Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Nasıl Açılır? Trafik kazası tazminat davası, trafik kazasında en az iki motorlu aracın katılması ile meydana gelen ölüm ve ağır yaralanma gibi olayların sonucunda meydana gelen maddi ve manevi zararların karşılanması için açılan davadır. Trafik kazası tazminat davasının açılması için kişilerin hem bedenine hem de mal varlıklarına zarar gelmesi gerekir.

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davada Zaman Aşımı

Trafik kazası tazminat davasını açmadan önce davanın açılma süresinin ne zaman başladığına ve davanın açılma süresinin ne zaman sona ereceğine dikkat edilmesi gerekir. Aşağıda trafik kazası sonucunda açılan trafik kazası tazminat davası aşım süresi ile ilgili bilgiler yer alır:

 • Tazminat Davası Esas Zamanaşımı Süresi: Trafik kazası sonucunda zarar gören mağdurun bu zararı öğrendikten 2 yıl sonra tazminat davasının zaman aşım süresi başlar.
 • Ceza Zaman Aşım Süresi: Trafik kazası sonucunda taraflar arasında bir suç işlenmişse ceza zaman aşım süreleri meydana gelir. Trafik kazalarında yaralanma varsa taksirle adam yaralama suçu; ölüm varsa taksirle adam öldürme suçu meydana gelir. Trafik kazası sonucunda ölüm veya yaralanma olduğu zaman ceza hukuki tarafından belirlenen dava zaman aşım süresi ne kadar ise maddi ve manevi tazminat davası açma süresi de o kadar olur.

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Kimler Dava Açabilir?

Aşağıda trafik kazası sonucunda maddi ve manevi tazminat davası açabilecek kişiler hakkında bilgiler yer alır:

 • Trafik kazasında yaralanma meydana gelmişse, kişinin kendisi maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Ağır yaralanma sonucunda kişi çalışamaz duruma geldiğinden dolayı maddi tazminat, kaza sonucunda üzüntü ve acı içerisinde olduğu için de manevi tazminat davası açabilme hakkına sahiptir.
 • Trafik kazasında ağır yaralanmalar meydana gelmişse, yaralanan kişilerin yakınları sadece manevi tazminat davası açabilir.
 • Trafik kazasında ölen kişi olmuşsa, ölen kişinin adına yakınları ve ailesi maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Kime Açılır?

Trafik kazası sonucunda ölüm, yaralanma ve mal varlıklarına zarar gelme durumunda mağdur olan taraf, aşağıda verilen kişilere hem maddi hem de manevi tazminat davası açabilir. Bu kişiler şu şekilde verilir:

 • Aracın Sürücüsü: Trafik kazalarında kusurlu olan aracın sürücüsüne maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.
 • Aracın Sahibi: Aracın sahibi yasal olarak aracın işleteni olarak kabul edilmesinden dolayı aracın sahibine tazminat davası açılabilir.
 • Aracın İşleteni: Trafik kazalarından sonra aracın işleteni de meydana gelen bütün zarar ve hasarlardan sorumlu tutularak aracın işletenine de maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.
 • Sigorta Şirketi: Kaza yapan aracın sigorta işlemleri hangi sigorta şirketi tarafından yapılmışsa meydana gelen yaralanma ve ölüm gibi olaylardan sigorta şirketi de sorumlu olur. Bu yüzden kaza sonucu maddi ve manevi anlamda büyük zarara ve hasara uğramış kişiler, sigorta şirketine de maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

YARGITAY: TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI, TRAFİK KAZALARINDA YOL KUSURU KAVRAMI, GÖREVLİ YARGI YERİ

TAZMİNAT DAVASI – TACİRİN HAKSIZ FİİLİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASININ ADLİ YARGIDA BAKILMASI GEREKTİĞİ – İŞİN ESASINA GİRİLİP SONUCUNA GÖRE BİR HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI ZORUNLULUĞU

ÖZET: Davalı BUSKİ’nin tacir, davacının iddia ettiği olayın ise, haksız fiil niteliğinde olduğu ve tacirin haksız fiilinden kaynaklanan tazminat davasının adli yargıda bakılması gerektiği nazara alınarak işin esasına girilip sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken bu davalı hakkında davanın idari yargıda görülmesi gerektiği gerekçesiyle reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

YARGITAY: TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI, TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI

Buna karşılık, 2918 sayılı KTK.nun 109/1. Maddesinde “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve her halde, kaza gününden başlayarak 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar.” hükmüne, yine aynı kanunun 109/2 maddesinde ise, “dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve Ceza Kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş ise, bu süre maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.” hükmüne yer verilmiştir.

2918 sayılı Kanunun anılan madde hükmünde, gözden kaçırılmaması gereken husus, ceza kanununda öngörülen daha uzun zamanaşımı süresinin, tazminat talebi ile açılacak davalar için de geçerli olabilmesinin, sadece eylemin Ceza Kanununa göre suç sayılması koşuluna bağlanmış bulunmasıdır. Bu düzenlemenin iki ayrı sonucu bulunmaktadır. Söz konusu yasa hükmü, ceza zamanaşımının uygulanabilmesi için sadece eylemin aynı zamanda bir suç oluşturmasını yeterli görmekte; bunun dışında, fail hakkında mahkumiyet kararıyla sonuçlanmış bir ceza davasının varlığı, hatta böyle bir ceza davasının açılması ya da zarar görenin o davada tazminat yönünden bir talepte bulunmuş olması koşulu aranmamaktadır. Dahası, söz konusu hükümde, ceza zamanaşımının uygulanması bakımından sürücü ve diğer sorumlulular (örneğin işleten) arasında bir ayrım da yapılmamış, böylece kuralın bunların tümü için geçerli olduğu, hepsi için aynı zamanaşımı süresinin uygulanacağı öngörülmüştür. (HGK’nın 10.10.2001 gün 2001/19-652-705 ve HGK’nın 16.04.2008 gün, 2008/4-326-325 sayılı kararları ile uzamış ceza zamanaşımı benimsenmiştir.)

 YARGITAY: TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI, TRAFİK KAZASI, İŞYERİNE ÇARPAN ARACIN SEBEP OLDUĞU ZARAR.

MALA ZARAR VERME SUÇU – ADLİ SİCİL KAYDINA GÖRE TEKERRÜRE ESAS MAHKUMİYETİ BULUNAN SANIK – MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNİN UYGULANMASINA KARAR VERİLMEMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Adli sicil kaydına göre tekerrüre esas mahkumiyeti bulunan sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükümde kanun maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verilmemesi bozmayı gerektirmiştir.

 YARGITAY: TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI, TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT, KUSUR, POLİÇE LİMİTİ.

ALACAK DAVASI – KESİNTİNİN ALINDIĞININ VE KOOPERATİFİN BLOKE HESABINA AKTARILDIĞININ VE KREDİ BORCUNUN TAMAMININ ÖDENMEMESİ NEDENİYLE KESİNTİNİN DAVACIYA İADE EDİLMEDİĞİNİN KABUL EDİLDİĞİ HUSUSUYLA KARAR VERİLDİĞİ – EKSİK İNCELEME

ÖZET: Mahkemece, bankacılık, kredi işlemleri, esnaf ve kefalet kooperatifinin uygulamaları konularında uzman bir bilirkişi kurulu aracılığıyla kooperatif defter ve kayıt ve belgeleri, kredi sözleşmesi, banka kayıtları, anasözleşme hükümleri üzerinde inceleme yapılarak ve ticaret sicilinden sorularak, kooperatifin tüzel kişiliğinin devam edip etmediği, dava konusu bedelin niteliği, teminat niteliğinde olup olmadığı ya da kooperatifin güçlendirilmesi ve kaynak oluşturulması amacıyla yapılan bir kesinti olup olmadığı, dolayısıyla kesintinin davacıya tasfiye sonunda hissesine düşecek bir tasfiye payı niteliğinde olup olmadığı, davacı tarafça kredi borçlarının tümünün ödenip ödenmediği hususlarında ayrıntılı, anlaşılır, gerekçeli ve denetime elverişli bir rapor alınıp sonucuna göre bir karar vermek gerekirken, bankaca bu kesintinin alındığının ve kooperatifin bloke hesabına aktarıldığının ve kredi borcunun tamamının ödenmemesi nedeniyle kesintinin davacıya iade edilmediğinin kabul edildiği ve de bankanın sözleşmenin tarafı olduğu hususları da gözardı edilerek, eksik incelemeye dayalı ve yanılgılı gerekçeyle karar verilmesi doğru olmamıştır.

 

14 SORULAR

 1. HAKAN YAMAN dedi ki:

  Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

 2. DEĞER BOZ dedi ki:

  Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 3. NİLSU KANDAŞ dedi ki:

  Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 4. NİLÜFER MUŞ dedi ki:

  Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 5. ŞAMİL DEMİRTAŞTAN dedi ki:

  Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 6. SAKİNE ŞENCAN dedi ki:

  Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 7. VACİDE KARATÜRK dedi ki:

  Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 8. YEŞİM ATEŞLİ dedi ki:

  Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 9. DORUKHAN AYDEMİR dedi ki:

  Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 10. ZÜBEYDA KALINSAZLIOĞLU dedi ki:

  Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 11. ABİDİN TUFAN dedi ki:

  Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 12. FİKRET ŞAFAK dedi ki:

  Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 13. HAMDİYE GÖZEN dedi ki:

  Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar vermiş olsa bile adaletsizlik etmiş sayılır.

 14. BERKAY İLKYAZ dedi ki:

  Güzel Söz

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri