İcra Takibine Nasıl İtiraz Edilir

İcra Takibine itiraz edilirken hukuksal ve avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü İcra takibine yapılacak itirazların kabul edilmemesi durumunda karşı icra inkar tazminatı talep edebilir. Kısaca İcra takibine itiraz konusunu anlatırken;

İCRA TAKİBİNE YETKİ İTİRAZI YAPILABİLİR;Birden fazla ise dava, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Ancak, dava sebebine göre kanunda, davalıların tamamı hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme belirtilmişse, davaya o yer mahkemesinde bakılır. Birden fazla davalının bulunduğu hallerde, davanın, davalılardan birini sırf kendi yerleşim yeri mahkemesinden başka bir mahkemeye getirmek amacıyla açıldığı, deliller veya belirtilerle anlaşılırsa, mahkeme, ilgili davalının itirazı üzerine, onun hakkındaki davayı ayırarak yetkisizlik kararı verir.

İCRA TAKİBİNE ÖDEME EMRİNE İTİRAZI YAPILABİLİR; Müddeti içinde yapılan itiraz takibi durdurur. İtiraz müddetinde değilse alacaklının talebi üzerine icra memuru takip muamelelerine alacağın tamamı için devam eder. Borçlu, borcun yalnız bir kısmına itirazda bulunmuşsa takibe, kabul ettiği miktar için devam olunur. Ödeme emrine itiraz eden borçlunun mal beyanında bulunma zorunluluğu yoktur.

İCRA TAKİBİNE İMZAYA İTİRAZI YAPILABİLİR;Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği takdirde yeniden ilâmsız takip yapılamaz.

İCRA TAKİBİNE GECİKMİŞ İTİRAZI YAPILABİLİR Gecikmiş itiraz icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine sunulur. İtiraz borçlunun haczedilmiş malları paraya çevrilene kadar engelin ortadan kalktığı tarihten itibaren üç gün içerisinde yapılmalıdır. İtirazda hem gecikmeye neden olan hal belgeleriyle hem de itiraz nedenleri ortaya konulmalıdır.