Vasilik Davası Nasıl Açılır?

Vasilik Davası Nasıl Açılır? Vasilik davası açmak için medeni kanunun belirtiği bazı hallerin oluşması gerekmektedir. Bu haller dışında kişinin isteği üzerine de vasi ataması gerçekleştirilebilir. Velayeti olmayan çocukların haklarının korunması için açılabileceği gibi aşırı savurganlık ve madde bağımlılığı nedeniyle kötü hayat yaşayan kişilere karşıda vasi atanması talebiyle dava açılabilmektedir.

Vesayeti gerektiren hallerin oluşmasının ardından, küçüklerin kişiliğinin, mal varlığının ve haklarının korunması adına veya akıl zayıflığı, madde bağımlılığı ya da savurganlık nedeniyle yine kısıtlının haklarının ve mal varlığının korunması adına vasi ataması gerçekleştirilmektedir.

Vasilik Davası Nedir?

Vasi davasına konu olacak unsurlar birbirinden farklıdır. Bunun için kanunda belirtilen şartları oluşması ve görevli, yetkili mahkemeden davanın açılması gerekmektedir. Velayeti bulunmayan küçüklerin, bazı durumda reşitlerin korunması amacıyla vasilik davası açılabilmektedir. Kişinin yakınları veya kendisi tarafından dava açılabilir. Vesayet organları açılacak bu davanın sonucuna göre kişilere atanmaktadır.

Vesayet altında alınmasının gerekli olduğu hallerde vasi tayini için mahkeme, noter veya idari birimler tarafından vesayet organlarına başvurulması gerekmektedir. Vasi tayinin ardından kişinin bütün hakları vesayet organına verilmektedir. Vesayet organları;

 • Vesayet daireleri (Sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemesi)
 • Vasi
 • Kayyım

Olarak belirlenmiştir. Kamu vesayeti gerekli olan hallerde vesayet makamı ve denetim makamı vesayet daireleridir.

Vasi Davası Nerede Açılmalıdır?

Vasi tayinini gerektirecek unsurların oluşmasının ardından, söz konusu kişinin yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesi vasi tayini için görevli ve yetkili mahkeme olarak belirlenmiştir. Vesayet makamları tarafından izin verilmediği sürece bu kişiler ikamet adreslerinde değişiklik yapamazlar. Vesayet türleri arasında iki farklı vesayat organından söz edilebilir. Buna göre;

 • Kamu vesayeti
 • Özel vesayet

Olarak iki farklı makamdan bahsedilebilir. Kamu vesayeti, vesayet daireleri olan sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemesidir. Özel vesayet ise kişinin bir veya iki yakın hısmının veya eşinin talebi ile mahkeme tarafından kurulur. Vasi davası ücreti, dava dilekçesi ve diğer masrafların usulüne uygun yapılması halinde ilgili mahkemeden dava açılabilmektedir.

Vasi Davasını (Vesayeti) Gerektiren Durumlar Nelerdir?

Vasi atamasının gerçekleşmesi için kanunen bazı hallerin ortaya çıkması gerekmektedir. Bu şartların oluşmaması halinde vesayet davası açılamaz. Vesayet davaları zorunlu veya isteğe bağlı olarak açılabilmektedir. Vesayeti gerektiren haller Türk Medeni Kanununa göre;

 • Küçüklük nedeniyle,
 • Kısıtlama;
 • Akıl hastalığı ya da akıl zayıflığı,
 • Savurganlık, alkol, uyuşturucu vb. madde bağımlılığı ile kötü hayat sürme,
 • Özgürlüğü bağlayıcı ceza nedeniyle,
 • İstek üzerine

Yapılabilmektedir. Vesayet makamı tarafından gerekli görülmesi halinde kişilere vasi tayini yapılabilmektedir. Ancak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 404’üncü madde kapsamında sayılan hallerin oluşmaması halinde dava açılamaz.

Vasilik davası açmak için gerekli hallerin oluşması halinde yasal süreç takip edilerek kişilerin söz konusu hallerden dolayı kısıtlanmaları ve vasi atamalarının gerçekleştirilmesi mümkündür.

Vasilik Davası Nasıl Açılır?

Vasilik atanması, küçük çocuklar için ya da kısıtlının oturdukları yeri Sulh hukuk mahkemesinde açılır. Vasilik davası hasımsız açılır.

Vasi Nedir; Vesayeti altındaki ufak ya da kısıtlı kişilerin, kişisel ve parasal tüm menfaatlerini savunmak ve onu üçüncü kişiler ile olan işlemlerden kanunen temsil etmek üzere sulh Mahkemesi karar doğrultusunda belirleme olunan kimselere vasi adı verilir.

Vasilik Vesayet Nedir; Küçüklerin ve kısıtlıların menfaatlerinin savunması kastıyla faaliyetlerine başlamış bir tür kamu işlemidir.

Vasi Tayin Etmek ve Vesayet Hakları

Çocuklar ve bazı özel haklara sahip 18 yaş üzerindeki kişilerin muhtelif hallerde vasiliğe gereksinimi bulunmaktadır. Anne ve babanın velayeti almadığı çocuklar ya bir yakınlarına veyahut SHÇEK kurumlarına gönderilirler. Bu kurumlarda ya da yanına gittiği ailede kendine ilişkin olan adli işlemlerin yürütülmesi, parasal çıkarların savunması ve mirasın idaresi konularında kendisi vesayetini üstlenen bir vasiye gereksinim duyarlar.

Vasi o çocuktan mesul olmakla beraber vasilik haklarını da çocuğun yararına sürdürdüğü müddetçe vasilik hükmü devam edecektir. Çocuklar ile ilgili bir çocuğa vasi atanması daha fazla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı savunma ve bakım merkezlerinde sıkça yaşanan bir haldir. Çocuk 18 yaşına gelip de birçok fiili ehliyetine sahip imkan kadar vasilik devam edecektir.

Bu müddet içinde bilhassa çocuğa ilişkin bir kalıt tanınmışsa her harcama belgelenerek ihtiyaç duyulan yerlere sunulmalıdır. Çocuklar dışında akıl hastalığı, savurgan olma, kötü bir hayat tipi, maddeye başka aşırı duyarlılık, özgürlüğü bağlayıcı bazı cezaların bir seneden çok olması, yaşlılık veyahut ağır hastalık gibi 18 yaş üzerindeki insanların fiili ehliyetinin kısıtlı olması veyahut bir müddet kaybedilmesi vaziyetlerinde da vasilik arzusuna gereksinim duyulur.

Bu asiliğin alınması prosedürü vesayet olarak adlandırılır ve vesayet davası Barış Hukuk Mahkemesince görülerek bir istikamete bağlanır. Kurum dışındaki her çocuğun ve hudutlu veyahut hudutsuz ehliyet sizlerin vasilik işlemleri içeresinde vasi olmak isteyen şahıs veyahut avukatı dava açmak içerisinde mahkemeye müracaatta bulunmalıdır.

Vasilikte Aranan Şartlar

Sınırlı ya da sınırsız ehliyetsiz bir kişiye vasi olmak isteyenler:

 • Kamu hizmetlerinden tamamen ya da kısmen mahrum durumda olamazlar. Hayat şartlarının düzenli ve toplumsal ahlaka uygunluğu şarttır.
 • Vasi olmak isteyen kişi herhangi bir nedenle kısıtlı olamaz.
 • Vasi olmak isteyen kişinin vesayetini alacağı kişiyle menfaat ilişkisi ya da düşmanlık ilişkisi varsa vasilik kararı verilmez.
 • Vasi olmak isteyen kişi ilk olarak vesayetini almak istediği kişiye akraba mı sorusu sorulur. Eğer akraba olan birisi vasi olmak isterse öncelik onundur.

Vasilik kararı verilen bir vasinin bu hakkından vazgeçme durumu mümkün değildir. Vasiliğe itiraz edilemez ama bazı noktalarda vasiliğin sorumluluğundan kaçma söz konusu olabilir. Bu noktalar:

 • Vasinin yaşı 60 üzerinde ise vasilik haklarından kaçınabilir.
 • 4 ve üzeri çocuğa sahip olan kişiler,
 • Bedensel bir özre ya da akut bir hastalığa sahip ise,
 • Halen vasisi olduğu bir kişi varsa vesayetlik haklarından kaçınmak için karar eline ulaştıktan sonraki 10 gün içinde başvuruda bulunabilir.

VESAYET VASİLİK GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR

 1. Küçüklük; Velayet altında olmayan her küçüğe bir vasi tayin edilir.
 2. Hacir/Kısıtlama; Ergin bir kimsenin medeni hakları kullanma yeteneğinin mahkeme kararıyla tamamen veya kısmen kaldırılmasına hacir/kısıtlama ve bu kimse yede kısıtlı denir.

KISITLAMA SEBEPLERİ NELERDİR

 1. Akıl Hastalığı veya akıl zayıflığı.
 2. Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim (mal Varlığı ile ilgili)
 3. Bir yıl veya daha fazla özgürlüğü bağlayıcı ceza mahkumiyeti.
 4. İsteğe bağlı kısıtlama; yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her ergin kısıtlanmasını isteyebilir.

Vasilik Davası Nasıl Açılır? Vasi Tayini Nasıl Olur

Kamu vesayetinde Sulh mahkemesi tarafından tayin olunur. Vesayet makamı, bu görevi yapabilecek yetenekte olan bir ergini vasi olarak atar. Gereken durumlarda bu görevi birlikte veya vesayet makamı tarafından belirlenen yetkileri uyarınca ayrı ayrı yerine getirmek üzere birden çok vasi atanabilir.

VASİLİĞE İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Vasiliğe atanan kişi, bu durumun kendisine tebliğinden başlayarak 10 gün içinde vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir.

Vasilik ile ilgili olan herkes vasinin atandığını öğrendiği günden başlayarak 10 gün içinde atamanın kanuna aykırı olduğunu isteyebilir.

Vesayet makamı, vasilikten kaçınma veya itiraz sebebini yerinde görürse yeni bir vasi atar.

VESAYET VASİLİK NE ZAMAN SONA ERER

Vesayeti vasiliği gerektiren hallerin son bulması durumunda vasilik sona erer. Ayrıca vasinin vasilik görevinin sona ermesiyle sona erer.

Yargıtay Kararı – Vasilik Davası Nasıl Açılır

YARGITAY:  VESAYET DAVA İŞLERİNDE YETKİ VE USUL

VESAYET İŞLERİNDE YETKİ VE USUL – VESAYET KARARININ KISITLININ YERLEŞİM YERİ VESAYET MAKAMI TARAFINDAN VERİLMESİ GEREĞİ – KESİN YETKİ – BİR KİMSENİN BİRDEN ÇOK YERLEŞİM YERİNİN OLAMAYACAĞIVesayet kararının, kısıtlının yerleşim yeri vesayet makamı tarafından verilmesi gerekir. Bu yetki kesindir. (MK.m.411) Bir kimsenin birden çok yerleşim yeri olmaz. (MK.m.19) Toplanan delillerden davalının yerleşim yerinin Erdemli olduğu anlaşılmaktadır. Erdemli vesayet makamının kararı vasiye tebliğ edilmemiştir. Vesayet kararının vasiye tebliğ edilip, vasi Hasan’ın vasilikten kaçınma sebeplerini ileri sürmesi halinde vesayet makamınca kaçınma sebepleri kabul edilirse yeni bir vasi atayabileceği gibi isteğin yerinde görülmemesi halinde de gerekli kararın verilmesi bakımından durumu denetim makamına bildirmesi zorunludur. (MK.m.422) Mahkemece; Kayseri vesayet makamının kararının kaldırılması, vasinin itirazlarının denetim makamınca incelenmesi, alınacak kararların sonucu beklenilmesi gerekmektedir. Bu yön üzerinde durulmadan işin esasının incelenmesi usul ve yasaya aykırıdır.

YARGITAY: KÜÇÜĞÜN VASİLİĞİ HAKKINDA DAVA

VESAYETİN KALDIRILMASI İSTEMİ – DAVANIN KÜÇÜĞÜN ANA VE BABASINA İHBAR EDİLEREK VELAYETİN TEVDİİNE İLİŞKİN DAVA AÇIP AÇMAYACAKLARININ BEKLENMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Olayda, davanın küçüğün ana ve babasına ihbar edilmesi, bunlar tarafından velayetin tevdiine ilişkin bir dava açılması halinde, sonucunun beklenmesi, velayetle ilgili bir düzenleme yapılması halinde davanın kabulü ile vesayetin kaldırılması, bu yönde bir düzenleme yapılmaması halinde vesayeti gerekli kılan halin varlığını devam ettireceği gözetilerek küçüğe yeni bir vasi atanması gerekir. Bu hususlar gözetilmeksizin hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.

11 SORULAR

 1. NURCAN SÖĞÜT dedi ki:

  Vasilik Davası Nasıl Açılır Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 2. HANDE SÜRER dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Vasilik Davası Nasıl Açılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 3. KADİR FİDAN dedi ki:

  Vasilik Davası Nasıl Açılır Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

 4. DENİZ İLGEN dedi ki:

  Vasilik Davası Nasıl Açılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 5. HÜSEYİNCAN AKDAĞ dedi ki:

  Vasilik Davası Nasıl Açılır Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 6. NURBANU KULDUK dedi ki:

  Vasilik Davası Nasıl Açılır dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 7. SEVCAN SALAY dedi ki:

  Vasilik Davası Nasıl Açılır Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 8. BERCİS SEVGİ METE ÇALIPINAR dedi ki:

  Vasilik Davası Nasıl Açılır Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 9. OSMAN ÇİÇEK dedi ki:

  Vasilik Davası Nasıl Açılır Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 10. ALAYÇA ŞAHBAZ dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Vasilik Davası Nasıl Açılır hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 11. AYŞIN ALTINDAŞ dedi ki:

  Vasilik Davası Nasıl Açılır Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri