İcra Yargıtay Kararları

1. T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E: 2012/17-1629 K: 2013/700 T: 15.05.2013

İstihkak Davası  Dosyanın İşlemden Kaldırılması  Davanın Açılmamış Sayılması  Yeni Yasa Uygulaması

Özet: 6100 sayılı HMK’da usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceği, işlemden kaldırılmasına karar verilmiş ve sonradan yenilenmiş olan davanın ilk yenilenmeden sonra bir defadan fazla takipsiz bırakılamayacağı belirtilmiştir. Dava, mülga 1086 sayılı HUMK döneminde açılmış olup, HUMK’nın 409. maddesindeki düzenlemeler davacı tarafın lehine ise de, 6100 sayılı HMK’da tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla bu kanunun derhal uygulanacağı belirtildiğinden, davacının açtığı davasını ilk kez takipsiz bıraktıktan sonra ikinci kez takipsiz bırakması nedeniyle, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmelidir.
(2004 s. İİK m. 96) (1086 s. HUMK m. 409) (6100 s. HMK m. 150, 320)

2. T.C. YARGITAY  Birinci Hukuk Dairesi E: 2013/10332 K: 2013/12170 T: 09.09.2013

 Tenkis Davası   Hak Düşürücü Süre

Özet:    Tenkis    davası    açma    hakkı,    mirasçıların    saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer.
Davanın temlikten 19 yıl sonra, miras bırakanın ölüm tarihinden 8 yıl sonra açılması, davalının bu sürede taşınmazı kullanmaya devam etmesi, davacıların yargılamanın hiçbir aşamasında hibe niteliğindeki temliki geç öğrendiklerini ileri sürmemeleri nedeniyle davanın bir yıllık hak düşürücü süre içinde açılmadığı gözetilerek reddine karar verilmelidir. (4721 s. MK m. 571)

3. T.C. YARGITAY İkinci Hukuk Dairesi E:2013/7957  K:2013/20774 T: 12.09.2013

 Ön İnceleme Duruşması  Usulsüz Tebligat  Davalının Yokluğunda Duruşma Yapılması

Özet: Ön inceleme duruşmasına ilişkin tebligatın usulüne uygun olup olmadığı belirlenmeli, usulüne uygun değil ise, yeniden tebligat yapılmalıdır. PTT veri tabanından yapılan sorgulama ile yetinilerek davalının yokluğunda yargılama yapılıp hüküm kurulması isabetsizdir.
(6100 s. HMK m. 139/1)

4. T.C.YARGITAY Üçüncü Hukuk Dairesi E:2013/11093 K:2013/13967 T: 07.10.2013
Alacak Davası Gider Avansı – Delil İkamesi Avansı  Dava Şartı  Kesin Süre

Özet: 6100 sayılı Kanun hükümleri, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla derhal yürürlüğe girmiştir.
Gider avansı dava şartlarından olup, davanın açılması sırasında alınması şart olmadığından mahkeme, sonradan da bu eksikliği kesin süre vererek ikmal ettirebilir. Bu süre içinde dava şartı eksikliği tamamlanmaz ise dava, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddedilmelidir.
Dava şartı olmayan delil avansının davanın başında alınmasında zorunluluk olmayıp, yatırılmaması dava şartı yokluğu nedeniyle davanın reddine neden olmayacak, sadece avansı yatırılmayan delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacaktır.
Dava şartı olarak öngörülen gider avansının yatırılmaması davanın reddine yol açtığından, mahkemece gider avansı ile delillerin ikamesine yönelik avans ayrılmalı, gider avansının nelerden ibaret olduğu net olarak belirlenmelidir. (6100 s. HMK m. 114/g, 115/2, 120, 324)

5. T.C. YARGITAY  Onuncu Hukuk Dairesi E: 2013/5703 K:2013/6622 T: 02.04.2013

Ödeme Enirinin İptali  İflasın Ertelenmesi  Haklı Neden

Özet: Davacı şirket hakkında iflasın ertelenmesi davası açılmış, 3. kişiler tarafından yapılan takiplerin durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir kararı verilmiş olup, şirket hakkında açılan işsizlik sigortası prim borcu nedeniyle başlatılan ödeme emrinin iptali talep edilmiştir.
İflasın ertelenmesi kararının verilmesinden sonra alacaklının takip yapmasına yasal imkân bulunmadığından, yapılan takibin iptali istenebilir. Şirketin prim borcundan müteselsilen sorumlu olan üst düzeydeki yönetici ve yetkilileri, borcun haklı nedenle ödenemediği savunmasında bulunabilirler. Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere hiçbir takip yapılamayacağından primler tahsil edilemeyecektir. Tahsil imkânsızlığı yöneticinin kusurundan değil, doğrudan kanundan doğduğundan üst düzey yönetici için haklı sebep kapsamında kabul edilecek, ancak, iflasın ertelenmesi hükmünden öncesine ilişkin prim borçları yönünden, borcun ait olduğu ayı takip eden ay sonu itibariyle tahakkuk ve tediye sorumluluğu gerçekleştiğinden, sonradan şirket yönünden verilen iflasın ertelenmesi kararı üst düzey yöneticinin müteselsilen sorumluluğunu etkilemeyecek, haklı neden oluşturmayacaktır.
(5510 s. SSGSSK geçici m. 7) (506 s. SSK m. 80) (6183 s. AAK m. 35) (2004 s. İİK m. 179)

6. T.C. YARGITAY Onbirinci Hukuk Dairesi E:2012/16951 K:2013/15163 T:09.09.2013

İtirazın İptali Davası   Taraf Değişikliği Talebi  Dürüstlük Kuralına Aykırılık

Özet:    Dava açılmadan önce, sigortalısına    zarar veren davaya konu yolcu motorunun kime ait olduğuna dair gerekli araştırmayı yapan davacının, dava sırasında taraf değişikliği talebinde bulunması, dürüstlük kuralına aykırı bulunmadığından, HMK’nın 124/3. maddesi uyarınca bu talebin kabulüne karar verilmesi gerektiği gözetilmelidir. (6100 s. HMK m. 124/3)

7. T.C. YARGITAY Onikinci Hukuk Dairesi  E:2013/7267 K:2013/17116 T: 06.05.2013

 İflasın Ertelenmesi  Kira Alacaklarının Tahsili

Özet: İflasın ertelenmesi davasında İİK’nın 179/b maddesi hükmü gereğince verilen tedbir kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere bütün takiplerin duracağı, tedbir kararında kira alacaklarına ilişkin olarak yapılan icra takiplerine istisna tanınmadığı ve icra hâkimince tedbir kararının yorumlanamayacağı gözetilmelidir.
(2004 s. İİK m. 179/a, 179/b) (6100 s. HMK m. 297/1-e)

8. T.C. YARGITAY Onikinci Hukuk Dairesi E: 2013/7907 K:2013/17820 T:09.05.2013

 Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla icra Takibi  Akdi/Avans Faiz Oranı

Özet: Faiz oranı konusunda, alacaklı ile borçlu arasında yapılmış olan bono dışındaki sözleşmelerde öngörülen ve bono nedeniyle alınacak faizi belirleyen (akdi faiz) ile ilgili anlaşmanın tarafları bağlayacağı, sözleşmede öngörülen faiz oranının uygulanabilmesi için ise bono bedeli hakkında sözleşmede kararlaştırılan faizin uygulanacağının, bononun vade ve tanzim tarihleri ile miktarı belirtilmek suretiyle açıklanmasının şart olduğu gözetilmelidir. (3095 s. Faiz K. m. 2) İcra Yargıtay Kararları.

9. T.C.YARGITAY Onyedinci Hukuk Dairesi E:2012/9145 K:2013/9179 T:17.06.2013

Tasarrufun İptali  Alacaklılardan Mal Kaçırma

Özet: Taşınmazın satışının borçlu aleyhine tazminat davası açılmasından hemen sonra ve değerinden düşük bir bedelle yapılması, alacaklılarından mal kaçırmaya da alacaklılarım ızrar kastı ile hareket ettiğini bilebilecek kişilerden olan borçlunun eşinin açtığı şufa davasının borçluyu tanıdığını beyan eden diğer davalı 3. kişi tarafından kabul edilmesi nedeniyle, mahkemece tasarrufun iptal edilmesi isabetlidir. (2004 s. İİK m. 277 vd.). İcra Yargıtay Kararları

10. T.C. YARGITAY Ondokuzuncu Hukuk Dairesi E:2012/16613 K:2013/2336 T: 07.02.2013
İtirazın İptali   Yasa Değişikliği  İcra İnkâr Tazminatı Oranı

Özet: 6352 sayılı Kanun ’un yürürlüğe girdiği 05.07.2012 tarihinden önce yapılmış olan icra takipleri üzerine açılan ve açılacak olan itirazın iptali davalarında icra inkâr tazminatı asgari % 40 olarak uygulanacak, bu tarihten sonra yapılan icra takipleri üzerine açılacak itirazın iptali davalarında icra inkâr tazminatı asgari % 20 olarak uygulanacaktır.
Davacının başlattığı icra takibinin tarihi 14.09.2010 olup, % 40 icra inkâr tazminatına hükmedilmelidir.
(2004 s. İİK m. 67/2 geçici m. 10)
(6352 s. Y. m. 38)

11. T.C. YARGITAY Ondokuzuncu Hukuk Dairesi E:2013/987 K:2013/11230 T:17.06.2013

Menfi Tespit Davası  Avalistin Sorumluluğu  İmzaların İstiklali

Özet: Muhatap veya keşidecinin imzaları dışında, kambiyo senedinin önyüzüne konan her imza bonolarda aval şerhi sayılacağından, dava konusu bononun önyüzündeki borçlu imzası dışındaki diğer davalıya ait imza keşideci için verilmiş ve şekil bakımından asıl borca bağlı olmakla birlikte müstakil bir kambiyo taahhüdü olan aval niteliğindedir. Aval verenin taahhüdü, şekle ait noksandan başka bir sebepten dolayı batıl olsa dahi, kambiyo taahhütlerindeki imzaların istiklali prensibi gereğince muteber olduğundan, dava konusu bono üzerindeki keşideci imzasının borçluya ait olmaması davacı avalistin sorumluluğuna etki etmez.
(6762 s. TTK m. 689, 690/3, 613/3, son, 614/2)

12. T.C. YARGITAY Yirmiüçüncü Hukuk Dairesi E:2013/4297 K:2013/5554 T:19.09.2013

Sıra Cetveline Şikâyet / İtiraz   İdari İşlemin İptali   Yargı Yolu   Görev
Özet: Bir malın satış tutarının bütün alacaklıların alacağını karşılamaya yetmemesi halinde icra müdürü bir sıra cetveli düzenler. SGK Başkanlığı ’nda yapılan sıralama bir sıra cetveli olmayıp, kaydi hacizlerin tarihlerinin gösterildiği bir listeleme işlemi olup, kurumun hacizlerin varlığını ya da geçerliliğim değerlendirme yetkisi bulunmamaktadır.
İcra Mahkemesi, İcra ve İflas Dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikâyetleri, genel mahkemeler ise dava yolu ile itirazları inceler. SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığının paylaştırma işlemine yönelik şikâyeti incelemek İcra Mahkemelerinin değil, idari bir işlemin iptali olarak İdari Yargının görevidir.
(2004 s. İİK m. 140, 4) (6100 s. HMK m. 114/1-b, 115/2) İcra Yargıtay Kararları .