İstirdat Davası Nasıl Açılır 

İstirdat Davası, takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek zorunda kalan borçlu şahıs, ödediği tarihten itibaren bir sene içinde, umumi hükümler dairesinde mahkemeye başvurarak paranın geriye alınmasını isteyebilir.

İstirdat davası, Borçlunun ödeme emrine itiraz etmemesi veya itirazın icra mahkemesinde kaldırılmış olması halinde takip kesinleşecektir. İcra takibinden önce borçlu menfi testip davası da açıp tedbir almamışsa, borçlu icra takibindeki borcu ödeme zorunda kalacaktır. Buna rağmen borçlu gerçekten borçlu olmayabilir veya borcu olmadığını düşünebilir. Daha öncede itiraz konusunda dava açılmış olmadığından borçlu olmadığını gösteren bir mahkeme kararıda bulunmamaktadır. Böyle bir durumda menfi tespit davası açmadığı için cebri icra tehdidi altında borcu ödemek zorunda kalan borçlu ödediği paranın geri verilmesi için istirdat davası açılır.

İİK: Menfi tesbit ve istirdat davaları: Kanun Maddesi

Madde 72 -Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tespit davası açabilir.

İcra takibinden önce açılan menfi tespit davasına bakan mahkeme, talep üzerine alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat mukabilinde, icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilir.

İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında ihtiyati tedbir yolu ile takibin durdurulmasına karar verilemez. Ancak, borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini isteyebilir.

Dava alacaklı lehine neticelenirse ihtiyati tedbir kararı kalkar. Buna dair hükmün kesinleşmesi halinde alacaklı ihtiyati tedbir dolayısıyla alacağını geç almış bulunmaktan doğan zararlarını gösterilen teminattan alır. Alacaklının uğradığı zarar aynı davada takdir olunarak karara bağlanır. Bu zarar herhalde  yüzde yirmiden aşağı tayin edilemez.

Dava borçlu lehine hükme bağlanırsa derhal takip durur. İlamın kesinleşmesi üzerine münderecatına göre ve ayrıca hükme hacet kalmadan icra kısmen veya tamamen eski hale iade edilir. Borçluyu menfi tespit davası açmaya zorlayan takibin haksız ve kötü niyetli olduğu anlaşılırsa, talebi üzerine, borçlunun dava sebebi ile uğradığı zararın da alacaklıdan tahsiline karar verilir. Takdir edilecek zarar, haksızlığı anlaşılan takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olamaz.

Borçlu, menfi tespit davası zımmında tedbir kararı almamış ve borç da ödenmiş olursa, davaya istirdat davası olarak devam edilir.

Takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan şahıs, ödediği tarihten itibaren bir sene içinde, umumi hükümler dairesinde mahkemeye başvurarak paranın geriye alınmasını isteyebilir.

Menfi tespit ve istirdat davaları, takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabileceği gibi, davalının yerleşim yeri mahkemesinde de açılabilir. Davacı istirdat davasında yalnız paranın verilmesi lazım gelmediğini ispata mecburdur.

İstirdat Davası Nasıl Açılır  – Şartları

İstirdat davası borçlu bakımından bir eda davasıdır. Maddi hukuk bakımından sebepsiz zenginleşme davasına benzer. Borçlunun parayı hata sonucu ödeyip ödememesi önemli değildir. Burada borçlu olmadığının ve bu parayı ödememesi gerektiğini ispat yeterlidir.Bu nedenle  İstirdat davası açılması bazı şartlara bağlanmıştır.

  1. Borçlu Olmayan bir paranın ödenmesi durumunda İstirdat davası açılır.
  2. Paranın İcra takibi sırasında ödenmiş olması durumunda istirdat davası açılır.
  3. Paranın cebri icra tehdidi altında ödenmesi nedeniyle istirdat davası açılır.
  4. İstirdat Davası Bir yıl içerisinde açılmış olmalıdır.

İstirdat Davasında Hak Düşürücü Süre

Takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan şahıs, ödediği tarihten itibaren bir sene içinde istirdat davası açması gerekmektedir. Bu süre içerisinde açılmadığı takdirde hak düşürücü sebep sayılmaktadır.

İstirdat Davası Nasıl Açılır – Yetkili ve Görevli Mahkeme

İstirdat davası ve konusu para olan tüm uyuşmazlıklar da görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yetkili Mahkeme ise davalının yerleşim yeri veya icra takibinin yapıldığı yer mahkemesidir.

Menfi Tespit Davasından İstirdat Davasına Dönüşmesi Nedir

2004 sayılı icra iflas kanunu 72 maddesince, borçlu, menfi tespit davası zımmında tedbir kararı almamış ve borç da ödenmiş olursa, açılmış olan menfi tespit davası (borçlu olmadığının tespiti)  istirdat davası olarak devam edilir.

İstirdat Davasının Sonuçları

İstirdat davası açılır ve kabul edilirse Borçlu (Bu davada Davacı sıfatı) icra takibinde ödediği paranın, harç ve giderleriyle birlikte davacıya (yani borçluya) ödenmesine karar verilir. Ayrıca istirdat davası sebebiyle yargıla giderlerlerine mahkum edilir.

İstirdat Davası Nasıl Açılır – Yargıtay Kararı

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS: 2013/397  KARAR: 2014/15

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, açılan davada 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 72/7. maddesindeki bir yıllık hak düşürücü sürenin uygulanmasının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır. Bu açıklamalar ışığında davacının davasının 2004 sayılı İİK’nun 72/7.maddesi uyarınca açılan istirdat davası olduğu; davacı-borçlu Hurşit tarafından, 2006/3347 esaslı icra dosyasında takibe konulan borcun 03.09.2007 tarihinde ödendiği, davacının eldeki davayı 17.02.2010 tarihinde açtığı ve 1 yıllık hak düşürücü sürenin geçtiği anlaşılmaktadır.

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2001/8757 Karar: 2001/10140 Karar Tarihi: 08.11.2001

İSTİRDAT DAVASI – GSM ŞİRKETİ DAVALININ TARİFELERİNDE YAZILI BULUNAN ÜCRETLER – AYLIK SABİT ÜCRETİNİN HANGİ HİZMETLER KARŞILIĞI OLARAK BELİRLENDİĞİ – KAYIT VE BELGELERİN İSTENMESİ – BİLİRKİŞİDEN DAYANAKLARINI GÖSTERİR GEREKÇELİ DÜŞÜNCE ALINMASI GEREĞİ

ÖZET: Taraflar arasındaki istirdat davasının yapılan yargılamada mahkemece yapılacak iş, gsm şirketi davalıdan tarifelerde yazılı bulunan ücretlerin özellikle aylık sabit ücretin hangi hizmetler karşılığı olarak belirlendiklerine ait, varsa kayıt ve belgeleri isteyip, dosya içine almak, aylık sabit ücret karşılığında davalı aboneye ücrete tabi diğer hizmetler dışında ayrıca bir hizmet verilip verilmediği hususunda, GSM mobil telefon sistemi ve hizmetleriyle ilgili konularda uzmanlıkları belirlenen bilirkişi veya kurulundan taraf ve Yargıtay denetimine elverişli, dayanaklarını gösterir, gerekçeli düşünce de alınmak suretiyle saptamak, bunun sonucuna uygun olarak bir karar vermekten ibarettir.