Alacağın Temliki Nasıl Yapılır

Alacağın Temliki Nasıl Yapılır konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararına yer verilmiştir.

TEMLİK mülk olarak verme , bir hakkın diğer bir kişiye devredilmesidir. Alacağın temliki alacaklı ile üçüncü kişi arasında karşılıklı iradelerin uyuşması ile  ,tek tarafa kazandırıcı , ivazlı ya da ivazsız yapılabilen , şekle bağlı , genel olarak borçlunun rızasının aranmadığı(istisnai durumlar hariç:kanun,sözleşme,işin niteliği) bir tasarruf işlemidir. Alacağın temlikinin yazılı yapılması gerekmekle birlikte “temlik verme sözü” şekle tabi değildir.

Alacağın temliki 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 183-194. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Alacağın temliki ile alacak hakkı bunu devralan 3. kişiye geçer. Böylecedevralan daha önce temlik edene ait olan alacak hakkını kesin olarak iktisap eder; bunun üzerinde ?tasarruf etmeyetkisini kazanır. Temlik eden alacaklının da bu aşamadan sonra artık tasarruf hak ve yetkisi bulunmadığından (kalmadığından) bu alacağa dayalı olarak herhangi bir hukuki işlem yapması mümkün değildir

ALACAĞIN TEMLİKİ ŞARTLARI

ŞEKİL ŞARTI ( BORÇLAR KANUNU 184) : Alacağın temliki işlemi yazılı yapılmak zorundadır.

TEMLİK SENEDİNDE BULUNMASI GEREKENLER : Açık bir şekilde belirtilen alacak, Temlik eden, Açık bir şekilde temlik etme iradesi, Temlik edenin imzası bulunmalıdır. Alacaklı ya da borçlunun değişmesi olanaklıdır. Her iki halde de tecdit alacağın temliki ve borcun naklinden ayrılır, zira eski alacak sükut etmiş yerine başka bir borçluya karşı veya diğer bir alacaklı lehine bulunan ve çoğunlukla mücerret olan yeni bir alacak kaim olmuştur” şeklinde açıklanmaktadır

İCRA DOSYASINDAN ALACAĞIN TEMLİKİ NASIL YAPILIR

İcra müdürlüğünde alacaklı olan taraf icra müdürlüğüne müracaat ederek alacağını temlik ettiğini ve Dosya borcundan kaynaklanan alacağımızın temlikinin ilgili kişilere bildirilmesini isteyebilir. Temlik alacaklısı ve icra dosyası alacaklısı icra müdürlüğü dosyasına gerekli harçlar yatırılarak temlik işlemi tamamlanır. Daha sonra İcra müdürlüğü dosya borçlularına temlik alacaklısının kabulü ve temlik hakkında bilgi için müzekkere gönderir ve işlem tamamlanmış olur. Bu hususların avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.

Alacağın Temliki Nasıl Yapılır Sözleşme Örneği

ALACAĞIN TEMLİKİ SÖZLEŞMESİ

1-) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
Bir tarafta, (……………Temlik Edenin adı soyadı/adresi) (sözleşmede “Temlik Eden” olarak geçecektir) ile diğer tarafta (………………Temlik Alanın adı soyadı/adresi) (sözleşmede “Temlik Alan” olarak geçecektir.) arasında aşağıdaki şartlarla bir Temlik Sözleşmesi imzalanmıştır.

2-) SÖZLEŞMENİN KONUSU

3-) TEMLİK EDENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3-) TEMLİK ALANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4-) TEBLİGAT ADRESİ

İşbu sözleşme taraflar arasında …/…/… tarihinde imzalanmış olup iki nüshadır.

TEMLİK EDEN                        TEMLİK ALAN
Adı Soyadı                                    Adı Soyadı
İmza                                İmza

ALACAĞIN TEMLİKİ YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY 8.Hukuk Dairesi Esas: 2014/10512 Karar: 2015/10738 Karar Tarihi: 11.05.2015

TAKİBİN İPTALİ İSTEMİ – ALACAK ÜZERİNDEKİ TASARRUF YETKİSİNİN TAKİBE BAŞLANDIKTAN SONRA DOSYA ALACAĞINI TEMLİK ALANA GEÇTİĞİ – PASİF HUSUMET EHLİYETİ BULUNMAYAN TEMLİK EDENİN HAKKINDA AYNI İLAMDAN KAYNAKLANAN VEKALET ÜCRETİ İÇİN TAKİP YAPILAMAYACAĞI

ÖZET: Somut olayda, alacak üzerindeki tasarruf yetkisi, takibe başlandıktan sonra dosya alacağın temliki alan Y. Y.’a geçmiş olup, temlik eden U. E.’nin alacak üzerinde artık tasarruf hak ve yetkisi bulunmadığından(kalmadığından), pasif husumet ehliyeti bulunmayan U. E. hakkında aynı ilamdan kaynaklanan vekalet ücreti için takip yapılamaz. Mahkemece şikayetin tümden kabulü yerine kısmen kabulü doğru değildir.