Alacağın Temliki Nasıl Yapılır

Alacağın Temliki Nasıl Yapılır? Müstakbel alacağın temliki, herhangi bir hakkın, başka bir kişiye geçirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Temlik, her hangi bir mülkü, mülk olarak verme veya başka birini söz konusu mülke sahip kılma olarak da tanımlanabilmektedir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında temlike ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Alacağın temliki, herhangi bir alacağın alacaklısının değiştirilmesi işlemini ifade eder.

Alacağın devri, kanunlarımızda belirli şartlara bağlanmıştır. Alacağın başka bir üçüncü kişiye devredilmesi için yazılı bir şekilde sözleşme yapılması gerekmektedir. Devreden ve alacağı devralan kişi arasında yapılan sözleşmenin içeriği belirlenen kurallara göre yapılmalıdır.

Alacağın Temliki Nedir?

Alacağın temliki, bir borcun alacaklısının değiştirilmesi işlemidir. Kanunlarda belirlenen şekilde gerçekleşmesi halinde borçlu söz konusu alacağı yeni alacaklısına ödemek zorundadır. Alacağın devri belirli şartlara dayanmaktadır. Bu şartların sağlanması halinde yazılı olarak yapılan sözleşme sonucunda alacağın temliki gerçekleştirilir. Temlik verilmesi için;

 • Alacağın devrini yapan kişilerin hak ve fiil ehliyetine sahip olması
 • Alacak senedi ve alacağı ispatlayan diğer belgeler eksiksiz ve doğru bir biçimde devredilmeli
 • Alacak edim karşılığı devredildiğinde borcun varlığı ve borçlunun ödeyecek güçte olduğu garanti edilmelidir

Bu unsurların gerçekleştirilmesi halinde alacağın temliki verilebilir. Doğmamış alacağın temliki mümkün değildir. Devir için ortada herhangi bir alacağın olması ve kanunen borç ilişkisinin doğmuş olması gerekmektedir.

Alacağın Temliki Geçerli Olması İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Alacağın temlikinin geçerlilik kazanması için birçok farklı şartın oluşması gerekmektedir. Kanuna aykırı bir şekilde yapılan temlik işlemi için alacağın devredilmiş sayılması mümkün değildir. Alacağın temlikinin geçerli olması için gerekli şartlar;

 • Temlik sözleşmesinin yazılı olarak yapılmış olması
 • Alacağı temlik edenin imzası
 • Temlikin sözleşme veya kanunlar tarafından yasaklanmamış olması
 • Temlik işleminin amacının kanunsuz olmaması
 • Alacağın açıkça belirtilmiş olması

Temlikin geçerli olması için gerekli şartlardır. Bu şartların sağlanamaması halinde alacağın temliki mümkün değildir. Alacağın temliki sözleşmesi üzerinde alacağın açıkla belirlenmiş olması ve devredenin imzası en önemli şartlar arasında yer almaktadır.

Alacağın Temliki Çeşitleri Nelerdir?

Alacağın temliki için temelde üç farklı temlik yöntemi belirlenmiştir. Söz konusu alacağın içeriğine göre ve taraflarına göre temlik işlemi farklı türlerde yapılabilmektedir. Buna göre alacağın temlikinin çeşitleri;

 • İradi Temlik: Alacağın tarafların hür iradesiyle devredilmesidir.
 • Kanuni Temlik: Kanuni olarak alacağın temlikinin başkasına devredilmesidir.
 • Yargısal Temlik: Mahkeme kararı ile alacağın devridir.

Alacağın temliki için esasa ve şekle ilişkin şartların taşınması devir işleminin yapılması için yeterlidir. Alacağın temlikinin esasa ilişkin şartı, devreden ve devralan kişilerin hak ve fiil ehliyetlerine sahip olmalarıdır. Şekle ilişkin geçerlilik ise sözleşmenin yazılı olarak yapılması ve imzaların yer almasını ifade eder. İcra dosyasındaki alacağın temliki için yine kanunun ön gördüğü biçimde tarafların alacağın temliki işlemini yapmaları gerekecektir.

Alacağın Temliki Nasıl Yapılır

Alacağın Temliki Nasıl Yapılır konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararına yer verilmiştir.

TEMLİK mülk olarak verme , bir hakkın diğer bir kişiye devredilmesidir. Alacağın temliki alacaklı ile üçüncü kişi arasında karşılıklı iradelerin uyuşması ile  ,tek tarafa kazandırıcı , ivazlı ya da ivazsız yapılabilen , şekle bağlı , genel olarak borçlunun rızasının aranmadığı(istisnai durumlar hariç:kanun,sözleşme,işin niteliği) bir tasarruf işlemidir. Alacağın temlikinin yazılı yapılması gerekmekle birlikte “temlik verme sözü” şekle tabi değildir.

Alacağın temliki 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 183-194. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Alacağın temliki ile alacak hakkı bunu devralan 3. kişiye geçer. Böylecedevralan daha önce temlik edene ait olan alacak hakkını kesin olarak iktisap eder; bunun üzerinde ?tasarruf etmeyetkisini kazanır. Temlik eden alacaklının da bu aşamadan sonra artık tasarruf hak ve yetkisi bulunmadığından (kalmadığından) bu alacağa dayalı olarak herhangi bir hukuki işlem yapması mümkün değildir

ALACAĞIN TEMLİKİ ŞARTLARI

ŞEKİL ŞARTI ( BORÇLAR KANUNU 184) : Alacağın temliki işlemi yazılı yapılmak zorundadır.

TEMLİK SENEDİNDE BULUNMASI GEREKENLER : Açık bir şekilde belirtilen alacak, Temlik eden, Açık bir şekilde temlik etme iradesi, Temlik edenin imzası bulunmalıdır. Alacaklı ya da borçlunun değişmesi olanaklıdır. Her iki halde de tecdit alacağın temliki ve borcun naklinden ayrılır, zira eski alacak sükut etmiş yerine başka bir borçluya karşı veya diğer bir alacaklı lehine bulunan ve çoğunlukla mücerret olan yeni bir alacak kaim olmuştur” şeklinde açıklanmaktadır

İCRA DOSYASINDAN ALACAĞIN TEMLİKİ NASIL YAPILIR

İcra müdürlüğünde alacaklı olan taraf icra müdürlüğüne müracaat ederek alacağını temlik ettiğini ve Dosya borcundan kaynaklanan alacağımızın temlikinin ilgili kişilere bildirilmesini isteyebilir. Temlik alacaklısı ve icra dosyası alacaklısı icra müdürlüğü dosyasına gerekli harçlar yatırılarak temlik işlemi tamamlanır. Daha sonra İcra müdürlüğü dosya borçlularına temlik alacaklısının kabulü ve temlik hakkında bilgi için müzekkere gönderir ve işlem tamamlanmış olur. Bu hususların avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.

Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Sözleşme Örneği

ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ

1-) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
Bir tarafta, (……………Temlik Edenin adı soyadı/adresi) (sözleşmede “Temlik Eden” olarak geçecektir) ile diğer tarafta (………………Temlik Alanın adı soyadı/adresi) (sözleşmede “Temlik Alan” olarak geçecektir.) arasında aşağıdaki şartlarla bir Temlik Sözleşmesi imzalanmıştır.

2-) SÖZLEŞMENİN KONUSU

3-) TEMLİK EDENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3-) TEMLİK ALANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4-) TEBLİGAT ADRESİ

İşbu sözleşme taraflar arasında …/…/… tarihinde imzalanmış olup iki nüshadır.

TEMLİK EDEN                        TEMLİK ALAN
Adı Soyadı                                    Adı Soyadı
İmza                                İmza

ALACAĞIN TEMLİKİ YARGITAY KARARI

TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ – ALACAK ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİNİN TAKİBE BAŞLANDIKTAN SONRA DOSYA ALACAĞINI TEMLİK ALANA GEÇTİĞİ – PASİF HUSUMET EHLİYETİ BULUNMAYAN TEMLİK EDENİN HAKKINDA AYNI İLAMDAN KAYNAKLANAN VEKALET ÜCRETİ İÇİN TAKİP YAPILAMAYACAĞI

ÖZET: Somut olayda, alacak üzerindeki tasarruf yetkisi, takibe başlandıktan sonra dosya alacağın temliki alan Y. Y.’a geçmiş olup, temlik eden U. E.’nin alacak üzerinde artık tasarruf hak ve yetkisi bulunmadığından(kalmadığından), pasif husumet ehliyeti bulunmayan U. E. hakkında aynı ilamdan kaynaklanan vekalet ücreti için takip yapılamaz. Mahkemece şikayetin tümden kabulü yerine kısmen kabulü doğru değildir.

33 SORULAR

 1. DOĞUHAN BEK dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 2. MAİDE ÖZDEMİR dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 3. BİRTAN USTABULUT dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Alacağın Temliki Nasıl Yapılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 4. BENGİSU ÖZGER dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 5. EYÜP ÇAVUŞ dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 6. DENİZHAN CİNDORUK dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 7. RAMAZAN MENTEŞE dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 8. ŞEYDA AVCI dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 9. PINAR KOTAN dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 10. SEVCAN KOCABIYIK dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 11. MAHSUM KARACA dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 12. FUAT OBAY dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 13. SERHAN BEKTAŞ dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 14. FEYZA TOPUKSAK dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 15. FATMANUR PAMUKÇUOĞLU dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 16. ILGIN BAYAV dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 17. EYLEM CANATAN dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 18. RECEP OKUYUCU dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 19. SUNA KAYABAŞI dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 20. İLYAS ÇERÇİOĞLU dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 21. DERYA ATAŞ dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 22. ILGIN BAYAV dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 23. ALİYE USAL dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 24. ZÜBEYDA TURHAN dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 25. RAİF MERMER dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 26. MAİDE ÖZDEMİR dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 27. ALPARSLAN AKAN dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 28. ATAALP ATASEVER dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 29. ESMA ÖKTE dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 30. Anonim dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 31. KARDELEN ALTINOK dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 32. SÜMEYYE ŞAHBAZOĞLU dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 33. YUNUS SARAL dedi ki:

  Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri