Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil

Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil Nasıl Yapılır? Boşanma davasında tapu iptali istemi, sık karşılaşılan durumlardandır. Boşanma talebiyle mahkemeye başvuran kişilerin, taleplerine ek olarak tapudaki kayıtlara dair istemlerde de bulunması mümkündür. Bunun için ayrı bir dava açmaya gerek olmaması sebebiyle, usul ekonomisine uygun düşen bir uygulamadır. Boşanma protokolü hazırlanırken, boşanmanın anlaşmalı ya da çekişmeli olup olmamasını önemlidir. Anlaşmalı boşanma protokolünde tapu iptal ve tescil işlemleri çok daha hızlı çözüm bulmaktadır. Yargıtay kararlarında da boşanma protokolünde tapu iptal ve tescil konularına rastlanmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için, en az 1 yıl sürmüş bir evlilik gerekmektedir. Eşlerden birinin başvurmasında dahi boşanma sağlanacaktır. Yeter ki, boşanma kararında iki tarafın da iradesi ortak olsun. Boşanma kararının verilebilmesi için hakimin detaylı bir dinleme ve inceleme yapması gerekir. Boşanmak için başvurmak, evlilik birliğinin temelden sarsılması anlamına da gelmektedir. Bu da boşanma sebeplerinden birini oluşturmaktadır. Taraflar hakim huzurunda boşanma iradelerini açıklamaları gerekmektedir. Hakim yapacağı incelemede mali durum ve çocukların geleceğini düşünmek zorundadır.

Tapu İptali Ve Tescili Davası:

Tapu iptal ve tescil davasının açılması, tapu kaydındaki bilgilerin kanuna aykırı olması y da usulsüz olması sebebiyle açılan davalardır. Tapudaki işlemlerin hemen hemen hepsi mülkiyet hakkına dayanan davaların konusu olacaktır. Mülkiyet, kişiye sıkı sıkı bağlı haklardandır.

Tapuya kaydedilecek olan bağımsız haklar ve taşınmazların neler olacağı Türk Medeni Kanununda sayılmıştır. Tapu iptal ve tescil davası açılırken, tapu kaydında gözüken kişiye karşı dava açılması gerekmektedir. Eğer kayıtta yer alan kişi ölmüşse, bu dava mirasçılara da yöneltilebilir. Tapu iptal ve tescil davasında görevli mahkeme Asliyle Hukuk Mahkemesidir. Tapu iptal ve tescil davasının açılma sebepleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 1. Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
 2. Hukuki ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
 3. Vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
 4. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
 5. Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası

Boşanma Protokolünde Tapu iptal Ve Tescil Talebi:

Özellikle anlaşmalı boşanma protokolünde, tarafların ortak iradelerine rastlamak mümkündür. Bu ortak irade çerçevesinde, taşınmazların nasıl paylaşacağı da yer alabilir. İşte bu durumda boşanma istemiyle açılan davada tapu iptal ve tescilin de talep edilmesi mümkündür. Bunun için ayrıca bir dava açılmasına gerek duyulmayacaktır. Her ne kadar boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesi, tapu iptal ve tescil davasında ise Asliye Hukuk Mahkemesi olsa da, talebin beraber yapılması halinde Aile Mahkemesi tek görevli mahkeme olacaktır. Bu durumun avantajı, asliye mahkemesinde ayrıca bir dava açılmasına gerek kalmadan aynı dava içerisinde talebin karşılanabilmesidir.

Yargıtay Kararı – Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil

TAPU İPTALİ VE TESCİL OLMADIĞI TAKDİRDE ALACAK DAVASI – DAVACININ PROTOKOL GEREĞİ AYIN OLARAK BELİRLENEN TALEBİNİ BEDELE DÖNÜŞTÜRMEKTE HUKUKİ YARARININ BULUNDUĞU – BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLEN DAVANIN KABULÜNÜN İSABETLİ OLUŞU – HÜKMÜN ONANDIĞI

ÖZET: Dosya kapsamına, dava evrakı ile yargılama tutanakları içeriğine, mahkemece deliller toplanarak karar verildiğine ve takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına, taşınmaz başında keşif sırasında uzman bilirkişiler tarafından taşınmazın … TL değerinde olduğu tespit edildiğine, boşanma dosyasında taraflarca düzenlenen boşanma protokolünde davalı M. B. adına kayıtlı 3020 parsel üzerindeki 28 nolu bağımsız bölümün kararının kesinleştiği tarihten itibarına bir aylık süre içerisinde davacı D.’e devredileceği kararlaştırıldığına, söz konusu protokol Mahkemece uygun bulunarak onaylandığına, boşanma kararı kesinleşmesine rağmen protokolde öngörülen süre içerisinde taşınmazın devredilmediği anlaşıldığına, her ne kadar dava dilekçesinde tapu iptali ve tescil istenilmiş ise de, ıslah edilmek suretiyle dava bedele dönüştürüldüğüne, tapu kaydı üzerindeki ipotek ile icra takibinden kaynaklanan kayıt ve kısıtlamalar dikkate alındığında, davacının protokol gereği ayın olarak belirlenen talebini bedele dönüştürmekte hukuki yararının bulunduğu hususunda duraksamamak gerektiğine göre, mahkemece bedele dönüştürülen davanın kabulüne karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik görülmemiştir. (743 S. K. m. 170) (4721 S. K. m. 225)

Karar: Davacı vekili, tarafların 2000 yılında evlendiklerini. İstanbul 2. Aile Mahkemesi’nin 2007/376-545 Esas ve Karar sayılı ilamı ile anlaşmalı olarak boşandıklarını, boşanma kapsamında tarafların uzlaşması neticesinde mahkemeye sunulan ve mahkemece uygun bulunan protokol ile arsa niteliğindeki 3020 parsel üzerindeki 28 bölümün boşanma kararının kesinleşmesinden sonra 1 ay içerisinde müvekkili adına devredileceğinin kararlaştırıldığını, ancak davalının tapuda devir yapmaya yanaşmadığını açıklayarak tapu kaydının iptaliyle vekil edeni adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalı yanında yer alarak talepte bulunan üçüncü kişi E. E. vekili, dava konusu taşınmazın kaydı üzerine tedbir konulmuş ise de, İstanbul 10. İcra Müdürlüğü’nün 2007/50 Esas ve Ümraniye 3.İcra Müdürlüğü’nün 2012/32 talimat sayılı dosyalarına ilişkin olarak icra takibinin durdurulmasına ve satışın önlenmesine ilişkin kararın kaldırılmasını istemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne, İstanbul 2.Aile Mahkemesinin 2007/376-545 Esas ve karar sayılı anlaşmalı boşanma davasında taraflar arasında düzenlenen protokolde halen davalı adına kayıtlı bulunan 3020 parsel üzerindeki 28 nolu bağımsız bölümün boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren 1 ay süre içerisinde devredilmesinin kararlaştırıldığı, sözleşmenin Mahkemece onandığı, boşanma kararının 27.07.2007 tarihinde kesinleştiği, ancak davalının edimini yerine getirmediği anlaşıldığından taşınmazın değeri olan 170.000,00 TL’nin dava dilekçesinde talep edilen 10.000 TL yönünden dava tarihinden itibaren, bakiye 160.000 TL’nin ıslah tarihinden geçerli yasal faiziyle birlikte davalıdan alınmasına karar verilmesi üzerine; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar, 06.08.2000 tarihinde evlenmişler, 28.05.2007 tarihinde açılan boşanma davasının kabulüne ilişkin hükmün 27.07.2007 tarihinde kesinleşmesi üzerine boşanmışlardır. 4722 sayılı Kanun’un 10. maddesi uyarınca eşler bir yıllık yasal süre içerisinde başka bir mal rejimini seçtiklerini ileri sürmediklerine göre, eşler arasında evliliğin yapıldığı 06.08.2000 tarihinden 4721 sayılı TMK’nun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihine kadar 743 sayılı TKM’nin 170. maddesi uyarınca mal ayrılığı, bu tarihten boşanma davasının açıldığı 28.05.2007 tarihine kadar ise, yasal edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir (TMK.m.202, 4722 s.K.m.10). Eşler arasındaki mal rejimi TMK’nun 225/2. maddesi uyarınca boşanma davasının açıldığı tarihte sona ermiştir. Uyuşmazlık konusu 3020 parsel üzerindeki 28 nolu bağımsız bölüm 11.02.2004 tarihinde satın alınarak davalı M. B. adına tescil edilmiştir.

Dosya kapsamına, dava evrakı ile yargılama tutanakları içeriğine, mahkemece deliller toplanarak karar verildiğine ve takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına, taşınmaz başında keşif sırasında uzman bilirkişiler tarafından taşınmazın 170.000,00 TL değerinde olduğu tespit edildiğine, İstanbul 2. Aile Mahkemesi’nin 2007/376-545 Esas ve Karar sayılı boşanma dosyasında taraflarca düzenlenen boşanma protokolünün 6. bendiyle davalı M. B. adına kayıtlı 3020 parsel üzerindeki 28 nolu bağımsız bölümün kararının kesinleştiği tarihten itibarına 1 aylık süre içerisinde davacı D.’e devredileceği kararlaştırıldığına, söz konusu protokol Mahkemece uygun bulunarak onaylandığına, boşanma kararı kesinleşmesine rağmen protokolde öngörülen süre içerisinde taşınmazın devredilmediği anlaşıldığına, her ne kadar dava dilekçesinde tapu iptali ve tescil istenilmiş ise de, ıslah edilmek suretiyle dava bedele dönüştürüldüğüne, tapu kaydı üzerindeki ipotek ile icra takibinden kaynaklanan kayıt ve kısıtlamalar dikkate alındığında, davacının protokol gereği ayın olarak belirlenen talebini bedele dönüştürmekte hukuki yararının bulunduğu hususunda duraksamamak gerektiğine göre, mahkemece bedele dönüştürülen davanın kabulüne karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik görülmemiştir. Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil.

Sonuç: Davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün açıklanan nedenlerle ONANMASINA,

13 SORULAR

 1. BURKAY SAYIN dedi ki:

  Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 2. MAİDE KILIÇ dedi ki:

  Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 3. AYÇA DİNÇEL dedi ki:

  Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 4. HALİL ÖZDEN dedi ki:

  Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 5. GÜLİSTAN UZ dedi ki:

  Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 6. ADA GEDİK dedi ki:

  Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 7. CANBERK TURLA dedi ki:

  Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 8. RESUL BÜYÜKKANAT dedi ki:

  Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 9. ZÜRBİYE KARAGÖLLÜ dedi ki:

  Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 10. TANJU EGİN dedi ki:

  Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 11. IRMAK ATA dedi ki:

  Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 12. BARIŞ ZİNNUROĞLU dedi ki:

  Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 13. BERFU KAYMAZ dedi ki:

  Boşanma Protokolü Tapu İptal Tescil Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri