15 yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

15 yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır? 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatını, 15 yıl sigortalı çalışma hayatı ve 3600 prim gününe sahip olan kişiler alabilir. Kıdem tazminatının alınabilmesi için istenilen tek şart, çalışanların sigorta günlerinin 08.09.1999 tarihinden önce başlamış olmasıdır.

Kıdem Tazminatı Alma Sayısı

Kıdem tazminatının alınması için belli süreler vardır. 15 yıl 3600 gün şartlarını yerine getiren çalışanlar,  her işte bir kez kıdem tazminatı alabilir ve tazminatı almak için çalıştıkları yerde en az 1 yıl iş hayatlarının olması gerekir. Çünkü çalışan kişiler, 15 yıl 3600 gün kıdem tazminat şartlarını yerine getirseler bile çalıştıkları iş yerlerinde 1 yıllık süreyi doldurmadıkları takdirde kıdem tazminatının hiçbir koşulda alamaz.

Tazminat Hesaplama Yöntemi

Kıdem tazminatının hesaplanması ile ilgili bilgiler aşağıda detaylı bir şekilde verilir:

 • Kıdem tazminatının hesaplanması, çalışanın son 1 ayda aldığı ücret doğrultusunda yapılır.
 • Çalışanın her yıl için çalıştığı bir aylık tam ücret tazminat olarak ödenir.
 • Eğer çalışan 1 yıl 2 ay gibi bir sürede çalışmış ise artı çalıştığı 2 ay da 1 yıla göre hesaplanır.
 • Kıdem tazminat hesaplanırken çalışana ödenen tüm ücretler ele alınır.
 • Çalışan, ekstradan yemek, yol parası ve ek ücretler alıyorsa bu ücretler toplanarak brüt maaş hesaplanır. Hesaplanan brüt maaş üzerinden ise çalışanlar kıdem maaşlarını alır.

Tazminat Alınmadan İşten Çıkarılma

Bir işyerinden işveren çalışanını tazminat ödemeden de çıkarabilir. Bu kanun, İş Kanunu kapsamında yer alır. İş Kanunu’nun 25’inci maddesinde yer alan koşullar yerine getirildiği zaman işveren, işçisini tazminat ödemeden çıkarabilme hakkına sahiptir. Aşağıda İş Kanunu’nun 25’in maddesinde yer alan kurallar şu şekilde verilir:

 • İş Kanunu’nun 25’inci maddesine göre, çalışan kişi iş yerinde kendi iradesi ile hasta olup sürekli işe gelmemek için rapor alıyorsa işveren, çalışanını işten çıkarabilir.
 • Çalışan kişi, bulaşıcı bir hastalığa yakalandıysa işveren tazminat ödemeden işçisini işten çıkarabilir.
 • Çalışan kişiler, işyerinde doğru konuşmuyorsa, patronuna sürekli yalan söylüyorsa, iş arkadaşlarına sürekli küfür ediyorsa ya da iş arkadaşlarını tahrik ediyorsa, iş yerindeki kadınlara sarkıntılık yapıyorsa, işçi çalıştığı iş yerinde hapis cezasına neden olabilecek bir suç işlerse, işçi habersiz bir şekilde 1 ayda arka arkaya 2 gün ya da farklı günlerde 3 gün işe gelmezse, işçi sorumluluklarını yerine getirmezse ya da getirmek istemezse ve işçinin sorumluluğundaki bir araç, makine ya da malzeme işçinin hatası sonucunda bozulursa, zarar görürse ya da kullanılamaz duruma gelirse  işveren çalışanına tazminat ödemeden işten çıkarabilme hakkında sahiptir.

Yukarıda verilen durumlar doğrultusunda işveren, iş yerinde herhangi bir olumsuzlarla bir daha karşılaşmamak için çalışanına hiçbir şekilde tazminat ödemeden işten çıkarabilme yetkisine sahiptir.

15 yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

15 yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

15 yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

15 yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır konusu ile ilgili olarak açıklamalı genel bilgi ve yargıtay kararı yer almaktadır.

15 yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır sorusu sıkça sorulan sorular arasındadır. 15 yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı çalışanların çalıştıkları süre zarfında elde ettikleri en önemli haklardan biri kıdem tazminatıdır. Devlet gelir ve iş güvenliğini sağlaması, gereksiz ya da önemsiz nedenlerle işten çıkarmaların işçiyi olumsuz etkilemesini engellemek için kıdem tazminatı ile çalışanları korumayı amaçlarken, işyerinde sadakatle ve başarı ile çalışarak hizmet etmesi nedeniyle işçiye yıpranması karşılığı bir ödül olarak değerlendirilmektedir.

4447 sayılı Yasanın 45. maddesi ile 1475 sayılı Yasanın 14. maddesinin birinci fıkrasına (5) numaralı bent eklenmiştir. Anılan hükme göre, işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır. Başka bir anlatımla, sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanamamış olsa da, anılan bent gerekçe gösterilmek suretiyle işyerinden ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Kıdem tazminatı işçinin çeşitli nedenlerden işyerinden ayrılırken çalışma süresine bağlı olarak işveren tarafından iş kanunu gereğince çalışana verilen tazminattır. 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı üzerinde kendi isteği ile ayrılan işçiler hak talep edememektedirler. Kıdem tazminatına hak kazanmak için gerekli şartların gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.

Çalışanlar Kıdem tazminatını hak edebilmesi için öncelikle haklı bir sebep olmadan işten çıkmaması gerekmektedir. İşveren tarafından, haklı sebeplerle çıkartılması ya da ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranış nedeni gibi olumsuz sebeplerle çıkartılmaması gerekmektedir. İşçinin bu tazminatı hak edebilmesi için aynı işverenle en az bir yıl çalışmış olması da gerekmektedir. Bunlarla birlikte çalışan kadının evlendikten bir yıl sonra işten ayrılmak istemesi, çalışan erkek ise askerlik nedeni ile işten ayrılması veya işçinin ölmesi aranan şartlardandır.

Bu şartlar arasından bir nedenle işten ayrıldıysanız bu tazminatı alabilmeniz için gerekli koşul sigortalılık günü ve prim gününün doldurulmasıdır. Buna göre, 8 Eylül 1999 tarihinden öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış iseniz ve 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü ödemesini doldurduysanız, kıdem tazminatınızı alarak işinizden ayrılabilirsiniz. Bu koşullarda tazminatınızı almak için yapmanız gereken çalıştığınız yerdeki sosyal güvenlik il veya merkez müdürlüğünden” Kıdem tazminatı alabilir” yazısını alarak, işvereninize iletmektir. Bu şekilde emeklilik için yaş sınırını beklerken 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı işveren tarafından size ödenmesi gerekmektedir. Ancak, ihbar tazminatı hakkınız olmayacaktır.

Bunun yanı sıra bu tazminatı almak için doldurmanız gereken 15 yıllık süreyi, sadece bir iş yerinde olması zorunluluğu yoktur. Farklı iş yerlerinde toplamda 15 yıl sigortalı olarak çalışmanız halinde de bu tazminatı alabilirsiniz. Fakat alacağınız kıdem tazminatı talep ettiğiniz esnadaki son işyerinde çalıştığınız süreye göre ödenmektedir.

15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı brüt ücretiniz üzerinden hesaplanır. Bu tazminatta hiçbir vergi kesintisi yapılmazken sadece damga vergisi kesintisi yapılır. Eğer aldığınız ücret düzenli değilse kıdem tazminatı için esas alınacak ücret çalıştığınız son bir yıl içerisinde aldığınız ücretin çalıştığınız gün sayısına oranı ile bulunur. Çalıştığınız her yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Eğer işvereniniz kıdem tazminatınızı zamanında ödemez ise ödenmesi gereken tarihe kadarki süreç içerisinde, en yüksek banka reeskont faizi üzerinden tazminatınızı talep edebilirsiniz.

Aldığınız 15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı hesaplanırken ilave tediyeler, akdi ikramiyeler, bahşişler, yemek, yakacak, yiyecek, temizlik bedeli gibi sosyal yardımlar, konut yardımı, toplu taşım kartı bedeli, bayram harçlığı, aile ve çocuk yardımı ve zammı, benzin parası gibi ücret ekleri dikkate alınır. Buna karşın kıdemli işçiliği teşvik ikramiyesi, primler, hafta tatili ücretleri, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, seyyar görev tazminatı, fazla çalışma ücreti, tahsil yardımı, yıllık izin ücreti gibi ücretler tazminatınız hesaplanırken dikkate alınmamaktadır.

Son olarak,  tazminatı aldıktan birkaç ay sonra ekonomik şartlar nedeni ile tekrar çalışmaya başlayabilirsiniz. Ancak işinizden ayrıldıktan ve kıdem tazminatınızı aldıktan çok kısa bir süre içerisinde tekrar çalışmaya başlamanız, yasal olarak bazı sıkıntılara sebep olabilmektedir.

EMEKLİLİK KIDEM İHBAR TAZMİNATI DAVASI

İş Kanunu’na göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş akdinden doğan veya İş Kanunu’na dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıkları İş Mahkemelerinde görülür.

İş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz.

İş mahkemelerinde şifahi yargılama usulü uygulanır. İlk oturumda mahkeme tarafları sulha teşvik eder. Uzlaşamadıkları ve taraflar veya vekillerinden birisi gelmediği takdirde yargılamaya devam olunarak esas hakkında hüküm verilir.

İş mahkemesinin nihai kararları tefhim tarihinden itibaren sekiz gün içinde temyiz olunabilir.

İş mahkemelerinden verilen kararlar, Yargıtayca iki ay içinde tetkik olunarak karara bağlanır. Yargıtay’ın bu kararlarına karşı karar tashihi istenemez.

15 yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır

15 YIL 3600 GÜN KIDEM TAZMİNATI YARGITAY KARARI

4447 sayılı Yasanın 45. maddesi ile 1475 sayılı Yasanın 14. maddesinin birinci fıkrasına (5) numaralı bent eklenmiştir. Anılan hükme göre, işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır. Başka bir anlatımla, sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanamamış olsa da, anılan bent gerekçe gösterilmek suretiyle işyerinden ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir, işçinin işyerinden ayrılmasının yaş hariç emekliliğe dair diğer kriterleri tamamlaması üzerine çalışmasını sonlandırması şeklinde gelişmesi ve bu durumu işverene bildirmesi gerekir.

Somut olayda davalı işçi yaş şartı dışında 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme gün sayısını doldurarak SGK Başkanlığından aldığı yazıyı işverene getirerek 23.01.2012 tarihinde işyerinden ayrılmış, davacı işverende aralarındaki anlaşma gereğince kendisine kıdem tazminatının 1.taksidi olan 2.936,91 TL’yi 07.02.2012 tarihinde ödemiş, davacı 06.02.2012 tarihinde başka bir işyerinde çalışmaya başlamıştır. Davacı kıdem tazminatına anılan yasal düzenleme gereğince hak kazanmıştır. Kıdem tazminatı için kanunda başkaca bir şart öngörülmemiş olup, Anayasal bir hak olan çalışma hakkının kullanılmış olması hakkın kötüye kullanılması şeklinde yorumlanamaz. M.K.’nun 2.maddesinin somut olaya uygulanma olanağı bulunmadığı halde mahkemece davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmiş olması hatalı olup, bozma nedenidir.

6 SORULAR

 1. ALEYNA ASILLIOĞLU dedi ki:

  15 yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 2. KEVSER İLARSLAN dedi ki:

  15 yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 3. ALTUĞ GÜLSÜN dedi ki:

  15 yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 4. ERDEM ÖZÇOBAN dedi ki:

  15 yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 5. MELİH ÖZ dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. 15 yıl 3600 Gün Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 6. EGECAN HARAS dedi ki:

  Adalet olmadan düzen olmaz.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri