İstirdat Davası Nasıl Açılır

İstirdat Davası Nasıl Açılır 

İstirdat Davası, takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek zorunda kalan borçlu şahıs, ödediği tarihten itibaren bir sene içinde, umumi hükümler dairesinde mahkemeye başvurarak paranın geriye alınmasını isteyebilir.

İstirdat davası, Borçlunun ödeme emrine itiraz etmemesi veya itirazın icra mahkemesinde kaldırılmış olması halinde takip kesinleşecektir. İcra takibinden önce borçlu menfi testip davası da açıp tedbir almamışsa, borçlu icra takibindeki borcu ödeme zorunda kalacaktır. Buna rağmen borçlu gerçekten borçlu olmayabilir veya borcu olmadığını düşünebilir. Daha öncede itiraz konusunda dava açılmış olmadığından borçlu olmadığını gösteren bir mahkeme kararıda bulunmamaktadır. Böyle bir durumda menfi tespit davası açmadığı için cebri icra tehdidi altında borcu ödemek zorunda kalan borçlu ödediği paranın geri verilmesi için istirdat davası açılır.

İİK: Menfi tesbit ve istirdat davaları: Kanun Maddesi

Madde 72 -Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tespit davası açabilir.

İcra takibinden önce açılan menfi tespit davasına bakan mahkeme, talep üzerine alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat mukabilinde, icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilir.

İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında ihtiyati tedbir yolu ile takibin durdurulmasına karar verilemez. Ancak, borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini isteyebilir.

Dava alacaklı lehine neticelenirse ihtiyati tedbir kararı kalkar. Buna dair hükmün kesinleşmesi halinde alacaklı ihtiyati tedbir dolayısıyla alacağını geç almış bulunmaktan doğan zararlarını gösterilen teminattan alır. Alacaklının uğradığı zarar aynı davada takdir olunarak karara bağlanır. Bu zarar herhalde  yüzde yirmiden aşağı tayin edilemez.

Dava borçlu lehine hükme bağlanırsa derhal takip durur. İlamın kesinleşmesi üzerine münderecatına göre ve ayrıca hükme hacet kalmadan icra kısmen veya tamamen eski hale iade edilir. Borçluyu menfi tespit davası açmaya zorlayan takibin haksız ve kötü niyetli olduğu anlaşılırsa, talebi üzerine, borçlunun dava sebebi ile uğradığı zararın da alacaklıdan tahsiline karar verilir. Takdir edilecek zarar, haksızlığı anlaşılan takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olamaz.

Borçlu, menfi tespit davası zımmında tedbir kararı almamış ve borç da ödenmiş olursa, davaya istirdat davası olarak devam edilir.

Takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan şahıs, ödediği tarihten itibaren bir sene içinde, umumi hükümler dairesinde mahkemeye başvurarak paranın geriye alınmasını isteyebilir.

Menfi tespit ve istirdat davaları, takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabileceği gibi, davalının yerleşim yeri mahkemesinde de açılabilir. Davacı istirdat davasında yalnız paranın verilmesi lazım gelmediğini ispata mecburdur.

İstirdat Davası Nasıl Açılır  – Şartları

İstirdat davası borçlu bakımından bir eda davasıdır. Maddi hukuk bakımından sebepsiz zenginleşme davasına benzer. Borçlunun parayı hata sonucu ödeyip ödememesi önemli değildir. Burada borçlu olmadığının ve bu parayı ödememesi gerektiğini ispat yeterlidir.Bu nedenle  İstirdat davası açılması bazı şartlara bağlanmıştır.

 1. Borçlu Olmayan bir paranın ödenmesi durumunda İstirdat davası açılır.
 2. Paranın İcra takibi sırasında ödenmiş olması durumunda istirdat davası açılır.
 3. Paranın cebri icra tehdidi altında ödenmesi nedeniyle istirdat davası açılır.
 4. İstirdat Davası Bir yıl içerisinde açılmış olmalıdır.

İstirdat Davasında Hak Düşürücü Süre

Takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığı bir parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan şahıs, ödediği tarihten itibaren bir sene içinde istirdat davası açması gerekmektedir. Bu süre içerisinde açılmadığı takdirde hak düşürücü sebep sayılmaktadır.

İstirdat Davası Nasıl Açılır – Yetkili ve Görevli Mahkeme

İstirdat davası ve konusu para olan tüm uyuşmazlıklar da görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yetkili Mahkeme ise davalının yerleşim yeri veya icra takibinin yapıldığı yer mahkemesidir.

Menfi Tespit Davasından İstirdat Davasına Dönüşmesi Nedir

2004 sayılı icra iflas kanunu 72 maddesince, borçlu, menfi tespit davası zımmında tedbir kararı almamış ve borç da ödenmiş olursa, açılmış olan menfi tespit davası (borçlu olmadığının tespiti)  istirdat davası olarak devam edilir.

İstirdat Davasının Sonuçları

İstirdat davası açılır ve kabul edilirse Borçlu (Bu davada Davacı sıfatı) icra takibinde ödediği paranın, harç ve giderleriyle birlikte davacıya (yani borçluya) ödenmesine karar verilir. Ayrıca istirdat davası sebebiyle yargıla giderlerlerine mahkum edilir.

İstirdat Davası Nasıl Açılır – Yargıtay Kararı

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, açılan davada 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun 72/7. maddesindeki bir yıllık hak düşürücü sürenin uygulanmasının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır. Bu açıklamalar ışığında davacının davasının 2004 sayılı İİK’nun 72/7.maddesi uyarınca açılan istirdat davası olduğu; davacı-borçlu Hurşit tarafından, 2006/3347 esaslı icra dosyasında takibe konulan borcun 03.09.2007 tarihinde ödendiği, davacının eldeki davayı 17.02.2010 tarihinde açtığı ve 1 yıllık hak düşürücü sürenin geçtiği anlaşılmaktadır.

İSTİRDAT DAVASI – GSM ŞİRKETİ DAVALININ TARİFELERİNDE YAZILI BULUNAN ÜCRETLER – AYLIK SABİT ÜCRETİNİN HANGİ HİZMETLER KARŞILIĞI OLARAK BELİRLENDİĞİ – KAYIT VE BELGELERİN İSTENMESİ – BİLİRKİŞİDEN DAYANAKLARINI GÖSTERİR GEREKÇELİ DÜŞÜNCE ALINMASI GEREĞİ

ÖZET: Taraflar arasındaki istirdat davasının yapılan yargılamada mahkemece yapılacak iş, gsm şirketi davalıdan tarifelerde yazılı bulunan ücretlerin özellikle aylık sabit ücretin hangi hizmetler karşılığı olarak belirlendiklerine ait, varsa kayıt ve belgeleri isteyip, dosya içine almak, aylık sabit ücret karşılığında davalı aboneye ücrete tabi diğer hizmetler dışında ayrıca bir hizmet verilip verilmediği hususunda, GSM mobil telefon sistemi ve hizmetleriyle ilgili konularda uzmanlıkları belirlenen bilirkişi veya kurulundan taraf ve Yargıtay denetimine elverişli, dayanaklarını gösterir, gerekçeli düşünce de alınmak suretiyle saptamak, bunun sonucuna uygun olarak bir karar vermekten ibarettir.

94 SORULAR

 1. SERHAN BEKTAŞ dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 2. ECENAZ PETÜK dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 3. EMİR AKAY dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 4. NİLAY ERDURAN dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 5. NURİYE ASAR dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 6. YURDAGÜL KALAY dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 7. KUBİLAY SAĞLAM dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 8. BURCU SARIYAR dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 9. GÜLİZ BAŞPINAR dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 10. TUNGA KIRIMLIOĞLU dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 11. NURÇİN DEĞİRMENCİ dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 12. EMİRHAN AVCIKÜÇÜK dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 13. NURÇİN DEĞİRMENCİ dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 14. İLKNUR DEMİRALP dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 15. GÖKBERK KULA dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 16. BENAN DAYANÇ dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 17. SERDAR BELEN dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 18. TURGAY MANSUR dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 19. NEJAT YÜCE dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 20. CANAN BACAKSIZLAR dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. İstirdat Davası Nasıl Açılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 21. MEHMETCAN GENÇER dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 22. BATUHAN YENEL dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 23. ECEM BAŞAR dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 24. ALİCAN SAĞIRKAYA dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 25. DİCLE BÜYÜKKALAY dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 26. EMİRHAN KIZILCA dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 27. MELİSA AKGÜL dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 28. GÜLİSTAN OLMUŞ dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 29. GÜLCAN HACIEFENDİOĞLU dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 30. BAHAR DÜNDAR dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 31. HİLAL ERENEL dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 32. SERPİL BUDAK dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 33. MİRAÇ YURTDAŞ dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 34. ECENAZ PETÜK dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 35. GÜLİZ BAŞPINAR dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 36. YAREN SONCUL dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 37. SÜMEYRA KARASATI dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 38. ÖZGÜNCAN DİLİPAK dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 39. BURKAY SAYIN dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 40. AYŞENUR ÇUKURCU dedi ki:

  İstirdat Davası Nasıl Açılır Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri