Ziynet Eşyası Alacağı Davası

Ziynet Eşyası Alacağı Davası Nasıl Açılır? Ziynet alacağı davası, düğünde gelin ve damada takılan değerli eşyaların; altın, küpe, bilezik, saat vb. tümü kadına aittir. Erkeğe takılmış olsa bile, eğer erkeğin kullanacağı nitelikte bir eşya değilse tüm ziynet eşyaları Türk hukuk sistemine göre kadının malı olarak sayılır. Ziynet eşyası alacağı davası boşanma davası sırasında veya boşanma davasından sonra açılabilir. Davayı açan kişinin söz konusu ziynet eşyalarının, kendisinde kalmadığını kanıtlaması, mahkemeye ispat etmesi gerekmektedir.

Boşanma davalarında en çok karşılaşılan sorunlar arasında mal paylaşımı ve ziynet eşyalarından kaynaklanan konular gelmektedir. Düğün takılarına ilişkin açılacak ziynet davalarının kademeli olarak açılması davacı lehine avantaj sağlayacaktır. Eşyaların iadesi söz konusu olmadığında değeri kadar ödeme yapılmasına hükmedilebilir.

Ziynet Eşyası Alacağı Davası Nedir?

Ziynet eşyası alacağı davası genellikle boşanma davaları kapsamında düşünülse de bu davaların eki niteliğinde değildir. Ziynet eşyalarının nispi ve peşin karca tabi olması nedeniyle, açılacak bir alacak davasında harç miktarı, söz konusu ziynetler üzerinden belirlenmektedir. Ziynet alacağı davasının açılması için mal rejiminin sona ermesini beklemeye gerek yoktur. Ziynet eşyalarına karşı her zaman dava açma imkânı hukuk sistemimiz içinde tanımlanmıştır.

Boşanma davaları ile birlikte veya ayrı olarak görülen bu davalarda, ziynet eşyalarının aynen iadesi icra takibi ile yapılabilmektedir. Eğer aynen iade mümkün değilse o zaman mahkeme tarafından söz konusu ziynet eşyaları üzerinden değerleri hesaplanarak ödenmesi kararı verilebilir.

Ziynet Eşyası Alacağı Davasında Görevli Mahkeme Neresidir?

Ziynet eşyaları hukuki açıdan, düğün sırasında kim tarafından veya kim için takıldığına bakılmaksızın kadına aittir. Erkeklerin kullanabileceği nitelikteki eşyalar dışında tüm eşyalar kadına ait olacağı için ziynet eşyası alacağı davası kadın tarafından açılabilir. Türk Medeni Kanunu ilgili maddelerinde yapılan düzenlemeye göre ziynet eşyasının alacağına ilişkin davalar aile mahkemesinin görev ve yetki alanına girmektedir.

Ziynet eşyası alacağı davalarının açılabilmesi takıların aynen iadesi veya değeri nispetinde bedelin ödenmesi talebi mahkemeye iletilmelidir. Ziynet eşyalarının iadesi davasında bilirkişi raporu mahkeme tarafından istenerek karar verilebilir.

Ziynet Eşyalarının Alacağı İspatı Nasıl Yapılır?

Ziynet eşyası alacağına ilişkin davalar genellikle boşanma davalarının başlıca konuları arasında yer almaktadır. Kanunlarımıza göre ziynet eşyası alacağı talebiyle dava açan bir kişi iddiasını ispat ile yükümlüdür. Bu tip davalar için Yargıtay tarafından ziynet alacağına ilişkin ispat yükü hakkında çeşitli içtihat kararları vermiştir.

Ziynet eşyası alacağı davasında kişinin alacağını ispat etmesi için mahkemeye sunacağı deliller oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra, bilirkişi raporunun istenmesi de mümkündür. Ziynet eşyası alacağı davası için eğer davanın açıldığı sırada ziynet eşyaları mevcut değilse bedeli talep edilebilir. Bu tip davalar için 10 yıllık dava açma süresi belirlenmiştir. Takıların aynen iadesi talebiyle açılacak dava için süre belirlenmemiştir.

Ziynet Eşyası Alacağı Davası

Ziynet Eşyası Alacağı Davası ile, kanun gereğince kişisel mallar şunlardır.  Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya, Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri, Manevi tazminat alacakları, Kişisel mallar yerine geçen değerler.

Ziynet Eşyası Alacağı Davası görülürken belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır. Bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir.

Ziynet  Davası ile ilgili Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına göre evlenme sebebiyle kadına takılan para ve ziynetler kim tarafından takılmış olursa olsun ona bağışlanmış sayılır.

Ziynet kelimesini kelime anlamı olarak önemli, kıymetli, süs eşyasıdır. Burdanda anlaşıldığı üzere ziynet kıymetli süs eşyallarının genel adıdır. Ziynet düğünde takılan altın ve değerli eşyalardır.

ZİYNET EŞYASI ALACAĞI DAVASI DAVA DİLEKÇESİ NASIL HAZIRLANIR VE YAZILIR

Ziynet Eşyası Alacağı Davası, Dava dilekçesinde şui hususlar bulunur; Mahkemenin adı, Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri, Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri, Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, Dayanılan hukuki sebepler, Açık bir şekilde talep sonucu, Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

Ziynet Eşyası Alacağı Davası Nasıl Nerede Açılır

Ziynet Eşyası Alacağı Davası aile mahkemelerinde görülür ve karara bağlanır.

ZİYNET EŞYASI ALACAĞI DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME

Ziynet  Davası Eşler veya mirasçılar arasında bir mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalarda, aşağıdaki mahkemeler yetkilidir: Mal rejiminin ölümle sona ermesi durumunda ölenin son yerleşim yeri mahkemesi, Boşanmaya, evliliğin iptaline veya hakim tarafından mal ayrılığına karar verilmesi durumunda, bu davalarda yetkili olan mahkeme, Diğer durumlarda davalı eşin yerleşim yeri mahkemesi (4721 S. K. m. 214).

Yargıtay Kararı – Ziynet Eşyası Alacağı Davası

ZİYNET ALACAĞI DAVASI – ELDEKİ DAVADA DERDESTLİK DURUMUNUN SÖZ KONUSU OLMADIĞI – İŞİN ESASINA GİRİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dosya kapsamında yer alan … sayılı kararı incelendiğinde de görüleceği üzere birleşen …sayılı dosyasında talep edilen ziynetler yönünden ”takı alacağının tahsili için harcı yatırılarak usulüne uygun olarak açılmış bir dava bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına” şeklinde hüküm tesis edilmiş ve söz konusu ilamın temyiz edilmesi neticesinde ise karar ziynet talebi ve boşanma yönünden kesinleşmiş olmakla kesinleşen bu ilama göre ziynetlere ilişkin olarak usulüne uygun harcı yatırılarak açılmış bir dava bulunmadığı sabit olmakla, eldeki davada derdestlik durumunun söz konusu olmadığı kuşkusuzdur.

Mahkemece …sayılı kararı ile mahkemece harcı yatırılarak usulüne uygun olarak açılmış bir dava bulunmadığı tespit edilmiş ve bu karar kesinleşmiş olmakla derdestlik durumunun eldeki davada söz konusu olmadığı gözetilmek suretiyle işin esasına girilmesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile aksi şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

13 SORULAR

 1. ZÜLFİYE TAŞKAYA dedi ki:

  Ziynet Eşyası Alacağı Davası Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 2. PELİN HAKGÖR dedi ki:

  Ziynet Eşyası Alacağı Davası Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 3. TÜRKÜLER GÜLDEN dedi ki:

  Ziynet Eşyası Alacağı Davası Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 4. DİCLE BÜYÜKKALAY dedi ki:

  Ziynet Eşyası Alacağı Davası Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 5. SANDRA EMERCE dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Ziynet Eşyası Alacağı Davası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 6. AKIN TOPBAŞ dedi ki:

  Ziynet Eşyası Alacağı Davası Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 7. SEZER SARIHAN dedi ki:

  Ziynet Eşyası Alacağı Davası Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 8. ÖZGE KERMEN dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Ziynet Eşyası Alacağı Davası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 9. BENGİSU ÖZGER dedi ki:

  Ziynet Eşyası Alacağı Davası Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 10. MEHMED ÖZERBAŞ dedi ki:

  Ziynet Eşyası Alacağı Davası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 11. ÇİĞDEM GEYİR dedi ki:

  Ziynet Eşyası Alacağı Davası Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 12. TALHA BİLİCAN dedi ki:

  Ziynet Eşyası Alacağı Davası Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 13. ŞÜKRİYE SULAK dedi ki:

  Ziynet Eşyası Alacağı Davası Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri