Trafik Kazasında Uzuv Kaybı Tazminatı

Trafik Kazasında Uzuv Kaybı Tazminatı Nedir? Trafik kazasında bedensel zarar tazminatının yanı sıra, manevi zararlar ve araca ilişkin maddi zararların da doğması mümkündür. Trafik kazasının gerçekleşmesi için, söz konusu olayda mutlaka bir motorlu aracın yer alması gerekmektedir. Bu kaza sonucunda ölüm ya da yaralanma gerçekleşebileceği gibi, sadece araca ilişkin zararlar da meydana gelebilir. Kişiler uğradıkları zararın telafi edilmesi için, kusurlu tarafa ve ilgili kurumlara her zaman dava açabilir. Bu davalar genellikle trafik kazası tazminatı olarak adlandırılmaktadır.

Trafik Kazasında Yaralanma Sonucu Tazminat:

Trafik kazasında yaralanma meydana gelebilir. Burada kusuru olan taraf, eylemi kast veya taksirle yaptığı takdirde, Ceza Davasına da konu olacaktır. Eğer ki kast ya da taksir varsa, söz konusu eylem insan yaralama suçu kapsamında değerlendirilir. Bu suçun cezası Türk Ceza Kanununda belirlenmiştir. Ancak trafik kazalarında genel olarak kusurlu tarafın sorumluluğu, Borçlar Kanunu çerçevesinde değerlendirilir ve haksız fiil hükümlerine gidilir.

Trafik kazası sonucunda uzuv kaybı ya da yaralanma gerçekleşirse, öncelikle davanın ceza davası niteliği taşıyıp taşımadığı değerlendirilir. Ardından zarar uğrayan tarafın talep ettiği tazminat hakim tarafından değerlendirilir ve uygun bir tazminata hükmedilir.

Trafik Kazası Sonucunda Kimlere Karşı Dava Açılır?

Trafik kazasının yaşanmasının ardından, zarara uğrayan tarafın dava açma hakkı saklıdır. Bu davanın kimlere karşı açılabileceğinin sınırını da, somut olayın özellikleri belirlemektedir. Davanın açılabileceği kişiler genel olarak şu şekilde sıralanır:

 1. Aracı işleten
 2. Aracın sahibi
 3. Sigorta şirketi
 4. Aracın sürücüsü

Trafik Kazası Davalarında Zamanaşımı Süresi:

Trafik kazası sonucunda dava açmak isteyen tarafın, zamanaşımı süresi içinde dava açması gerekmektedir. Davanın niteliğine göre zamanaşımı süresi farklılık göstermektedir. Eğer ki söz konusu dava ceza davası niteliği taşımıyorsa, dava haksız fiil hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucunda 2 yıllık ve 10 yıllık zamanaşımı süreleri belirlenir. Zamanaşımı süresi, fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren başlamaktadır. Ancak söz konusu dava ceza davası niteliği taşıyorsa, 2 ve 10 yıllık zamanaşımı hükmü geçersiz olacaktır. Artık burada görülmekte olan bir ceza davası vardır ve Türk Ceza Kanununda belirlenen sürelerle zamanaşımı süreleri işleyecektir.

Trafik Kazası Davalarında Başvurulacak Mahkeme:

Trafik kazası sonucunda açılacak davada başvurulacak makam doğru belirlenmelidir. Trafik kazasında uzuv kaybı davası için de görevli ve yetkili mahkemeyi belirlemek önemlidir. Davanın açılacağı görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır. Eğer ki dava sigorta şirketine açılıyorsa, görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir. Yetkili mahkemede ise böyle bir teklik esası belirlenmemiştir. Kazanın meydana geldiği yer, davalılardan herhangi birinin ikametgah yeri, davacının ikametgah yeri, sigorta şirketinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesi gibi birçok mahkeme yetkili kılınmıştır. Somut olayın özellikleri göz önünde bulundurularak, yetkili ve görevli mahkeme belirlenecektir.

Trafik Kazasında Uzuv Kaybı Tazminatı

YARGITAY KARARI : TRAFİK KAZASI CEZA DAVASININ TAZMİNATA ETKİSİ

T.C. YARGITAY 12.Ceza Dairesi Esas Kararı

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU – SUÇUN İŞLENDİĞİ ZAMAN DİLİMİNİN GEREKÇELİ KARAR BAŞLIĞINA YAZILMADIĞI – ASLİ KUSUR – KATILANIN BASİT TIBBİ MÜDAHALE İLE GİDERİLEMEYECEK NİTELİKTE YARALANDIĞI – TEMEL CEZA BELİRLENİRKEN ALT SINIRDAN UZAKLAŞILMASI GEREĞİ

ÖZET: Suçun işlendiği zaman diliminin gerekçeli karar başlığına yazılması gerekir. Ayrıca sanığın asli kusurlu eylemi ile katılanın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte yaralanmasına neden olduğunun anlaşılması karşısında, temel ceza belirlenirken alt sınırdan uzaklaşılması gerekir.
Adli Tıp Kurumu Küçükçekmece Şube Müdürlüğünce düzenlenen 20.11.2009 tarihli raporunda; trafik kazası nedeniyle getirilen hastanın yapılan muayenesinde; üst çene ön dişlerde diş kökünden itibaren sallandığı, diş etinde kanama olduğu, KBB notunda; alt ön dişlerde subluksasyon olduğu, hastane kayıtlarında Diş Hekimi Hakan Tirit’in raporunda; 05.08.2008 tarihinde yapılan ilk muayenesinde; üst çene dudak bölgesi ve yan bölgelerinde süturlu bölgeler ve buna bağlı ödem ile başvurduğu, alt çene ön bölge 1-2-2-1 (31-32+41-42) kırıklar, ön 11 de darbeye bağlı extrüzyon, labialde konumlanma, transpozisyon, sol üst 2 nolu (22) diş kaybı, 13-14-15 ve 23-24-25 lerde yer yer kırıklarla karekterize travma görüldüğü, yaralanmasının, kişide yaşamsal tehlike yaratmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtilmesine karşın uzuv veya organ zaafı, tatili yönünden herhangi bir değerlendirmeye yer verilmediği anlaşılmakla, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan “Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Tanımlanan Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi ve Adli Rapor Tanzimi İçin Rehber” isimli çalışmaya göre dişlerde meydana gelen yaralanmanın niteliğine göre, katılanın duyularından veya organlarından birinde zaaf veya işlev yitirilmesi olup olmadığı hususunda Adli Tıp Kurumundan rapor alındıktan sonra sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm tesisi,

YARGITAY KARARI: TARFİK KAZASINDA UZUV KAYBI TAZMİNATI

T.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas Kararı

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI – DAVACININ DAVALILARIN ARACINDA YOLCU İKEN TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANDIĞI – DAVACININ EMNİYET KEMERİNİ TAKIP TAKMADIĞININ TESPİTİ – YARALANMALARA ETKİSİNİN OLUP OLMADIĞININ BİLİRKİŞİ RAPORUYLA TESPİTİ GEREKTİĞİ.

ÖZET: Dava trafik kazası sonucu meydana gelen yaralanma nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın tazmini istemine ilişkindir. Davacının, davalıların ilgilisi olduğu araçta yolcu olarak bulunduğu sırada oluşan trafik kazası sonucu yaralandığı, kazada davalı sürücünün tam kusurlu olduğu anlaşılmıştır. Davacının kaza sırasında emniyet kemerini takmadığının tespiti halinde bu durumun kazanın meydana geliş şekli göz önüne alınmak suretiyle davacının kaza sonucu oluşan yaralanma ve kalıcı sakatlıklarına bir etkisinin bulunup bulunmadığının bilirkişi kurulundan alınacak rapor uyarınca değerlendirilmesi gerekir.

meydana gelen kaza nedeniyle davacının %61 oranında iş gücünü kaybettiği, sağ gözünün uzuv zaafı olarak nitelendirilecek şekilde yaralandığı, sol gözündeki görme oranının %50 azaldığı, davacının oluşan maddi zararından davalıların sorumlu olduğu, kazadan dolayı davacının manevi zarara da uğradığı, davalılar-karşı davacılar E. Y. ve A. Y.’ın davacının tedavisinin karşılanması kapsamında 3.500,00 TL harcama yaptıklarından karşı davanın da kabulünün gerektiği sonucuna varılarak, davacı İ. A.’nın maddi zararı olan 48.355,39 TL’nin B. Sigorta A.Ş. ‘nin poliçe limiti ile sınırlı kalmak şartıyla 17.03.1999 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline, 8.000,00 TL manevi tazminatın 17.03.1999 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılar E. Y. ve A. Y.’dan tahsiline, davalılar A. Y. ve E. Y.’ın açtıkları davanın kabulü ile 1.500,00 TL’nin 31.10.1999, 2.000,00 TL’nin 16.12.1999 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı İ. A.’dan tahsiline karar verilmiştir.

YARGITAY KARARI: TARFİK KAZASINDA UZUV KAYBI TAZMİNATI

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas Kararı

TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASINDAN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – BEDEN GÜCÜ KAYBININ TESPİTİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU ÜÇÜNCÜ İHTİSAS KURULUNDAN GÖRÜŞ ALINMASI ZORUNLULUĞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU
ÖZET: Dava, trafik kazasından doğan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacının, rapor ile; uzuv tatili, pottravmatik kognitif bozukluk ve kalıcı akıl hastalığına bağlı olarak yaşına göre %65 oranında maluliyetinin olduğu saptanmıştır. Davalı tarafından anılan rapora itiraz edilmiş ancak mahkemece bu rapor hükme esas alınmıştır. Olayın oluşu, maluliyet raporuna davalı tarafından itiraz edilmiş olması, davacının yaşı ve işi dikkate alınarak, beden gücü kaybının tespiti için adli tıp kurumu üçüncü ihtisas kurulundan görüş alınarak sonucuna göre karar verilmelidir.

10 SORULAR

 1. Emine dedi ki:

  Ben 40yaşındayım bir yıl önce bir aracın çarpması sonucu iki kolumda kırık platin takıldı ve bacağımın birinde ödem heyet raporu yüzde 10 kalıcı hasar olarak verildi. Mavi vekaleti tazminatın nekadar olur öğrenmek istiyorum

 2. TAHA ADIŞEN dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Trafik Kazasında Uzuv Kaybı Tazminatı hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 3. TUĞCE SARUCAN dedi ki:

  Trafik Kazasında Uzuv Kaybı Tazminatı hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 4. Gungor dedi ki:

  Iyi günler uzuv kaybı neticesinde 2011 yilinda açılan tazminat davası neticesinde bugün yani 2017 3 nisan 55 binlira gibi bir rakam çıktı bilir kisi raporunda sağ el iki Parmak kopuk ve şoför yüzde yüz kusurlu bulundu yaş 24 kaza tarihinde adlı tıp raporu yüzde sekiz çıktı cerrah paşa Hastanesi heyet raporu yüzde 14 tu bana bu rakam çok az ve komik geldi bu rakam normal mi lütfen yardımcı olurmusunuz saygilar

 5. CİHAT ÇELİK dedi ki:

  Trafik Kazasında Uzuv Kaybı Tazminatı dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 6. MUTLU AKKURT dedi ki:

  Trafik Kazasında Uzuv Kaybı Tazminatı Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

 7. KEREM ELÇİN dedi ki:

  Trafik Kazasında Uzuv Kaybı Tazminatı Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 8. BURHAN TAVİL dedi ki:

  Trafik Kazasında Uzuv Kaybı Tazminatı Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 9. BÜŞRA HACIOĞLU dedi ki:

  Trafik Kazasında Uzuv Kaybı Tazminatı Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 10. SERAY KUŞÇU dedi ki:

  Trafik Kazasında Uzuv Kaybı Tazminatı Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri