Kıymet Takdiri İhalenin Feshi

Kıymet Takdiri İhalenin Feshi Nasıl Yapılır? Kıymet takdiri itiraz davası, genellikle haczedilen malların ihale usulüyle veya farklı yöntemlerle satışı sırasında ortaya çıkmaktadır. İcra takibi nedeniyle borçlunun haczedilmek istenen malın değeri yetkili memur tarafından belgelere işlenmektedir. Mal değerinin memur tarafından belirlenememesi durumunda bilirkişiler araçlığıyla malın değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Kıymet takdirinin yapılmasının ardından tebliğ işlemleri yapılarak satış sürecine başlanabilir.

Kıymet takdirinin tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içinde kişinin itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu süre içinde yapılan itirazlar yetkili ve görevli mahkeme tarafından incelenerek karara bağlanmaktadır. Kıymet takdirine itiraz söz konusu hacizli malın satışından hemen önce belirlenmiş olan fiyata karşı yapılmaktadır.

Kıymet Takdirine İtiraz Davası Nedir?

Kıymet takdirine itiraz davası, bir borçlunun haczedilen malının değerinin belirlenmesinin ardından ortaya çıkan bir dava türüdür. Kıymet takdirini yapan kişilere karşı söz konusu davalar açılabileceği gibi kıymet takdirine konu olan bedele ilişkin de dava yoluna gidilmesi mümkündür. Haczedilen herhangi bir malın yetkili ve ehil kişiler tarafından satış işlemleri için değer biçilmesi zorunludur.

Kıymet takdiri belirlenmesinde oluşan aksaklıklar veya hoşnutsuzluklar için kişilerin yargı yoluna başvurması mümkündür. Kıymet takdirinin ilgili kişilerce belirlenmesinin ardından 7 günlük itiraz süreci, tebliğ tarihinden itibaren başlamaktadır. Eğer bilirkişilere karşı bir kıymet takdirine karşı itiraz davası açılacaksa, takdirin bildirimini izleyen 3 gün içinde dava açılması gerekmektedir. Kıymet takdirine itiraz dilekçesi icra dairesinin bulunduğu bölgede yer alan icra mahkemesine verilerek, dava açılabilir.

Kıymet Takdirine İtiraz Davasında Görevli Mahkeme

Kıymet takdirine itiraz davalarında yetkili ve görevli mahkeme icra hukuk mahkemesidir. İcra takibini gerçekleştirmiş olan icra dairesinin bulunduğu yerdeki görevli mahkeme dava için yetkilendirilmiştir. Kıymet takdirine ilişkin hangi konuda dava açılacağının önceden belirlenerek mahkemeye bildirilmesi gerekmektedir.

Kıymet takdirini belirleyen kişilere karşı açılacak davalar için verilen kesin kararın ardından 2 yıl içinde aynı konuda mahkemeye başvuru yapılamamaktadır. Kıymet takdirine itiraz sadece görevli ve yetkili mahkemeler üzerinden açılabilmektedir.

Kıymet Takdirine İtiraz İle Satışın Durdurulması Mümkün Mü?

Kıymet takdiri herhangi bir malın satışa hazırlık işlemleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle satışa ilişkin tüm işlemlerin ilgililer açısından kesinleşmiş ve bildirilmiş olması gerekmektedir. Bu gerekliliklerin gerçekleşmemesi halinde yapılan satış işlemleri için kıymet takdiri ihalenin feshi olarak dava açılması mümkündür. Bu tip davalar için icra mahkemesi tarafından verilen kararlar kesindir. Ancak, söz konusu ihalenin feshi için feshe neden olan durumlarda istinaf yoluna başvurmak mümkündür.

Bir alacağın haczedilmesinden itibaren kıymet belirleme ve satış işlemlerine kadar olan süreçte tüm işlemlerin yasalara uygun olarak yapılmış olması gerekmektedir. İcrayı gerçekleştiren memur tarafından belirlenemeyen kıymetler için bilirkişilerden yardım alınması ön görülmüştür. Kıymet takdirine itiraz davası açılarak usulsüz olarak yapılan kıymet belirlemesi için yargı yoluna gidilebilir.

Kıymet Takdiri İhalenin Feshi

İcra Davası Hangi Mahkeme Sorumlu?

İcra takip davalarına bakan mahkemeler, İcra mahkemeleridir. Mahkemeler tür bakımından dört çeşide ayrılmaktadır. Bu türler sıralaması şu şekildedir:

  • Hukuk Mahkemeleri
  • Ceza Mahkemeleri
  • Askeri mahkemeler
  • Yüksek Mahkemeler

İcra takibinin yapıldığı mahkemeleri içerisinde barındıran mahkemeler, Hukuk Mahkemeleri’dir. Hukuk Mahkemeleri; alacak davalarına, boşanma davalarına, ev boşaltma/ icra davalarına, miras, evlat edinme davaları gibi konuları ele alan mahkeme türüdür. İcra davalarını ele alan İcra Mahkemeleri, icra takip işlemleriyle alakalı her türden davaya bakmaktadır. İcra takibinin amacı, borçlu kişinin aldığı parayı alacaklısına teslim etmemesi durumunda, alacaklı olan kişilerin devletin resmi kurumları olan icra daireleri aracılığıyla borcunu almaya çalışması sonucu, icra dairesinin meseleyi yargıya taşımasıyla başlayan, yasal süreçtir.

İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İcra Takibi başlatma, alacaklı olan kişinin, borçlarına karşı elinde bulundurduğu çek ve senet gibi değerli evrakları avukatı aracılığıyla ya da bizzat icra dairesine götürmesiyle resmiyete kavuşan bir süreçtir. İcra dairesi tarafında işleme alınan bu evraklar doğrultusunda, borçlu olan kişiye hemen ödeme yapması konusunda bir ödeme emri gönderilir. Borçlu olan kişinin bu emri alması itibariyle de icra takip süreci resmiyete kavuşmuş olur. İcra takibinin kesinleşerek, haciz işlemlerinin yürürlüğe koyulması için, borçlu olan kişinin borca itiraz etmemiş olması ya da icra takibinde başka bir yola yönelmemiş olması gerekir.

YARGITAY KARARI: KIYMET TAKDİRİ İHALENİN FESHİ

İHALENİN FESHİ DAVASI – TAŞINMAZIN SATIŞA ÇIKARILACAĞI BEDEL – İCRA DAİRESİNCE YAPILAN VE KESİNLEŞEN KIYMET TAKDİRİNDE BELİRTİLEN BEDELİN ESAS ALINACAĞI – SATIŞIN KIYMET TAKDİRİNİN ESAS ALINDIĞI TARİHTEN SONRAKİ İKİ YIL İÇİNDE YAPILMASI GEREKTİĞİ

ÖZET: İcra dairesi tarafından yapılan ve kesinleşen kıymet takdiri yerine, icra mahkemesince meskeniyet şikayeti ile ilgili yasal koşulların araştırılmasına ait keşif sırasında saptanan değer üzerinden taşınmazın satışa çıkarılması yasaya aykırıdır. Bu husus tek başına ihalenin feshi nedeni olup, mahkemece re’sen gözönünde tutulmalıdır. Satışın, kıymet takdirinin esas alındığı tarihten iki sene sonra yapılması, başlı başına ihalenin feshi sebebidir. İki yıllık sürenin başlangıcı, bilahare kesinleşmesi kaydı ile, kıymet takdirinin yapıldığı tarihtir. (2004 S. K. m. 128, 129)

İİK. nun 128/2. maddesine göre; taşınmaz kıymetinin bilirkişi aracılığı ile ve icra dairesince belirlenmesi, satış sırasında da daha önce belirlenen ve kesinleşen bu kıymetin esas alınması gerekir. Zira bu kıymet takdiri, İİK’nun 129. maddesinde öngörülen ve satışın en az hangi bedelle yapılacağını saptayan önemli bir işlemdir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri