Kefil Hakkında İhtiyati Haciz Kararı

Kefil Hakkında İhtiyati Haciz Kararı alınıp alınmaması konusunda Yargıtay Kararında alınmış kararı incelediğimizde, İcra ve İflas Kanunu’nun 258. maddenin 1. fıkrası uyarınca, “…Alacaklı alacağı ve icabında haciz sebepleri hakkında mahkemeye kanaat getirecek deliller göstermeye mecburdur…”. Bu hükme göre alacaklının, alacağının varlığını ve muaccel olduğunu tam ve kesin şekilde ispat etmesi aranmamakta, bu konuda mahkemeye kanaat verecek delilleri göstermesi yeterli kabul edilmektedir. Bununla birlikte, özellikle hukuki bir işlem söz konusu olduğunda, alacağın varlığının ve muaccel olduğunun yazılı bir belgeye veya belgeler zincirine dayanması tercih edilmesi gereken bir seçenektir (HMK m. 200). Ayrıca İİK’nın 264. maddesine göre ihtiyati haczi tamamlayan merasim çerçevesinde, ihtiyati hacze konu her alacağın genel ilke olarak yargılamayı gerektirebileceği dikkate alınmalıdır.
Hukukumuzda kefalet sorumluluğunun ancak dava yoluyla ileri sürülebileceğine dair bir ilke veya kural bulunmamakta olup, şartları gerçekleştiğinde kefil hakkında da ihtiyati haciz kararı verilebilir.

Yargıtay Kararı – Kefil Hakkında İhtiyati Haciz Kararı

T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2014/12219 Karar: 2014/16445 Karar Tarihi: 18.11.2014

İHTİYATİ HACİZ DAVASI – MAHKEMECE YAPILACAK İŞ İBRAZ EDİLEN DELİLLERİN İNCELENİP ALACAĞIN VARLIĞINA KANAAT GETİRİLMESİ HALİNDE İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİ AKSİ HALDE İSTEMİN REDDEDİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Hukuki esaslar çerçevesinde mahkemece yapılacak iş, ibraz edilen delillerin incelenip alacağın varlığına kanaat getirilmesi halinde ihtiyati haciz kararı verilmesi, aksi halde istemin reddedilmesinden ibaret olup, hangi hukuki ve kanuni esaslara dayalı olduğu da açıklanmayan gerekçelerle karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.