İş Kazası Tazminat Davası

İş Kazası Tazminat Davası

İş kazası tazminat davası, bir çalışanın iş yerinde kaza geçirip yaralanması veya ölmesi durumunda işverenin çalışanın ailesine veya yakınlarına ödemek zorunda olduğu maddi ve manevi tazminat davası çeşitlerinden birisidir. İş kazası tazminat davası, hem asıl işverene hem de alt işverenlerin hepsine açılabilir. İş kazası tazminat davasının açılabilmesi için kazayı geçiren kişilerin belli durumları yaşaması gerekir.

Hangi Durumlar İş Kazası Sayılır?

Aşağıda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 13. maddesine göre, iş kazasını kapsayan ve iş kazası tazminat davası açılabilecek olaylar detaylı bir şekilde yer alır:

 • Çalışanın işyerinde uğradığı hem fiziksel hem de ruhsal kazalar iş kazası kapsamının içerisine girer. Çünkü olaylar işverenin iş yerinde gerçekleştiği için çalışanın ne derecede kaza geçirdiği ve nasıl öldüğü ile ilgili detaylara bakılmaksızın iş yerinde karşılaşılan her türlü kaza iş kazası olarak ele alınır. Bu sayede iş kazası tazminat davasında bu konular ele alınarak işverene maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.
 • İşverenin çalışanını iş yeri dışında başka bir yere gönderdiği durumunda işçiyi mağdur etmesinden dolayı maddi tazminat davası için ele alınan, iş kazası sayılacak olaylardan birisidir.
 • Bebeği olan kadın işçinin çocuğuna süt vermek için kendine verilen izinler esnasında başına herhangi bir kaza gelmesi sonucunda karşılaştığı olaylar iş kazası kapsamına girer.
 • İşverenin çalışanına verdiği araba ile trafikte herhangi bir kaza yapması sonucunda bu olay da iş kazası kapsamına girer.
 • İşveren aracılığı ile yürütülmekte olan işi, işçi bağımsız bir şekilde kendiliğinden yapıyorsa iş esnasında karşılaştığı herhangi bir kaza sonucunda işverene maddi ve manevi tazminat davası açma hakkına sahip olur.

İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Süre İçinde Açılmalı?

İş kazası sonucunda herhangi bir ağır yaralanma veya ölüm olmasının ardından hemen sonra 10 yıla kadar tazminat davası açılabilir. İş kazasında açılan ceza davasının “dava zamanaşımı süresi”  fazla ise tazminat davası süresi de ceza davası zaman aşımı süresine göre ayarlanır.

Davada Yetkili Mahkeme Neresidir?

Aşağıda iş kazaları sonucunda açılan iş kazası tazminat davasına bakmakla yükümlü olan mahkemeler yer alır. Bu mahkemeler şu şekildedir:

 • İş kazalarında görevli olan mahkemeler, davalı ve davacının davayı açtığı zaman ikamet ettikleri yerde bulunan mahkemelerdir.
 • İş kazasının meydana geldiği yerde bulunan iş mahkemeleri de kaza sonucunda açılan maddi ve manevi tazminat davalarına bakmakla yükümlüdür.
 • İş kazası sonucu büyük yaralanmalara sahip olan veya ölen işçilerinin yakınlarının veya ailesinin ikamet ettiği yerde bulunan işçi mahkemeleri de iş kazası davalarıyla görevlendirilir.

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda işveren ve işçi arasında herhangi bir usulsüzlük olduğu sürede açılan davalarda talepler hiçbir şekilde dikkate alınmaz.

İş Kazası Tazminat Davası

İş Kazası Tazminat Davası konusu ile ilgili açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

İşverenin sorumluluğu: Madde 26 – (DEĞİŞİK FIKRA RGT: 09.07.1987 RG NO: 19512 KANUN NO: 3395/2) İş kazası ve meslek hastalığı, işverenin kastı veya işçilerin sağlığını koruma ve işgüvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi veyahut suç sayılabilir bir hareketi sonucu olmuşsa, Kurumca sigortalıya veya haksahibi kimselerine yapılan veya ileride yapılması gerekli bulunan her türlü giderlerin tutarları ile gelir bağlanırsa bu gelirlerinin 22nci maddede belirtilen tarifeye göre hesaplanacak sermaye değerleri toplamı (İPTAL EDİLEN BÖLÜM RGT: 21.03.2007 RG NO: 26469 ANY. MAH. 23.11.2006 T. 2003/10 E. 2006/106 K.) (KOD 1) Kurumca işverene ödettirilir. (EKLENMİŞ CÜMLE RGT: 06.08.2003 RG NO: 25191 KANUN NO: 4958/28) İşçi ve işveren sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır. İş kazası veya meslek hastalığı, 3 üncü birkişinin kasıt veya kusuru yüzünden olmuşsa, Kurumca bütün sigorta yardımları yapılmakla beraber zarara sebep olan 3 üncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara Borçlar Kanunu hükümlerine göre rücu edilir.

(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 26.10.1983 RG NO: 18203 KANUN NO: 2934/3)  Ancak; iş kazası veya meslek hastalıkları sonucu ölümlerde bu Kanun uyarınca hak sahiplerine yapılacak her türlü yardım ve ödemeler için, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kasdı veya kusuru bulunup da aynı iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine Kurumca rücu edilemez.

Herhangi bir iş kazası geçirmiş olan kişi işveren kişi aleyhinde dava açma hakkına sahiptir. İş kazasından başka meslek hastalığı geçirenler de bu haklara sahip. Ruhen ya da bedenen görülen zararın karşılığı olarak İş Kazası Tazminat Davası tazminat talebinde bulunulabilmektedir. İş kazası geçirmiş olan işçi sadece zararının karşılanması, tedavi masraflarının karşılanması ile de yetinebilir. Ancak bu kadarla kalmayarak bundan sonraki yaşamı için de iş kazası neticesinde yaşayacağı mağduriyetten doğan maddi ve manevi zararını işverenden temin edebilir. Borçlar Kanunu’nun 46. maddesi gereğince iş kazasına ya da hastalığına maruz kalan çalışanlar böyle bir hakka sahipler.

Bir çalışanın iş kazasına uğraması ya da bir meslek hastalığına maruz kalması durumunda Sigorta Müfettişleri soruşturma süreci başlatırlar. Kazanın gerçekleşmiş olduğu olay yeri öncelikli olarak incelenir. Bu süreçte çalışan, işveren taraf ve olayı gören tanıklar ve diğer işçilerin de ifadesi alınır. Aynı zamanda işyerine ait tüm belgeler ve olaya ilişkin düzenlenmiş olan belgeler de müfettişler tarafından incelemeye tabi tutulur. Yapmış oldukları tüm incelemeler ve sorgular neticesinde bir tutanak oluştururlar. Belge ve evraklar ile raporlar da hazırlanır.

Hazırlanan raporlarda kazaya maruz kalmış işçinin tüm bilgileri yer almalıdır. Özellikle çalışanın sigorta durumu, çalışma periyotları ve günleri de müfettişler tarafından raporlara yansıtılır. Burada iş kazası tazminatına etki edecek önemli veriler ise kaza ile ilgili ayrıntılardır. İşveren tarafının gerekli olan tüm önlemleri alıp almadığı, olayın nasıl gerçekleşmiş olduğu, kazanın içeriğinde herhangi bir kasıt ya da kusur bulunup bulunmadığı, iş güvenliği noktasında ne derece hassasiyet gösterilmiş olduğu gibi veriler, bulgular davanın gidişatında son derece önemlidir.

İş Kazası Tazminat Davası da maddi ve manevi olarak tazminat talebinde bulunulabilir. Manevi tazminat işçinin gördüğü cismani zarar ya da ölüm gibi bir durumda ailesinin çekmiş olduğu sıkıntılı süre karşılığı olarak istene tutardır. Manevi tazminat tutarı hakim kararı ile belirlenir. Manevi tazminat söz konusu olduğunda belirli bir ödeme parametresi ve hesap yöntemi bulunmamaktadır. Zarar görme durumunda kişinin kendisinin durumu, ölüm durumunda ailesinin durumu göz önünde bulundurularak tamamen hakimin kişisel fikri neticesinde bir fiyat belirlenir ve işveren bu tutarı ödemek durumunda kalır.

İş Kazası Tazminat Davası da maddi tazminat,  iş kazası sonucu fiziksel zarar görmüş olan kimsenin bu tarihten sonra çalışma hayatı aksayacağından uğrayacağı maddi kayıp karşılığınca belirlenecek olan tutardır. Maddi iş kazası tazminatı tek bir durumda geçersiz olur. Eğer iş kazasının gerçekleşme sebebi tam anlamı ile işçinin kendisinden kaynaklanıyorsa böyle bir talepte bulunamaz. Bunun dışında her durumda tazminat isteme gibi bir özgürlüğe sahiptir. Kayıp oranı ne olursa olsun işverene dava açma hakkı bulunmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu tarafınca kaza geçirmiş olan çalışanın tüm kaybı zaten karşılanmaktadır.

İş Kazası Tazminat Davası Maddi tazminat iki farklı tiptir. Bunlardan bir destekten yoksunluk tazminatı olup ölüm durumlarında aile tarafından işveren tarafına açılan davadır. Bu davayı açabilmek için kişilerin ölen çalışan tarafından devamlı olarak yardım aldığına dair bir kanıt istenmektedir. Bunun kanıtlanamadığı durumlarda destek sayılması söz konusu olamaz. Bir diğer maddi tazminat ise iş göremezlik tazminatıdır. Eğer meslek hastalığı ya da iş kazası geçirmiş olan kişinin kaybı %10 ya da daha fazla bir oranda ise kişinin bu davayı açma hakkı vardır. Bunun hesabı için ise çeşitli kıstaslar ve hesap yöntemleri bulunmaktadır. Her durumda bir iş kazasının ve kaza sonucu ödenen tazminatın başta işveren, daha sonra belirli kurumlara ciddi maliyetleri vardır.

İŞ KAZASI NEDİR

İş Kazası Tazminat Davası na konu olan İş kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) Bu 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

İş kazası tazminat davası nedir, iş kazası tazminat nasıl hesaplanır, iş kazası tazminat davaları nasıl nerede açılır konuları hakkında iş kazası tazminat sayfamızda geniş bilgi alabilirsiniz.

İş Kazası Tazminat Davası – Dilekçesi örneği

İş Kazası Tazminat Davası Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:  Mahkemenin adı,  Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri, Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri,  Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri,  Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri,  İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, Dayanılan hukuki sebepler, İş Kazası Tazminat Davası dava dilekçesinde açık bir şekilde talep sonucu,  Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

Yargıtay Kararı – İş Kazası Tazminat Davası

1. T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi

KONU : İş Kazası Tazminat Davası – İŞ KAZASI SONUCU VEFAT EDEN SİGORTALI YAKINLARININ MADDİ VE MANEVİ ZARARLARININ GİDERİLMESİ İSTEMİ – MADDİ ZARARIN BELİRLENMESİ – BİLİRKİŞİYE ZARAR HESABI YAPTIRILARAK ÇIKACAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ
ÖZET: İş Kazası Tazminat Davası, iş kazası sonucu vefat eden sigortalının yakınlarının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir. Yapılacak iş; imzalı ücret bordroları bulunmaması nedeniyle, sigortalının yaptığı iş, yaşı, kıdemi belirtilmek suretiyle ilgili meslek odasından emsal işçinin alabileceği günlük net ücreti sormak ve hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan veriler nazara alınarak bilirkişiye zarar hesabı yaptırılarak çıkacak sonuca göre karar vermekten ibarettir.Uyuşmazlık maddi zararın belirlenmesi noktasında toplanmaktadır. Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan sigortalının, maddi zararının hesabında, gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Gerçek ücretin ise işçinin imzasının bulunduğu ücret tediye bordrolarından saptanacağı, işçinin imzasının bulunmadığı işyeri ve sigorta kayıtlarının nazara alınamayacağı, işçinin imzasının bulunduğu ücret tediye bordrolarının bulunmaması durumunda işçinin yaşı, kıdemi, mesleki durumu dikkate alınarak, emsal işi yapan işçilerin aldığı ücret göz önünde tutularak belirlenmesi gerektiği, Dairemizin giderek Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir. Yapılacak iş; imzalı ücret bordroları bulunmaması nedeniyle, sigortalının yaptığı iş, yaşı, kıdemi belirtilmek suretiyle ilgili meslek odasından emsal işçinin alabileceği günlük net ücreti sormak ve hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan veriler nazara alınarak yukarda açıklanan esaslara göre bilirkişiye zarar hesabı yaptırılarak çıkacak sonuca göre karar vermekten ibarettir. Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmadan hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

2. T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi

KONU : İş Kazası Tazminat Davası – İŞ KAZASI SONUCU ÖLEN İŞÇİNİN YAKINLARININ MANEVİ ZARARLARININ GİDERİLMESİ İSTEMİ – TAZMİNATIN SINIRININ ONUN AMACINA GÖRE BELİRLENECEĞİ – MANEVİ TAZMİNATIN FAZLA TAKDİRİNİN HATALI OLUŞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU
ÖZET: Dava, iş kazası sonucu ölen işçinin yakınlarının manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir. Hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde, bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.İş Kanunu’nun 77. maddesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliğinin ilgili maddeleri incelenmek suretiyle davalılar arasındaki ilişki, işyerinin niteliğine göre işyerinde uygulanması gereken önlemlerin neler olduğu, işverenin işyerinde alması gerekli önlemlerin neler olduğu, hangi önlemleri aldığı, hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere işçinin uyup uymadığı gibi hususlar ayrıntılı bir biçimde incelenmek suretiyle kusurun aidiyeti ve oranı hiç kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek biçimde, saptanmadığı anlaşılmaktadır.

Yapılacak iş; işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında uzman 3 kişilik bilirkişi heyetine dosyayı tevdi ederek bilirkişilere konuyu yeniden yukarıda açıklandığı biçimde inceletmek, tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonuca göre karar vermekten ibarettir. Kabule göre ise; Davacıların babası, kardeşi ve oğlu olan M. Ö.’nün 19.12.2010 günü meydana gelen iş kazası sonucunda öldüğü, kazanın meydana gelmesinde, ölen işçinin %20 oranında kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Borçlar Kanunu’nun 47. maddesi hükmüne göre hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde, bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar, mevcut halde elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.06.1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.

3. T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi

KONU : İş Kazası Tazminat Davası İŞ KAZASI – MADDİ ZARARLARINI SİGORTA ETTİĞİ AÇIK OLUP SİGORTA ŞİRKETİNİN DAVALI İŞVERENİN KUSURU KAPSAMINDA MADDİ TAZMİNAT YÖNÜNDEN SORUMLU OLDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ
Davacı, murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Dosyaya ekli … tarihli işveren Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi içeriğinden davalı İ… Sigorta A.Ş’nin işveren A.’in iş kazası sonunda oluşacak maddi zararlarını sigorta ettiği açık olup sigorta şirketinin davalı işverenin kusuru kapsamında maddi tazminat yönünden sorumlu olduğu açık iken maddi tazminat yönünden davalı sigorta şirketinin sorumluluğuna karar verilmesi yerine açılan davanın reddine dair hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmektedir. Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular dikkate alınmadan hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmektedir. Sigorta Şirketi iş kazası sonunda oluşacak maddi zararlarını sigorta ettiği açık olup sigorta şirketinin davalı işverenin kusuru kapsamında maddi tazminat yönünden sorumlu olduğu açık iken maddi tazminat yönünden davalı sigorta şirketinin sorumluluğuna karar verilmesi yerine açılan davanın reddine dair hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmektedir.

4. T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi

KONU : İş Kazası Tazminat Davası –  İŞ KAZASI SONUCU YAŞAMINI YİTİREN SİGORTALININ HAKSAHİBİ OLAN EŞ VE ÇOCUĞUNUN MADDİ ZARARLARININ GİDERİLMESİ İSTEMİ – MAHKEMECE KUSUR RAPORLARI ARASINDAKİ ÇELİŞKİ GİDERİLMESİ – YENİ BİR RAPOR ALARAK SONUCA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ
ÖZET: Dava; …. tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu yaşamını yitiren sigortalının haksahibi olan eş ve çocuğunun maddi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece kusur raporları arasındaki çelişki giderilmeden 16.5.2011 tarihli kusur raporu esas alınarak yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olmuştur. Yapılacak iş; işçi sağlığı-iş güvenliği konularında uzman ehil bilirkişi kuruluna konuyu yukarıda açıklandığı biçimde yeniden inceletmek, verilen rapor; dosyadaki bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirilerek kusur raporları arasındaki çelişki giderilmek, denetime elverişli, Mahkeme ve Yargıtay’ın incelemesi ile hüküm kurmaya uygun yeni bir rapor alarak sonuca göre karar vermekten ibarettir.İnsan yaşamının kutsallığı çerçevesinde işveren, işyerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlü olduğu İş Kanunu’nun 77. maddesinin açık buyruğudur.

5. T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi

KONU : MADDİ TAZMİNAT DAVASI – İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMÜNDEN DOĞAN MADDİ TAZMİNAT – DAVACILARIN MURİSİ ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİNİN İSTİSNA AKDİNE DAYANMASI – İHTİYARİ DAVA ARKADAŞI – TARAFLARIN KUSUR ORANLARININ HESAPLANMASI – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ
ÖZET: Davacı murisinin, iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. O halde; davalılardan İ. İ. ile davacıların murisi arasındaki hukuki ilişkinin istisna akdine dayanması nedeniyle bu davalı yönünden davanın reddine kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olmuştur. Yapılacak iş; tefrik edilen İ. İ.’ye yönelik dava bakımından yeniden birleştirme kararı verilerek, ihtiyari dava arkadaşı davalılara yönelik davayı birlikte incelemek, İ. İ. ile davacıların murisi arasındaki hukuki ilişkinin istisna akdine dayanması nedeniyle bu davalı yönünden davanın reddine, diğer davalılar ile ilgili olarak da delil durumuna göre değerlendirme yapılarak hüküm kurmaktan ibarettir.

8 SORULAR

 1. NİLSU KANDAŞ dedi ki:

  İş Kazası Tazminat Davası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 2. MUTLU BİLİCİ dedi ki:

  İş Kazası Tazminat Davası hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 3. ATANUR DİDİN dedi ki:

  İş Kazası Tazminat Davası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 4. IRAZ CİVAN dedi ki:

  İş Kazası Tazminat Davası Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 5. GÜLŞAH TUĞYAN dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. İş Kazası Tazminat Davası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 6. BESTE EROĞLU dedi ki:

  İş Kazası Tazminat Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 7. ARZU BODUROĞLU dedi ki:

  İş Kazası Tazminat Davası Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 8. AYBÜKE SOYASLAN dedi ki:

  İş Kazası Tazminat Davası Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri