İhalenin Feshi Davası Usulsüz Tebligat

İhalenin Feshi Davası Usulsüz Tebligat Nedir? İhalenin feshi davasında tebligat yapılırken doğru yere yapılması önemlidir tebligatın doğru adrese, kişiye yapılması ve usule uygun olması pek çok açıdan önem taşır. İhalenin feshi kurumu İcra İflas Kanununda düzenlenmiştir. İcra İflas Kanunun 134.maddesinde durumun ayrıntılarına yer verilmiştir. Eğer ki bir kimsenin malları cebri icra yoluyla alınmışsa ve satışı gerçekleştiriyorsa ihaleden söz edilir. İşte bu satışta yaşanan usulsüzlükler sonucunda ihalenin feshine başvurmak mümkündür.

İhalenin Feshi Davasının Görülmesi:

İhalenin feshi davası açılabilmesi için öncelikle görevli ve yetkili mahkeme tayininde bulunmak gerekir. İhalenin feshi davasında görevli mahkeme İcra Mahkemesidir. Yetkili mahkeme somut olayın özelliklerine göre değişiklik gösterse de, genel olarak şikayete konu olan ihaleyi yapan İcra Dairesinin bulunduğu yer İcra Mahkemesi olacaktır. İhalenin feshinin talep edilebilmesi için sürelere dikkat edilmesi gerekir. Burada süre, 7 günlük şikayet hakkıyla sınırlandırılmıştır. İhalenin yapıldığı gün hesaba katılmaksızın 7 gün içinde ihalenin feshi istenmelidir.

İhalenin Feshinde Usulsüz Tebligat:

İhalenin feshi davasında usulsüz tebligat, süre açısından istisnai bir durum oluşturur. Normal şartlarda ihalenin feshi için öngörülen süre, ihaleden itibaren 7 gündür. Ancak bazı usulsüzlükler vardır ki, bunlar üzerine yapılacak ihalenin feshi taleplerinde süre farklı başlangıçlara tabidir. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:1

 1. İhaleye fesat karıştırılması
 2. İhaleye konu olan taşınmazda esaslı hatalar bulunması
 3. Satışın tebliğ edilmesi gereken kişiye, tebliğin usulsüz yapılmış olması

Belirtilen son durum, usulsüz tebligata neden olmaktadır. Bu halde süre, ihaleden sonra değil, tebliğin öğrenilmesi durumundan itibaren başlayacaktır.

İhalenin Feshinde Usulsüz Tebligat Süresi:

İhalenin feshinde usulsüz tebligat yapılması halinde, söz konusu sürelerin başlangıç zamanları değişiklik gösterecektir. Normal şartlarda ihalenin feshi davası için öngörülen süre başlangıcı, ihaleden itibaren başlamaktadır. Ancak usulsüz tebligat olması durumunda bu süre, öğrenme tarihlerinden itibaren başlayacaktır. Usulsüz tebligat durumunda dahi aşılmaması gereken belli süre sınırları vardır ve bu sınırlar kanun hükmü gereğince de belirtilmiştir. Her ne olursa olsun, 3 istisnai durum gerçekleşse bile, ihalenin feshi istemi için maksimum süre 1 yıl olacaktır. Bu sürenin aşılması halinde ihalenin feshini talep etmek mümkün değildir.

İhalenin Feshini Kimler İsteyebilir?

İhalenin feshini kimlerin isteyebileceği, söz konusu ihalede satılan malın taşınır ya da taşınmaz olmasına göre değişiklik göstermektedir. Eğer ki ihalede satılan mal bir taşınmaz ise, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer, alacaklı, pey sürerek ihaleye katılanlar fesih talebinde bulunabilecektir. Ancak ihalede satılan mal bir taşınır ise, tapu sicilindeki ilgililerin ihaleyi fesih talibinde bulunması mümkün değildir. İhaleyi feshetmek isteyen kişilerin de mutlaka yurt içinde adres göstermesi ve kusursuz bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde ihalenin feshi talebi geri çevrilecektir. Burada da usulsüz tebligat durumuna önem verilmelidir.

İhalenin Feshi Davası Usulsüz Tebligat

İhalenin Feshi Davasında, ihalenin feshi talebi üzerine icra mahkemesi talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verir. İhalenin feshine ilişkin şikayet görevsiz veya yetkisiz icra mahkemesi veya mahkemeye yapılırsa, icra mahkemesi veya mahkeme evrak üzerinde inceleme yaparak başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verir. Bu kararlar kesindir.

İCRADA SATIŞ İÇİN İHALE NASIL YAPILIR

İcada satış için yapılacak ihale, birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Taşınmaz üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir. Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa satış icra memuru tarafından geri bırakılır. İkinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı şartlar gerçekleşmezse satış talebi düşer.

Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse, ihale kararı icra memuru tarafından kaldırılarak teminat akçesi alıcının ikinci fıkra gereğince mesul bulunduğu meblağa mahsup edilmek üzere alıkonulur. Kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimsenin ileri sürdüğü pey, 129 uncu maddenin aradığı şartlara uygun bulunması ve bu kimsenin adresinin de malum olması halinde bir muhtıra tebliğ edilerek arzettiği bedelle taşınmaz kendisine teklif edilir ve üç gün zarfında almaya razı olursa ona ihale olunur. İhale olunan, razı olmaz veya cevapsız bırakılırsa veya bulunmazsa taşınmaz icra dairesince hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada, teklifin, 129 uncu maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale olunur.

İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesuldürler. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur. İcra dairesi tarafından taşınmaz kendisine ihale edilen alıcı o taşınmazın mülkiyetini iktisap etmiş olur.

İHALENİN FESHİ DAVASI NASIL AÇILIR

İhale kesinleşinceye kadar taşınmazın ne şekilde muhafaza ve idare edileceği icra dairesi tarafından kararlaştırılır. Satış ilanı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada bilahare vakıf olunmuşsa şikayet müddeti ıttıla tarihinden başlar. Şu kadar ki, bu müddet ihaleden itibaren bir seneyi geçemez.

İhalenin Feshi Davası, İhalenin feshini şikayet yolu ile talep eden ilgili, vaki yolsuzluk neticesinde kendi menfaatlerinin muhtel olduğunu ispata mecburdur. Tescil için tapu idaresine yapılacak tebligat, şikayet için muayyen müddetin geçmesinden veya şikayet edilmişse şikayeti neticelendiren kararın kesinleşmesinden sonra yapılır.

USULSÜZ TEBLİGAT NEDENİYLE İHALENİN FESHİ DAVASI NASIL AÇILIR

İhalenin Feshi Davası Usulsüz Tebligat nedeniyle İhale kesinleşmedikçe ihale bedeli alacaklılara ödenmez . İhalenin Feshi Davası Usulsüz Tebligat nedeniyle, tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğe muttali olmuş ise muteber sayılır. Muhatabın beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi addolunur

USULSÜZ TEBLİGAT NEDENİYLE İHALENİN FESHİ DAVASI DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR

Usulsüz tebligat nedeniyle İhalenin Feshi Davası dava dilekçesi yazılırken, olay ve konular farklılık göstereceğinden dolayı, Usulsüz tebligat nedeniyle İhalenin Feshi Davası dava dilekçesinin ana hatları aşağıda belirtilmiştir.

.ANKARA..  İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

İHALENİN FESHİNİ İSTEYEN

(ŞİKAYETÇİ)                    :

TC KİMLİK NUMARASI     :

VEKİLİ            :  Avukat İlkay UYAR KABA
BORÇLU          :

ADRES            :

VEKİLİ             :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES            :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ALICI (3. KİŞİ)             :

KONU                        : İhalenin feshi talebimizin

TAKİP DOSYASI         :

AÇIKLAMALAR           :

Yargıtay Kararı – İhalenin Feshi Davası Usulsüz Tebligat

T.C. YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas Kararı

İHALENİN FESHİ DAVASI – TAŞINMAZ HİSSEDARINA SATIŞ İLANININ TEBLİĞ EDİLMEMESİ – TAŞINMAZIN KIYMETİNİN BELİRLENMESİ İÇİN YAPILAN KEŞİF VE BİLİRKİŞİ MASRAFLARININ PARAYA ÇEVİRME MASRAFI OLARAK KABULÜ GEREĞİ

ÖZET: Artırma bedelinin taşınmaz için tahmin edilmiş olan kıymetin birinci ihale gününde satış yapılması halinde, en az % 60’ını bulması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını karşılaması zorunlu kılınmıştır. Satış bedelinin, tüm icra masraflarını değil, paraya çevirme ve paylaştırma giderlerini geçmesi gerektiğinin hüküm altına alındığı görülmekte, satış talebinden ihale tarihine kadarki paraya çevirme ve paylaştırma giderlerinin hesaplamada dikkate alınması gerekmektedir. Taşınmazın kıymetinin belirlenmesi için yapılan keşif ve bilirkişi masraflarının da tıpkı ilan giderleri gibi paraya çevirme masrafı olarak kabulü gerekir.

Sonuç: Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle IÎK. 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA,

15 SORULAR

 1. YAPRAK ARITAN dedi ki:

  İhalenin Feshi Davası Usulsüz Tebligat Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 2. TÜRKAN KORMALI dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. İhalenin Feshi Davası Usulsüz Tebligat hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 3. MERVENUR TURFAN dedi ki:

  İhalenin Feshi Davası Usulsüz Tebligat Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 4. ŞAMİL TOHMA dedi ki:

  İhalenin Feshi Davası Usulsüz Tebligat Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 5. YALÇIN KISA dedi ki:

  İhalenin Feshi Davası Usulsüz Tebligat Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 6. SEHER ÖZÇAM dedi ki:

  İhalenin Feshi Davası Usulsüz Tebligat hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 7. KARDELEN BERBER dedi ki:

  İhalenin Feshi Davası Usulsüz Tebligat Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 8. NAZİRE UZUN dedi ki:

  İhalenin Feshi Davası Usulsüz Tebligat Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 9. SİNAN TURP dedi ki:

  İhalenin Feshi Davası Usulsüz Tebligat Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 10. NAZİFE YANBOL dedi ki:

  İhalenin Feshi Davası Usulsüz Tebligat Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 11. NİLAY ÖRNEK dedi ki:

  İhalenin Feshi Davası Usulsüz Tebligat Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 12. EMEL URAL dedi ki:

  İhalenin Feshi Davası Usulsüz Tebligat Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 13. ÇAĞLANUR VOYVODA dedi ki:

  İhalenin Feshi Davası Usulsüz Tebligat Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 14. SELÇUK ETYEMEZ dedi ki:

  İhalenin Feshi Davası Usulsüz Tebligat Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 15. SAAZA KORKMAZ dedi ki:

  İhalenin Feshi Davası Usulsüz Tebligat Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri