Trafik Sigortası Tazminat Davası

Trafik Sigortası Tazminat Davası

Zorunlu Trafik Sigortası, İşletenlerin, sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur  Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır.

TRAFİK SİGORTASI VE TAZMİNAT HAKKI

Tazminat davasını bir örnek ile açıklayacak olursak, bir aracın kaza yapması sonucu araç içinde yolcu olarak seyahat etmekte olan A kişi vefat etmiş olabilir. Veya Trafik kazası sonucu B kişi  ise ağır yaralanmış olabilir. yaralanan bu kişi, evli ve iki küçük çocuk babası olduğunu, 23 yaşında olup herhangi bir işte çalışmadığını.durumda. Bu tarz meydana gelen Trafik kazalarında yapılan tazminat hesaplamasını konuşacak olursak,  A kişisinin yasal mirasçıları olan eşi ve iki küçük çocuğun, trafik kazasına karışan  aracın (ZMMS) trafik poliçesini düzenleyen sigorta şirketinden destekten yoksunluk tazminatı talep etme hakkı vardır.

225.000 ödeme yapılabilir. Bu yazılı miktar, aktüer denilen hesap uzmanlarınca yapılacak hesaplamanın ardından tespit edilecek bir meblâğ olup 225.000 TL’ye kadar ödeme yapılması mümkündür. B kişi ise aylarca süren tedavinin ardından yüzde 40 oranında malûl (sakat) kalmış olması durumunda B kişisi yine sigorta şirketinden 175.000 TL’ye kadar tedavi masraflarını talep etme hakkı olduğu gibi, yine yapılacak aktüerya hesabı sonunda 225.000 TL’ye kadar da ayrıca malûliyet tazminatı alma hakkı vardır.

MANEVİ TAZMİNATTA İSTEYEBİLİR

Yine hem A kişisinin mirasçılarının hem de B kişisinin, 225.000 TL’nin üzerindeki maddi zararlarını ayrıca açılacak başka bir tazminat davası ile kusurlu araç sürücüsü veya araç sahibinden talep etme hakkı olduğu gibi,  manevi tazminat da isteyebilirler. Manevi tazminat talebi sigorta poliçesinin kapsamı dışında olup sigorta şirketince ödenmez.

TRAFİK SİGORTASI TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR

Trafik Sigortası Tazminat Davası, zarar gören, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabileceği gibi dava da açabilir. Sigortacı zarar ve ziyan talebinde bulunan üçüncü kişilerle doğrudan doğruya temasa geçerek anlaşma hakkını haizdir. Ancak sigortacının yazılı izni olmadıkça, sigorta ettiren tazminat talebini kısmen veya tamamen kabule yetkili olmadığı gibi zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde de bulunamaz.

Trafik sigortasında Sigortacı; Talep edilen tazminat ve giderleri hak sahibinin, kaza ve zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu ve gerekli belgeleri sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren,  Yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta hastane, klinik ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderleri, belgeleri ile birlikte kendisine başvurma tarihinden itibaren, sekiz iş günü içinde sigorta teminat limitleri dahilinde öder. Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğeri parça ile değiştirilme imkanı yok ise yenisi ile değiştirilir. Bu durumda taşıtta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilmez.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI KAPSAM DIŞINDA KALAN HUSUSLAR NELERDİR

İşletenin; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler, İşletenin; eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler, İşletenin; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara ilişkin talepler, Zorunlu mali sorumluluk sigortasının teminatı altında yapılacak motorlu araç yarışlarındaki veya yarış denemelerindeki kazalardan doğan talepler, Motorlu araçta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlar,  Manevi tazminata ilişkin talepler zorunlu trafik sigortası kapsam dışındadır.

TRAFİK SİGORTASI TAZMİNAT DAVASI

Trafik Sigortası Tazminat Davası, açılması halinde, sigorta poliçesinde yazılı limitlere kadar davanın takip ve idaresi sigortacıya ait olup, sigorta ettiren, sigortacının göstereceği avukata gereken vekaletnameyi vermek zorundadır. Sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki, hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata oranı dahilinde öder.  Sigortalı veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kimseler aleyhine cezai kovuşturmaya geçilmesi halinde, sanığın izni ile sigortacı da savunmaya iştirak eder. Bu takdirde, sigortacı yalnız seçtiği avukatın giderlerini öder.Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile muhtemel para cezaları sigorta teminatı dışındadır. Sigortacı ödediği tazminat miktarınca hukuken sigorta ettiren yerine geçer.

Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez. Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene rücu edebilir.

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE SİGORTA ŞİRKETİNE TAZMİNAT DAVASI DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR

Trafik Sigortası Tazminat Davası dava dilekçesinde şu hususlar bulunur. Dava dilekçesi olayların farklılık göstermesi nedeniyle detaya girmeden ana başlıklar şeklinde belirtilmiştir. Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davasının ve dada dilekçesinin avukat desteği ile yapılmasını tavsiye ediyoruz. Dava dilekçesi Mahkemenin adı, Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri, Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri, Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, Dayanılan hukuki sebepler, Açık bir şekilde talep sonucu ve Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası şeklinde yazılır.

 

6 SORULAR

 1. NİMET ÇOLAK dedi ki:

  Trafik Sigortası Tazminat Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 2. SONGÜL ERÇEN dedi ki:

  Trafik Sigortası Tazminat Davası Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 3. AYHAN PER dedi ki:

  Trafik Sigortası Tazminat Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 4. ÖZNUR EŞİNGEN dedi ki:

  Trafik Sigortası Tazminat Davası Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 5. ALARA DÜZEN dedi ki:

  Trafik Sigortası Tazminat Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 6. TEOMAN KOÇKAR dedi ki:

  Trafik Sigortası Tazminat Davası Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri