Trafik Kazası Kazanç Kaybı

trafik kazası kazanç kaybı talebi

Trafik Kazası Kazanç Kaybı

1. ÖRNEK OLAY; Dava dilekçesinde dava öncesi sulh hukuk mahkemesinde yaptırılan delil tespitine ilişkin giderler bu davada yargılama gideri olarak talep edildiğinden ayrıca harç ödenmesi gerekmemektedir. Mahkemece bu talep yönünden yargılama giderleri içerisinde değerlendirme yapılarak hüküm altına alındığı anlaşılmaktadır. Arıza giderim bedeli konusunda dosyaya delil sunulmadığından mahkemece bu yönden bir bedele hükmedilmemişse, gelir kaybı ve iş bedeli ise usulüne uygun olarak belirlenmiştir. Bu nedenlerle davalı vekilinin istinaf talebinin de reddine karar verilmiştir.

2. ÖRNEK OLAY;  Tazminat hesabında, davacının gelirinin belirlenmesi, tazminatın doğru tespitinde önemli bir yer tutmaktadır. Davacı tarafça, geçici iş göremezlik süresi içerisinde fazla mesai ücretinden mahrum kalınmak suretiyle zarara uğranıldığı beyan edilerek, fazla mesai ücretine ilişkin kazanç kaybı talebinde bulunulmuştur. Bu durumda mahkemece, geçmişe dönük olarak, davacının fazla mesaiye kalıp kalmadığı, kalıyor ise zamanı, süresi ve haftanın/ayın kaç günü fazla mesaiye kaldığı hususları, çalıştığı iş yerinden sorularak, davacıya ait bilgilere göre bilirkişiden rapor alınmak suretiyle karar verilmesi gerekirken, aynı iş yerindeki başka bir çalışanın, fazla mesai çalışmalarına göre karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

3. ÖRNEK OLAY ; Mahkemece yapılan yargılama sonucunda; Davalılardan …. Sigorta A.Ş. ye yönelik açılan davanın kısmen kabulü ile; Davalı …. Sigorta A.Ş. nin, İstanbul .. icra müdürlüğünün … E sayılı İcra dosyasına yapmış olduğu itirazın kısmen iptali ile takibin 1.800,00 TL üzerinden devamına, davacının işlemiş faiz talebinin reddine, 1.800,00 TL değer kaybı asıl alacağına takip tarihinden tahsil tarihine kadar yasal faiz uygulanmasına, 2-Davalılardan …. Sigorta A.Ş. ye yönelik açılan davanın reddine, 3-Alacağın varlığının tespiti yargılamayı gerektirdiği ve alacak likit olmadığından davacı ve davalıların tazminat taleplerinin reddine karar verilmiştir.

Davacı vekili, istinaf dilekçesi ile; kazanç kaybı talep ettikleri ….. Sigorta A.Ş. yönünden davanın reddine karar verilmesinin hatalı olduğunu, mahkemece eksik inceleme yapıldığını belirterek, İlk Derece Mahkemesi kararının, müvekkili lehine kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.Dava, trafik kazasından kaynaklanan, araç değer kaybı ve kazanç kaybı alacağı iddiasına dayalı olarak başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir.

İstanbul … icra müdürlüğünün …E sayılı İcra takip dosyası takip talebinde; toplam 3.060,80 alacak istenildiği,… Sigortanın sadece, değer kaybı bedeli (1.800,00 TL) ve bu bedelin fer’ilerinden, ….A.Ş.’nin, kazanç kaybı bedeli (1.200,00 TL) ve bu bedelin fer’ilerinden sorumlu olduğunun belirtildiği görülmektedir.

4.  ÖRNEK OLAYDA; Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle, Yargıtay içtihatları gereği maddi tazminat şartlarının oluştuğunu, müvekkilinin 12 haftalık iş gücü kaybına ilişkin doktor raporunun bulunduğunu, takdir edilen manevi tazminatın az olduğunu, bu nedenle kararın kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

Dava haksız fiilden kaynaklı maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir.

Ceza dosyası ve iş bu dosya birlikte incelendiğinde; davacının olay sonucu bileğinde kırık oluştuğu, bu kırığın iyileşme süresinin 12 haftaya kadar uzayabileceğinin doktor raporu ile sabit olduğu, davacının dava dilekçesinde kazanç kaybına ilişkin maddi tazminat talebinde bulunduğu, yargılama aşamasındaki 09/05/2016 tarihli oturumunda kazanç kaybından başka 3 aylık yardımcı eleman tutmasından kaynaklı maddi kaybı ile ayna bedelini talep ettiği, bu talebe karşı davalı vekilinin karşı çıktığı anlaşılmıştır. Davacının 12 haftaya kadar uzayabilecek iş gücü kaybı sabit olduğundan davacının kazanç kaybı yönünden aktüerya uzmanından rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken davacının maddi tazminat talebinin tümden reddedilmesi doğru görülmemiştir.

Olayın oluş şekli, davacının raporu, hakaretin niteliği, tarafların sosyal ekonomik durumu birlikte değerlendirildiğinde davacı lehine takdir edilen manevi tazminatın az olduğu anlaşıldığından davacı vekilinin istinaf taleplerinin kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak yeniden karar verilmek üzere dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

 

 

4 SORULAR

 1. BENGİSU ÖĞÜT dedi ki:

  Trafik Kazası Kazanç Kaybı Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 2. KUTAY DEMİRTOLA dedi ki:

  Trafik Kazası Kazanç Kaybı Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 3. ZEHRA YÜZYIL dedi ki:

  Trafik Kazası Kazanç Kaybı dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 4. SERAY AKBAĞ dedi ki:

  Trafik Kazası Kazanç Kaybı Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri