Ziynet Eşyası Alacağı Davası

Ziynet Eşyası Alacağı Davası ile, kanun gereğince kişisel mallar şunlardır.  Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya, Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri, Manevi tazminat alacakları, Kişisel mallar yerine geçen değerler.

Ziynet Eşyası Alacağı Davası görülürken belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır. Bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir.

Ziynet  Davası ile ilgili Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına göre evlenme sebebiyle kadına takılan para ve ziynetler kim tarafından takılmış olursa olsun ona bağışlanmış sayılır.

Ziynet kelimesini kelime anlamı olarak önemli, kıymetli, süs eşyasıdır. Burdanda anlaşıldığı üzere ziynet kıymetli süs eşyallarının genel adıdır. Ziynet düğünde takılan altın ve değerli eşyalardır.

ZİYNET EŞYASI ALACAĞI DAVASI DAVA DİLEKÇESİ NASIL HAZIRLANIR VE YAZILIR

Ziynet Eşyası Alacağı Davası, Dava dilekçesinde şui hususlar bulunur; Mahkemenin adı, Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri, Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri, Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, Dayanılan hukuki sebepler, Açık bir şekilde talep sonucu, Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

Ziynet Eşyası Alacağı Davası Nasıl Nerede Açılır

Ziynet Eşyası Alacağı Davası aile mahkemelerinde görülür ve karara bağlanır.

ZİYNET EŞYASI ALACAĞI DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME

Ziynet  Davası Eşler veya mirasçılar arasında bir mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalarda, aşağıdaki mahkemeler yetkilidir: Mal rejiminin ölümle sona ermesi durumunda ölenin son yerleşim yeri mahkemesi, Boşanmaya, evliliğin iptaline veya hakim tarafından mal ayrılığına karar verilmesi durumunda, bu davalarda yetkili olan mahkeme, Diğer durumlarda davalı eşin yerleşim yeri mahkemesi (4721 S. K. m. 214).

Yargıtay Kararı – Ziynet Eşyası Alacağı Davası

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2016/8319 Karar: 2016/9796 Karar Tarihi: 23.06.2016

ZİYNET ALACAĞI DAVASI – ELDEKİ DAVADA DERDESTLİK DURUMUNUN SÖZ KONUSU OLMADIĞI – İŞİN ESASINA GİRİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dosya kapsamında yer alan … sayılı kararı incelendiğinde de görüleceği üzere birleşen …sayılı dosyasında talep edilen ziynetler yönünden ”takı alacağının tahsili için harcı yatırılarak usulüne uygun olarak açılmış bir dava bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına” şeklinde hüküm tesis edilmiş ve söz konusu ilamın temyiz edilmesi neticesinde ise karar ziynet talebi ve boşanma yönünden kesinleşmiş olmakla kesinleşen bu ilama göre ziynetlere ilişkin olarak usulüne uygun harcı yatırılarak açılmış bir dava bulunmadığı sabit olmakla, eldeki davada derdestlik durumunun söz konusu olmadığı kuşkusuzdur. Mahkemece …sayılı kararı ile mahkemece harcı yatırılarak usulüne uygun olarak açılmış bir dava bulunmadığı tespit edilmiş ve bu karar kesinleşmiş olmakla derdestlik durumunun eldeki davada söz konusu olmadığı gözetilmek suretiyle işin esasına girilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile aksi şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.