İhalenin Feshi Davası

İhalenin Feshi Davası

İhalenin Feshi Davası veya İhalenin feshi istemi şikayet yolu ile satışın yapıldığı yer İcra Mahkemesi’nde ileri sürülerek dava açılır. İhalenin feshini, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 226 ncı maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla iştirak edenler tetkik merciinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde isteyebilirler.

İhalenin feshi nedenleri şu şekilde sıralanabilir: İhaleye fesat karıştırılmış olması, Artırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemler, İhalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemler,  Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması.

İlgililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden muamelelerdeki yolsuzluklara en geç ihale günü ıttıla peyda ettiği kabul edilir. Satış ilanı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada bilahare vakıf olunmuşsa şikayet müddeti ıttıla tarihinden başlar. Şu kadar ki, bu müddet ihaleden itibaren bir seneyi geçemez. İhalenin feshini şikayet yolu ile talep eden ilgili, vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur.

İhalenin feshi talebi üzerine tetkik mercii talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verir. Talebin reddine karar verilmesi halinde tetkik mercii davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. (2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ikinci fıkrada yer alan oran yüzde yirmi olarak uygulanır.)

Yargıtay Kararı İhalenin Feshi Davası

  YARGITAY: KESİN OLAN KIYMET TAKDİRİNİN İHALENİN FESHİNDE İNCELENMESİ

 • T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 18859 Karar: 2013 / 24455 Karar Tarihi: 01.07.2013
 • İHALENİN FESHİ DAVASI – YAPILAN KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ EDİLDİĞİNE İLİŞKİN DOSYA İÇİNDE BİLGİ VE BELGENİN MEVCUT OLMADIĞI – SATIŞA ESAS KIYMET TAKDİR RAPORUNUN İTİRAZ EDİLMEYEREK KESİNLEŞTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI
 • ÖZET: Somut olayda ihalenin feshini isteyen borçlu K.K İnşaat. Tekstil Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi ve haciz alacaklısı A.A A’nın, icra dairesince … tarihinde yapılan kıymet takdirine itiraz ettiklerine ilişkin dosya içinde herhangi bir bilgi ve belge mevcut değildir. Satışa esas olan .. tarihli kıymet takdir raporunda taşınmazın, üzerindeki yapılar ile diğer müştemilat ve eklentilerin değerinin ..TL olarak belirlendiğine ve rapora itiraz edilmeyerek kesinleştiğine göre ihalenin bu bedel üzerinden yapılmasında yasaya aykırılık yoktur.

YARGITAY: KIYMET TAKDİRİ İŞLEMİNİN TAKİP ZAMANAŞIMINI KESMEYECEĞİ

 • T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 17264 Karar: 2013 / 24767 Karar Tarihi: 02.07.2013
 • İCRANIN GERİ BIRAKILMASI İSTEMİ – ZAMANAŞIMINI KESECEK İŞLEMLERİN ALACAKLI TARAFINDAN İCRA TAKİBİNİN DEVAMINI SAĞLAMAYA YÖNELİK YAPILAN İCRA TAKİP İŞLEMLERİ OLDUĞU – UYGULANMASI GEREKEN ALTI AYLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI
 • ÖZET: Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibinin kesinleşmesinden sonra oluşan zamanaşımı nedeniyle borçlu icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına karar verilmesini istemiştir. Zamanaşımını kesecek işlemler alacaklı tarafından icra takibinin devamını sağlamaya yönelik olarak yapılan icra takip işlemleri olup, kıymet takdiri işlemi ve tapu müdürlüğüne yazılan müzekkere icra müdürü işlemleri olduğundan zamanaşımını kesmez. Buna göre … tarihli işlem zamanaşımını kesen son işlem olup … tarihli işleme kadar takip dayanağı çekin ibraz süresinin dolduğu tarih itibariyle uygulanması gereken T.T.K.’da öngörülen altı aylık zamanaşımı süresi dolmuştur. O halde mahkemece borçlunun zamanaşımı itirazının kabulü ile İİK. gereğince icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken, istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

 YARGITAY: DÜŞEN TAKİP SONRASINDA YENİLEME YAPILMADAN KIYMET TAKDİRİ

 • T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 17054 Karar: 2013 / 25705 Karar Tarihi: 09.07.2013
 • MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET DAVASI – DAVANIN TAŞINMAZA HACİZ KONULMASI TALEBİNİN KABULÜ İŞLEMİNİN İPTALİNE İLİŞKİN OLMASI – HAKİMİN TARAFLARIN TALEP SONUCUYLA BAĞLI OLMASI VE TALEPTEN FAZLASINA HÜKMEDEMEYECEĞİ – YASAYA AYKIRI HÜKÜM TESİSİNİN İSABETSİZLİĞİ
 • ÖZET: Olayda şikayetçinin başvurusu, 2004 Sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince düşen takipte, takip yenilenmeden alacaklının üçüncü kişi şikayetçiye ait taşınmaza haciz konulması ve kıymet takdiri yapılması talebinin kabulü işleminin iptaline ilişkindir. Ancak, mahkemece, 2004 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri kapsamında bir değerlendirme yapılarak sonuca gidilmiştir. Bu durum, 6100 Sayılı Kanunun ilgili maddesinde yer alan, hakim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez, hükmüne aykırılık teşkil eder. O halde, mahkemece, şikayetçinin isteminin, başvurusunda belirttiği şekilde, 2004 Sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince inceleme yapılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken 6100 Sayılı Kanunun ilgili maddesine aykırı hüküm kurulması isabetsizdir.

YARGITAY: KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ SONUCU VERİLEN KARARIN KESİNLİĞİ

 • T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 17209 Karar: 2013 / 24700 Karar Tarihi: 02.07.2013
 • İHALENİN FESHİ – KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ ÜZERİNE VERİLEN KARARLARIN KESİN OLUŞU – BORÇLUNUN KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZI ÜZERİNE ALEYHİNE HÜKÜM TESİS EDİLMİŞ OLMASI – ŞİKAYET KABUL EDİLEREK İHALELERİN FESHİNE KARAR VERİLMESİNİN GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI
 • ÖZET: Kıymet takdirine itiraz üzerine verilen kararlar kesin olmakla birlikte anılan hükümler ihalenin feshi aşamasında incelenebilir. Somut olayda, borçlunun kıymet takdirine itirazı üzerine aleyhine hüküm tesis edilmiş olmakla, icra mahkemesinin belirlediği değer esas alınarak yapılan ihalelerin feshi gerekir.

10 SORULAR

 1. SERAY AKBAĞ dedi ki:

  İhalenin Feshi Davası Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 2. OKYAR MERT dedi ki:

  İhalenin Feshi Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 3. ONUR ÇİFTCİ dedi ki:

  İhalenin Feshi Davası Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 4. ATANUR DİDİN dedi ki:

  İhalenin Feshi Davası Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 5. MAHSUM KARACA dedi ki:

  İhalenin Feshi Davası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 6. SAFA ŞENDUR dedi ki:

  İhalenin Feshi Davası Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 7. ŞENAY BİRİNCİ dedi ki:

  İhalenin Feshi Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 8. KUTAY DEMİRTOLA dedi ki:

  İhalenin Feshi Davası Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 9. BÜŞRA HACIOĞLU dedi ki:

  İhalenin Feshi Davası Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 10. ŞEVVAL MERSİN dedi ki:

  İhalenin Feshi Davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri