İşçinin Üç Gün İşe Gelmemesi

İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi, 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (g) alt bendinde, İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi  halinde, işverenin haklı fesih imkanının bulunduğu kurala bağlanmıştır.

İşçinin 3 Gün İşe Gelmemesi sebebiyle işverenin haklı fesih kuralı herzaman geçerli olmayabilir. Çünkü işveren iş sözleşmesini sözlü olarak da bitirdiği durumlar olmaktadır. İşçi bu durumda 3 gün içinde işçi alacakları için  noterden ihtar veya iş mahkemesine dava açması gerekmektedir. Sözlü yapılan iş sözleşmesini fesih veya işden çıkarmalarada, iş sözleşmesini fesih tarihi belli olmadığından dolayı, işveren daha sonrada işçiye tutanak tutabilir.

İşçinin Üç Gün İşe Gelmemesi – Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 7.Hukuk Dairesi Esas:  2013/5481 Karar: 2013/13119 Karar Tarihi: 11.07.2013

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DEVAMSIZLIK NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ – İŞE GELİNMEYEN SÜREDE YILLIK İZNİN KULLANILIP KULLANILMADIĞI VEYA TARAFLARIN RIZASI İLE ÜCRETSİZ İZİNLİ YA DA İDARİ İZİNLİ OLUNUP OLUNMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Davacı, davalı işveren tarafından iş akdinin haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin hüküm altına alınmasını istemiştir. Mahkemece, davacının fesih tarihi itibari ile izin hakkının olduğu da dikkate alınarak, davacının söz konusu dönemde yıllık iznini kullanıp kullanmadığı veya tarafların rızası ile ücretsiz izinli ya da idari izinli olup olmadığı üzerinde durulup, davacıdan bu hususta delilleri sorulup, izinli olduğunun ispatı durumunda şimdiki gibi, aksi halde, davalı tarafından yapılan feshin haklı olduğu kabul edilerek çıkacak sonuca göre karar vermektir.

T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas:  2011/28167 Karar: 2013/19596 Karar Tarihi: 25.06.2013

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – İŞÇİNİN İZİNSİZ VE MAZERETSİZ OLARAK ÜÇ İŞ GÜNÜ İŞ YERİNE GİTMEDİĞİ NOTER TESPİTİ İHTARNAME VE TÜM DOSYA İÇERİĞİNDEN SABİT OLMAKLA BU DURUMUN İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI VERDİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda; işçi, iş akdinin haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini ileri sürmüş; davalı işveren ise, iş akdinin işçinin devamsızlığı sebebiyle haklı olarak feshedildiğini savunmuştur. Mahkemece, feshin bilirkişi raporundaki gerekçelere göre haksız olduğunun kabulüyle kıdem ve ihbar tazminatlarına hükmedilmiştir. Mahkemenin bu kabulü dosyadaki bilgi ve belgelerle örtüşmemektedir. Şöyle ki; davacı işçinin izinsiz ve mazeretsiz olarak … tarihinden itibaren üç iş günü iş yerine gitmediği; noter tespiti, ihtarname ve tüm dosya içeriğinden sabit olmakla bu durumun işverene haklı fesih imkanı verdiği dikkate alınmaksızın, mahkemece kıdem ve ihbar tazminatlarının reddi gerekirken kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.