Karar Düzeltme Nasıl Yapılır İstemi

Karar düzeltme istemine ilişkin dilekçe istemde bulunanın bulunduğu yer mahkemesine, asıl hükmü veren mahkemeye veya doğrudan temyiz merciine sunulabilir. Yargıtay kararlarına karşı tefhim veya tebliğden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki sebeplerden dolayı karar düzeltilmesi istenebilir;

1- Temyiz dilekçesi ve kanuni süresi içinde verilmiş olması şartıyla karşı tarafın cevap dilekçesinde ileri sürülüp hükme etkisi olan itirazların kısmen veya tamamen cevapsız bırakılmış olması,

2- Yargıtay kararında birbirine aykırı fıkralar bulunması,

3- Yargıtay incelemesi sırasında hükmün esasını etkileyen belgelerde bir hile veya sahteliğin ortaya çıkması.

4- Yargıtay kararının usul ve kanuna aykırı bulunması.

5- Karar Düzeltme Nasıl Yapılır İstemi

Yargıtay evvelce cevapsız bırakılan itirazları kendi görüşüne göre hükme etki yapacak nitelikte bulmazsa karar düzeltilmesi isteği üzerine vereceği kararda bu itirazları reddederken her biri hakkında gerekçe göstermek zorundadır.

YARGITAY KARARLARI HAKKINDA KARAR DÜZELTME YOLUNA GİDİLMEYEN HUSUSLAR NELERDİR

Yargıtay’ın aşağıdaki kararları hakkında karar düzeltmesi yoluna gidilemez.

1- Miktar veya değeri 8.510 liradan az olan davalara ait hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin kararlar

2- 1086 sayılı kanunun 8 inci maddesinde gösterilen davalara ait hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin kararlar (8 inci maddenin II numaralı fıkrasının 5 nolu bendindeki davalar, bu fıkranın (1) numaralı bendindeki hüküm saklı kalmak koşuluyla; kira sözleşmesine dayanan tahliye ve akdin feshi davaları ile bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat davaları ve bunlara karşılık olarak açılan davalar ve Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan davalar hariç),

3- Görevsizlik, yetkisizlik, hakimin reddi, dava veya karşılık davanın açılmamış sayılması, davaların birleştirilmesi ve merci belirtilmesi kararları,

4- Hakemlerin verdiği hükümlerin ve bu Kanunun tahkim hükümlerine göre mahkemece verilecek kararların onanmasına veya bozulmasına ilişkin kararlar.

5- İş mahkemelerince verilen kararlara ilişkin temyiz incelemeleri sonu cerilen kararlar,

6- Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak icra mahkemelerince verilen tasdik veya ret kararları,

Aynı ilam aleyhine bir defadan fazla karar düzeltme isteminde bulunulamaz. İstem üzerine verilen kararlara karşı tekrar karar düzeltme yoluna gidilemez.   İki taraftan biri karar düzeltme isteminde bulunursa dilekçenin tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karşı taraf gerek cevaben gerekse ayrıca yazacağı dilekçeyle itirazlarını bildirip karar düzeltme isteminde bulunabilir.

Karar düzeltme talebi esbabı mezkureye mutabık görülmezse arzuhalin reddine ve istem sahibinden yüz liraya kadar para cezası alınmasına ve muvafık ise kabulüne karar verilir. Tashihi karar arzuhalinin kabulü, tashihi talep edilen karar hilafında karar verilmesini mucip addolunamaz. Tashihi karar icrayı tehir etmez. Yargıtay’ın karar düzeltme yolu açık olan bozma kararları, mahkeme başkatibince onbeş gün içinde kendiliğinden taraflara tebliğ edilir.  Yargıtay’ın onama veya onamaya karşı başvurulan karar düzeltme isteminin reddine ilişkin kararlarının sonucu da, mahkeme başkatibince on beş gün içinde kendiliğinden taraflara bildirilir. Karar düzeltme istemi duruşmalı olarak incelenemez.

Karar Düzeltme Nasıl Yapılır İstemi Nasıl Olur

Karar Düzeltme Nasıl Yapılır İstemi ile ilgili diğer konu başlıkları, karar düzeltme istemi, karar düzeltme süresi, karar düzeltme dilekçe örneği, karar düzeltme dilekçesi, karar düzeltme sınırı, karar düzeltme sebepleri, karar düzeltme ceza, karar düzeltme nedir, idari yargıda karar düzeltme.