İşe İade Davası Nasıl Açılır

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İşe iade davası, işinden geçerli sebeplerden dolayı istifa eden veya haksız yere işten çıkarılan kişilerin haklarını korumaları için açılan dava olarak adlandırılır. 4857 sayılı İş Kanunu’nda iş ilişkisinin sürekliliği ve iş ilişkisinin istikrarlığı hakkında çeşitli maddeler ortaya çıkarılmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan maddeye göre, geçersiz sebepten dolayı veya hiçbir sebep gösterilmeden işten istifa edilmesi sonucunda hiçbir koşulda çalışanların talepleri kabul edilemez. Bu yüzden çalışanların işe iade davası açabilmesi için belli sebeplerden dolayı iş yerlerinden istifa etmeleri gerekir.

İşe İade Davası İçin Hangi Şartlar İstenir?

Çalışanların işe aide davası açabilmeleri için belli şartları yerine getirmeleri gerekir. Bu şartlar aşağıda detaylı bir şekilde verilir:

 • Haksız yere iş akdinin işveren tarafından feshedilmesine maruz kalan kişiler, işe iade davası açabilme hakkına sahiptir. Bunun için en önemli şart, çalışanların iş yerinde en az 30 kişinin çalışıyor olması gerekir.
 • İşe iade davası açacak çalışanların çalıştıkları yerde en az 6 ay kıdemlerinin olması gerekir. 6 aydan daha az kıdeme sahip olan kişiler hiçbir koşulda işe iade davası açamaz.
 • Haksız yere işten çıkarılan işçiler ile işveren arasında iş sözleşmesi imzalanması gerekir.
 • İşe iade davasının açılabilmesi için işverenin çalışanını neden işten çıkardığına dair yazılı bir bildiri yazması gerekir. Çünkü kendi isteği ile işten istifa eden kişiler, hiçbir koşulda işe iade davası açamaz.

İşe İade Davası Açılma Zamanı

Haksız sebepten dolayı işyerinden çıkarılan çalışanların işe iade davası açabilmeleri için belli sürelere ihtiyaçları vardır. Çalışanlar, işveren tarafından işten çıkarıldıklarına dair bildiriyi aldıktan sonra bir ay içerisinde işe iade davası açabilme hakkına sahiptir. Yani işçiler, işten çıkarıldıkları gün aldıkları tebliğ gününden itibaren işe iade davası açabilir. Bir ay içerisinde işçiler, işe iade davası açmadıkları zaman işe iade edilme haklarından hiçbir şekilde yararlanamaz.  Bu yüzden işçiler, işlerinden çıkarıldıkları bildirisini hemen öğrendikten sonra zaman kaybetmeden işe iade davası açmak için yetkili mahkemelere müracaatta bulunmalıdır. İşe iade davasının açılacağı yerin, işverenin ikamet ettiği yere veya iş yerinin olduğu yere yakın olan mahkemeler de bulunması gerekir. Çalışanlar, işe iade davasını açmak için İş Mahkemeleri’ne başvuruda bulunmaları gerekir. Fakat İş Mahkemeleri her yerde olmayabilir. Özellikle kırsal kesimlerde bu mahkemeler bulunmaz. İş Mahkemesi’nin olmadığı yerlerde işe iade davası açacak kişiler, müracaatlarını Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne yapmaları gerekir. Böylece haksız yere işten çıkarılan kişiler, işe iade haklarından yasal yollardan yararlanabilme şansını elde eder. Çalışanların işe iade davasını zaman geçirmeden açmaları önemle tavsiye edilir. Zamanında açılmayan işe iade davaları sonucunda kişiler hiçbir koşulda elde edecekleri haklardan yararlanamayarak kendi aleyhine sonuçlar meydana gelir.

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uyuşmazlıklarından Biri Olan İşe İade Davası

Kanun koyucu iş ve sosyal güvenlik hukuku kapsamından güçlü işverene karşı, belli bir belde karşılığı işverenin altında çalışan ve işverene oranla daha güçsüz olan işçiyi korumayı amaçlayarak iş hukuku ile ilgili kanunlarda işçinin lehine olacak birtakım düzenlemelerde bulunmuştur. Bu düzenlemelerde işçinin iş hayatını iyileştirmek, işten ayrılmasından sonra hayatına bir müddet aynı şekilde devam etmesini sağlamak ve çıkarıldığı işe şartlar oluşmuş ise geri dönmesini sağlamak gibi hususlara yer vermiştir.

Kanun koyucunun işçinin lehine düzenledikleri hususlardan biri olan işe iade davasını anlatırsak şunları ifade edebiliriz:

4857 sayılı İş Kanunda düzenlenen işe iade davası iş akdinin haklı bir nedene dayanmadan işveren tarafından fesih edilmesinden dolayı mağduriyete uğrayan işçinin korunması amacı ile açılacak olan davadır. İşe iade davasında ana husus işçinin haklı bir neden olmadan işten çıkarılması yani iş akdinin fesih edilmesidir. Kanun koyucu İş Kanununda bu feshin geçerli bir fesih olmadığını işe iade davasını ilgilendiren maddede hüküm altına almıştır.

İşe İade Davasının Açılabilmesi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Haksız bir neden ile işçinin iş akdi fesih edilmelidir. İşten istifa eden işçi işe iade davasını açamayacaktır. Kanun koyucunun asıl amacı işten çıkarılmış işçinin işten çıkarılmasında karşı tarafın sorumluluğunun olmasına dayanarak oluşan mağduriyeti önlemektir.

İş akdi fesih edilen işçinin çalıştığı iş yerinde en az 30 kişinin çalışması gerekir.

İşe iade davası açacak işçinin iş akdinin fesih edildiği yerde en az 6 aylık bir kıdeme sahip olması gerekir.

İşveren ile işçi arasında süreli bir iş sözleşmesinin olması gerekir. Süresi belirli olmayan veyahut iş sözleşmesi yapmayan işçi işe iade davası açamayacaktır.

İşe iade davasının açılmasında her somut olay üzerinden şartlar incelenecektir. Bunun sebebinin ise bazı vakıalarda iş akdinin kimin fesih ettiğinin belli olmamasıdır.

İşe İade Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir?

İşe iade davasının açılması için gerekli bir süre vardır. İşçi bu süreyi aştığı takdirde dava hakkı düşecektir. Bundan mütevellit işçinin davayı açacağı mahkeme önemlidir. Eğer işçi yanlış mahkemede davayı açar ise mahkeme davaya yetkisizlik kararı alarak bakmayacaktır. Davanın açılacağı yer işverenin ya da iş yerinin bulunduğu adresin bağlı olduğu yerdeki mahkemedir. Davaya bakacak görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemesidir.

İşe İade Davasının Açılma Süresi:

İşe iade davası açacak olan işçinin 1 aylık bir hakkı vardır. 1 ay içinde davayı açmalıdır. 4857 sayılı iş kanunun 20. maddesi uyarınca, işçi iş sözleşmesinin fesih bildiriminde sebep gösterilmeden veya geçerli sebep gösterilmeden veya geçerli bir sebep gösterilmediği, yolunda ki iddiası bulunduğu takdirde fesih bildirimin kendisine tebliğ tarihinden itibaren bir aylık süre içinde iş mahkemesine dava açması gerekir.

İşe İade Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır Örneği

a) Mahkemenin adı.  Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.  Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası. Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.  Davanın konusu ve  dava konusunun değeri. Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri. İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği. Dayanılan hukuki sebepler.  Açık bir şekilde talep sonucu,  Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

 • işçi veya avukatı yada üyesi olduğu sendikaya verdiği yetki belgesi ile davasına açabilir. Dava dilekçesinde iş sözleşmesi ile çalışan işçi olduğunu, davalının işvereni bulunduğunu ve aralarındaki sözleşmenin belirsiz süreli bir iş sözleşmesi olduğunu, iş yerinde veya işverenin diğer iş yerlerinde en az altı ay kıdeme sahip olduğunu, işverenin fesih bildiriminde bulunduğu, fesih bildiriminin tebliğ tarihi, iş sözleşmesinin fesihinde işveren tarafından, bir sebep gösterilmediği yada gösterilen sebebin geçerli olmadığını, belirterek fesihin geçersizliğinin tespiti ile işe iadeye, 4-8 aylık işe başlatmama tazminatı yanında 4 aya kadar boşta geçen süre ücret ve diğer haklar dilekçede belirtilerek talep edilmesi gerekmektedir.
 • İşe iade davasının Dava dilekçesinde talep bölümünde işçi asıl talep olarak fesihin geçersiz sayılarak, işe iadesinin istemesi gerekmektedir.

İŞE İADE DAVASI DAVA HARÇ MİKTARI VE ORANLARI

İş güvencesinin sağlanması için açılan işe iade davalarının en az masrafla sonuçlanması gerekmektedir.

İşe İade Davasında İspat Yükümlülüğü

İşveren geçerli sebebin varlığını kendisi ispatlamakla yükümlüdür. Şayet işçi, fesihin işverenin gösterdiği sebep dışında bir sebebe dayandığını ileri sürmesi durumunda bunu ispat yükümlülüğü altında olacaktır.

İŞE İADE DAVASINDA İŞ MAHKEMESİNİN VEREBİLECEĞİ KARARLAR

İş mahkemesi işe iade davalarında görevsizlik, yetkisizlik, davanın açılmamış sayılması gibi, usul yönünden kararlar verebilir. İşe iade davasının reddi kararı verebilir, İşe iade davasının kabulü kararı verebilir, İşe iade davasının konusuz kalmasına karar verebilir.

İşe İadesi Sonuçları – İşe İade Davası Nasıl Açılır?

GENEL OLARAK: Hizmet sözleşmesi işveren tarafından feshedilen işçi veya üyesi bulunduğu sendika tarafından açılan davada mahkemece, işçinin işe iadesine karar verildiğinden İş sözleşmesinin Fesih geçersiz sayılmaktadır. Bu durumda hizmet ilişkisi hiç bozulmamış gibi devam eder hale geldiği kabul edildiğinden işveren işçiye geçersiz sayılan fesih dolayısıyla çalıştırmadığı süreye ilişkin ücretini ve öteki bütün haklarını en çok dört aylık dava süreci için ödemekle yükümlüdür.

İŞÇİNİN İŞVERENE BAŞVURMASI : İşçi işe iade kararının kesinleşmesi üzerine doğrudan veya vekili aracılığı ile on iş günü içinde işverene başvurmak zorundadır. Noter aracılığı ile tebligat, işlemin ispatı yönünde yararlı olacaktır.

İŞVERENİN İŞÇİYİ İŞE BAŞLATMASI: İşçinin işe başlatılması durumunda, boşta kaldığı sürelerdeki (en fazla dört ay), ücret ödenir.

İŞVERENİN İŞE BAŞLATMAMASI: İşçinin işe iade kararına rağmen bir ay içinde işe başlatılmaması durumunda bu kararın işçiye tebliğ edildiği tarihte emsal işçinin ücretinden 4-8 aylık brüt ücret tutarından tazminat ödenir.

İşçinin çalıştırılmadığı süre ücreti ve diğer haklar ödenmesi,

İşe başlatma halinde ihbar ve kıdem tazminatının mahsubu ve iadesi

işe başlatmamanın ihbar ve kıdem tazminatı ile yıllık ücretli alacağına etkisi faiz ve zamanaşım durumları göz önüne alınır.

İşe İade Davası Nasıl Açılır

İŞE İADE DAVASININ TEMYİZ EDİLMESİ

İş Mahkemesinin işe iade davalarında verdiği kararı kesin değildir. İş güvencesi çerçevesinde iş kanunun 20. ve 21. maddelerine göre işe iade davalarında yerel mahkemece verilen kararların, temyizi mümkündür.Kararın tefhimi üzerine 8 gün içerisinde temyiz edilmelidir.

Yargıtay iş mahkemelerce verilen kararları iki ay içinde incelemesi 5521 sayılı yasanın 8/II. maddesi her ne kadar uygulanamamaktaysa da işe iade davalarında bu süre bir ay olarak düzenlenmiştir. İş yoğunluğu sebebiyle bu sürelere uyulmamakla beraber, işe iade davaları diğer iş davalarına göre öncelik verilmektedir.

9 SORULAR

 1. MERT OKTAR dedi ki:

  İşe İade Davası Nasıl Açılır Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 2. KEVSER CANBAZ dedi ki:

  İşe İade Davası Nasıl Açılır Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 3. YALMAN BALKANAL dedi ki:

  İşe İade Davası Nasıl Açılır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 4. PELİNSU FİLİZFİDANOĞLU dedi ki:

  İşe İade Davası Nasıl Açılır Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 5. UMUT AYDIN dedi ki:

  İşe İade Davası Nasıl Açılır Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 6. OLGAÇ KAYNAK dedi ki:

  İşe İade Davası Nasıl Açılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 7. HÜSEYİN USUL dedi ki:

  İşe İade Davası Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 8. RÜYA DİKER dedi ki:

  İşe İade Davası Nasıl Açılır Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 9. TÜRKÜLER GÜLDEN dedi ki:

  İşe İade Davası Nasıl Açılır Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri