İstihkak İddiası Ve Davası

İstihkak İddiası Ve Davası

İstihkak davası ile borçlunun borcu için haczedilen malın, iddia edildiği gibi üçüncü kişiye ait olup olmadığı incelenerek mal üzerinde ki haczin caiz olup olmadığına karar verilmek için istihkak davası açılır. İstihkak davasındaki amaç malikin kim olduğunun tespiti değildir. Haczedilen mal üzerindeki uyuşmazlığın sadece somut icra takibi bakımında çözümüdür.

İstihkak İddiası Ve Davası Nasıl Açılır

istihkak davası için, borçlu, elinde bulunan bir malı başkasının mülkü veya rehni olarak gösterdiği yahut üçüncü bir şahıs tarafından o mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği takdirde, icra dairesi bunu haciz ve icra zabıtlarına geçirir ve keyfiyeti iki tarafa bildirir. İcra dairesi aynı zamanda istihkak iddiasına karşı itirazları olup olmadığını bildirmek üzere alacaklı ve borçluya üç günlük mühlet verir. Sükutları halinde istihkak iddiasını kabul etmiş sayılırlar. Malın haczine muttali olan borçlu veya üçüncü şahıs, ıttıla tarihinden itibaren yedi gün içinde istihkak iddiasında bulunmadığı takdirde, aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek hakkını kaybeder. İstihkak iddiasının yapıldığı veya istihkak davasının açıldığı tarihte istihkak müddeisi ile birlikte oturan kimseler yahut bu şahısların iş ortakları, iddianın yapıldığı tarihte veya istihkak davası 97 nci maddenin 9 uncu fıkrası gereğince açılmışsa davanın açıldığı tarihte malın haczine ıttıla kesbetmiş sayılırlar.

İstihkak iddiasına karşı alacaklı veya borçlu tarafından itiraz edilirse, icra memuru dosyayı hemen icra mahkemesine verir. İcra mahkemesi, dosya üzerinde veya lüzum görürse ilgilileri davet ederek mürafaa ile yapacağı inceleme neticesinde varacağı kanaate göre takibin devamına veya talikine karar verir. İstihkak davasının sırf satışı geri bırakmak gayesiyle kötüye kullanıldığını kabul etmek için ciddi sebepler bulunduğu takdirde merci takibin taliki talebini reddeder. Takibin talikine karar verilirse, haksız çıktığı takdirde alacaklının muhtemel zararına karşı davacıdan 36 ncı maddede gösterilen teminat alınır.

Üçüncü şahıs, mercii kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra mahkemesinde istihkak davası açmaya mecburdur. Bu müddet zarfında dava edilmediği takdirde üçüncü şahıs alacaklıya karşı iddiasından vazgeçmiş sayılır

İstihkak İddiası Ve Davası

İstihkak İddiası Ve Davası

İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ EDİLMESİ

Alacaklı veya borçlu kendilerine tanınan üç gün içinde, üçüncü kişinin iddiasına itiraz ederse, icra müdürü bu konuda bir karar veremez ve dosyayı icra mahkemesine gönderiri. Dosyayı alan icra mahkemesi ilk önce takibin devamı veya ertelenmesi hakkında karar verir. İcranın ertelenmesi durumunda mahkeme teminat isteyebilir.

İSTİHKAK İDDİASINA İTİRAZ EDİLMEMESİ

Alacaklı veya borçlu üç gün içinde bu istihkak iddiasına karşı itiraz etmezlerse istihkak iddiasını kabul etmiş sayılır.

İSTİHKAK DAVASINDA İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İstihkak Davasında ispat, uyuşmazlık konusu malın borçlunun ya da üçüncü kişinin elinde haczedilmiş olmasına göre ispat yükü yer değiştirir. Borçlunun elinde bulunduğu sırada haczedilen mallar hakkında üçüncü kişi tarafından açılan istihkak davalarında ispat yükü, davacı üçüncü kişiye düşer.

İSTİHKAK DAVASI NASIL GÖRÜLÜR

İstihkak davasında üçüncü kişi takibin ertelenmesi veya devamına ilişkin mahkeme kararının kendisine tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde aynı mahkemeye istihkak davası açılır. Üçüncü kişiye antıldığı şekilde istihkak talebinde bulunma imkanı verilmemiş ise üçüncü kişi haczi öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içinde haczedilmiş olan şey hakkında hacizli mal satılıp bedeli alacaklıya ödeninceye kadar istihkak davası açabilir. Ancak mal satılmış ise dava malın bedeli üzerinden yürütülür. Bu durumda para ödenmemiş ise tedbir istenebilir. Mal satılıp alacaklıya bedeli ödenmesi durumunda artık istihkak davası değil borçluya karşı sebepsiz zenginleşme davası açılabilir.  İstihkak davası ile ilgili zaman kazanılması için İcra mahkemesine başvuru yapılmalıdır.

İstihkak İddiası Ve Davası – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2014/13496 Karar: 2014/11873 Karar Tarihi: 16.09.2014

İSTİHKAK DAVASI – HACİZLİ MALLARIN BORÇLU ŞİRKETE AİT OLDUĞUNUN İSPATLANAMADIĞI – BORÇLU VE ÜÇÜNCÜ KİŞİ ŞİRKET ARASINDAKİ ORGANİK BAĞIN BORCUN DOĞUMUNDAN ÖNCE SONA ERDİĞİ – DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: İspat külfeti üzerinde olan davacı alacaklının hacizli malların borçlu şirkete ait olduğunu ispatlayamadığı, borçlu ve üçüncü kişi şirket arasındaki organik bağın borcun doğumundan önce sona erdiği, borçlunun haciz adresi ile ilgisinin devam ettiği net olarak ortaya konulmadığı dikkate alınarak davanın reddine karar verilmesi gerekir.

YARGITAY KARARI: İSTİHKAK DAVASI

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas:  2013/14556 Karar: 2014/14710 Karar Tarihi: 10.07.2014

İSTİHKAK DAVASI – BORÇLUYA AİT İŞLETMENİN DAVALI ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN DEVRALINDIĞI – TİCARETİN TERKİYLE İLGİLİ GEREKLERİN YERİNE GETİRİLDİĞİNİN İDDİA VE İSPAT EDİLEMEMESİ – DEVRALANIN DA İŞLETMENİN BORÇLARINDAN SORUMLU OLDUĞU – DAVANIN KABULÜ GEREĞİ

ÖZET: Borçluya ait işletme bizzat davalı üçüncü kişinin beyanına göre, davalı üçüncü kişi tarafından devralınmıştır. Bu durumda; ticaretin terkiyle ilgili gereklerin yerine getirildiğinin iddia ve ispat edilememesi karşısında devralanın da işletmenin borçlarından sorumlu olduğunun kabulü gerekir. Hal böyle olunca, davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.

 

istihkak davası ile ilgili  diğer konu başlıkları, İstihkak İddiası Ve Davası, istihkak davası, istihkak iddiası davası, istihkak iddiası ve davası, istihkak iddiası nedeniyle takibin taliki veya devamı, istihkak davasında muvazaa iddiası, istihkak davası nedir, istihkak davası nasıl açılır, istihkak davası nedir nereye nasıl açılır, istihkak davası tedbir talebi, istihkak davası dilekçe örneği, istihkak davası devam ederken malların satılması, istihkak davası açma süresi, istihkak davası nasıl kazanılır, istihkak davası haciz, istihkak davası hangi mahkemede açılır, istihkak davaları, istihkak davası nereye açılır, istihkak davası süre, istihkak davası dilekçe örneği 99, istihkak davası yetkili mahkeme, istihkak davaları, ilkay hukuk bürosu avukatları ankara.

15 SORULAR

 1. UMUTCAN HAKYEMEZ dedi ki:

  İstihkak İddiası Ve Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 2. YASİN ER dedi ki:

  İstihkak İddiası Ve Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 3. GÜRKAN AKTEN dedi ki:

  İstihkak İddiası Ve Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 4. ÖZNUR OKANT dedi ki:

  İstihkak İddiası Ve Davası Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 5. İMREN AYDINCI dedi ki:

  İstihkak İddiası Ve Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 6. BARAN PUSTU dedi ki:

  İstihkak İddiası Ve Davası Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 7. NEJAT TANIR dedi ki:

  İstihkak İddiası Ve Davası Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 8. ŞEVKET DİNÇ dedi ki:

  İstihkak İddiası Ve Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 9. HALİME BAŞARIR dedi ki:

  İstihkak İddiası Ve Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 10. SEREN SONGÜR dedi ki:

  İstihkak İddiası Ve Davası Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 11. MERVENUR TURFAN dedi ki:

  İstihkak İddiası Ve Davası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 12. RASİM SOYKÖK dedi ki:

  İstihkak İddiası Ve Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 13. BURCU İMİRZİ dedi ki:

  İstihkak İddiası Ve Davası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 14. TARIK DUĞAN dedi ki:

  İstihkak İddiası Ve Davası Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 15. NEŞE MUTLU dedi ki:

  İstihkak İddiası Ve Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri