Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir Nasıl Alınır? Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen kişinin bakmakla yükümlüğü olduğu kişilerin, ölüm sonrasında zarara uğramaları durumunda açabilecekleri bir davadır. Trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişinin geride bıraktığı ailesi veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yoksulluğa düşmemeleri ve hayatlarını idame ettirebilmeleri için tanınmış kanuni bir haktır.

Destekten yoksun kalma tazminatı temelde maddi tazminat davasıdır. Zarara uğrayan talep aynı zamanda manevi tazminat davası da açabilir. Bu davaların temel amacı ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ölümün ardından sosyal ve ekonomik açıdan yaşamlarını aynen sürdürmeleridir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir?

Destekten yoksun kalma tazminatı hukuk sistemimiz içinde maddi tazminat davası türü olarak değerlendirilmektedir. Trafik kazası veya farklı bir nedenle ölen kişinin, yaşarken maddi destek sağladığı kişilerin ölüme bağlı olarak zarara uğramamasını hedeflemektedir. Ölümlü trafik kazaları için bu dava açılabilmektedir. Ölen kişinin yakınlarının herhangi bir nedene bağlı olarak aldıkları destekten yoksun kalmaları halinde dava açma hakları ortaya çıkmaktadır.

Tek taraflı trafik kazası destekten yoksun kalma tazminatı için kusur tespiti yapılması gerekmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatı için kusur tespiti en önemli konulardan biridir. Destekten yoksun kalma tazminatında kusur incelemesi mahkeme tarafından yapılır. Yapılan incelemeler neticesinde tazminat hesaplaması ve davaya ilişkin karar verilmektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Zamanaşımı Süresi

Trafik kazasından dolayı destekten yoksun kalma tazminat davası açacak kişiler için zamanaşımı süresi, zararın ve zarar verenin öğrenilmesini takiben 2 yıldır. Ancak bu tip durumlarda zarar hemen ortaya çıkmaz. Zararın ve tazminat davası açılacak kişinin sonradan öğrenilmesi halinde 10 yıl zamanaşımı süresi tanımlanmıştır. Suç teşkil eden durumlar için ceza zamanaşımı süreleri de dikkate alınacaktır.

Destekten yoksun kalma tazminatı, trafik kazası nedeniyle ölen kişilerin yakınları tarafından açılabilmektedir. Bu tip davalarda tarafların kusuru oldukça önemlidir. Kusurlu sürücü destekten yoksun kalma tazminatı alamayabilir. Bu nedenle kişinin yakınları tarafından dava açılmadan önce kusur tespitinin yapılması ve mahkemeye kişinin kusursuz olduğunun ispatlanması gerekmektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatını Hangi Mahkemelerde Açılır?

Trafik kazasından dolayı zarar gören kişinin yakınları tarafından destekten yoksun kalma tazminatı için kazaya karışanlara ve kazaya göre farklı mahkemelerden dava açabilmektedir. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Maddi tazminat davaları kapsamında yer alan destekten yoksun kalma tazminatı duruma göre farklı mahkemelerden de açılabilmektedir.

Destekten yoksun kalma tazimatı davaları görülürken kazanın niteliği incelenmektedir. Buna göre destekten yoksun kalma tazminatı;

 • Tek taraflı trafik kazaları
 • İki taraflı trafik kazaları
 • Yayaya çarpma sonucu oluşan trafik kazaları

Dikkate alınarak mahkeme tarafından karar verilmektedir. Trafik kazasında yüzde 100 kusur olması halinde tazminat davasının olumsuz sonuçlanması mümkündür. Tazminat oranı kazaya göre farklı şekilde belirlenebilir.

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Teknoloji yüzyılında otomotiv sektöründeki hızlı gelişim, otoyollarda yer alan araç sayısında çok ciddi seviyelerde artışın yaşanmasına ve son derece zengin çeşitliliğin oluşmasına yol açıyor. Bu durumda karayollarında üzerinde çok ciddi seviyelerde artışların olduğu görülüyor ki bir yıl içerisinde trafik kazalarında yaşamını yitiren binlerce can oluyor.

Manevi yönden yaratmış olduğu üzüntülerin yanı sıra trafik kazasında yaşamını yitirmiş ölen tarafın geride kalan yakınlarının hem trafik kazasından doğan zarar hem de kişinin kendisinin vefatı ile ortaya çıkan desteğinden yoksunluk durumu dolayısı ile yaşanabilen zararlar mevcut oluyor.

Karşı karşıya kalınan bu zararlar maddi zarar genel olarak trafik sigortasını gerçekleştiren şirketten trafik kazasında destekten yoksun kalma tazminatı ismi ile talepte bulunulabiliyor. Bu çalışmamalarda ilk olarak destekten yoksun kalma tazminatını değerlendirilmesi ve ardından Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun yeni tarihli kararı ile ortaya çıkan yeni durum üzerinde durulacağı belirtiliyor.

Doktrinde pek çok farklı tanımı gerçekleştirilmiş olan destekten yoksun kalma tazminatı, trafik kazasında ölen kişinin yaşamını yitirmesi durumunda hem maddi yardımda bulunarak hem de işleri açısından destek sağlayarak geride kalan kişilere oluşturacağı yararın ölümü nedeniyle olanaksız duruma gelmesi sebebi ile geride kalanların yaşamış olduğu zarara dair karşılık olarak peşin ve toptan şekilde ödenmekte olan tutardır. Bu noktada trafik kazasında destekten yoksun kalma iddiası içerisinde yer alıyor olmak için ölenin mirasçısı olma koşulu bulunmamaktadır.

Eski kanun çerçevesinde de yer alan destekten yoksun kalma tazminatı Yeni Borçlar Kanunu’nun 53.maddesi içerisinde düzenlenmiştir. Bu 53.madde de ölen kişinin desteğinden mahrum kalan geride kalmış kişilerin zararlar ölüm ve bedensel zararlar noktasında gösterilmektedir. Destekten yoksun kalan kişilerin zararlarının nasıl hesaplanacağı ise aynı kanunun 55.maddesi içerisinde hükme bağlanmıştır. Buna göre bu zarar sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplaması yapılacak ve rücu edilemeyen Sosyal Güvenlik Kurumu ödemeleri ile ifa hedefini taşımakta olan ödemeler tazminat kapsamından düşürülememektedir. Aynı zamanda da hesaplanan tazminatın hakkaniyet ölçüsünde düşürülmesi ve yükseltilmesi de yine kanun kapsamında engellenmiştir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir

Destekten Yoksun Kalma Tazminatına Nasıl Karar Verilir

Trafik kazasında destekten yoksun kalma tazminatına hüküm verilebilmesi açısından mahkeme için;

*Destekten yoksun kalma tazminatı talebi bulunan kişiye ölen kişinin fiili olarak bakıyor olması

*Destekten yoksun kalma tazminatı, fiili  bir bakıma gereksinimi olmasa dahi gelecek dönem içerisinde bakma olasılığının talepte bulunacak kişilerde aranmaktadır. Gelecek dönem içerisinde olasılığı bulunan bakmaya dayanan destekten yoksun kalma tazminatı talebi Yargıtay kararları çerçevesinde farazi destek olarak da belirtilmektedir.

Bu açıklamalara göre günümüzde uygulanmakta olan 2 türlü desteklik mevcuttur ve bu desteklikler gerçek destek ile farazi yani öngörülen desteklerdir. Son derece geniş kapsamlı ve özellikle de sigorta şirketlerinin vakalardaki olumsuz yaklaşımları dolayısı ile mutlak suret ile avukat desteğinin alınması önerilen başlıca davalardan birisidir.

… ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                           :

TC KİMLİK NUMARASI     :

ADRES            :

VEKİLİ            :  Avukat İlkay UYAR KABA
ADRES            : Strazburg Cad. 10/9 Çankaya ANKARA

DAVALI

ADRESİ            :

DAVA DEĞERİ         : …….. TL

KONU    : Trafik kazası nedeniyle … TL Trafik kazası destekten yoksun kalma tazminatı ……

Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Yargıtay Kararları

TAZMİNAT DAVASI – KAZANIN MEYDAN GELDİĞİ TARİH İTİBARİYLE CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN ON BEŞ YIL OLDUĞU – ISLAH TARİHİ İTİBARİYLE CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda; kazanın meydan geldiği tarih itibariyle ceza zamanaşımı süresi 15 YIL’dır. 11.11.2013 olan ıslah tarihi itibariyle ceza zamanaşımı süresinin dolmadığı nazara alınmadan aksi düşünce ile ıslah edilen kısım yönünden zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesi ile reddi isabetli değildir. Hüküm bozulmuştur.

YARGITAY KARARI : TRAFİK KAZASI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

TAZMİNATI DAVASI – ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI – TTK DA SAYILAN HUSUSLAR – UYUŞMAZLIĞIN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ GÖREVİNE GİRDİĞİ – DAVANIN ESASINA GİRİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Talebin trafik kazası sebebiyle maruz kalınan destekten yoksun kalma tazminatının sigorta şirketinden tahsili istemine dair olduğu, davanın, Türk Ticaret Kanununda sayılan hususlardan olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda uyuşmazlığın Asliye Ticaret Mahkemesi görevine girdiği dikkate alınarak davanın esasına girilerek tarafların delillerinin toplanması iddia ve savunmalarının değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – HAK VE NESAFET KURALLARI ÇERÇEVESİNDE DAHA YÜKSEK MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ.

ÖZET: Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, meydana gelen trafik kazası sonucu desteğin ölümü nedeniyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla tarafların sosyal ve ekonomik durumları, olayın meydana geliş şekli, davalıların sorumluluğunun niteliği, kusur oranları da gözönünde tutularak, olay tarihindeki paranın alım gücüne uygun düşen, davacılar için hak ve nesafet kuralları çerçevesinde daha yüksek manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, somut olay ile bağdaşmayan miktarda manevi tazminata hükmedilmesi uygun görülmemiştir.

Destekten yoksun kalma tazminatı Borçlar Kanunu’nun 45/II. maddesinde düzenlenmiş olup “Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde onların bu zararını da tazmin etmek lazım gelir.” şeklinde hükme bağlanmıştır.

 

5 SORULAR

 1. ERDALCAN MAZAK dedi ki:

  Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 2. […] kalan mirasçıların vefat edenin maddi ve manevi desteğinden mahrum kalacağından dolayı destekten yoksun kalma tazminatı olarak mirasçı olan kişiler dava açmak suretiyle […]

 3. METİN EĞRİ dedi ki:

  Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 4. ONUR ÇİFTCİ dedi ki:

  Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 5. PELİN EMMEZ dedi ki:

  Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri