %15’inden az olmamak koşulu ile göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yöntemi ile icra veznesinde bulunan paranın alacaklıya verilmemesi yönünde talep iletebilir.

Bu noktada mevzu bahis teminatlarda para haricinde de teminatların gösterilebilmesi olasıdır. İhtiyati önlem hasebiyle alacağına geç ulaşmış olan alacaklı bu süreç içinde oluşan zararlarını gösterilmiş güvence üstünden alabilir.

Alacaklının bu süreçteki zararları mahkemede karara bağlanır ve bu zararların %20 oranından kısa olmamasıyla talep edilmektedir.

Menfi belirleme davalarında alınan hükmün alacaklı lehine olmasıhalinde mevzubahis davadan kaynaklı alacağına geç ulaşan alacaklı gösterilen teminattan mevzubahis zararını karşılayabiliyor.
Ancak davanın borçlu lehine karara varılması durumunda mevzu bahis icra takibi durdurulur. Verilen mahkeme kararının kesinlik kazanmasının ardından hükme lüzum olmadan icra kısmen veyahut tamimiyle eski duruma iade edilmektedir.

Menfi Tespit Davasında Kötü Niyet Tazminat Oranı

Menfi tespit davası sonunda icra takibinin alacaklı tarafından kötü niyetli olarak başlatmış olduğu yönünde bir karar alınması durumunda kötü niyet tazminat talebi ardından, borçlunun dava nedeniyle karşı karşıya kaldığı zararların temini alacaklıdan yapılır.

Bu noktada karara varılacak söz konusu zarar, haksız olduğu belirlenen icra takibinin konusu alacağın %20’den az olmaz.

37 SORULAR

 1. MEVLÜT YEĞEN dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 2. MELİSA ÖZGEDİK dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 3. MAZIN İSTEMİ dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 4. TAYYAR TERLER dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 5. ÇAĞAN ÇAKAL dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 6. BENAY SAVAŞ dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 7. SELCEN CIDIK dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 8. NİLÜFER MUŞ dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 9. ALPEREN ATILGAN dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 10. YÜKSEL ÜŞENMEZ dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 11. TÜRKÜLER GÜLDEN dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 12. GÖKTUĞ YAYLI dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 13. CANAN BACAKSIZLAR dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 14. EMİRHAN AVCIKÜÇÜK dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 15. ZÜBEYDA KALINSAZLIOĞLU dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 16. FIRAT KIZILCIK dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 17. TUĞRA ÜNLÜ dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 18. SİNEM AKTAŞ dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 19. MÜRÜVET ÜNAY dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 20. CİHAT ÇELİK dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 21. ÖYKÜ OLGUNTÜRK dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Davayı açma şartları nelerdir..

 22. SUDEM KOÇ dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 23. ATAALP ATASEVER dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 24. SÜLEYMAN İĞDE dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 25. SERHAN TEKEL dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 26. ZEHRA KALENDER dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 27. CAFER ÇAKMAN dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 28. ARYA KAZDAĞ dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 29. KURTULUŞ ODABAŞI dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 30. AYTEKİN DOĞRUL dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 31. ZEHRA KALENDER dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 32. SONER BÜYÜKMİRZA dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 33. BERKECAN SÖYLEMEZ dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 34. BARIŞ ZİNNUROĞLU dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 35. ERDALCAN MAZAK dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 36. EGE MEKİKOĞLU dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 37. HÜSEYİNCAN BAYAR dedi ki:

  Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri