İftiras Suçu Ve İftira Suçunun Unsurları

İftira Suçu Ve İftira Suçunun Unsurları Nelerdir?  İftira suçunun unsurları ve cezası gibi tüm konular Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir. İftira suçunun oluşması için, hukuka aykırı bir fiilin birine isnat edilmesi gerekmektedir. Burada önemli olan husus, suçun isnat edildiği kişinin masum olmasıdır. İftira suçunun hem basit hem de nitelikli halleri Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir. Suçun haline göre öngörülen cezalar farklılık göstermektedir. İftira suçunun en önemli özelliği, suçun özel kast ile işlenmesi gerekliliğidir.

Yani kişiye hukuka aykırı bir fiil isnat edilirken, bu isnadı yapan kişinin özel bir kastla hareket etmesi gerekmektedir. Hata veya yanılma gibi durumlarla iftira suçu oluşmaz çünkü özel kast bulunmamaktadır.

İftira Suçunda Süre Ve Zamanaşımı Nedir

İftira suçunun süresi sınırlandırılmamıştır. İftira suçunda şikayete bağlılık yoktur. Burada suçun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren savcılık soruşturması başlayacaktır. Her ne kadar şikayete bağlı olmadığı için belirli bir şikayet süresi öngörülmemiş olsa da, savcılığa en geç 8-10 yıl içerisinde başvurulması doğru olacaktır. İftira atmanın suçu Türk Ceza Kanunda belirtilirken, şikayete bağlı olmaması hususuna da değinilmiştir.

İftira Suçu İşleme Nasıl Olur

İftira suçunu işlemenin birden fazla yolu vardır. Bu yollardan herhangi biri kullanılarak iftira atılmışsa, iftira suçu vücut bulmuş olacaktır. Bu yollar şu şekilde sıralanabilir:

 1. İhbar yoluyla iftira suçu
 2. Şikayet yoluyla iftira suçu
 3. Basın yayın yoluyla iftira suçu

Eğer ki kişi, ihbar veya şikayet yoluyla iftira suçunu işlemişse ancak eylemin gerçekten suç olduğunu düşünerek iftira suçunu işlemişse, iftira suçu oluşmaz.

İftira Suçunun Nitelikli Hali Nedir?

İftira suçunun nitelikli hali de Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir. Basit iftira suçundan farklı olarak burada maddi delillerle suç üretilmesi durumu söz konusudur. Yani esasında masum olan kişiye suç işlemiş görüntüsü vermek için çeşitli deliller yerleştirmek gibi durumlar iftira suçunun nitelikli haline vücut vermektedir. İftira suçunun nitelikli halinin cezası basit halinden daha fazladır. Hakim nitelikli iftira suçunda cezayı yarı oranında arttırarak verecektir.

İftira Suçunun Cezası Nedir

İftira suçunun cezası da kanunda belirtilmiştir. Buna göre basit iftira suçunun cezası 1 yıldan 4 yıla kadar hapisken, nitelikli iftira suçunda bu ceza yarı oranında artırılmıştır. Aynı zamanda mağdurun tutuklanması, göz altına alınması gibi durumlarda da ceza artırılacaktır. Bunun sebebi kişinin işlemediği suç sebebiyle hürriyetinden yoksun kalmasıdır. Burada mağdura verilen hapis ve para cezasının boyutu da önem taşımaktadır. Müebbet hapis cezasına çarptırılan mağdur için cezanın artırılması oranı daha yüksek olacaktır. Burada da etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde indirimler mümkündür. İftira suçunu işleyen kişi etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde durumu aydınlatırsa ve idari birimlere başvurursa, hakim cezada takdiri indirimler uygulayacaktır. Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma suçunun cezasında da iftira suçunun cezasının hükümleri uygulanmaktadır.

İftiras Suçu Ve İftira Suçunun Unsurları

İftira suçundan dolayı dava zamanaşımı, mağdurun fiili işlemediğinin sabit olduğu tarihten başlar. İftira edenin, mağdur hakkında adli veya idari soruşturma başlamadan önce, iftirasından dönmesi halinde, hakkında iftira suçundan dolayı verilecek cezanın beşte dördü indirilir.

Şikayet hakkının (hak arama özgürlüğünün) hukuken korunabilmesi ve yerinde kullanıldığının kabul edilebilmesi için, şikayet edilenin cezalandırılmasını veya sorumlu tutulmasını gerektirecek yeterli kanıtların olması zorunlu değildir. Şikayeti haklı gösterecek bazı emare ve olguların zayıf ve dolaylı da olsa varlığı yeterlidir. Aksi halde şikayetin hak arama özgürlüğü sınırları aşılarak kullanıldığı ve şikayet edilenin kişilik değerlerine saldırı oluşturduğu sonucuna varılmalıdır

Yargıtay Kararı – İftiras Suçu Ve İftira Suçunun Unsurları

İFTİRA SUÇU – SANIĞIN İDDİASININ İSPAT EDİLEMEMİŞ OLMASININ TEK BAŞINA SUÇUN OLUŞUMU İÇİN YETERLİ SAYILAMAYACAĞININ GÖZETİLMEMESİ – SANIĞIN NE ŞEKİLDE İFTİRA KASTI İLE HAREKET ETTİĞİ AÇIKLANMADAN KARAR VERİLMESİNİN HATALI OLMASI – KARARIN BOZULMASI

ÖZET: Yargılamaya konu olayda; sanığın köydeki evine kanalizasyon borusu döşenmediğinden bahisle köy ihtiyar heyetini kaymakamlığa şikayette bulunduğu anlaşılmıştır. Katılanlar hakkında kaymakamlıkça görevi kötüye kullanmak suçundan yeterli delil olmadığı gerekçesiyle dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi nedeniyle sanığın şikayetine konu iddiasının ispat edilememiş olmasının, tek başına suçun oluşumu için yeterli sayılamayacağı gözetilmeden ve anayasal şikayet hakkını kullanan sanığın ne şekilde iftira kastı ile hareket ettiği açıklanmadan, yetersiz gerekçeyle hükümlülük kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

YARGITAY: İFTİRA SUÇUNUN UNSURLARI , ŞİKAYET HAKKININ KULLANILMASI

İFTİRA SUÇU – SANIĞIN EYLEMİNİN YASAL ŞİKAYET HAKKINI KULLANMA NİTELİĞİNDE BULUNDUĞU – ŞAHSIN AĞABEYİ HAKKINDA KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMİŞ OLMASININ SUÇA VÜCUT VERMEYECEĞİ – MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİNİN HATALI OLMASI

ÖZET: Olayda sanığın Başbakanlık İletişim Merkezine gönderdiği mektupla ağabeyi B…’ın kendisini tehdit ettiğini, annesine ise eziyet ettiğini bildirmesi şeklindeki somut olayda eyleminin suç işlemediğini bildiği kimseye suç atmak biçiminde olmayıp yasal şikayet hakkını kullanma niteliğinde bulunduğu, iddiasının kanıtlanamaması nedeniyle ağabeyi hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiş olmasının iftira suçuna vücut vermeyeceği, bu nedenle atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

YARGITAY :İFTİRA SUÇUNUN MUHTEMEL KASTLA İŞLENEMEYECEĞİ

6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU – SANIĞIN KARGO İLE RUHSATSIZ SİLAHI GÖNDERMEK İSTEDİĞİ SIRADA SİLAHIN FARK EDİLMESİ – MAĞDUR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMASI ÖZEL KASTIYLA HAREKET EDİLDİĞİNE DAİR DELİL BULUNMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ.

ÖZET: Olayda sanığın S.’ın ismini gönderici olarak göstererek kargo ile ruhsatsız bir silahı göndermek istediği sırada, uçakta yapılan kontrol esnasında silahın fark edilmesi sonucu mağdur S.. hakkında 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan soruşturma ve kovuşturma yapılmış ise de; yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak mağdur hakkında adli veya idari soruşturma başlatılması özel kastıyla hareket ettiğine dair delil bulunmadığından sanığın unsurları itibariyle oluşmayan atılı suçtan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

  YARGITAY: TAKİPSİZLİK KARARININ İFTİRA SUÇUNUN KESİN DELİLİ OLMADIĞI.

İFTİRA SUÇU – KARARIN İFTİRA SUÇUNUN İŞLENDİĞİNİN KESİN KANITI OLAMAYACAĞI – SUÇ YÜKLEME ÖZEL KASTININ NASIL OLUŞTUĞU TARTIŞILMADAN KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – KANUNİ TEMELDEN YOKSUN GEREKÇEYLE HÜKÜMLÜLÜK KARARI VERİLMESİNİN HATALI OLMASI

ÖZET: Somut olayda, sanığın müştekilere yönelik iddiaları nedeniyle yürütülen soruşturmada dair verilen kararın, iftira suçunun işlendiğinin kesin kanıtı olamayacağı ve sanığın Anayasa’nın ilgili maddesi ile teminat altına alınan nı kullandığı gözetilmeden ve iftira suçunun öğeleri ile suçsuz olduğunu bildiği bir kişiye karşı suç yükleme özel kastının nasıl oluştuğu açıklanıp tartışılmadan, kanuni temelden yoksun gerekçeyle hükümlülük kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

 YARGITAY: SUÇUN BAŞKASI TARAFINDAN İŞLENDİĞİ İDDİASI, İFTİRA SUÇU

İFTİRA SUÇU – SANIĞIN İDDİALARINI İSPAT EDEMEMESİNİN İFTİRA SUÇUNUN İŞLENDİĞİNİN KANITI SAYILAMAYACAĞI – EYLEMİN SAVUNMA HAKKINI KULLANILMA NİTELİĞİNDE BULUNDUĞU – SUÇUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMADIĞI GÖZETİLMEDEN KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ.

ÖZET: Somut olayda; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturma evrelerinde alınan ifadesinde uyuşturucuyu şikayetçi E…’den aldığını ifade eden sanığın bu beyanının savunma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, iddialarını ispat edememesinin iftira suçunun işlendiğinin kanıtı sayılamayacağı eyleminin suç işlemediğini bildiği kimselere suç atmak biçiminde olmayıp savunma hakkını kullanma niteliğinde bulunduğu, bu nedenle sanığa atılı iftira suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

YARGITA: İFTİRA SUÇUNUN UNSURLARI, SAVCILIĞA YAPILAN HAKSIZ ŞİKAYET

DOLANDIRICILIK VE YALAN BEYANDA BULUNMAK SUÇU – KİŞİNİN KENDİSİNİ VEKİLLE TEMSİL ETTİRMESİ VE BERAAT ETMESİ – SANIK LEHİNE MAKTU AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU – KARARIN BOZULMASI

ÖZET: Sanık müdafiinin temyizinin kapsamına göre vekalet ücreti ile sınırlı olarak yapılan incelemede; 1136 Sayılı Kanun’un ilgili ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin ilgili maddesi uyarınca, beraat eden ve kendisini vekille temsil ettiren katılan sanık lehine maktu avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir.

İftiras Suçu Ve İftira Suçunun Unsurları

 

11 SORULAR

 1. G İPEK dedi ki:

  İftiras Suçu Ve İftira Suçunun Unsurları Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 2. HALİS ATAN dedi ki:

  İftiras Suçu Ve İftira Suçunun Unsurları Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 3. FAHRİ GÖKŞEN dedi ki:

  İftiras Suçu Ve İftira Suçunun Unsurları Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 4. ŞABAN İZGİ dedi ki:

  İftiras Suçu Ve İftira Suçunun Unsurları hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 5. EYYÜP GİRGİN dedi ki:

  İftiras Suçu Ve İftira Suçunun Unsurları Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 6. HANDE KANDEMİR dedi ki:

  İftiras Suçu Ve İftira Suçunun Unsurları Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 7. GAMZE ŞENVER dedi ki:

  İftiras Suçu Ve İftira Suçunun Unsurları Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 8. MAHSUM KILDACI dedi ki:

  İftiras Suçu Ve İftira Suçunun Unsurları Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 9. GÖKSU ATDAYEVA dedi ki:

  İftiras Suçu Ve İftira Suçunun Unsurları Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 10. HAYRİYE ALTUNSU dedi ki:

  İftiras Suçu Ve İftira Suçunun Unsurları Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 11. REHA YURDUSEVEN dedi ki:

  İftiras Suçu Ve İftira Suçunun Unsurları Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri