Kefil Hakkında İhtiyati Haciz Kararı

Kefil Hakkında İhtiyati Haciz Kararı

Alacaklının karşı taraftan alması gereken borcu zamanında alamaması durumunda borçlu kişinin gösterdiği kefilin mal varlığını alabilme hakkına sahip olur. Bunun için alacaklı kişi, alacakları bütün hakları ihtiyaten haczettirebilir. Ödenme günü gelmemiş borçları alacaklının ihtiyaten haczettirebilmesi için aşağıda verilen sebeplerin meydana gelmesi gerekir. Bu sebepler şu şekildedir:

 • Borçlunun muayyen ikametgâhı yoksa
 • Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadı ile mallarını gizlemeye, kaçırmaya veya kendisi kaçmaya hazırlanır yahut kaçarsa alacaklı kişi yasal yollarla borçlunun mallarına el koyma hakkına sahip olur.

Verilen Haciz Kararı

Alacaklının ihtiyati haciz talebine yetkili mahkemeler tarafından karar verilir. Alacaklının ihtiyati haciz talebinin olumlu karşılanması için alacaklının yetkili mahkemelere borçlu hakkında geçerli deliller ve sebepler sunması gerekir. Mahkeme gösterilen sebepler ve deliller sonucunda bir karar vererek gerekli cezai yaptırımları uygular. Eğer alacaklı kişi, borçlu için ihtiyati haciz talebinde gerekli delilleri veya yanlış sebepleri sunarsa borçlunun veya borçlunun kefilinin ödeyecekleri masrafları kendisi ödemek zorundadır. Mahkeme tarafından olumlu sonuca bağlanan ihtiyati haciz kararından sonra icra memurları aracılığı ile borçlunun evinden el koyulan eşyalar alınır.

İhtiyati Haciz Kararında Bulunan Bilgiler

İhtiyati haciz talebinde bulunan kişilerin karar belgesi üzerinde belli bilgiler yer alır. Bu bilgiler aşağıda şu şekilde yer alır:

 • Alacaklının ve icabında mümessilinin ve borçlunun adı, soyadı ve ikametgâhı,
 • Haczin ne gibi belgelere müsteniden ve ne miktar alacak için konulduğu,
 • Haciz konulmasının sebebi,
 • Haciz olunacak şeyler,
 • Alacaklının zararın tazminiyle mükellef olduğu ve gösterilen teminatın nelerden ibaret olduğu bilgileri yer alır.

İhtiyati Haciz Nasıl Tamamlanır?

Alacaklı kişi, ihtiyati haciz için mahkemelere başvurduktan 10 gün sonra İcra Mahkemeleri’ne giderek talep ettiği kararın sonucunu öğrenmelidir. Eğer alacaklı kişi, İcra Dairesi’nden kararın infazını istemeye gitmez ise alacaklının talep ettiği ihtiyati haciz kararı kendiliğinden ortadan kalkarak iptal olur. Bu yüzden alacaklının belirlenen sürede İcra Dairesi’ne gidip ihtiyatı haciz kararının infazını istemesi gerekir. İhtiyati haciz kararı, haczin ne kadar sürede yapılacağı ile ilgili yönetmeliklere göre icra edilir. Alacaklının ihtiyati haciz kararı mahkemeler tarafından olumlu karşılandığı zaman haczi icra eden memur bir tutanak hazırlar. Bu tutanakta haczolunan şeyler ve kıymetli eşyalar bulunur. Tutanak hazırlandıktan sonra İcra Dairesi’ne iletilir. İcra Dairesi ise iletilen tutanağın üç nüshasını elde ederek alacaklıya, borçluya ve borçlunun kefiline gönderir. Daha sonra icra memurları tarafından borçlunun evinden alınacak değerli eşyalar alınır. Borçlu haciz aşamasında evinden alınan eşyaların yerine para karşılığında borcunu ödemek istediğini bildirir. İcra memurları tarafından bu istek değerlendirilerek borçluya ödenecek tutar için bir sözleşme imzalatılır. Böylece alacaklı kişi, icra memurları ile beraber borçludan alacağı paraları yasal yollarla kolay bir şekilde alabilir.

Kefil Hakkında İhtiyati Haciz Kararı

Kefil Hakkında İhtiyati Haciz Kararı alınıp alınmaması konusunda Yargıtay Kararında alınmış kararı incelediğimizde, İcra ve İflas Kanunu’nun 258. maddenin 1. fıkrası uyarınca, “…Alacaklı alacağı ve icabında haciz sebepleri hakkında mahkemeye kanaat getirecek deliller göstermeye mecburdur…”. Bu hükme göre alacaklının, alacağının varlığını ve muaccel olduğunu tam ve kesin şekilde ispat etmesi aranmamakta, bu konuda mahkemeye kanaat verecek delilleri göstermesi yeterli kabul edilmektedir. Bununla birlikte, özellikle hukuki bir işlem söz konusu olduğunda, alacağın varlığının ve muaccel olduğunun yazılı bir belgeye veya belgeler zincirine dayanması tercih edilmesi gereken bir seçenektir (HMK m. 200). Ayrıca İİK’nın 264. maddesine göre ihtiyati haczi tamamlayan merasim çerçevesinde, ihtiyati hacze konu her alacağın genel ilke olarak yargılamayı gerektirebileceği dikkate alınmalıdır.
Hukukumuzda kefalet sorumluluğunun ancak dava yoluyla ileri sürülebileceğine dair bir ilke veya kural bulunmamakta olup, şartları gerçekleştiğinde kefil hakkında da ihtiyati haciz kararı verilebilir.

Yargıtay Kararı – Kefil Hakkında İhtiyati Haciz Kararı

İHTİYATİ HACİZ DAVASI – MAHKEMECE YAPILACAK İŞ İBRAZ EDİLEN DELİLLERİN İNCELENİP ALACAĞIN VARLIĞINA KANAAT GETİRİLMESİ HALİNDE İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİ AKSİ HALDE İSTEMİN REDDEDİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Hukuki esaslar çerçevesinde mahkemece yapılacak iş, ibraz edilen delillerin incelenip alacağın varlığına kanaat getirilmesi halinde ihtiyati haciz kararı verilmesi, aksi halde istemin reddedilmesinden ibaret olup, hangi hukuki ve kanuni esaslara dayalı olduğu da açıklanmayan gerekçelerle karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

2 SORULAR

 1. ANIL DUR dedi ki:

  Kefil Hakkında İhtiyati Haciz Kararı Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 2. MERT GÜNYOL dedi ki:

  Kefil Hakkında İhtiyati Haciz Kararı hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri