Trafik Kazası Alacak Davası

Trafik Kazası Alacak Davası Nedir? Trafik kazası tazminat davası açılabilen bir dava konusu türüdür. Trafik kazası sonucunda uğranılan zarar göre, maddi ya da manevi tazminat istenmesi mümkündür. Kazanın ölümle ya da yaralanmayla sonuçlanması da istenebilecek alacakların seçimine yön verir. Trafik kazası neticesinde, hem bedensel zararların hem de malvarlığı zararlarının meydana gelmesi mümkündür. Bu dava, niteliği itibariyle bir haksız fiil oluşturmaktadır. Bu sebeple davanın görülüş aşamalarında da haksız fiil hükümleri uygulanacaktır.

Trafik Kazası Alacak Davası Kimlere Karşı Açılır?

Trafik kazası davasında, somut olayın özelliklerine göre dava açılabilecek kişiler de değişiklik göstermektedir. Bu kişiler genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 1. Güvence hesabı
 2. Sigorta firması
 3. Kazaya neden olan sürücü
 4. Araç işleteni

Yaşanan trafik kazası sonucunda, bu kişilere veya kurumlara dava açmak mümkündür. Davanın sebebi, trafik kazası sonucunda uğranılan zararın tazmin edilmesi olacaktır.

Trafik Kazası Sonucunda Tazmin Edilmesi İstenebilecek Zararlar:

Trafik kazasının sonucunda doğmuş zararlara göre, istenebilecek tazminat türleri vardır. Bu tazminatın belirlenmesinde, kişi ya da mal üzerinde doğmuş zararlar ve bu zararların niteliği de önem taşımaktadır. Kaza sonucunda meydana gelebilecek tazminat türleri şu şekilde sıralanabilir:

 1. Kaza sonucunda bedensel bir zarar meydana geldiyse, tedavi giderleri, çalışma gücü kaybı, ekonomik geleceğin sarsılması ve kazanç kaybı gibi kayıplar
 2. Ölümlü bir kaza söz konusuysa, cenaze giderleri, tedavi giderleri, destekten yoksun kalma tazminatı
 3. Şartları varsa, manevi tazminat

Trafik Kazası Alacak Davası Nerede Açılır?

Trafik kazası alacak davası açılırken, davanın nerede açılacağının belirlenmesi de önemlidir. Trafik kazası alacak davasında yetkili mahkeme belirlenmesinde kesin yetki yoktur. Burada görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Ancak yetkili mahkemeler tek değildir ve şu şekilde belirlenmiştir:

 1. Trafik sigortası şirketinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesi
 2. Trafik kazasının meydana geldiği yer mahkemesi
 3. Davalılardan herhangi birisinin ikametgah mahkemesi
 4. Davacının ikametgah mahkemesi

Görevli mahkeme her zaman Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır ancak yetki konusunda seçimlik serbesti getirilmiştir. Sayılan mahkemelerin herhangi birinde dava açılması mümkündür.

Trafik Kazası Alacak Davasında Zamanaşımı:

Trafik kazası alacak davasında zamanaşımı belirlenirken, haksız fiil hükümlerine gidilecektir. Trafik kazasının sonucunda meydana gelen bedensel veya malvarlığı zararlar, esas itibariyle haksız fiilden doğmaktadır. Bu yüzden burada 2 yıllık bir zamanaşımı süresi öngörülmüştür. 2 yıllık süre failin ve fiilin öğrenildiği andan itibaren başlayacaktır. Ancak herhalde davanın zamanaşımı süresi 10 yılda son bulacaktır. 10 yıl sonrasında, trafik kazasına dayanan alacak davası açmak mümkün olmayacaktır. Trafik kazası sebebiyle suç işlenmişse burada ceza davası söz konusu olacaktır. Ceza davasında adam öldürme ve yaralama suçları doğmuş olacaktır. Bu suçların Türk Ceza Kanunundaki zamanaşımı süreleri, burada da uygulanacaktır.

Trafik Kazası Alacak Davası

TRAFİK KAZASI ALACAK DAVASI YARGITAY KARARLARI

YARGITAY: ALACAK DAVASI

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas Kararı

ALACAK DAVASI – TRAFİK KAZASINDA VARSA DAVALILARIN KUSURLU OLUP OLMADIKLARI UZMAN BİLİRKİŞİ ARACILIĞIYLA BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ – SİGORTALI ARACIN HASARA UĞRAMASINDA KUSUR YÖNÜNDEN HİÇBİR İNCELEME YAPTIRILMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Davaya konu trafik kazasında varsa davalıların kusurlu olup olmadıkları uzman bilirkişi aracılığıyla belirlenmelidir. Somut olayda, mahkemece sigortalı aracın hasara uğramasında kusur yönünden hiçbir inceleme yaptırılmadan yalnızca bu yönde uzmanlığı bulunmayan bilirkişi raporu hükme esas alınarak karar verilmiştir. Uzman olmayan bilirkişilerden alınan rapora dayanılarak hüküm kurulması doğru değildir. Hüküm bozulmalıdır.
6100 Sayılı H.M.K.nın 266. (1086 Sayılı H.U.M.K. 275) maddesinde, çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınması gerektiği hükmüne yer verilmiştir.

YARGITAY: TRAFİK KAZASI MADDİ MANEVİ ALACAK DAVASI

T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas Kararı

TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – SİGORTA ŞİRKETİNİN YARGILAMA GİDERLERİNDEN POLİÇE LİMİTİNİN TOPLAM TAZMİNAT MİKTARINA ORANI DAHİLİNDE SORUMLULUĞUNA KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Davalı sigorta şirketi manevi tazminata ilişkin vekalet ücreti ve diğer yargılama giderlerini de karşılamakla yükümlüdür. Sigorta şirketinin yargılama giderlerinden poliçe limitinin toplam tazminat miktarına oranı dahilinde sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken tamamından diğer davalı S. T.’nin sorumlu tutulması doğru görülmemiştir.

SİGORTA POLİÇELERİ HAKKINDA

 • Motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi kazanın vuku bulduğu yer mahkemesinde de açılabilir Sigorta poliçesi, tarafların haklarını, temerrüde ilişkin hükümler ile genel ve varsa özel şartları içerir, rahat ve kolay okunacak biçimde düzenlenir.
 • Aynen tazmine ilişkin sözleşme yoksa sigorta tazminatı nakden ödenir. Sigorta tazminatı veya bedeli, rizikonun gerçekleşmesini müteakip ve rizikoyla ilgili belgelerin sigortacıya verilmesinden sonra sigortacının edimine ilişkin araştırmaları bitince ve her halde 1446 ncı maddeye göre yapılacak ihbardan kırkbeş gün sonra muaccel olur. Can sigortaları için bu süre on beş gündür. Sigortacıya yüklenemeyen bir kusurdan dolayı inceleme gecikmiş ise süre işlemez.
 • Araştırmalar, 1446 ncı maddeye göre yapılacak ihbardan başlayarak üç ay içinde tamamlanamamışsa; sigortacı, tazminattan veya bedelden mahsup edilmek üzere, tarafların mutabakatı veya anlaşmazlık halinde mahkemece yaptırılacak ön ekspertiz sonucuna göre süratle tespit edilecek hasar miktarının veya bedelin en az yüzde ellisini avans olarak öder.  Borç muaccel olunca, sigortacı ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşer.
 • Sigortacının sorumluluğu sigorta bedeli ile sınırlıdır. Sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği andaki sigortalı menfaatin değerini aşsa bile, sigortacı uğranılan zarardan fazlasını ödemez.
 • Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın muaccel olduğu tarihten başlayarak iki yıl ve 1482 nci madde hükmü saklı kalmak üzere, sigorta tazminatına ve sigorta bedeline ilişkin istemler her halde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren altı yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.
 • Sigortacı, sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarardan veya bedelden sorumludur. Sözleşmede öngörülen rizikolardan herhangi birinin veya bazılarının sigorta teminatı dışında kaldığını ispat yükü sigortacıya aittir
 • Sigortada süre, sözleşmeyle kararlaştırılmamış ise, taraf iradeleri, yerel teamül ile hal ve şartlar göz önünde bulundurularak, mahkemece belirlenir.
 • Aksine sözleşme yoksa, sigortacının sorumluluğu primin veya ilk taksidinin ödenmesi ile başlar; kara ve denizde eşya taşıma işlerine ilişkin sigortalarda, sigortacı, sözleşmenin yapılmasıyla sorumlu olur . Sigortacı, muaccel olan sigorta primlerini ve sigorta sözleşmesi gereğince ona yapılması gereken diğer ödemeleri kanunen reddedebileceği durumlarda bile, bunları sigortalıdan ve ipotekli alacaklıdan kabul etmeye zorunludur.
 • Sigortacı; sigorta sözleşmesi kendisi veya acentesi tarafından yapılmışsa, sözleşmenin yapılmasından itibaren yirmi dört saat, diğer hallerde onbeş gün içinde, yetkililerce imzalanmış bir poliçeyi sigorta ettirene vermekle yükümlüdür. Sigortacı poliçenin geç verilmesinden doğan zarardan sorumludur. Sigorta ettiren poliçesini kaybederse, gideri kendisine ait olmak üzere, yeni bir poliçe verilmesini sigortacıdan isteyebilir. Poliçenin verilmediği hallerde, sözleşmenin ispatı genel hükümlere tabidir.
 • Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.
 • Motorlu araç ölüme veya yaralanmaya sebebiyet vermiş ise, kazaya karışan aracın başkalarına devir ve temliki veya üzerinde bir hak tesisini önlemek amacıyla olaya el koyan Cumhuriyet Savcılıklarınca, aracın tescilli olduğu tescil kuruluşuna trafik kaydı üzerine şerh düşülmesi için talimat verilir. Kaza anı ile Cumhuriyet Savcılığınca trafik kaydı üzerine şerh düşülmesi arasında geçen süreler içinde kötü niyetle yapılan araç tescilleri hükümsüz sayılır. Şerhin konulduğu tarihten itibaren bir ay içerisinde, şerhin kaldırıldığına veya devamına ilişkin mahkeme kararı ibraz edilmediği takdirde bu şerh hükümsüz sayılır.
 • İşletilme halinde olmayan bir motorlu aracın sebep olduğu trafik kazasından dolayı işletenin sorumlu tutulabilmesi için, zarar görenin, kazanın oluşumunda işleten veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere ilişkin bir kusurun varlığını veya araçtaki bozukluğun kazaya sebep olduğunu ispat etmesi gerekir.
 • İşleten ve araç işleticisi teşebbüs sahibi, hakimin takdirine göre kendi aracının katıldığı bir kazadan sonra yapılan yardım çalışmalarından dolayı yardım edenin maruz kaldığı zarardan da sorumlu tutulabilir. Ancak, bu durumda işletici teşebbüs sahibinin sorumlu kılınabilmesi için kazadan kendisinin sorumlu olması veya yardımın doğrudan doğruya kendisine veya araçta bulunanlara yahut kazaya taraf olan üçüncü kişilere yapılması gerekir. İşleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur (.
 • Sigortacılar, hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu, sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödemek zorundadırlar. Ödemeyi yapan sigortacı, ödenen miktarın sorumluluk oranlarında paylaşılmasını diğer sigortacılardan yazılı olarak talep eder. Diğer sigortacılar talep tarihinden itibaren sekiz iş günü içinde kendilerine düşen miktarı talepte bulunana öder.

TRAFİK KAZASI ALACAK DAVASI

 •  Hesaba; Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için, Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için, Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar için,  Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için, Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak ödemeler için, başvurulabilir. Bakanlar Kurulu, gerekli görülen hallerde, eşyaya gelecek zararların kısmen veya tamamen Hesaptan karşılanmasına karar vermeye yetkilidir.
 •  Hesabın gelirleri; birinci fıkrada belirtilen zorunlu sigortalar için tahsil edilen toplam primlerin yüzde biri oranında sigorta şirketlerince ödenecek katılma payları ile sigorta ettirenlerden safî primlerin yüzde ikisi oranında tahsil edilecek katılma paylarından oluşur.  Bakan, bu oranları yarısına kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya ya da katılma paylarını maktu olarak tespit etmeye yetkilidir.

TRAFİK KAZASI ALACAK DAVASI NASIL AÇILIR GÖRÜLÜR

 • Davacı şirketin sigorta bedeli ödemesini gerektiren hasarın, davalı Belediyenin yapım, bakım ve güvenliğinden sorumlu olduğu yol ve kanalizasyonun bakımındaki noksanlıktan, yani, kapalı olması gereken rögar kapağının açık olmasından kaynaklandığı, yol ve kanalizasyon yapım, bakım ve güvenliğinin sağlanması, bir kamu hizmetidir. Bu hizmetin gereği gibi işlememesi ya da noksan işlemesi ise, kamu idaresinin Kamu Hukuku alanına giren sorumluluğunu doğuran hizmet kusurudur. Davacı şirketin, davalı Belediyeden istediği alacağına ait rücu hakkının dayanağı da bu hizmet kusurudur. Bu bakımdan; davada, itirazın haklılığına karar verilebilmesi, her şeyden önce, anılan kusurun varlığının tespitine bağlıdır (UYM. MAH. 2012/206 E. 2013/173 K.).
 • 2918 sayılı KTK.nın 109. maddesi gereğince, motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve herhalde kaza gününden başlayarak 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar. Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir (17. HD. 2012/9153 E. 2012/14507 K.).
 • Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşı da kesilmiş olur. Sigortacı bakımından kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü bakımından da kesilmiş sayılır (17. HD. 2012/9153 E. 2012/14507 K.).
 • Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak 2 yılda zamanaşımına uğrar.

11 SORULAR

 1. BUĞRA ACAR dedi ki:

  Trafik Kazası Alacak Davası Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 2. KORAY KIZILTUĞ dedi ki:

  Trafik Kazası Alacak Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 3. HALİS ATAN dedi ki:

  Trafik Kazası Alacak Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 4. YAPRAK ARITAN dedi ki:

  Trafik Kazası Alacak Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 5. SÜMEYYE ŞAHBAZOĞLU dedi ki:

  Trafik Kazası Alacak Davası Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 6. MUKADDES YAVAŞ dedi ki:

  Trafik Kazası Alacak Davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 7. TUNAHAN KURAN dedi ki:

  Trafik Kazası Alacak Davası Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 8. IRMAK DENİZ dedi ki:

  Trafik Kazası Alacak Davası Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 9. KUTAY DEMİRTOLA dedi ki:

  Trafik Kazası Alacak Davası hukuk mahkemesine başvuru dilekçe örneği bulabilirmiyim..

 10. VAHİDE ALİAĞAOĞLU dedi ki:

  Trafik Kazası Alacak Davası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 11. MAZLUM AYDINER dedi ki:

  Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri