Vasi Tayini Davası

Vasi Tayini Davası Nedir? Vesayet ve vasi tayini davası, bazı özel duruma sahip olan reşit kişilerin ya da velayet altında bulunmayan küçüklerin kişisel ve maddi menfaatlerini korumak amacıyla TMK çerçevesinde düzenlenmiş hükümlerin esas alındığı bir dava türüdür. Bu dava ile birlikte vesayet altına alınma hususu, kanuni bir gereklilikten kaynaklanabileceği gibi kişinin kendisi de birtakım durumlarda vesayet altına alınmasını mahkemeden talep ederek vesayetin kurulmasını sağlayabilir.

Hukuk sistemimize göre vesayet talebi olan ve bu talebi kabul edilen herkese bir vasi tayin edilmektedir. Vasi, vesayet altındaki küçüğün ya da bazı özel durumlara sahip ergin kişinin kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümlü kimsedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’un 403. maddesinde vasinin tanımı ve yükümlülükleri düzenlenmiştir. Bunun dışında ilgili Kanun’un bunu takip eden 404, 405, 406 ve 407 maddelerinde vesayeti gerektiren haller belirtilmiş, 408. maddede ise kişinin kendi talebiyle vesayet altına alınma isteğine bağlı kısıtlama düzenlenmiştir.

Vasi Tayinini Gerektiren Haller Nelerdir?

TMK uyarınca vesayeti yani vasi tayinini gerektiren haller şunlardır:

 • Reşit olmama (Yaş küçüklüğü),
 • Kısıtlanma,
 • Hapis cezası alma,
 • Kişinin kendi talebi doğrultusunda vasi tayini istemesidir.

Bu hususlara yakından bakıldığında; velayet altında bulunmayan 18 yaşından küçük her çocuk vesayet altına alınmaktadır. Yetkili makamların vesayeti gerektiren böyle bir durumun mevcudiyeti hakkında bilgi sahibi olmasının hemen ardından vesayetin kurulması sağlanmalıdır.

Kısıtlanma nedeniyle vesayet iki şekilde kurulmaktadır. Bunlardan ilki; akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle vesayet iken diğeri ise savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim nedeniyle vesayettir.

Hürriyeti Bağlayıcı nedenle yani hapis cezası sebebiyle vasi tayini gerekliliği ise en az 1 yıl süreli hapis cezasına mahkum olanlara yöneliktir. Son olarak kişinin kendi isteği doğrultusunda vesayet altına alınması da yaşlılık, sakatlık, deneyimsizlik veya ağır hastalık sebebiyle gündeme getirilebilmektedir.

Hukuki Usullere Göre Vasi Tayini

Hukuk sistemimizde vesayetin kuruluş şekli iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlar;

 1. Vasi tayini gerektiren kişinin dinlenilmesi ve bilirkişi raporuna başvurulması ve
 2. Mahkeme ilamının verilmesidir.

Vesayet altına alınması gündeme gelen bir kişi, dinlenilmeden savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetimi veya isteği sebebiyle kısıtlanamaz. Yine aynı şekilde akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlamaya ancak resmî sağlık kurulu raporu üzerine karar verilir.

Vasi Tayini Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme Hangisidir?

Vesayet davasında bakmaya yetkili ve görevli mahkeme, vesayeti gündeme gelen küçüğün ya da kısıtlının ikamet ettiği yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesidir. Özellikle küçüğün vesayeti hususu oldukça ciddi sonuçlar doğurabildiği için hem manevi hem de maddi kayıplara uğramamak adına hukuk büromuzun deneyimli vesayet avukatları desteğine başvurabilirsiniz. Konuyla ilgili detaylı bilgileri de hukuk büromuzdan danışmanlık hizmeti alarak öğrenebilirsiniz.

Vasi Tayini Davası

VASİ TAYİNİ VE GÖREVLERİ

Vasi tayini davası ile atanan, vasi vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının şahsına özen gösterir, mallarını yönetir ve onu hukuki işlemlerinde temsil eder, kayyım , belirli hükümleri veya malları, yönetmek için atanır.

KÜÇÜKLÜK  NEDENİYLE VASİ TAYİNİ

Velayet altında bulunmayan her küçük vesayet altına alınır.

HACİR NEDENİYLE VASİ TAYİNİ

AKIL HASTALIĞI VEYA AKIL ZAYIFLIĞI NEDENİYLE VASİ TAYİNİ

Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle işlerini göremeyen veya korunması için kendisine sürekli yardım gereken yada başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanarak vasi tayin edilir.

İSRAF AYYAŞLIK SUİ HAL VE SUİ İDARE NEDENİYLE VASİ TAYİNİ

Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşam, kötü yönetim,, savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşamı, veya mallarını kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini zarurete düşürecek veya bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç bulunan yada başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanarak vasi tayini istenebilir.

HAPİS NEDENİYLE VASİ TAYİNİ

Bir yıl ve daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezayla mahkum olan her ergin kısıtlanır.

İHTİYARİ HACİR NEDENİYLE VASİ TAYİNİ

Yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eder ise ergin kısıtlanması istenerek, vasi tayini istenebilir.

VASİLİK VE ADLİ TIP VE BİLİRKİŞİ RAPORU NASIL ALINIR

Kısıtlının dinlenilmesi ve bilirkişi raporu olmadan, yani bir kimse dinlenilmeden savurganlığı, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşamı, kötü yönetimi, veya isteği sebebiyle kısıtlanamaz. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlamaya ancak uzman bilirkişinin raporu üzerine karar verilir. Vasilik davasında hakim karar vermeden önce bilirkişi raporunun göz önünde tutarak kısıtlanması istenen kişiyi dinleyebilir.

VASİ TAYİNİ DAVASINDA VASİ TAYİNİ

Vasi tayini davasında gereken durumlarda vasi görevini birlikte veya vesayet makamı tarafından belirlenen yetkiler uyarınca ayrı ayrı yerine getirmek üzere birden çok vasi atanabilir. Vasi Tayini önemli bir sakınca bulunmadıkça vasiliğe vesayet altına alınacak olanın veya ana yada babasının gösterdiği kimse atanır.  Yine önemli bir sebep olmadıkça vesayet makamı kendisine vasi atanacak kişinin eşini veya yakın akrabalarından birini vasilik koşullarına sahip olmaları kaydıyla bu göreve atanır. Vasilik atamasında yerleşimyerlerinin yakınlığı ve kişisel ilişkiler göz önünde tutulur.

KİMLER VASİ OLAMAZLAR

Kısıtlılar, Kamu haklarından yoksun olanlar veya haysiyetsiz hayat sürenler, Menfati kendisine vasi atanacak kişinin menfaati ile önemli ölçüde çalışanlar veya onunla aralarında düşmalık bulunanalar vasi olamazlar.

VASİ TAYİNİNE İTİRAZ VE SÜRESİ

Vasiliğe atanan kişi  bu durumun kendisine tebliğinden başlayarak, 10 gün içinde vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir. Kısıtlıyla ilgili olan herkes vasinin atandığını öğrendiği günden başlayarak 10 gün içinde atamanın kanuna aykırı olduğunu ileri sürebilir. Vesayet makamı vasilikten kaçınma veya vasiye itiraz sebebini yerinde görürse yeni bir vasi ataması yapabilir.

VASİ TAYİNİ DAVASINDA TEDBİR

Vasi tayini davasında bazı yönetim işleri zorunlu kıldığı takdirde vesayet makamı vasinin atanmasından öncede tedbiren gerekli önlemleri alır. Hakim özellikle kısıtlanması istenen kişinin fiil ehliyetini geçici olarak kaldırabilir ve ona bir vasi temsilci tedbiren atayabilir.

Yargıtay Kararı – Vasi Tayini Davası

T.C. YARGITAY 20.Hukuk Dairesi Esas Kararı

VASİ ATANMASI İSTEMİ – KISITLI ADAYININ BAKIMEVİNE YERLEŞMEDEN ÖNCE KÖY ADRESİNDE İKAMET ETTİĞİ ANLAŞILDIĞI – UYUŞMAZLIĞIN SULH HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLÜP SONUÇLANDIRILMASI GEREĞİ – SULH HUKUK MAHKEMESİNİN YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİ

ÖZET: … İlçe Emniyet Müdürlüğünün 18.03.2016 tarihli yazı cevabına göre de kısıtlı adayının bakımevine yerleşmeden önce “… Köyü-…/…” adresinde ikamet ettiği anlaşıldığından uyuşmazlığın Y….. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

Dava, 4721 sayılı TMK’nın 408. maddesi uyarınca vasi atanmasına ilişkindir.

Yalvaç Sulh Hukuk Mahkemesince, kısıtlı adayının adres kayıt sisteminde kayıtlı adresinin “… Mah. … Sk. …/…” olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

Eğirdir Sulh Hukuk Mahkemesince ise kısıtlanması istenen …’ın Huzurevine girmeden önceki yerleşim yeri adresinin kolluk araştırması ve UYAP sisteminden sağlanan nüfus kayıt örneğinde “… Köyü-…” olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

Türk Medenî Kanununun 411. maddesine göre, “Vesayet işlerinde yetki, küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine aittir.” Aynı Kanunun 19/1. maddesi uyarınca “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.” Yine aynı Kanunun 22. maddesi uyarınca “Bir öğretim kurumuna devam etmek için bir yerde bulunma ya da eğitim, sağlık, bakım veya ceza kurumuna konulma, yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmaz.”
Bakım kurumuna konulma, yeni yerleşim yeri edinme sonucunu doğurmayacağından ve … İlçe Emniyet Müdürlüğünün 18.03.2016 tarihli yazı cevabına göre de kısıtlı adayının bakımevine yerleşmeden önce “… Köyü-…/…” adresinde ikamet ettiği anlaşıldığından uyuşmazlığın Yalvaç Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Yalvaç Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 07.06.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.

18 SORULAR

 1. EVRİM ŞIVGIN dedi ki:

  Vasi Tayini Davası Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 2. SENA ARSLANOĞLU dedi ki:

  Vasi Tayini Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 3. ALPER MASAT dedi ki:

  Vasi Tayini Davası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 4. NEVZAT DEMİRCAN dedi ki:

  Vasi Tayini Davası Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 5. ŞUEDA KAVAK dedi ki:

  Vasi Tayini Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 6. ZEKİ ORAN dedi ki:

  Vasi Tayini Davası Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 7. ONUR KESKİN dedi ki:

  Vasi Tayini Davası Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 8. Fatma dedi ki:

  Abim biz 3 kız kardese sormadan vasi davası acmış ve babamın bakımı ve mallarından o sorumlu olacakmış kendisi antalyada babam eskişehir de oturmakta. Bizim haberimiz olmadan böyle birşey yapabilirmi biz buna nsl itiraz edebiliriz simdiden teşekkürler

 9. SALİH TOZUN dedi ki:

  Vasi Tayini Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 10. SALİH AYBEK dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Vasi Tayini Davası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 11. FATMANUR AYDINKAL dedi ki:

  Vasi Tayini Davası Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 12. MELİH ÖZ dedi ki:

  Vasi Tayini Davası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 13. AZRA YAĞAN dedi ki:

  Vasi Tayini Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 14. BEYHAN SERDAROĞLU dedi ki:

  Vasi Tayini Davası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 15. RESUL BÜYÜKKANAT dedi ki:

  Vasi Tayini Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 16. GÜLCE ATİK dedi ki:

  Vasi Tayini Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 17. MEHMED ÖZERBAŞ dedi ki:

  Vasi Tayini Davası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 18. SAKİNE ŞENCAN dedi ki:

  Vasi Tayini Davası Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri