89 Haciz İhbarnamesine İtiraz

89 Haciz İhbarnamesine İtiraz nasıl yapılır? Birinci haciz ihbarnamesi içeriği İcra ve İflas Kanunu’nun 89. maddesinde ve İcra İflas Kanunu Yönetmeliğinin 42. maddesinde düzenlenmiştir. Birinci haciz ihbarnamesi ile üçüncü kişiye, bundan böyle haczedildiği bildirilen miktarı (borcunu) yalnız icra dairesine ödemesi gerektiği, borçluya yapılacak ödemenin geçerli olmayacağı, aksi halde borcu icra dairesine tekrar ödemek zorunda kalacağı ihtar edilir.

Ayrıca yine üçüncü kişiye yapılan haciz ihbarnamesinde;

 • takip borçlusunun kendisinden alacağı bulunmadığı,
 • takip borçlusuna daha önce ödediği,
 • borcun emrettiği kişiye ödendiği

gibi iddialarının bulunması durumunda icra dairesine giderek söz konusu haciz ihbarnamesine itiraz edebileceği belirtilmektedir. Haciz ihbarnamesi ile 3. kişinin ihbarnameye itiraz etmemesi  halde borcun zimmetinde sayılacağı ve bu miktarı icra dairesine ödemek zorunda kalacağı uyarısı yapılır. Eğer 3. kişinin haciz ihbarnamesine itiraz etmesi söz konusu ise, yine bu itirazını ihbarnamenin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde icra dairesine başvuruda bulunarak yazılı veya sözlü bir şekilde itiraz yapması gerektiği bildirilir.

Genel itibarıyla birinci haciz ihbarnamesi üçüncü kişiye gönderilerek, haczedilen alacağın bulunup bulunmadığının tespiti, eğer haczedilecek alacağı varsa bunun korunması amaçlanmaktadır.

Haczin Üçüncü Kişiye Bildirilmesi

Borçlunun üçüncü kişide bulunan alacağının fiilen haczi, İcra ve İflas Kanunu’nun 102. maddesi hükmüne göre yapılmaktadır. Borçlunun üçüncü kişide bulunan alacağı hamile yazılı veya ciro edilebilir bir senede dayanıyorsa, haciz üzerine ilgili kanunun 88. maddesi gereğince işlem yapılması gerekmektedir. Fakat bu durumda üçüncü kişiye İcra ve İflas Kanunu’nun 89. maddesinde düzenlenen şekil ve içerikte haciz ihbarnameleri gönderilmez. Bu nedenle 89. maddede düzenlenen sonuçlar ortaya çıkmaz. Yargıtay’ın uygulamalarının da bu yönde olduğu görülmektedir.

Takibin kesinleşmesi üzerine ve alacaklının talebi ile icra dairesi, borçlunun üçüncü kişideki alacağının haczine karar vererek, haciz tutanağı düzenler ve bu haczi üçüncü kişiye bir haciz ihbarnamesi göndermek suretiyle bildirir. Bu ihbarname birinci haciz ihbarnamesi olarak adlandırılır.

Üçüncü Kişinin Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmemesi

Birinci haciz ihbarnamesi ile kendisine bildirilen konuda icra dairesine giderek bilgi (cevap) vermeyen üçüncü kişi, hacze konu olan ve haciz ihbarnamesi ile kendisinden talep edilen alacak miktarı kadar takip borçlusuna borçlu olduğunu kabul etmiş sayılmaktadır. Dolayısıyla ihbarnamede belirtilen borç miktarı, üçüncü kişinin zimmetinde sayılır. Bu durum da üçüncü kişiye gönderilen ikinci haciz ihbarnamesi ile bir kez daha hatırlatılır.

Üçüncü Kişinin İkinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmemesi

İkinci haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde icra dairesine itiraz etmeyen 3. kişinin zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi gerektiği bildirilir. Üçüncü kişi, ikinci haciz ihbarnamesine de itiraz etmediği takdirde ve buna zimmetinde sayılan borcu hala icra dairesine ödemişse, üçüncü kişiye, on beş gün içinde bu miktarı icra dairesine ödemesi bildirilir. Bununla bilrilte bu süre içerisinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu cebri icra kurallarına göre ödemeye zorlanacağı bildirilir. Üçüncü kişiye yapılan bu “bildirime” üçüncü haciz ihbarnamesi de denilmektedir.

89 Haciz İhbarnamesine İtiraz

89 Haciz İhbarnamesine İtiraz konusu ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

89 Haciz İhbarnamesine İtiraz, Hamiline ait olmayan veya cirosu kabil bir senetle müstenit bulunmayan alacak veya sair bir talep hakkı veya borçlunun üçüncü şahıs elindeki menkul bir malı haczedilirse icra memuru; borçlu olan gerçek veya tüzel kişiye bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödeyebileceğini ve takip borçlusuna yapılan ödemenin geçerli olmadığını veya malı elinde bulunduran üçüncü şahsa bundan böyle menkul malı ancak icra dairesine teslim edebileceğini, malı takip borçlusuna vermemesini, aksi takdirde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağını bildirir.

Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur.

89 Haciz İhbarnamesine gönderilen ihbarname ve bildirilere gerçek veya tüzel kişiler meslek sırrı veya banka sırrı gibi sebeplerle cevap vermekten kaçınamazlar. 89 Haciz İhbarnamesine İtiraz hakikate aykırı surette yapan kimse, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Haciz ihbarnamesi, bir tüzel kişinin veya müessesenin merkez ve şubelerinden hangisine tebliğ edilmiş ise, beyanda bulunma yükümlülüğü yalnız ihbarnameyi tebellüğ eden merkez veya şubeye aittir.

89 Haciz İhbarnamesine İtiraz; Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. İtirazdan sonra aynı kişiye sözkonusu alacak veya taşınırın teslimi için yeni bir ihbarname gönderilemez.

BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİNDE BULUNAN UYARI YAZISI

Madde 89/2, 3, 4, 5- Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur.

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı maddede belirtilen süreler işlemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkum edilir. Bu fıkraya göre açılacak menfi tespit davaları maktu harca tabidir.

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini icra mahkemesinde ispat ederek üçüncü şahsın 338 inci maddenin 1 inci fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir. İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder.

Üçüncü şahıs, kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65 inci madde hükmü uygulanır. Her halde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda kaldığı paranın veya teslim ettiği malın iadesini isteyebilir.

Yargıtay Kararı – 89 Haciz İhbarnamesine İtiraz

HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI – ALACAKLININ DAVA DİLEKÇESİNDE İTİRAZ HALİNDE UYGULANMASI MÜMKÜN BULUNMAYAN İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAZMİNAT TALEP ETMİŞ OLMASI – YASAL DAYANAĞI OLMAYAN İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAZMİNAT İSTEMİNİN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Somut olayda alacaklı dava dilekçesinde itiraz halinde uygulanması mümkün bulunmayan itirazın kaldırılması ve tazminat talep etmiştir. Yasada üçüncü şahsın 89/1 haciz ihbarnamesine itirazı üzerine böyle bir başvuru yolu düzenlenmemiştir. Mahkemece alacaklının yasal dayanağı olmayan itirazın kaldırılması ve tazminat isteminin reddi gerekir.

GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK SUÇU – HACİZ İHBARNAMESİNE VERİLEN CEVABIN GERÇEĞE AYKIRI OLDUĞU İDDİA EDİLDİĞİ – ASIL BORÇLU ŞİRKETE İTİRAZ TARİHİNDE BORCU OLUP OLMADIĞI – TAZMİNAT KONUSUNDA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Haciz ihbarnamesine verilen cevabın gerçeğe aykırı olduğu iddia edildiğine göre asıl borçlu E.. D… Müh. Ltd. Şti. ile üçüncü şahıs A. D. Ltd. Şirketi arasında düzenlenen taşeronluk sözleşmesi gereğince A.. D. Ltd. Şti’nin asıl borçlu şirkete itiraz tarihinde borcu olup olmadığı konusunda uzman elektrikçi, muhasebeci ve hukukçudan oluşan bilirkişi kurulundan yapılan işin miktarı, ödemeleri içeren defter, kayıt ve banka hesapları üzerinde karşılaştırmalı inceleme yaptırılarak sonucuna göre tazminat konusunda karar verilmesi gerekir.

ŞİKAYET DAVASI – HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLMESİNİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN BİR MÜESSESE OLDUĞU İCRA MEMURUNUN TAKDİR HAKKI OLMADIĞI – ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HACİZ İHBARNAMESİNE İTİRAZ HAKKINA SAHİP OLDUĞU – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takipte alacaklı, icra müdürlüğüne başvurarak borçlunun annesine ve kardeşine haciz ihbarnamesi gönderilmesi talebinde bulunmuş, sözkonusu istem icra müdürlüğünce “borçlu ile akrabaları arasında ticari ilişki olamayacağı” gerekçesiyle reddedilmiş, bu karar şikayete konu olmuştur. İİK’nun 89. maddesinde düzenlenen “haciz ihbarnamesi” gönderilmesi alacaklının talebi ile icra müdürlüğünce yerine getirilmesi gereken bir müessese olup, icra memurunun burada takdir hakkı yoktur. Kaldı ki üçüncü kişi, haciz ihbarnamesine itiraz etme hakkına da sahiptir. O halde mahkemece şikayetin kabulü ile müdürlük işlemini kaldırması gerekirken, müdürlük işleminin doğru olduğundan bahisle reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir. Hükmün bozulması gerekmiştir.

GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK SUÇU – TEBLİGAT TARİHİNDE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SANIĞIN AMCASI İLE AYNI ADRESTE BİRLİKTE OTURUP OTURMADIĞI – TEBLİGATIN GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI – EKSİK İNCELEME HÜKÜM KURULAMAYACAK OLMASI – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Tebligat tarihinde üçüncü şahıs sanığın amcası ile aynı adreste birlikte oturup oturmadığı, buna göre yapılan tebligatın geçerli olup olmadığı saptanarak, birlikte oturduğunun anlaşılması halinde alacağın temlikinden haberdar olduğunun kabulünün gerektiği göz önünde bulundurularak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik inceleme ile karar verilmesi isabetsizdir.

 

 

7 SORULAR

 1. GONCAGÜL POLAT dedi ki:

  89 Haciz İhbarnamesine İtiraz Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 2. GİZEM EKMEN dedi ki:

  89 Haciz İhbarnamesine İtiraz Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 3. ILGAZ ÖZALP dedi ki:

  89 Haciz İhbarnamesine İtiraz Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 4. ONURHAN OĞUZTÜRK dedi ki:

  89 Haciz İhbarnamesine İtiraz Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 5. FURKAN TÜRKER dedi ki:

  89 Haciz İhbarnamesine İtiraz Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 6. ITIR KAREM dedi ki:

  89 Haciz İhbarnamesine İtiraz Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 7. ECE EFE dedi ki:

  89 Haciz İhbarnamesine İtiraz Bu davaların konusunda, zarar görmem nedeniyle maddi ve manevi tazminat Nasıl isterim..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri