Vasiyetin Tenfizi Davası

Vasiyetin Tenfizi Davası Nedir? Vasiyetin tenfizi davasının açılması, miras bırakanın ölümüyle birlikte ortaya çıkan konulardan biridir. Miras bırakan kişi, ardında yasal ve atanmış mirasçılar bırakılır. Ancak bazı kişiler vardır ki, bunlar mirasçı sıfatında olmasa dahi belirli bir mal bırakılan kişilerdir. Miras sonucunda ölüme bağlı tasarruf yoluyla mirasçılara belirli bir mal veya alacak bırakılması söz konusu olur. Belirli bir mal bırakılmış vasiyet alacaklısı, malına kavuşabilmek için dava açmalıdır. Bu dava vasiyetnamenin tenfizi olarak da adlandırılır.

Vasiyetnamenin Tenfizi Davasını Kimler Açabilir:

Vasiyetnamenin tenfizi davasının açılabilmesi için özel bir şarta sahip olmak gerekli değildir. Burada sistem işlerken, atanmış ya da yasal mirasçı olmayan kişinin, miras hakkına kavuşması söz konusudur. Vasiyetnamenin yerine getirilmesi için usulüne uygun bir dava açılması gereklidir. Bu dava sonucunda yasal ve atanmış mirasçılar, hak sahibi oldukları miras üzerinde paylaşımda bulunacaktır. Vasiyetnamenin tenfizini talep eden kişi de kendi alacağına bu yolla ulaşacaktır.

Vasiyetin Tenfizi Davası Nasıl Açılır?

Vasiyetin tenfizi davası açılırken, miras bırakanın iradesini gösteren her türlü delilin öne sürülmesi gereklidir. Genellikle vasiyet alacaklısına bırakılan mallar taşınır ya da taşınmaz olur. Yasal mirasçıların bu durumdan haberi olmaması halinde çeşitli paylaşım sıkıntıları söz konusu olabilir. Ancak miras paylaşımı yapılırken vasiyetnamenin tenfizi davası açılmalı ve bu dava çerçevesinde, murisin iradesi kapsamında bir paylaşım yapılmalıdır. Vasiyet alacaklısının kendisine bırakılan malı resmi olarak edinmesi gerekir. Aksi takdirde üzerinde hak iddia edemeyecektir.

Vasiyetnamenin tenfizi davasında görevli ve yetkili mahkemeye başvurmak da önemlidir. Vasiyetnamenin tenfizi birkaç adımda gerçekleşen bir olaydır. Noterler vasiyeti düzenledikten sonra tapu kütüğüne şerh verir. Bu şekilde nüfus müdürlükleri ve ardından Sulh Hukuk Mahkemesi de vasiyeti öğrenir. Vasiyetnamenin bir örneği mahkeme tarafından noterden istenir. Vasiyetin açılacağı gün mirasçılara haber verilir. Vasiyete itiraz edilmezse, vasiyetin açıldığı gün mirasçılara mirasçılık belgesi verilir. İtiraz edilmemiş ya da itiraz talebinin üzerine kesin karar verilmiş vasiyetler için tenfize başvurmak mümkündür.

Vasiyetnamenin Tenfizi Davasının Uygulanması:

Vasiyetnamenin tenfizi davasında uygulanacak usuller, malın niteliğinde göre değişiklik göstermektedir. Eğer ki, vasiyet alacaklısını bırakılan mal bir taşınmaz ise, vasiyet alacaklısının bu malı mülkiyetin devri çerçevesinde alması gerekmektedir. Ardından tapuda bütün şartlara uygun olarak tescil yapılması da gerekir. Tapuda tescil yapılmadığı takdirde, mülkiyet iddiasında bulunmak mümkün olmayacaktır.

Bazen de vasiyet alacaklısına bir taşınır kalır. Taşınır mallar, taşınmaz malların dışındaki tüm malları kapsar. Taşınmaz mallar ise Türk Medeni Kanununda sayıldığı üzere sadece 3 tanedir. Bu 3 taşınmaz mal dışında kalan her şey taşınır sayılacaktır. Taşınır malların vasiyet alacaklısına tesliminde, zilyetliğin devri hükümleri esas alınır. Burada da yine mülkiyet hakkına dayanan bir alacak söz konusudur ama taşınır mülkiyetinde herhangi bir tescile kural olarak gerek yoktur.

Vasiyetin Tenfizi Davası

VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVASI NASIL AÇILIR?

Vasiyetin Tenfizi Davası, Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Vasiyetnamenin tenfizi davası (tapu kaydının iptaliyle davacı adına tescilini de kapsadığından) nisbi harca tabidir Mirasbırakan, bir kimseye onu mirasçı atamaksızın belirli bir mal bırakma yoluyla kazandırmada bulunabilir.

Belirli mal bırakma, ölüme bağlı tasarrufla bir kimseye terekedeki bir malın mülkiyetinin veya terekenin tamamı ya da bir kısmı üzerinde intifa hakkının kazandırılmasına yönelik olabileceği gibi; bir kimse lehine tereke değeri üzerinden bir edimin yerine getirilmesinin, bir iradın bağlanmasının veya bir kimsenin bir borçtan kurtarılmasının, mirasçılar veya belirli mal bırakılanlara yükletilmesi suretiyle de olabilir.Bırakılan belirli mal terekede bulunmadığı takdirde, tasarruftan aksi anlaşılmadıkça, ölüme bağlı tasarrufu yerine getirmekle yükümlü olanlar borçtan kurtulurlar. Mirasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar.

Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, mirasbırakanın ayni haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve mirasbırakanın borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar. Atanmış mirasçılar da mirası, mirasbırakanın ölümü ile kazanırlar. Yasal mirasçılar, atanmış mirasçılara düşen mirası onlara zilyetlik hükümleri uyarınca teslim etmekle yükümlüdürler.

Vasiyet alacaklısı, vasiyeti yerine getirme görevlisi varsa ona; yoksa yasal veya atanmış mirasçılara karşı kişisel bir istem hakkına sahip olur.  Bu alacak, tasarruftan aksi anlaşılmıyorsa vasiyet yükümlüsünün mirası kabul etmesi veya ret hakkının düşmesiyle muaccel olur. Vasiyet alacaklısı, yükümlülüğünü yerine getirmeyen vasiyet yükümlüsüne karşı, vasiyet edilen malın teslimini veya hakkın devrini; vasiyet konusu bir davranış ise, bunun yerine getirilmemesinden doğan zararın giderilmesini dava edebilir.

VASİYETİN TENFİZİ DAVASI DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

 Vasiyetin Tenfizi Davası dava dilekçesinde şu hususlar bulunur. Dava dilekçesi olayların farklılık göstermesi nedeniyle detaya girmeden ana başlıklar şeklinde belirtilmiştir. Vasiyetin Tenfizi Davasının ve dada dilekçesinin avukat desteği ile yapılmasını tavsiye ediyoruz. Dava dilekçesi Mahkemenin adı, Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri, Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri, Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, Dayanılan hukuki sebepler, Açık bir şekilde talep sonucu ve Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası Avukat İlkay Uyar Kaba şeklinde yazılır.

YARGITAY KARARIVASİYETİN TENFİZİ DAVASI

T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas Kararı

VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVASI – NİSBİ PEŞİN HARCI İKMAL ETMEK VE DELİLLERİ BU ÇERÇEVEDE DEĞERLENDİRİP TARTIŞARAK SONUCU DAİRESİNDE HÜKÜM KURULMASI – DAVANIN KISMEN KABULÜNE İLİŞKİN HÜKÜM KURULMUŞ OLMASININ İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Mahkemece yapılacak iş; Harçlar Kanununun 16 ncı maddesine göre, öncelikle davacıdan dava konusunun değerini açıklatmak, bu konuda taraflar arasında ihtilaf çıkarsa taşınmazların kıymetini keşif yapılarak belirlemek, nisbi peşin harcı ikmal etmek ve delilleri bu çerçevede değerlendirip tartışarak, sonucu dairesinde hüküm kurmak olmalıdır. Bu yön gözetilmeden, davanın kısmen kabulüne ilişkin hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

14 SORULAR

 1. İLKER ATALI dedi ki:

  Vasiyetin Tenfizi Davası Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 2. BERTUĞ ULAŞ dedi ki:

  Vasiyetin Tenfizi Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 3. DİLAN SAÇAN dedi ki:

  Vasiyetin Tenfizi Davası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 4. DİCLE HACIÖMEROĞLU dedi ki:

  Vasiyetin Tenfizi Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 5. İLYAS ÇERÇİOĞLU dedi ki:

  Vasiyetin Tenfizi Davası Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 6. BENAY KURBAN dedi ki:

  Vasiyetin Tenfizi Davası dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 7. BERKE AYVA dedi ki:

  Vasiyetin Tenfizi Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 8. BEYHAN SERDAROĞLU dedi ki:

  Vasiyetin Tenfizi Davası Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 9. MELİHA ZENGİNDEMİR dedi ki:

  Vasiyetin Tenfizi Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 10. NİHAL SEVİL dedi ki:

  Vasiyetin Tenfizi Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 11. NURCAN EKEN dedi ki:

  Vasiyetin Tenfizi Davası Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 12. SAFİYE KURTÇA dedi ki:

  Vasiyetin Tenfizi Davası dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 13. DENİZHAN CİNDORUK dedi ki:

  Vasiyetin Tenfizi Davası Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 14. ÇAĞATAY ÇANGA dedi ki:

  Vasiyetin Tenfizi Davası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri