Karar Düzeltme Nasıl Yapılır İstemi

Karar Düzeltme Nasıl Yapılır İstemi? Karar düzeltme istemi, aynı mahkemenin vermiş olduğu herhangi bir kararın, yeniden incelenmesi ve söz konusu mahkeme kararındaki hataların giderilmesini sağlayan kanuni bir yoldur. Temyiz istemi ile bir iddiasının ileri sürülmesinin ardından mahkeme tarafından cevaplandırılmaması halinde karar düzeltme yoluna gidilebilir. Türk hukuk sistemi için 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu içinde karar düzeltmeye ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Konuya ilişkin yasal düzenlemelere eski Ceza Muhakemeleri Kanununda yer verişmiştir.

Kararın düzeltme istemi ile birçok farklı mahkeme tarafından verilen karar düzeltilmesi için üst mahkeme yoluna gidilebilir. Karar düzeltmeye ilişkin dikkat çeken en önemli detaylardan biri iş mahkemeleri tarafından verilmiş bir kararın temyiz edilmesi üzerine verilen Yargıtay kararı için düzeltme yolunun kapalı olmasıdır. Bunun dışında Yargıtay’ın bozma kararlarına karşı da karar düzeltme yoluna gidilebilir.

Karar Düzeltme İstemi Nedir?

Karar düzeltme, Türk yargı sistemi içinde olağan kanun yolları arasında yer almaktadır. Mahkemenin tesis etmiş olduğu bir kararın yeniden gözden geçirilmesi ve düzeltilmesini sağlayan hukuki bir yöntemdir. Karar düzeltme isteminin yapılması için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Özellikle mahkeme tarafından verilen kararın düzeltme yoluna açık olması oldukça önemlidir.

Karar düzeltme dilekçesi ve diğer prosedürlerin tamamı doğru olarak yapıldığı takdirde, temyiz yolundan daha kısa bir sürede davanın lehte sonuçlanması mümkündür. Yeni CMK’da karar düzeltmeye ilişkin düzenlemeler bulunmamaktadır. Oldukça kapsamlı ve karmaşık bir süreci beraberinde getirdiği için karar düzeltme başvurularının büyük ölçüde reddedilmesi de mümkündür.

Karar Düzeltme Başvuru Şartları Nelerdir?

Bir mahkeme kararına karşı karar düzeltme isteminin yapılabilmesi için birçok farklı şartın yerine getirilmesi gerekmektedir. Bazı mahkeme kararlarına karşı karar düzeltme yolu kapalıdır. Örneğin; iş mahkemesinin vermiş olduğu kararın temyiz edilmesinin ardından Yargıtay’ın verdiği kararlara karşı düzeltme yolu kanunen kapatılmıştır. Bunun yanı sıra, ilk derece mahkeme tarafından verilen kararlara karşı düzeltme yoluna gidilmesinin de önüne geçilmiştir.

Karar düzeltme istemiyle başvuru yapılabilmesi için gerekli şartlar arasında;

 • Asıl karara etkisi olan itirazın ve iddianın kararda karşılanması,
 • Söz konusu kararda aykırı iki hükme yer verilmesi,
 • Kanunlara ve usule aykırı karar verilmesi,
 • Kararın verilmesinde etkili belgelerde sahte beyanların bulunması

Yer almaktadır. Bu şartların ortaya çıkması halinde kanunların ön gördüğü biçimde karar düzeltme yoluna gidilebilir. Danıştay karar düzeltme dilekçesi ile Danıştay dava dairelerine karar düzeltme istemi yapılabilmektedir.

Karar Düzeltmede Süre Ne Kadardır?

Karar düzeltme istemi yapılması için Danıştay ilgili dairelerinin, kararların temyizi üzerine vermiş oldukları kararlarla birlikte, bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine vermiş oldukları mahkeme kararları hakkında, kanunun ön gördüğü biçimde, sadece bir kere olmak kaydıyla 15 gün içinde karar düzeltme yoluna gidilebilir. Bu süreler davanın ve kararın niteliğine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Karar Düzeltme Nasıl Yapılır İstemi

Karar düzeltme istemine ilişkin dilekçe istemde bulunanın bulunduğu yer mahkemesine, asıl hükmü veren mahkemeye veya doğrudan temyiz merciine sunulabilir. Yargıtay kararlarına karşı tefhim veya tebliğden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki sebeplerden dolayı karar düzeltilmesi istenebilir;

1- Temyiz dilekçesi ve kanuni süresi içinde verilmiş olması şartıyla karşı tarafın cevap dilekçesinde ileri sürülüp hükme etkisi olan itirazların kısmen veya tamamen cevapsız bırakılmış olması,

2- Yargıtay kararında birbirine aykırı fıkralar bulunması,

3- Yargıtay incelemesi sırasında hükmün esasını etkileyen belgelerde bir hile veya sahteliğin ortaya çıkması.

4- Yargıtay kararının usul ve kanuna aykırı bulunması.

5- Karar Düzeltme Nasıl Yapılır İstemi

Yargıtay evvelce cevapsız bırakılan itirazları kendi görüşüne göre hükme etki yapacak nitelikte bulmazsa karar düzeltilmesi isteği üzerine vereceği kararda bu itirazları reddederken her biri hakkında gerekçe göstermek zorundadır.

YARGITAY KARARLARI HAKKINDA KARAR DÜZELTME YOLUNA GİDİLMEYEN HUSUSLAR NELERDİR

Yargıtay’ın aşağıdaki kararları hakkında karar düzeltmesi yoluna gidilemez.

1- Miktar veya değeri 8.510 liradan az olan davalara ait hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin kararlar

2- 1086 sayılı kanunun 8 inci maddesinde gösterilen davalara ait hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin kararlar (8 inci maddenin II numaralı fıkrasının 5 nolu bendindeki davalar, bu fıkranın (1) numaralı bendindeki hüküm saklı kalmak koşuluyla; kira sözleşmesine dayanan tahliye ve akdin feshi davaları ile bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat davaları ve bunlara karşılık olarak açılan davalar ve Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan davalar hariç),

3- Görevsizlik, yetkisizlik, hakimin reddi, dava veya karşılık davanın açılmamış sayılması, davaların birleştirilmesi ve merci belirtilmesi kararları,

4- Hakemlerin verdiği hükümlerin ve bu Kanunun tahkim hükümlerine göre mahkemece verilecek kararların onanmasına veya bozulmasına ilişkin kararlar.

5- İş mahkemelerince verilen kararlara ilişkin temyiz incelemeleri sonu cerilen kararlar,

6- Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak icra mahkemelerince verilen tasdik veya ret kararları,

Aynı ilam aleyhine bir defadan fazla karar düzeltme isteminde bulunulamaz. İstem üzerine verilen kararlara karşı tekrar karar düzeltme yoluna gidilemez.   İki taraftan biri karar düzeltme isteminde bulunursa dilekçenin tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karşı taraf gerek cevaben gerekse ayrıca yazacağı dilekçeyle itirazlarını bildirip karar düzeltme isteminde bulunabilir.

Karar düzeltme talebi esbabı mezkureye mutabık görülmezse arzuhalin reddine ve istem sahibinden yüz liraya kadar para cezası alınmasına ve muvafık ise kabulüne karar verilir. Tashihi karar arzuhalinin kabulü, tashihi talep edilen karar hilafında karar verilmesini mucip addolunamaz. Tashihi karar icrayı tehir etmez. Yargıtay’ın karar düzeltme yolu açık olan bozma kararları, mahkeme başkatibince onbeş gün içinde kendiliğinden taraflara tebliğ edilir.  Yargıtay’ın onama veya onamaya karşı başvurulan karar düzeltme isteminin reddine ilişkin kararlarının sonucu da, mahkeme başkatibince on beş gün içinde kendiliğinden taraflara bildirilir. Karar düzeltme istemi duruşmalı olarak incelenemez.

Karar Düzeltme Nasıl Yapılır İstemi Nasıl Olur

Karar Düzeltme Nasıl Yapılır İstemi ile ilgili diğer konu başlıkları, karar düzeltme istemi, karar düzeltme süresi, karar düzeltme dilekçe örneği, karar düzeltme dilekçesi, karar düzeltme sınırı, karar düzeltme sebepleri, karar düzeltme ceza, karar düzeltme nedir, idari yargıda karar düzeltme.

69 SORULAR

 1. SAFA ŞENDUR dedi ki:

  Karar Düzeltme Nasıl Yapılır İstemi Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 2. GÜLBÜKE ÜNAL dedi ki:

  Karar Düzeltme Nasıl Yapılır İstemi Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 3. İNAN PİÇAKCI dedi ki:

  Karar Düzeltme Nasıl Yapılır İstemi hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 4. YALMAN SERGİN dedi ki:

  Karar Düzeltme Nasıl Yapılır İstemi Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 5. ÇETİN YARDIMCI dedi ki:

  Karar Düzeltme Nasıl Yapılır İstemi Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 6. EDA PURTUL dedi ki:

  Karar Düzeltme Nasıl Yapılır İstemi Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 7. SAKİNE ŞENCAN dedi ki:

  Karar Düzeltme Nasıl Yapılır İstemi Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 8. KÜRŞAT EMRE dedi ki:

  Karar Düzeltme Nasıl Yapılır İstemi Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 9. ERKAM AKSOY dedi ki:

  Karar Düzeltme Nasıl Yapılır İstemi Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 10. MELİH ÖZ dedi ki:

  Karar Düzeltme Nasıl Yapılır İstemi Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 11. ABDULKERİM AYAN dedi ki:

  Karar Düzeltme Nasıl Yapılır İstemi Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 12. EFE TÜFEKÇİ dedi ki:

  Karar Düzeltme Nasıl Yapılır İstemi hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 13. ŞÜKRİYE SULAK dedi ki:

  Karar Düzeltme Nasıl Yapılır İstemi Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri