İcradan Mal Kaçırma Davası

İcradan Mal Kaçırma Davası

İcradan Mal Kaçırma Davası Neden Açılır? Mal kaçırma tasarrufun iptali davası kapsamında görülebilmektedir. Herhangi bir nedenle borç ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından, borcunu ödemek istemeyen kişilerce alacaklıdan veya icradan mal kaçırma yapılabilmektedir. Mal kaçırma, borçlunun malının haczedilmesini önlemek veya icradan kurtarmak adına mallarını mülkiyetinden çıkarması olarak ifade edilmektedir.

İcra takibi sırasında borçlunun malları üzerinde tasarruf işlemi gerçekleştirmesi mümkündür. Takip süreci boyunca kişinin icradan ve alacaklıdan malını kaçırmak için yaptığı tasarruflar için alacaklı tarafından tasarrufun iptali davası açılabilmektedir. İcradan veya alacaklıdan mal kaçırmanın önlenmesi için alacaklı tarafından ihtiyati tedbir koydurulması için dava açılabilir.

İcradan Mal Kaçırma Davası Nedir?

Borç ilişkisinden doğan borcun, borçlu tarafından alacaklıya ödenmemesi veya ödeyememesi halinde icra takibi alacaklılar tarafından başlatılabilir. Bu süreç sonunda şayet alacaklılar tarafından mallara tedbir uygulanmamışsa, kişi icradan ve alacaklıdan mal kaçırmak için mallarını başkasına devredebilmektedir. Bu gibi durumlarda alacaklı tarafından dava açılabilir.

Mal kaçırma işleminin tespit edilmesi halinde alacaklı tarafından tapu tescil ve iptal davası açılabilmektedir. İcra takibi yoluyla alacağını tahsil edemeyen kişilerce tasarrufun iptali davası açılarak, son 5 yıl içinde yapılan mallarını kaçırmak amacıyla yaptığı işlemlerin iptali için açılabilmektedir. Mal kaçırma tasarrufun iptali davası kapsamında alacağın tahsili için oldukça önemli bir yöntemdir.

Tasarrufun İptali Davası Nedir?

İcradan mal veya alacaklıdan mal kaçırma işlemlerine yönelik davacı tarafından tasarrufun iptali davası açılabilir. Bu davanın temelinde kişinin malları üzerindeki tasarruf hakkını kötü niyetle ve alacaklıyı zarara uğratma kastıyla yapması yer almaktadır. Tasarrufun iptali davası açılabilmesi için gerekli şartlar;

 • Kesin veya geçici aciz vesikası alınması (davacı tarafından)
 • İcra takibinin kesinleşmiş olması
 • Herhangi bir alacağın olması
 • Davaya konu tasarrufun borcun ortaya çıkmasından sonra yapılmış olması
 • Derdest bir davanın bulunmaması

Tasarrufun iptali için gereken başlıca şartlardır. Tasarrufun iptali davası borcun doğumundan sonra alacaklı tarafından söz konusu şartların sağlanması halinde açılabilmektedir. İcra takibinden önce veya sonra mal kaçırma işlemleri için iptal davası açılması da mümkündür.

Tasarrufun İptali Davasında Görevli Mahkeme Neresidir?

Alacaklıdan icra takibi sonrasından mal kaçırma işlemenin yapıldığı şüphesinin ortaya çıkmasının ardından tasarrufun iptali davası açılabilmektedir. Alacaklıdan mal kaçırma nasıl ispatlanır sorusu da yine kanunlarda açıklanmıştır. İcra İflas Kanunu ilgili hükümlerince tasarrufun iptali davası için görevlendirilen mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bu davalar için genellikle görevli mahkeme çokça karıştırılmaktadır. Ticari ilişkiye dayalı bir durumda bile davalar asliye hukuk mahkemesine açılmalıdır.

Tasarrufun iptali davasında muvazaalı bir durumun ortaya çıkması gerekmektedir. Alacaklıyı zarara uğratmak ve icradan mal kaçırmak adına açılan en önemli davalardan biri tasarrufun iptali davasıdır. Gerekli şartların oluşması ve yapılan işlemin kanıtlanması halinde söz konusu mallar üzerinden yapılan tasarruf alacak lehine kaldırılabilir.

İcradan Mal Kaçırma Davası

Borçlunun alacaklarından mal kaçırması durumu hukuki olarak, kendisine karşı alacaklı tarafından yapılan icra takibi sırasında ve alacağın tahsili nedeni ile başvurmasından önce borçlunun malik olduğu malları mülkiyetinden çıkartarak haciz edilmesini veya satılmasını önlemek amacı ile hareket etmesi olarak ifade edilebilmektedir. Borçlu çeşitli sebeplerle borçlarını ödemekten kaçınarak ve cebri icra aşamasında hacizden önce mallarını satarak mal kaçırmaya teşebbüs edebilmektedir.

Hukukumuzda mülkiyet hakkının sağlanmış olduğu güvence neticesinde taşınır veya taşınmaz malların maliki dilediği şekilde tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olmaktadır. Borçluya karşı yapılan icra takibi sırasında ise genel prensip olarak borçlu malik olduğu mallar üzerinde tasarruf işlemi gerçekleştirebilmektedir. Takip aşamasında olan alacaklılar borçlunun gerçekleştirmiş olduğu bir tasarruf işlemi sonucunda mülkiyetinde bulunan mallardan alacaklarını temin edecek, borçlunun mülkiyetinde alacakları temin edecek mahiyette mal bulunmadığı durumda ise alacaklı veya alacaklıların, borçlunun gerçekleştirdiği tasarruf işlemlerinden zarar görülen kısım kadar iptal ettirme ve önleme hakkı bulunmaktadır. Alacaklının İcra ve İflas Kanunun hükümleri içerisinde belirlenen şartları sağlaması ve belirtilen süre içerisinde tasarrufun iptal davası açılması durumunda borçlu tarafından gerçekleştirilmiş olan tasarruf işlemlerinin iptal edilmesi sağlanabilmektedir.

Alacaklılardan Mal Kaçırma Tasarrufun İptali

Yapılan icra takibi süresi içerisinde borçlunun malları satılıncaya kadar borçlu bu malların maliki olmaktadır. Kural olarak borçlu kendi malları üzerinde dilediği gibi tasarruf hakkına sahip olmaktadır. Ayrıca bu tasarruflar geçerli olmaktadır. Alacaklılar borçlunun elinde olan mallarından alacaklarını elde edebiliyor ise borçlunun yapacağı bu tasarrufları alacaklıları ilgilendirmez, ancak borçlunun tasarrufları ile alacaklının kalan diğer mallardan alacağını elde etmesi mümkün değilse borçlunun yaptığı bu tasarruf işlemlerinden zarar gördüğü kadarını iptal ettirme yani borçlunun alacaklarından mal kaçırmasını önleme hakkı bulunmaktadır.

Borçlular genel olarak borçlarını ödememek için çeşitli yollara başvurabilmekte ve cebri icra durumu ile karşılaştıklarında da mallarının haczedilmemesini ve satılmamasını sağlamak için mallarını takip veya haciz yapılmadan önce satarak mal kaçırmaya yönelmektedirler. Burada amaç alacaklı alacağını tahsil için başvurmadan önce malları kendi mülkiyetinden çıkararak haciz edilmesini ve satılmasını önlemek olmaktadır. Alacaklı bu durumda icra takibinin sonunda borçlunun haczi herhangi bir malı bulunmadığından borçlu mal kaçırdığından alacağını elde edemeyecektir. Bu durumlar açılacak davalar için sürecin bir avukat desteği ile takibi  önemli olmaktadır.

Tasarrufun İptali Davası Nedir?

Tasarrufun iptali davası konusu İcra ve İflas Kanunu 277’nci maddesinde ve devamında düzenlenmektedir. Alacaklıdan mal kaçırmakta olan borçlunun gerçekleştirmiş olduğu tasarrufları iptal etmek ve alacağına zarar vermek kastı ile tasarrufta bulunan borçlunun tasarrufunun iptalini sağlamak maksadı ile iptal davası açılabilmektedir.

Tasarrufun İptal Davası Şartları

Açılacak iptal davasına konu olan en önemli tasarruflar ivazsız yani bir karşılığı alınmadan bağışlama yolu ile yapılan tasarruflar olmaktadır. Borçlunun haczedilecek malı bulunmaması nedeni ile alacaklıya aciz vesikası verilmesinden veya borçlunun iflas etmesi tarihinden itibaren geriye doğru olarak iki yıl içerisinde herhangi bir malını ivazsız olarak devretmesi durumunda bu tasarrufun iptali mümkün olabilmektedir. Kanun bazı işlemleri gerçekte ivazlı olsalar bile bağışlama olarak kabul edebilmekte iptal edebilmektedir.

Haciz aciz vesikası veya iflastan geriye doğru iki yıla kadar eşler, alt ve üst soy ile üçüncü dereceye kadar olan kan ve kayın hısımlar ile evlat edilenlerden ve evlatlık arasındaki ivazlı tasarrufları da ivazsız kabul etmekte ve iptale tabi kılmaktadır. Borçlu üçüncü kişiye yaptığı tasarruf işlemlerinde verdiği malın çok altında bir değerde mal ve para alması durumunda da bu tasarruflar ivazsız olarak kabul edilecek ve iptale tabi olacaklardır. Borçlu kendisine veya üçüncü kişi yararına kaydı hayat şartı ile irat örneği ve intifa hakkı tesis ettiği sözleşmeler ve ölünceye kadar olan bakma sözleşmeleri de aynı şekilde ivazsız olarak kabul edilecektir.

Borçlunun borca batık olması ve ödemeden aciz olması durumunda haciz veya aciz vesikası alınmasından önceki bir yıla kadar yaptığı bazı tasarruflar da iptale tabi olmaktadır. Bu konuda borçlu alacaklılardan birisine daha önceden vermediği durumda sonradan borcunun teminatı olarak rehin vermiş ve bu suretle diğer alacaklılarını zor duruma düşürmüş olması durumunda zarar gören alacaklılar bu tasarrufu iptal ettirebilir. Borçlu alacaklıyı zarara sokmak için üçüncü bir kişinin şahsi hakkını tapuya şerh koyarak alacaklıya karşı güçlendirmiş olması durumunda bunun iptal edilmesi de mümkün olabilmektedir.

Bu gibi tasarruflar bakımından iptal davasında borçlunun tasarruf yaptığı üçüncü kişi borçlunun borca batık olması durumunu bilmediğini ispat etmesi ile dava geçerli olmaz ve alacaklının tasarrufu iptali konusundaki talep reddedilecektir. Bu durumda davalılar içerisinde bulunan üçüncü kişiye malı kaybetmesini önleyecek bir kurtuluş olanağı getirilmiş olmaktadır. Kanunun 280’inci maddesinde borçlunun alacaklılarına zarar verme kastı olması durumunda gerçekleştirdiği tasarrufların iptal edilmesi düzenlenmiş olmaktadır. Alacaklıya zarar verilmesi durumunda borçlunun yaptığı tasarruflar tasarrufun diğer tarafı olan üçüncü kişi ile bu kastın bilindiği ölçüde iptal edilmesi mümkün olmaktadır.

İcradan Mal Kaçırma Davası yargıtay kararları bilgi amaçlı verilmiştir.

YARGITAY KARARI : İCRADAN MAL KAÇIRMA DAVASI

ÖZETİ : İİK.nın 277 ve devamı maddeleri uyarınca açılan tasarrufun iptali isteğine ilişkindir. Bu tür davalarda kural olarak borcun tasarruf tarihinden önce doğmuş olması gerekir. Somut olayda davacı tarafın davasının dayanağı icra takip dosyalarında 05.09.2008 tanzim tarihli bono ile 22.09.2008 keşide tarihli çek’e dayanılmış olup iptali istenilen tasarruf ise 16.07.2008 tarihlidir. Bu nedenle tasarrufun borcun doğumundan önce yapıldığı kabul edilebilir.

Ancak her nekadar çekte vade olmaz ise de ticari hayatta çeklerin de bono gibi vadeli (ileri tarihli)kullanıldığı bilinen bir gerçektir. Ayrıca davacı taraf borcun doğumuna neden olarak gösterdiği ticari ilişkinin sonucu olarak tasarruf tarihinden önceki tarihleri içeren bir kısım faturalar ibraz etmiştir. Bu durumda davacı ile davalı borçlu arasındaki takip konusu çek ve bononun verilmesini gerektirir ticari ilişki ve borcun doğum tarihinin tespiti amacıyla taraf vekillerine bu yöndeki delillerini bildirmesi için süre verilmesi, gerektiğinde davacı ile davalı borçlunun ticari defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak takip dayanağı çek ve bononun davacı tarafından ibraz edilen faturalardan dolayı düzenlenip düzenlenmediğinin saptanması ondan sonra toplanan ve toplanacak olan tüm delillerin birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik incelemeye dayalı hüküm tesisi isabetli görülmemiştir.

YARGITAY KARARI : İCRADAN MAL KAÇIRMA DAVASI

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI – TASARRUFUN İPTALİ DAVALARININ BORÇLU İLE BORÇLU İLE HUKUKİ İLİŞKİDE BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER ALEYHİNE AÇILACAK OLMASI – TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANMASI GEREĞİ

ÖZET: Tasarrufun iptali davaları borçlu ile borçlu ile hukuki ilişkide bulunan üçüncü kişiler aleyhine açılır. Davada, takip alacaklısına husumet yöneltilmesi zorunludur. Öncelikle icra takip alacaklısına dava dilekçesi tebliğ olunarak taraf teşkili sağlanmalı, varsa savunma ve delilleri toplanmalıdır. Bu hususun ikmalinden sonra muvazaanın varlığına ilişkin deliller incelenip takip alacaklısı ile icradan satın alan kişinin borçlu şirketle organik bağının olup olmadığı da araştırılarak sonuca varılmalıdır.

 

8 SORULAR

 1. TAHSİN DERE dedi ki:

  İcradan Mal Kaçırma Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 2. PEYVENT ALMAK dedi ki:

  İcradan Mal Kaçırma Davası Davayı açma şartları nelerdir..

 3. AKIN TOPBAŞ dedi ki:

  İcradan Mal Kaçırma Davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 4. SAFA ŞENDUR dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. İcradan Mal Kaçırma Davası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 5. BESTE DERTLİ dedi ki:

  İcradan Mal Kaçırma Davası Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 6. SEVDA AKÇINAR dedi ki:

  İcradan Mal Kaçırma Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 7. ALEYNA ASILLIOĞLU dedi ki:

  İcradan Mal Kaçırma Davası Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 8. SEVDA AKÇINAR dedi ki:

  İcradan Mal Kaçırma Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri