Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye’de Tanınması

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye’de Tanınması: Yabancı mahkemeler tarafından verilmiş kararların tanınması, Milletlerarası Özel Hukuk alanının en önemli konularından biridir. Yabancı bir mahkeme tarafından verilen kararın, yerli mahkeme tarafından da tanınması ve kesin hüküm teşkil etmesi için birtakım şartlar gerekmektedir. Kural olarak verilen mahkeme kararları, o ülkenin sınırları içerisinde geçerlidir. Ancak tanıma yoluyla, verilen kararın başka bir ülkede de kesin hüküm teşkil etmesi amaçlanmıştır.

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması:

Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması için bazı koşulların varlığı gerekmektedir. Her ne kadar hemen hemen her davada olduğu gibi burada da hakimin takdir yetkisi söz konusu olsa da, belli koşulların varlığı halinde hakimin tanıma istemini kabul etmesinin zorunlu olacağı haller mevcuttur.

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye’de Tanınmasının Koşulları:

Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizi koşulları, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkında Kanun (MÖHUK)’da düzenlenmiştir. 50 ile 59. Maddeler arasında söz konusu durumun koşulları sıralanmıştır. Bu maddelerden hareketle ön koşullar ve koşullar şu şekilde sıralanabilir:

 1. Yabancı mahkemeler tarafından hukuk davalarına ilişkin verilmiş ve ülke kanunlarınca kesinleşmiş bulunun ilamın varlığı (Ön koşul)
 2. İlâmın Türk mahkemelerinin kesin yetkisine giren bir konuda verilmiş olmaması
 3. İlâmın dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı halde, kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması
 4. Kararın kamu düzenine açıkça aykırı olmaması
 5. Savunma hakkının ihlal edilmemiş olması

Tanıma Davalarında Uygulanacak Usul:

Tanıma davalarında uygulanacak usul de MÖHUK kapsamında belirlenmiştir. Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de icrası için gerekli koşulları sağlaması gerekmektedir. Tanıma davasının niteliği bir tespit davasıdır ve uygulanacak usul basit yargılama usulüdür. Bu karar sonucunda, Türkiye’de istenen idari işlemlerin yapılması için herhangi bir engel kalmayacaktır çünkü Yabancı mahkemece verilen karar Türkiye’de de tanınmış olacaktır. Aynı şekilde Türk mahkemelerinde verilen bir kararın Yabancı mahkemeler tarafından tanınması da aynı koşullara bağlıdır.

Tanıma davalarında görevli mahkeme Asliye Mahkemeleridir. Söz konusu dava Aile Mahkemelerine ilişkin ise görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Tanıma davalarında yetkili mahkemenin belirlenmesi ise kişinin yerleşim yerine göre belirlenir. Kişinin Türkiye’de yerleşim yeri yoksa sakin olduğu yer mahkemesi, sakin olduğu yer yoksa Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinin yetkili olacağı belirtilmiştir. Söz konusu karar ticari ise görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi olacaktır.

Tanıma Kararının Verilmesi:

Tüm bu koşulların varlığı halinde görevli ve yetkili mahkemeye başvurulur. Başvuru neticesinde hakim onay ya da ret kararı verir. Başka bir karar verme yetkisi yoktur. Karar kısmen tanınacağı gibi tamamen de tanınabilir. Tanıma halinde yabancı mahkeme tarafından verilen ilamın altına karar yazılır ve hakim tarafından mühürlenip imzalanır. Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması süresi gibi bir durum söz konusu değildir. Herhangi bir zamanaşımı öngörülmemiştir.

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye de Tanınması

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANIMA DAVASI DAVA DİLEKÇESİ NASIL HAZIRLANIR VE ÖRNEĞİ

Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye’de tanınması için tanıma davası açılırken dava dilekçesinde hususlar bulunur. Mahkemenin adı, Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri, Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri, Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği,  Dayanılan hukuki sebepler, Açık bir şekilde talep sonucu, Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANIMA DAVASI NASIL GÖRÜLÜR

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi yabancı ilâmın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tespitine bağlıdır. Tanımada Milletlerarası Özel Hukuk Ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’ un 54. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uygulanmaz. (Bu çerçevede; Yetkili mahkeme tanıma kararını aşağıdaki şartlar dâhilinde verir:

 1. Yabancı mahkeme kararlarının  tanınması , Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.
 2. Yabancı mahkeme kararlarının  tanınması  Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.
 3. O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tanıma istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tanıma istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması
 4. İhtilâfsız kaza kararlarının tanınması da aynı hükme tâbidir.
 5. Yabancı mahkeme kararlarına  tanınması ilama dayanılarak Türkiye’de idarî bir işlemin yapılmasında da aynı usul uygulanır

Yabancı mahkeme kararlarının  tanınması ilamın kesin hüküm veya kesin delil etkisi yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade eder.

3 SORULAR

 1. AÇELYA KASIRGA dedi ki:

  Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye de Tanınması Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 2. BETÜL GÜLDÜR dedi ki:

  Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye de Tanınması Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 3. ECENUR KÜNÜÇEN dedi ki:

  Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye de Tanınması Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri