Ayıplı Mal Nedeniyle Alacak Davası Nedir?

Ayıplı Mal Nedeniyle Alacak Davası Nedir? Ayıplı mal üzerine açılacak davalar alacak davası konusuna girmektedir. Özellikle Avrupa Birliğinin yaptığı düzenlemelerle birlikte, Türk kanunları güçsüz tarafta olanın güçlenmesi amacıyla düzenlemelere gitmiştir. İşçi ve işveren, tüketici ve satıcı gibi ilişkilerde zayıf tarafın korunması amaçlanmıştır. Tüketici davalarında da yasaların ve kanun yollarının tüketici lehine düzenlendiği kolaylıkla görülebilmektedir. Ayıplı mal nedeniyle açılacak davalarda da Tüketici Mahkemeleri görevli olacak ve Tüketici Kanunlarına göre karara gidilecektir.

Ayıplı Mal Nedir?

Ayıplı mal, satıcı ve alıcının anlaşmasının aksine, söz konusu malın hatalı, eksiz, bozuk gibi özelliklere sahip olmasında söz konusu olur. Burada tarafların iradesine aykırı bir durum doğar ve hukuki uyuşmazlık söz konusu olur. Ayıplı mal üzerine açılacak davalar, tüketicinin korunması kapsamında gündeme gelmektedir.

Ayıplı Mal Nedeniyle Alacak Davaları Nerede Açılır?

Ayıplı mal nedeniyle açılacak davalar, görev ve yetki açısından belirlenerek açılmalıdır. Burada tüketici söz konusu olduğu için, ayıplı mal sebebiyle alacak davası Tüketici Mahkemesinde açılacaktır. Tüketici Mahkemesi görevli mahkemedir. Yetkili mahkeme ise, davalı kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeridir. Burada akıllara tüzel kişi ve gerçek kişi olunup olunmamasına göre farklılık olup olmadığı sorusu gelmektedir. Ancak bu durum fark etmeksizin yetki kuralı uygulanacaktır.

Ayıplı Mal Nedeniyle Alacak Davası Nasıl Açılır?

Ayıplı mal nedeniyle alacak davası açılmasının en önemli sebebi, malın beklendiği gibi çıkmamasıdır. Bu beklentinin çıkmamasında malın bozuk, hasarlı, kırık olması gibi haller olabilir. Ayıplı mal nedeniyle açılacak davalarda tüketicinin seçimlik haklarını kullanması mümkündür. Buradaki seçimlik haklar şu şekilde sıralanabilir:

 1. Satılan ayıplı malın, ayıpsız benzeri ile değiştirilmesi
 2. Ayıplı malın onarılmasını isteme
 3. Sözleşmeden dönme hakkı
 4. Satış bedelinden indirim isteme ve malı alıkoyma hakkı

Tüm bu hakların tüketici tarafından kullanılması mümkündür. Alıcının tazminat isteme hakkı her zaman saklı kalacaktır. Burada önemli olan satıcının ayıbı kabul etmesi ve buna uygun şekilde davranmasıdır.

Ayıplı Mal Nedeniyle Açılacak Davada Dilekçe:

Ayıplı mal nedeniyle açılacak davalarda dilekçe örneği önem arz etmektedir. Dilekçenin eksiksiz bir şekilde doldurulması ve ilgili makama verilmesi gerekmektedir. Dilekçe içerisinde bulunması gereken bilgiler şu şekilde sıralanabilir:

 1. Davacının ve varsa vekilinin adı soy adı
 2. Davacın TC kimlik numarası
 3. Davacının adres bilgileri
 4. Davalının bilgileri
 5. Davalının adresi
 6. Malın ayıplı çıkması nedeniyle açılan davada konu

Dilekçenin eksiksiz bir şekilde yazılması önemlidir. Konu yazılırken de, olayın özellikleri ayrıntılı bir şekilde kaleme alınmalıdır. Malın ayıplı olduğundan alıcının haberi olmaması gerekir. Bu durumu ispatlayacak belgeler, faturalar, makbuzlar gibi her türlü belge dilekçe içerisine konulabilmektedir. Bu sayede ispat kolaylığı oluşacaktır ve mahkemenin kararda takdiri çok daha hakkaniyetli bir şekilde olacaktır.

Ayıplı Mal Nedeniyle Alacak Davası

Ayıplı Mal Nedeniyle Alacak Davası ve Tüketici davaları ile ilgili Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde dava açılır.

Ayıplı Mal nedeniyle tüketici davalarında genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlenir. Tüketici Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz. Tüketici mahkemesi, uyuşmazlık konusu hakkında bizzat duyu organları yardımıyla bulunduğu yerde veya mahkemede inceleme yaparak bilgi sahibi olmak amacıyla keşif yapılmasına karar verebilir. Hakim gerektiğinde bilirkişi yardımına başvurur.

Ayıplı Mal Nedeniyle Alacak Davası Nasıl Açılır

 • Satıcı, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen ayıplardan sorumlu değildir. Satıcı, alıcının satılanı yeterince gözden geçirmekle görebileceği ayıplardan da, ancak böyle bir ayıbın bulunmadığını ayrıca üstlenmişse sorumlu olur. Satıcının satılanın ayıplarından sorumlu olduğu hallerde alıcı, aşağıdaki seçimlik haklardan birini kullanabilir:
 1. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönm
 2. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteme.
 3. Aşırı bir masrafı gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme.
 4. İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme.
 • Alıcının genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır. Satıcı, alıcıya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını gidererek seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilir. Alıcının, sözleşmeden dönme hakkını kullanması halinde, durum bunu haklı göstermiyorsa hakim, satılanın onarılmasına veya satış bedelinin indirilmesine karar verebilir. Satılanın değerindeki eksiklik satış bedeline çok yakın ise alıcı, ancak sözleşmeden dönme veya satılanın ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
 • Alıcıya ayıplı olarak devredilmiş olan satılanın ayıptan, beklenmedik halden veya mücbir sebepten dolayı yok olması veya ağır biçimde zarara uğraması, alıcının sözleşmeden dönme hakkını kullanmasını engellemez. Bu durumda alıcı, satılandan elinde ne kalmışsa onu geri vermekle yükümlüdür. Satılan alıcıya yüklenebilen bir sebep yüzünden yok olmuşsa veya alıcı onu başkasına devretmişse ya da biçimini değiştirmişse alıcı, ancak değerindeki eksiklik karşılığının satış bedelinden indirilmesini isteyebilir.
 • Satıcı daha uzun bir süre için üstlenmiş olmadıkça, satılanın ayıbından doğan sorumluluğa ilişkin her türlü dava, satılandaki ayıp daha sonra ortaya çıksa bile, satılanın alıcıya devrinden başlayarak iki yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Alıcının satılanın kendisine devrinden başlayarak iki yıl içinde bildirdiği ayıptan doğan def’i hakkı, bu sürenin geçmiş olmasıyla ortadan kalkmaz. Satıcı, satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise, iki yıllık zamanaşımı süresinden yararlanamaz.

AYIPLI MAL NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAHSİLİ DAVASI DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR

ANKARA…  TÜKETİCİ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                :

TC KİMLİK NUMARASI        :

ADRES                     :

VEKİLİ                       : Av.İlkay UYAR KABA

ADRES                 :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                 :

ADRES                 :

KONU                   : Malın Ayıplı Çıkması Nedeniyle Uğranılan Zararın Tahsili İstemi

 

65 SORULAR

 1. DİLA OĞUZ dedi ki:

  Ayıplı Mal Nedeniyle Alacak Davası hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 2. SUDE ŞATANA dedi ki:

  Ayıplı Mal Nedeniyle Alacak Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 3. SEYFETTİN İLHAN dedi ki:

  Ayıplı Mal Nedeniyle Alacak Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 4. SİNAN TURP dedi ki:

  Ayıplı Mal Nedeniyle Alacak Davası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 5. NAZ DİLMEN dedi ki:

  Ayıplı Mal Nedeniyle Alacak Davası Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 6. ESENGÜL ALEMDAR dedi ki:

  Ayıplı Mal Nedeniyle Alacak Davası Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 7. TAHA HİMMETOĞLU dedi ki:

  Ayıplı Mal Nedeniyle Alacak Davası Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

 8. MUTLU AKKURT dedi ki:

  Ayıplı Mal Nedeniyle Alacak Davası hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 9. NAZ BAŞKAN dedi ki:

  Ayıplı Mal Nedeniyle Alacak Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 10. AYŞEGÜL ONAR dedi ki:

  Ayıplı Mal Nedeniyle Alacak Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 11. BERFU KAYMAZ dedi ki:

  Ayıplı Mal Nedeniyle Alacak Davası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 12. GÖKÇE KEREM dedi ki:

  Ayıplı Mal Nedeniyle Alacak Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 13. SÜMEYRA ZENGİL dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Ayıplı Mal Nedeniyle Alacak Davası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 14. RECEP TUNCAY dedi ki:

  Ayıplı Mal Nedeniyle Alacak Davası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 15. HÜSNÜ SAMSI dedi ki:

  Ayıplı Mal Nedeniyle Alacak Davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri