Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Teknoloji yüzyılında otomotiv sektöründeki hızlı gelişim, otoyollarda yer alan araç sayısında çok ciddi seviyelerde artışın yaşanmasına ve son derece zengin çeşitliliğin oluşmasına yol açıyor. Bu durumda karayollarında üzerinde çok ciddi seviyelerde artışların olduğu görülüyor ki bir yıl içerisinde trafik kazalarında yaşamını yitiren binlerce can oluyor.

Manevi yönden yaratmış olduğu üzüntülerin yanı sıra trafik kazasında yaşamını yitirmiş ölen tarafın geride kalan yakınlarının hem trafik kazasından doğan zarar hem de kişinin kendisinin vefatı ile ortaya çıkan desteğinden yoksunluk durumu dolayısı ile yaşanabilen zararlar mevcut oluyor.

Karşı karşıya kalınan bu zararlar maddi zarar genel olarak trafik sigortasını gerçekleştiren şirketten trafik kazasında destekten yoksun kalma tazminatı ismi ile talepte bulunulabiliyor. Bu çalışmamalarda ilk olarak destekten yoksun kalma tazminatını değerlendirilmesi ve ardından Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun yeni tarihli kararı ile ortaya çıkan yeni durum üzerinde durulacağı belirtiliyor.

Doktrinde pek çok farklı tanımı gerçekleştirilmiş olan destekten yoksun kalma tazminatı, trafik kazasında ölen kişinin yaşamını yitirmesi durumunda hem maddi yardımda bulunarak hem de işleri açısından destek sağlayarak geride kalan kişilere oluşturacağı yararın ölümü nedeniyle olanaksız duruma gelmesi sebebi ile geride kalanların yaşamış olduğu zarara dair karşılık olarak peşin ve toptan şekilde ödenmekte olan tutardır. Bu noktada trafik kazasında destekten yoksun kalma iddiası içerisinde yer alıyor olmak için ölenin mirasçısı olma koşulu bulunmamaktadır.

Eski kanun çerçevesinde de yer alan destekten yoksun kalma tazminatı Yeni Borçlar Kanunu’nun 53.maddesi içerisinde düzenlenmiştir. Bu 53.madde de ölen kişinin desteğinden mahrum kalan geride kalmış kişilerin zararlar ölüm ve bedensel zararlar noktasında gösterilmektedir. Destekten yoksun kalan kişilerin zararlarının nasıl hesaplanacağı ise aynı kanunun 55.maddesi içerisinde hükme bağlanmıştır. Buna göre bu zarar sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplaması yapılacak ve rücu edilemeyen Sosyal Güvenlik Kurumu ödemeleri ile ifa hedefini taşımakta olan ödemeler tazminat kapsamından düşürülememektedir. Aynı zamanda da hesaplanan tazminatın hakkaniyet ölçüsünde düşürülmesi ve yükseltilmesi de yine kanun kapsamında engellenmiştir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatına Nasıl Karar Verilir

Trafik kazasında destekten yoksun kalma tazminatına hüküm verilebilmesi açısından mahkeme için;

*Destekten yoksun kalma tazminatı talebi bulunan kişiye ölen kişinin fiili olarak bakıyor olması

*Destekten yoksun kalma tazminatı, fiili  bir bakıma gereksinimi olmasa dahi gelecek dönem içerisinde bakma olasılığının talepte bulunacak kişilerde aranmaktadır. Gelecek dönem içerisinde olasılığı bulunan bakmaya dayanan destekten yoksun kalma tazminatı talebi Yargıtay kararları çerçevesinde farazi destek olarak da belirtilmektedir.

Bu açıklamalara göre günümüzde uygulanmakta olan 2 türlü desteklik mevcuttur ve bu desteklikler gerçek destek ile farazi yani öngörülen desteklerdir. Son derece geniş kapsamlı ve özellikle de sigorta şirketlerinin vakalardaki olumsuz yaklaşımları dolayısı ile mutlak suret ile avukat desteğinin alınması önerilen başlıca davalardan birisidir.

… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                           :

TC KİMLİK NUMARASI     :

ADRES            :

VEKİLİ            :  Avukat İlkay UYAR KABA
ADRES            : Strazburg Cad. 10/9 Çankaya ANKARA

DAVALI

ADRESİ            :

DAVA DEĞERİ         : …….. TL

KONU    : Trafik kazası nedeniyle … TL Trafik kazası destekten yoksun kalma tazminatı ……

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Yargıtay Kararları

YARGITAY KARARI: TRAFİK KAZASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2014/10882 Karar: 2014/11377 Karar Tarihi: 09.09.2014

TAZMİNAT DAVASI – KAZANIN MEYDAN GELDİĞİ TARİH İTİBARİYLE CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN ON BEŞ YIL OLDUĞU – ISLAH TARİHİ İTİBARİYLE CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda; kazanın meydan geldiği tarih itibariyle ceza zamanaşımı süresi 15 YIL’dır. 11.11.2013 olan ıslah tarihi itibariyle ceza zamanaşımı süresinin dolmadığı nazara alınmadan aksi düşünce ile ıslah edilen kısım yönünden zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesi ile reddi isabetli değildir. Hüküm bozulmuştur.

YARGITAY KARARI : TRAFİK KAZASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2014/11559 Karar: 2014/11089 Karar Tarihi: 10.07.2014

TAZMİNATI DAVASI – ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI – TTK DA SAYILAN HUSUSLAR – UYUŞMAZLIĞIN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GÖREVİNE GİRDİĞİ – DAVANIN ESASINA GİRİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Talebin trafik kazası sebebiyle maruz kalınan destekten yoksun kalma tazminatının sigorta şirketinden tahsili istemine dair olduğu, davanın, Türk Ticaret Kanununda sayılan hususlardan olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda uyuşmazlığın Asliye Ticaret Mahkemesi görevine girdiği dikkate alınarak davanın esasına girilerek tarafların delillerinin toplanması iddia ve savunmalarının değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2014/5888 Karar: 2016/453 Karar Tarihi: 18.01.2016

TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – HAK VE NESAFET KURALLARI ÇERÇEVESİNDE DAHA YÜKSEK MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, meydana gelen trafik kazası sonucu desteğin ölümü nedeniyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla tarafların sosyal ve ekonomik durumları, olayın meydana geliş şekli, davalıların sorumluluğunun niteliği, kusur oranları da gözönünde tutularak, olay tarihindeki paranın alım gücüne uygun düşen, davacılar için hak ve nesafet kuralları çerçevesinde daha yüksek manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, somut olay ile bağdaşmayan miktarda manevi tazminata hükmedilmesi uygun görülmemiştir.

Destekten yoksun kalma tazminatı Borçlar Kanunu’nun 45/II. maddesinde düzenlenmiş olup “Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir.” şeklinde hükme bağlanmıştır.