Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası

Yaralamalı Trafik kazası Tazminat davası artık gerek görsel gerekse yazılı basında sıkça duyulan davalar arasında yerini almaktadırDünyada ve ülkemizde teknolojinin ve alım gücünün artması ile günlük yaşantıda yaşanan sıkıntılarda hergeçen gün artmaktadır. Hergün yaralamalı trafik kazalarını duymak artık hayatın olağan akşı şeklini almaya doğru gitmektedir. Acaba düşündük mü, hergün duyulan yaralamalı trafik kazalarında giden canlar ve yaşanan üzüntülerin büyüklüğünü. Günümüzde araçların çoğalması, trafiğin artması,yeterli eğitim verilmemesi, trafik kurallarına uyulmaması, karayollarından kaynaklanan kusur ve aksaklıklar, alkollü araç kullanımı, uykulu araç kullanma, gibi sebeplerden yüzlerce maddi hasarlı, yaralamalı trafik kazası ve yaralamalı trafik kazası meydana gelmektedir. Meydana gelen Trafik kazalarında can veya vücut bütünlüğü yanında, maddi olarak da zararlar meydana gelmektedir. Trafik kazaları neticesinde oluşan maddi ve manevi zararların kusurlu olan karşı taraf sorumlu olmaktadır.

Trafik kazaları sadece maddi hasarlı olarak sonuçlanabilen kazalar olabileceği gibi aynı zamanda yaralamalı veya ölümlü olarak da sonuçlanabilen kazalar olabilmektedir. Kişiler maddi hasarlı davalar için tazminat ve araç değer kaybı davası gibi hukuki yollara başvurabiliyorlar. Ancak bunlardan daha detaylı ve kapsamlı olan davalar yaralamalı ve ölümlü trafik kazaları olmaktadır. Ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları sonrasında açılan tazminat davalarında en önemli fark davayı açan kişiler açısından olur. Ölümlü kazalarda hayatını kaybeden kişinin yakınları davayı açabiliyorken yaralamalı kazalarda kazaya uğrayan ve direkt olarak zarar gören kişinin tazminat davasını açması gerekmektedir. Ayrıca yaralamalı trafik kazaları için destekten yoksun kalma gibi bir gerekçe öne sürülememektedir.

Türk Borçlar Kanunu’nun 54. maddesinde belirtilmiş olan detaylar gereğince bedensel bütünlük ve sağlık açısından zarar gören kişilerin tazminat alırken hangi noktalara dikkat edilerek tazminat miktarlarının belirleneceği konusunda şartlar ortaya konmuştur. Bunlar arasında ilk önemli konu tedavi giderleri oluyor. Kazadan yaralı olarak çıktıktan sonra hastaneye götürülen ya da kazadan belirli bir süre sonra hastaneye giderek vücudunda ortaya çıkan problemlerin tedavini yaptıran kişilerin bu süreçte yaşadığı tüm maddi zorluklar tazminata dahil edilir. Ayrıca kaza sonrasında kaza öncesinde olduğu gibi sağlıklı bir şekilde yaşamına devam edemeyen kişiler için ilaç, fizyoterapi, psikiyatr, ortopedi, fizik tedavi gibi işlemler gerçekleştirildiği takdirde bunların ücretlerinin de tazminata eklenmesi sağlanabiliyor.

Yaralamalı olarak sona eren kazaların ardından tazminat talebi söz konusu olduğunda bir diğer önemli konu yaralanan kişinin kazanç kaybı olmaktadır. Trafik kazası sonrasında yaralanan kişiler devam ettikleri işte hemen çalışamazlar. Kişilerin tekrar işlerine geri dönme süreçlerine kadar kaybettikleri kazançların da tazminata dahil edilerek işleme sokulması mümkün oluyor. Bunun yanı sıra kişinin ilerde düzenli olarak almayı planladığı ve yaralı olduğu için gerçekleştiremediği faaliyetlerin sonrasında elde edemediği gelirler de tazminata dahil edilerek talep edilir. Yaralanmanın derecesine bağlı olarak zaman zaman bazı kişilerin trafik kazasından uzun bir süre sonra dahi yeterli çalışma performansı ile çalışması mümkün olamıyor. Çalışma gücünün tamamen yitirilmesi ya da bir miktar azalmasından kaynaklı olarak yaralı kişinin yaşadığı tüm kayıpların da karşılanması için tazminatlara eklemeler yapılır. Hesaplanması diğerlerine göre daha zor olan konu ekonomik gelecekle ilgili hususlardır. Kişilerin daha çok bedensel bütünlüklerinin bozulması kapsamında değerlendirilen gelecekteki kazançları için de tazminatların hesaplanmasında bazı kalemlerin dahil edilmesi mümkün olmaktadır.

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davasında Hangi Tazminatlar Talep Edilir

 1. Tedavi giderlerini, kaza nedeniyle kaybettikleri kazanç kaybını,
 2. Çalışma güçlerinin azalmasından veya yitirilmesinden kaynaklanan zararlarını
 3. Ekonomik geleceklerinin sarsılmasından kaynaklanan zararlarını
 4. Kazaya karışan aracın uğradığı hasara ilişkin maddi tazminat,

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır Görülür

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası görülürken Tazminat konusu ile ilgili olarak kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davasında zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hakim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler. Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hakim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir. Zarara hafif kusuruyla sebep olan tazminat yükümlüsü, tazminatı ödediğinde yoksulluğa düşecek olur ve hakkaniyet de gerektirirse hakim, tazminatı indirebilir.

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası dava dilekçesinde şu hususlar bulunur. Dava dilekçesi olayların farklılık göstermesi nedeniyle detaya girmeden ana başlıklar şeklinde belirtilmiştir. Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davasının ve dada dilekçesinin avukat desteği ile yapılmasını tavsiye ediyoruz. Dava dilekçesi Mahkemenin adı, Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri, Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri, Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, Dayanılan hukuki sebepler, Açık bir şekilde talep sonucu ve Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası şeklinde yazılır.

Yaralamalı Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, bu Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır. Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan ödemeler, bu tür zararların belirlenmesinde gözetilemez; zarar veya tazminattan indirilemez. Hesaplanan tazminat, miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesi ile artırılamaz veya azaltılamaz. Bu Kanun hükümleri, her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine ya da kişinin ölümüne bağlı zararlara ilişkin istem ve davalarda da uygulanır. Hakim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Kime Karşı Açılır

Yaralamalı Trafik Kazalarında Maddi Tazminat davası asıl davalı taraf , kusurlu aracın sürücüsüdür. Trafik kazasını yapan kişi ve aracın ruhsat sahibi ile farklı kişiler ise, tazminat davası hem kazayı yapan şahsa hem ruhsat sahibine karşı açılabilir. Ruhsat sahibi aracı farklı bir şahsa veya kuruma noter kanalıyla satışını yapmış, henüz trafikte devir yapılmamış ise o zaman davanın muhatabı aracı noter kanalıyla satın alan ve fiili tasarrufuna alan şahıs olacaktır.

Yaralamalı Trafik Kazalarında Sigorta Şirketinin Sorumluluğu

Yaralamalı Trafik kazası sonucunda açılacak maddi tazminat davalarında, kusurlu tarafın aracına ait Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamındaki trafik sigortası, kaza sonucunda meydana gelen maddi zararları (kazaya karışan) sigortalı ile birlikte müştereken ve müteselsilen ödemek ile sorumludur. Trafik Kazası nedeni ile 3.kişilerin uğrayacakları zararların temini için vardır. Sadece maddi zararları karşılamaktadır. Manevi zarar sigorta kapsamında değildir. Sigorta kapsamındaki maddi zarar kişiye ilişkin olabileceği gibi eşyaya ilişkinde olabilir. Kasko poliçesi ise, gerçekleşen riziko dolayısıyla sigorta ettirenin motorlu aracında meydana gelen zararı karşılamayı amaç edinen bir mal sigortası ürünüdür. Bu sigortanın konusu da kaza sonucu uğranılan maddi zararları güvence altına almayı garanti eder.

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir

Yaralamalı Trafik kazasında tazminata konu olabilmesi için veya tazminat miktarının belirlenmesinde Maluliyet Oranı önem arz etmektedir. Kusur oranı, maluliyet oranı ve tüm dosya bilirkişiye gönderilerek tazminat miktarı hesaplanır.

Yaralamalı Trafik kazası sonucunda açılacak maddi tazminat davalarında, Borçlar Kanunu’nun 46. maddesi (6098 sayılı TBK m. 54) ve 47. maddesi (TBK m. 56) gereğince tedavi giderleri nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemi talep edilir. BK’nın 47. maddesi hükmüne göre (6098 sayılı TBK m. 56), hakimin özel halleri göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği bir para tutarı adalete uygun olmalıdır. Manevi tazminat, zarara uğrayanda, manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi tazminat bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. Zarar görenin zenginleşmemesi, zarar sorumlusunun da fakirleşmemesi gerekmektedir. Takdir edilecek miktarın, mevcut halde elde edilmek istenen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır. 22.6.1976 günlü ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nın gerekçesinde de takdir edilecek manevi tazminatın tutarını etkileyecek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebileceğinden, tazminat davasında hakim bu konuda takdir hakkını kullanır iken ona etkili olan nedenleri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası – Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2013/9505 Karar: 2014/9558 Karar Tarihi: 12.06.2014

TAZMİNAT DAVASI – YARALAMALI TRAFİK KAZASIMANEVİ TAZMİNAT MİKTARINI BELİRLEYEN KRİTERLER – DAVA TARİHİNDEN SONRA YAPILAN ÖDEMENİN GÜNCELLEMESİNİN YAPILARAK TAZMİNATTAN MAHSUBU GEREĞİ

ÖZET: Meydana gelen trafik kazası sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli, davalıların sorumluluğun niteliği, kusur oranları da göz önünde tutularak, olay tarihindeki paranın alım gücüne uygun düşen yaralanan için hak ve nesafet kuralları çerçevesinde daha yüksek manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. Ayrıca dava tarihinden sonra yapılan ödemenin güncellemesinin yapılarak tazminattan mahsubu sonucu belirlenecek tazminattan davalıların sorumlu olduğunun gözetilmesi gerekir.

YARGITAY: YARALAMALI TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2013/9000 Karar: 2014/8785 Karar Tarihi: 02.06.2014

TAZMİNAT DAVASI – MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI SONUCU KÜÇÜĞÜN MALUL KALACAK ŞEKİLDE YARALANMASI – HAK VE NESAFET KURALLARI ÇERÇEVESİNDE DAHA YÜKSEK MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Mahkemece, meydana gelen trafik kazası sonucu küçüğün malul kalacak şekilde yaralanması nedeniyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla tarafların sosyal ve ekonomik durumları, olayın meydana geliş şekli, davalıların sorumluluğunun niteliği, kusur oranları da gözönünde tutularak, olay tarihindeki paranın alım gücüne uygun düşen, davacılar için hak ve nesafet kuralları çerçevesinde daha yüksek manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, somut olay ile bağdaşmayan miktarda manevi tazminata hükmedilmesi uygun görülmemiştir. Meydana gelen trafik kazası sonucu küçüğün malul kalacak şekilde yaralanması nedeniyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla tarafların sosyal ve ekonomik durumları, olayın meydana geliş şekli, davalıların sorumluluğunun niteliği, kusur oranları da göz önünde tutularak, olay tarihindeki paranın alım gücüne uygun düşen, davacılar için hak ve nesafet kuralları çerçevesinde daha yüksek manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, somut olay ile bağdaşmayan miktarda manevi tazminata hükmedilmesi uygun görülmemiştir.

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası

 

 

23 SORULAR

 1. ABDURRAHMAN KARAALIN dedi ki:

  Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 2. SIRRI ERDEN dedi ki:

  Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 3. HUKUK TOPALOĞLU dedi ki:

  Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 4. HÜSEYİN USUL dedi ki:

  Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 5. NAİLE GÜL dedi ki:

  Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 6. BÜŞRA HACIOĞLU dedi ki:

  Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 7. EYÜPCAN ÇİLOĞLU dedi ki:

  Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Davayı açma şartları nelerdir..

 8. TUĞBERK KOYUNCU dedi ki:

  Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 9. SULTAN ULUTAN dedi ki:

  Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 10. MAHMUT BABAL dedi ki:

  Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 11. BERFİN BİLGİN dedi ki:

  Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 12. CELAL BİRİ dedi ki:

  Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 13. MESUT ÖZEL dedi ki:

  Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 14. SEVİ METİN dedi ki:

  Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 15. MELİSA AKGÜL dedi ki:

  Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 16. ATIL POTUK dedi ki:

  Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 17. HİMMET KAYMAS dedi ki:

  Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 18. SANER AKYILDIZ dedi ki:

  Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 19. NAİLE GÜL dedi ki:

  Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 20. PERİHAN ASHAD dedi ki:

  Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 21. SERTEL IŞLAK dedi ki:

  Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 22. COŞKUN MESTEN dedi ki:

  Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 23. BOĞAÇHAN DELİKARA dedi ki:

  Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri