İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır

İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır konusu açıklamalar bilgi amaçlı verilmiştir. İpotek Sözleşmesini hazırlanması ile ilgili olarak avukat desteği alınmasını öneriyoruz.

İpotek Halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir.İpoteğe konu olacak taşınmazın, borçlunun mülkiyetinde bulunması gerekmez.İpotekli taşınmazın maliki borçtan şahsen sorumlu değilse, alacaklının ödeme isteminin ona karşı etkili olması, bu istemin hem borçluya, hem kendisine karşı yapılmış olmasına bağlıdır.

T.M.K Koruma önlemleri: Madde 865 – Malik, rehinli taşınmazın değerini düşüren davranışlarda bulunursa; alacaklı, hakimden bu gibi davranışları yasaklamasını isteyebilir.

Alacaklıya, gerekli önlemleri almak üzere hakim tarafından yetki verilebileceği gibi; gecikmesinde tehlike bulunan hallerde alacaklı, böyle bir yetki verilmeden de gerekli önlemleri kendiliğinden alabilir.

Alacaklı, önlem için yapmış olduğu giderleri malikten isteyebilir ve bu alacakları için taşınmaz üzerinde, tescile gerek olmaksızın ve tescil edilmiş olan diğer yüklerden önce gelen bir rehin hakkına sahip olur.

T.M.K Rehinli taşınmazın kısmen devri: Madde 868 – Malik, rehinli taşınmazın güvence altına aldığı alacağın yirmide birinden az değeri olan bir parçasını başkasına devrederse; alacaklı, kendisine bu parça ile orantılı bir ödeme yapıldığı veya taşınmazın geri kalan kısmı yeterli güvence oluşturduğu takdirde, devredilen parça üzerindeki rehni kaldırmaktan kaçınamaz.

İpotek Sözleşmesinde Tebligat: Adres değiştirmenin bildirilmesi mecburiyeti: Madde 35 – Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır.

İpotek Sözleşmesi Nasıl Yapılır – Nasıl Hazırlanır

İPOTEK SÖZLEŞMESİ

Madde 1 –  ……… tarafından bildirilinceye kadar hüküm ifade etmek üzere ipotek ettim.

Madde 2 – ………. avukatlık ücreti ile bilcümle harç ve masrafları da kapsar.

Madde 3 – ………muteber ve cari olacaktır.

Madde 4 – … ….. gün içerisinde başka bir gayrimenkulü birinci dereceden ipotek etmeyi, olmadığında bu bedeli defaten tediye etmeyi kabul ve taahhüt ederim.

Madde 5 – ………. müştemilat ve teferruatların satılarak bilcümle borçlarımın tasfiyesini kabul ederim.

Madde 6 – ……….. yargı yoluna başvurabileceğini kabul ve taahhüt ederim.

Madde 7 – …………. ipotekle müemmen borçlar meyanına dahil edilmesini kabul ederim.

Madde 8 – ………..ı beyan ve taahhüt ederim.

Madde 9 – ………… birlikte müşterek kefil olmasını temin etmeyi beyan ve taahhüt ederim.

Madde 10 –…………aidiyetini kabul ederim.

Madde 11 –…………. tebligat olarak şimdiden kabul ederim.

Madde 12 – …………. yazılı hükümleri aynen kabul ederim.

Madde 13 – ………… defter kayıtları ile evraklarının yegane delil olduğunu kabul ederim.

Madde 14 – Uyuşmazlık halinde ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu beyan ve kabul ederim. …/…/…

İPOTEK VEREN

Ad Soyad                 :

İmza                 :

Adres             :

GAYRİMENKULÜN TAPU KAYDI 

İli     :

İlçesi     :

Bölge     :

Bucağı     :

Mahallesi/Köyü     :

Sokağı     :

Semti – Mevkii     :

Pafta No     :

Ada No     :

Arsa Payı     :

Bağımsız Bölüm No     :

Niteliği     :

Tapu Veriliş Tarihi     :