Hakaret Suçu Yargıtay Kararı

Hakaret Suçu Yargıtay Kararı

Hakaret Suçu Yargıtay Kararı. Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan hükümlere göre; bir kimseye onur şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil ya da olgu isnat etmek yahut sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak genel hatlarıyla hakaret suçu kapsamına alınmaktadır. TCK hükümlerinin dışında çok sayıda hakaret suçu Yargıtay kararı ile içtihatlarda yer almıştır. Bununla birlikte hangi söz ya da eylemlerin hakaret suçuna dahil edilip edilmediğine ilişkin kararlar da dikkat çekmektedir. Bu sebeple hakaret suçu bakımından yargılama yapılırken suçu oluşturan söz ya da eylemin hakaret niteliği olup olmadığına dikkat edilmelidir.

Hakaret suçuna ilişkin mağdur ile failin arasında yaşanan haksız fiilin genel çerçevesinin çizildiği Yargıtay kararları bu sebeple önemlidir. Zira, Yargıtay kararlarında suça konu olan söz ya da eylemin, eleştiri, sitem ya da beddua mı yoksa küçültücü nitelikte bir söz ya da eylem mi olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Çünkü eleştiri, sitem ya da beddua olarak nitelendirilebilen sözler hakaret olarak kabul edilmemektedir.

Hakaret Suçuna İlişkin Yargıtay Kararları

Yargıtay’ın içtihatlarında çok sayıda derlenen hakaret suçu, dikkat çekici örnekleri de içinde barındırmaktadır. Bu bağlamda spesifik örnekler verilmesi gerekirse;

 • “Allah belanı versin” şeklindeki davaya konu olan sözler, Yargıtay 2. Ceza Dairesi’nin12.2005 tarihli ve 22453/28522 sayılı kararında hakaret kapsamına alınmamıştır. Beddua veya kötü temenni olarak görülen bu sözler, davacıya karşı namus, şöhret veya vakur haysiyete taarruz teşkil etmediği için sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı yasaya aykırı bulunmuştur.
 • Sitem içeren sözlere örnek olarak Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 06.02.2007 tarih 2006/12433 sayılı kararında kardeşinin dövülmesine karşı sarf ettiği sözler değerlendirilmiştir. “Benim kız kardeşimi dövüyorlar siz burada ne yapıyorsunuz, kimseye ceza vermiyorsunuz sözleri hakaret yerine eylemin çaresizliğini dile getirme ile sitem niteliğinde olarak değerlendirilmiştir.
 • Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 12.10.2004 tarihli kararında “bu ne biçim hükümet, bu ne biçim keşif, bu ne biçim hakim” sözlerini küçültücü bulmuş, hakaret suçu kapsamında özel kast aranmasını hukuka aykırı bulduğu gerekçesiyle oy birliği ile bozmuştur.
hakaret ve sövme suçları

hakaret ve sövme suçları

Hakaret Suçuna Hükmedilen Yargıtay Kararları

Hakaret davasına konu olan eylem veya sözün küçültücü, kötü temenni (beddua) veya sitem olarak nitelendirilmesinin dışında suç unsuru teşkil ettiği kararlar da Yargıtay içtihatlarındaki yerini almıştır. Bunlar;

 • Hakkında verilen bir karardan memnun olmayan sanığın “Bu ne biçim adalet, böyle adalet görülmemiş.” sözleri küçük düşürücü nitelikte olmayıp eleştiri kapsamındaki bu sözler Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin06.2017 tarihli 2332/5542 sayılı kararında hakaret olarak kabul edilmiştir.
 • Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 04.06.199 5305/6443 sayılı kararında “benim odunlarımı sen çalmışsındır.” sözlerini hakaret kabul etmiştir.

Sonuç olarak Yargıtay’ın hakaret suçuna yaklaşımı, genel bir çerçevede değerlendirilmektedir. Bu noktada hakarete uğrayan mağdurların Yargıtay kararlarını göz önünde bulundurması önem teşkil etmektedir.

Hakaret Suçu Yargıtay Kararı

HAKARET SUÇU – SANIĞIN HANGİ SÖZLERİNİN HAKARET OLARAK KABUL EDİLDİĞİ VE HANGİ DELİLLERİN HÜKME ESAS ALINDIĞI AÇIKLANMADAN MAHKUMİYET KARARI VERİLDİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Hakaret suçu yükletilen sanığın hangi sözlerinin hakaret olarak kabul edildiği ve hangi delillerin hükme esas alındığı açıklanmadan yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi, bozmayı gerektirmiştir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir. (5237 S. K. m. 86, 125)

Dava ve Karar: Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihlerine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,

1) Sanığa yükletilen yaralama eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı, Anlaşıldığından sanık A.. D..’in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnamedeki isteme aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün onanmasına,

2) Hakaret suçundan kurulan hükmün temyizine gelince; Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; Sanığın, müşteki polis memurlarına söylediği iddia olunan sözlerden “polisseniz polissiniz, yol babanızın malı mı, iki dakika bekleseniz ne olur” şeklindeki ifadelerinin muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı; her ne kadar iddianamede sanığın bu sözlerin yanında müştekilere “şerefsizler” şeklinde de hakaret ettiği iddia olunmuş ise de müşteki M.. A..’ın bu iddiasının diğer müştekiler ve aşamalarda dinlenen tanıklarca doğrulanmadığı, 12.11.2011 tarihli olay, yakalama ve üst arama tutanağında da sanığın bu şekilde hakaret ettiğine ilişkin bir anlatımın bulunmadığı anlaşılmakla, sanığın hangi sözlerinin hakaret olarak kabul edildiği ve hangi delillerin hükme esas alındığı açıklanmadan yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi,

Sonuç: Kanuna aykırı ve sanık A.. D..’in temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki isteme uygun olarak hükmün bozulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 12.11.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi. Hakaret Suçu Yargıtay Kararı

4 SORULAR

 1. MERVENUR TURFAN dedi ki:

  Hakaret Suçu Yargıtay Kararı Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 2. SERHAN BEKTAŞ dedi ki:

  Hakaret Suçu Yargıtay Kararı Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 3. IRAZ CİVAN dedi ki:

  Hakaret Suçu Yargıtay Kararı Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 4. NEVAL TAŞTAN dedi ki:

  Hakaret Suçu Yargıtay Kararı Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri