İş Hukuku Danışmanlık

İlkay Hukuk Bürosu olarak gerek bireysel gerekse kurumsal olarak 2006 yılından beri İş hukuku alanında avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmuş ve İş Hukuku alanında bir çok şirket, işveren ve bireysel müvekkillere avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. İş hukuku kanunlarının incelenmesi, İş Mahkemeleri kararları ve Yargıtay kararlarının güncel olarak takip edilmesi ile birlikte edinilen tecrübe ile müvekkillere hizmet sunulmaktadır.

İŞ hukukunda genel kuralları sıralamakda fayda görmekteyiz. Buna göre Bir hizmet sözleşmesine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişiye işçi; işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiye işveren; işin yapıldığı yere işyeri denir.  İstisnalar dışında kalan bütün işyerlerinde; bu işyerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine, faaliyet konularına bakılmaksızın İş Kanunu uygulanır. Yürürlükte olan kanun 22.05.2003 tarh ve 4857 sayılı İş Kanunu’dur. İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında “İş Sözleşmesi’nden” veya İş Kanunu’na dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözüm yeri İş Mahkemesidir.  İş Mahkemeleri tek hâkimlidir. Büyük şehirlerimizde Bağımsız İş Mahkemeleri vardır. Olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi görevlendirilir.  İş mahkemelerinde açılacak davalar; kural olarak davalının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesinde açılır.  İş mahkemelerinde Şifahi Yargılama Usulü uygulanır. İlk oturumda mahkeme, tarafları sulha teşvik eder. Uzlaşmadıkları ve taraflar veya vekillerinden birisi gelmediği takdirde yargılamaya devam olunarak esas hakkında hüküm verilir.  İş mahkemesinin kesin kararları tefhim tarihinden itibaren 8 gün içinde Temyiz olunabilir. Yargıtay’ın verdiği karara karşı “Karar düzeltilmesi” istenemez.  İş sözleşmeleri “Belirli” veya “Belirsiz” süreli yapılabilir; çalışma biçimleri bakımından “Tam süreli”, “Kısmi süreli”, “Deneme süreli” veya “Diğer tür” olabilir. Çağrı üzerine çalışmaya dayalı işyerlerinde ayrıca “Kısmi süreli bir iş sözleşmesi” de yapılabilir. İş Sözleşmesi feshedilen işçi, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde İş Mahkemesinde dava açabilir. Böyle bir dava açıldığı takdirde, işveren, feshin haklı bir sebebe dayandığını ispat etmek zorundadır.

İş Hukuku Danışmanlık – Avukatlık 

1.    İş Sözleşmesinin  feshi davaları
2.    İş kazası ve iş kazasından doğan tazminat davaları
3.    İşe iade davaları
4.    Kıdem ve ihbar tazminatı davaları
5.    Hizmet tespiti davaları
6.    Sözleşmenin yorumlanması davaları
7.    Sosyal Sigorta davaları

İş Hukuku Danışmanlık – Genel Bilgiler

1.    İş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması danışmanlık
2.    İş sözleşmelerinin feshi aşamasının hazırlanması, sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi ve danışmanlık
3.    İş hukuku alanında gereken ibranameler ve ihtarnameler düzenlenmesi ve danışmanlık
4.    İşe giriş sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi ve danışmanlık
5.    İşçi söz ve davranışlarının sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi ve danışmanlık
6.    İşçi özlük dosyası, yıllık ücretli izin defteri, işe devam çizelgeleri, işçi ücret bordrolarının denetlenmesi ve gözetim altında tutulması ve danışmanlık
7.    İşverenin iş hukuku uyarınca düzenlenen yükümlülüklerinin denetlenmesi ve eksikliklerin giderilerek kanuna uygun hale getirilmesi ve danışmanlık
8.    İşverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi ve danışmanlık
Yukardaki belirtilen iş hukuku alanında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri ile birlikte şirketlerin ilgili departmanları ile değişen kanun maddeleri, alınması gereken tedbirler başlığı altında belli aralıklarla toplantı ve brifing verilmektedir. Burda ki amaç İşverene ait şirktelerin iş akdini fesih anlamında kayıt ve kuyudatın düzgün tutulması, işveren açılacak işçi tazminat davalarında delillerin sunulması amaçlanmaktadır. Şirketlere karşı açılan işçi tazminat davaları artık günümüz büyük miktaralar denk gelmektedir. Bu durumda şirketi mali bütçesini zorlamaktadır.

İş kazası tazminat davası nedir, iş kazası tazminat nasıl hesaplanır, iş kazası tazminat davaları nasıl nerede açılır konuları hakkında iş kazası tazminat sayfamızda geniş bilgi alabilirsiniz.