Ticaret Hukuku Mahkemeleri Avukatları

Ticaret hukuku mahkemeleri avukatları; her özel hukuk dalında olduğu gibi ticaret ve şirketler hukuku kapsamında mevzuat ve kanunlar ile yakından ilgilenen uzman avukatlardan oluşmaktadır. Ticaret ile ilgili yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerinin menfaatlerini korumak ve davanın takibini sürdürmekle görevli avukatlara; ticaret avukatı veya ticaret hukuku avukatı denmektedir. Ticaret Mahkemeleri’nde görülen her türlü ticari davada görev alabilen ticaret avukatlarının bu mesleği yapabilmeleri için herhangi özel eğitim ya da sertifika almaları şart değildir.

Ticaret hukukunu görev alanı olarak seçen avukatlar, genellikle sadece ticaret hukukuna yoğunlaşmış, uzman avukatlardan oluşmaktadır. Ticaret hukuku kapsamında karşılaşılan uyuşmazlıkların çözümünde gündeme gelen ticari davalar; Türk Ticaret Kanunu’nun Kanun Uygulama Alanları bölümünde yer alan 4. madde ile düzenlenmiştir. Bu noktada en önemli hususlardan biri de görülen davanın “Ticaret davası” olarak adlandırılabilmesi için davanın taraflarından bir ya da ikisinin davaya tacir sıfatı ile dahil olması gerekmektedir. Bu durumun mevcut olmaması halinde görülen dava, ticari dava olmaktan çıkmaktadır. Bu nedenle ticari dava kapsamına alınmayan tüm davalar da ticaret avukatının ilgi ve uzmanlık alanında bulunmamaktadır.

Ticaret Hukukunda Uzman Avukat Desteği

Hukuk büromuzda görev yapan deneyimli avukatlarımız arasında yer alan uzman ticaret hukuku avukatlarımız, karşılaştığınız tüm ticari davalarda uyuşmazlıkların menfaatleriniz doğrultusunda çözüme kavuşturulması için bilgi ve birikimlerini sonuna kadar kullanmaktadır. Davanın sonucunda istenilen kararın çıkması için profesyonel hukuki destek sunan uzman ticaret avukatlarımız;

 • Ticaret hukuku kapsamındaki tüm kanunlar,
 • Evraklar, mevzuatlar,
 • Dava dosyaları, içtihat birleştirmeleri

ve diğer tüm konularda gerekli hukuki belgeleri yakından takip eden avukatlardan oluşmaktadır.

Ticaret Mahkemesinde Hangi Davalar Görülür?

Ticari davaların görülmesinde yetkili olan mahkeme, Ticaret Mahkemesi olarak bilinmektedir. Ticaret mahkemeleri de hukuk sistemimizde Asliye Mahkemeleri’nin bünyesinde yer almaktadır. Asliye

Ticaret Hukuku Mahkemeleri Avukatları

Ticari davalar ve çekişmesiz yargı ile ilgili temel düzenleme TK’nun 4. maddesinde yapılmış olmakla birlikte ticari davalar yalnızca söz konusu maddede sayılanlardan ibaret değildir. Diğer yandan her ticari iş, otomatikman ticari davanın konusunu oluşturmaz. Bir başka deyişle, iş ticari olmasına rağmen ticari davaya konu teşkil etmeyebilir. Ticari davalar mutlak, nisbî ve bir ticari işletmeyi ilgilendiren ticari davalar şeklinde üçe ayrılabilir.

1. Mutlak Ticari Davalar

Tarafların niteliğine, uyuşmazlığın ticari olup olmadığına ve ticari işletmeyle ilgili olup olmadığına bakılmaksızın ticari sayılan bu tür tavalar iki grupta toplanabilir:

a. TK, 4/1 de Altı Bent Halinde Sayılan Hususlardan Doğan Hukuk Davaları

Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlardan doğan davalar (taşıma, ticaret sicili, acentelik, kıymetli evrak, ticaret şirketleri, cari hesap vs.),

Rehin karşılığı ödünç verme ile uğraşanlara ilişkin (MK, 962-969’dan doğan) davalar,

Borçlar Kanununun bir malvarlığı veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesine (m.202-203), rekabet yasağına (m.444- 447), yayın sözleşmesine (m.487-501), kredi mektubu ve kredi emrine (m.515-519), komisyon sözleşmesine (m.532-545) ilişkin davalar. Ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş olan (m. 547-554) davalar,

Fikri mülkiyet hukukuna dair mevzuatta düzenlenen hususlardan doğan davalar (Örneğin; markalara, patent ve faydalı modellere dair mevzuat gibi),

2. Nispi Ticari Davalar

Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan davalar ve çekişmesiz yargı işleri, tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılır (TK, m.4/1). Bu nedenle taraflardan yalnızca birisinin ticari işletmesiyle ilgili olan davalar, diğer taraf tacir olsa bile, onun işletmesiyle ilgili olmadığı sürece, ticari dava değildir. Söz konusu hüküm gereği; satım, kira, ödünç, eser, hizmet ve vekalet gibi sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların ticari davaya konu olabilmesi için her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili olmaları şarttır. Bir başka deyişle her ticari işten doğan uyuşmazlık doğrudan ticari dava konusu değildir. Örneğin, bir tacir başka bir tacirden evi için fırın alırsa bu iş ticari nitelikte olmakla birlikte (TK, m.19), bu işten doğacak, satış bedeliyle ilgili uyuşmazlık her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili olmadığından, ticari davaya konu teşkil etmez.

Haksız fiilden doğan davaların ticari sayılabilmesi için de uyuşmazlığın her iki tarafının ticari işletmesiyle ilgili olması gerekir. Örneğin; bir şirket aracının yayaya çarpması halinde açılacak dava ticari değilken, aynı aracın bir ticari işletmeye zarar vermesi halinde açılacak tazminat davası ticari niteliktedir. Diğer yandan bir ticari işletme çalıştıran adi şirketin ortakları arasında açılacak dava da ticari bir niteliğe sahiptir (BK, m.620-645).

3. Havale, Saklama Sözleşmesi ve Fikir-Sanat Eserlerine İlişkin Haklardan Doğan ve Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Davalar:

Havale ilişkisi (BK, m.550-560), saklama sözleşmesi (BK, m. 561-580), ve fikir ve sanat eserlerine (FESK) ilişkin haklardan doğan uyuşmazlıklar, ancak bir ticari işletmeyi ilgilendirirse ticari dava ya da ticari nitelikteki çekişmesiz yargı sayılır (TK, m. 4/1)
(1447 S.K. m. 3/b, 5, 10/2, 12)

1) Bir İşletmenin Satılması Ve Diğeriyle Birleştirilmesi (TBK m. 202-203)
TTK’nun 4’üncü maddesinin ilk fıkrasının (c) bendi uyarınca bir malvarlığının veya işletmenin devralınması ve işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki TBK’nun 202 ve 203’üncü maddelerinden doğan davalar ticari dava sayılmıştır
2) Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra Rekabet Yasağının İhlalinden Doğan Davalar (TBK m. 444-447)
TBK’nun 444 ilâ68 447’nci maddelerinde düzenlenen hizmet sözleşmelerinin sona ermesinden sonra rekabet yasağından doğan davalar ticari dava sayılmıştır.
3) Yayım Sözleşmesinden Doğan Davalar (TBK m. 487-501)
Yayım sözleşmesi, bir fikir ve sanat eseri sahibinin veya halefinin, o eseri yayımlanmak üzere yayımcıya bırakmayı, yayımcının da onu çoğaltarak yayımlamayı üstlendiği
sözleşmedir (TBK m. 487). Yayım sözleşmesi ile ilgili TBK’nun 487 ilâ 501’inci maddelerinde düzenlenen hususlardan doğan davalar, mutlak ticari dava sayılmıştır.
4) Kredi Mektubu ve Kredi Emrinden Doğan Davalar (TBK m. 515-519)
TBK’nun 515 ilâ 519’uncu maddelerinde düzenlenmiş olan kredi mektubu ve kredi emrinden doğan davalar, mutlak ticari davalardır. Ticari hayatta kredi ilişkilerinin yaygın olması sebebiyle, bunlardan kaynaklanan davalar ticari sayılmıştır
5) Komisyon Sözleşmesinden Doğan Davalar (TBK m. 532-545)
Taşıma işleri komisyonculuğu, TTK’nun 917 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.  Bu husustan doğan davalar, TTK’nun 4’üncü maddesinin ilk fıkrasının (a) bendi
uyarınca, mutlak ticari dava sayılır.
6) Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller Ve Diğer Tacir Yardımcılarına İlişkin
Hükümlerden Doğan Davalar (TBK m. 547-554) Ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan TBK’nun 547 ilâ 554 maddelerinden kaynaklanan davalar, mutlak ticari dava sayılır.
Havale, Vedia ile Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Haklardan Doğan ve Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Davalar
Kanun koyucu havale, vedia ile fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan her hukuk davasının mutlak olarak ticari dava sayılmayacağını kabul etmiştir. Bu davaların,
ticari sayılması için, herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmesi gerekmektedir

TİCARİ NİTELİKLİ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ
1) Ticari defterlerin zıyaı hâlinde belge verilmesi.
2) Acentenin müvekkili hesabına teslim aldığı malın TBK’na göre satılması.
3) Kollektif şirketin tasfiyesinde tasfiye memuru tayini.
4) Komanditer ortağın talebiyle şirket hesaplarını incelemek için eksper tayini.
5) Anonim şirkette ayni sermaye konulması, tescilden itibaren iki yıl içinde sermayenin
onda birini aşan tutarda işletme devralınması ve sermaye azaltılmasında bilirkişi
raporu alınması ve mahkemenin izni.
6) Kıymetli evrakın iptali.
7) Eşya taşımada eşyanın hasar ve eksiğinin tespit edilmesi; teslim edilememesi
hâlinde TBK hükümlerine göre satılmasına karar verilmesi; gönderilen eşyanın
mahkeme marifetiyle muayenesi.
8) Gemi ipoteğinde, malikin bulunamadığı hâllerde kayyım tayini.
9) Deniz raporu tanzimi.
10) Kırkambar sözleşmesinde geminin hareket gününün mahkeme tarafından tayini.
11) Navlun sözleşmesinde, boşaltma limanında malların hâl ve vaziyetinin, ölçü,
sayı ve tartısının ekspere tespit ettirilmesi.
12) Müşterek avaryalarda dispeççi tayini ve dispecin mahkemece tasdiki.
13) Denizcilik rizikolarına karşı sigortalarda zararın ve kapsamının belirlenmesi
için bilirkişi tayini.
14) Kooperatiflerde ayni sermayeye değer biçilmesi için bilirkişi tayini.

TİCARİ DAVALAR

1. Ticari İşletme Rehni Sözleşmesine Konu Eşyanın Satılması

Ticari işletme sahibi işletmesini veya rehne dahil münferit unsurları alacaklının muvafakatı olmaksızın başkalarıyla değiştirir veya temlik, ayni bir hakla takyit veya alacaklıyı ızrar kastıyla tahrip veya imha ederse bu yüzden alacağını tamamen veya kısmen tahsil edemeyen alacaklının şikayeti üzerine uğranılan zararın miktarı nazara alınmak suretiyle bir yıldan beş yıla kadar hapis ve yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

Uğranılan zarar fahiş olduğu takdirde cezaların azamisine hükmolunur. Talep üzerine hakim ticari işletme sahibini, kusurunun ağırlığını göz önünde tutarak rehinle temin edilen alacak miktarına kadar munzam bir tazminata da mahkum eder.

Ticari İşletme Rehni Sözleşmesine Konu Eşyanın Satılması Yargıtay Kararı

TİCARİ İŞLETME REHNİ – TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNUNA MUHALEFET – ZARARIN MİKTARI NAZARA ALINARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET :Sanık, ticari işletme rehnine konu oteli tüm takyidatları ile birlikte satmış, satıştan önce alacaklı olan Bankanın muvafakatini almamıştır. Sanığın ortağı olduğu şirketin rehin sözleşmesi kapsamındaki borcu ödeyip ödemediği araştırılıp tamamen ve kısmen ödemediğinin anlaşılması halinde müdahil bankanın zararı ve zararın miktarı tesbit edildikten sonra zararın miktarı nazara alınarak bir karar verilmesi gerekir.

2. Ticari Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi Veya Belgelerin Açıklanması.

Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi, şikayet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu bilgi veya belgelerin, hukuka aykırı yolla elde eden kişiler tarafından yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi halinde de bu fıkraya göre cezaya hükmolunur. Bu hükümler, fenni keşif ve buluşları veya sınai uygulamaya ilişkin bilgiler hakkında da uygulanır. Bu suçtan dolayı yapılacak yargılama asliye ceza mahkemesinde görülür.

Bu sırlar, Türkiye’de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklandığı takdirde, faile verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. Bu halde şikayet koşulu aranmaz. Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseye ait bilgi veya belgeleri açıklamaya mecbur kılan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu suçtan dolayı yapılacak yargılama asliye ceza mahkemesinde görülür.

Ticaret Mahkemesinde Açılan Davalar – Ticaret Hukuku Mahkemeleri Avukatları

Alacak – Nispi Harç
Alacak (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Cari Hesap veya Ticari Kredi Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Çatmadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Finansal Kiralamadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Gemi ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan Sebepsiz İktisab Nedeniyle) – Nispi Harç
Alacak (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen) – Nispi Harç
Alacak (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Üyeliğinin Sona Ermesi Nedeniyle) – Nispi Harç
Alacak (Kooperatif Yön. ve Den. Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Kurtarma ve Yardımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Taşınmaz Alım-Satımı Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletme Rehininden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Mümessillik Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Niteliteki Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
Alacak (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Uluslarası Hava Taşımacılığından Kaynaklı) – Nispi Harç
Alacak (Vade Farkından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Alacak (Yedieminlik Ücreti) – Nispi Harç
Banka Teminat Mektubunun Hükümsüzlüğünün Tespiti – Nispi Harç
Banka Teminat Mektubunun İadesi ve Depo Edilmesi – Nispi Harç
Banka Teminat Mektubunun İadesi ve Depo Edilmesi (Depo Edilmesi İstemli) – Nispi Harç
Banka Teminat Mektubunun İadesi ve Depo Edilmesi (Tahsil İstemli) – Nispi Harç
Borçtan Kurtulma Davası – Nispi Harç
Çek İptali (Hasımlı) – Nispi Harç
Çek İptali (Hasımsız) – Maktu Harç
Deniz Kaza Raporu İstemli – Maktu Harç
Deniz Ticaret – Maktu Harç
Deniz Ticaret (Deniz Taşımacılığı Kaynaklı) – Nispi Harç
Dispeççi Tayini İstemli – Maktu Harç
Dispeççinin Onaylanması veya İtiraz – Maktu Harç
Elatmanın Önlenmesi – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Banka Teminat Mektubundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Satın Almaya Dayalı) – Nispi Harç
Elatmanın Önlenmesi (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Eser Sözleşmesi – Nispi Harç
Garanti Sözleşmesi – Nispi Harç
Gemi Sicil Memurluğu Kararına İtiraz – Maktu Harç
Genel Kurul Kararının İptali – Maktu Harç
Genel Kurul Kararının İptali (Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali) – Maktu Harç
Hakem Tayini – Maktu Harç
Hakem Tayini (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Maktu Harç
Hakemin Reddi – Nispi Harç
Hakemin Reddi (Eser Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
İflas – Maktu Harç
İflas (İflasın Ertelenmesi) – Maktu Harç
İflas (İflasın Kapatılması) – Maktu Harç
İhalenin Feshi (Abone Sözleşmesi) – Nispi Harç
İhalenin Feshi (Alım Satım) – Nispi Harç
İhalenin Feshi (Kira) – Nispi Harç
İpotek – Nispi Harç
İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki)) – Nispi Harç
İpotek (Terkin İstemli) – Nispi Harç
İpotek (Tescil İstemli) – Nispi Harç
İstirdat – Nispi Harç
İstirdat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
İtirazın İptali – Nispi Harç
İtirazın İptali (Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Çatmadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Gemi ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Kurtarma ve Yardımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletme Rehininden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Mümessillik Kaynaklı) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
İtirazın İptali (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kambiyo Senetlerinin İptali – Nispi Harç
Kambiyo Senetlerinin İptali (Zayi Nedeniyle) – Nispi Harç
Kayıt Kabul – Maktu Harç
Kira – Nispi Harç
Kira (Uyarlama İstemli) – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Kiralananın Tahliyesi (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Konkordatonun Feshi – Maktu Harç
Konkordatonun Tasdiki – Maktu Harç
Kooperatif – Maktu Harç
Kooperatif (Genel Kurulun Olağanüstü Toplantıya Çağrılması İstemli) – Maktu Harç
Kooperatif (Genel Kurulun Yenilenmesi Talepli) – Maktu Harç
Kooperatif Genel Kurulunun Toplantıya Çağrılması – Maktu Harç
Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali – Maktu Harç
Kooperatif Üyeliğinin Tesbiti – Maktu Harç
Kooperatifin Dağılması İstemli – Maktu Harç
Menfi Tespit – Nispi Harç
Menfi Tespit (Abone Sözleşmesi) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Alım Satım) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Çatmadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Gemi ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kira) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Kurtarma ve Yardımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Menfi Tespit İİK Kaynaklı) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İlişkiden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletme Rehininden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Mümessillik Kaynaklı) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Menfi Tespit (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Sıra Cetveline İtiraz – Maktu Harç
Sigorta – Nispi Harç
Sigorta (Denizcilik Rizikosu Kaynaklı) – Nispi Harç
Sigorta (Hayat Sigortası Kaynaklı) – Nispi Harç
Sigorta (Kaza Sigortası Kaynaklı) – Nispi Harç
Sigorta (Mal Sigortası Kaynaklı) – Nispi Harç
Sigorta (Ristorno Hakkından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Sigorta (Sigorta Edilen Şeyin Temlikinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Sigorta (Sigortacının Aczinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Sigorta (Trafik Sigortası Kaynaklı) – Nispi Harç
Sigorta (Yangın Sigortası Kaynaklı) – Nispi Harç
Sigorta (Ziraat Sigortası Kaynaklı) – Nispi Harç
Sözleşmenin İptali – Nispi Harç
Sözleşmenin Uyarlanması – Nispi Harç
Tanıma ve Tenfiz – Maktu Harç-Ticaret Hukuku Mahkemeleri Avukatları
Tanıma ve Tenfiz (Eser Sözleşmesi Kaynaklı Yabancı Hakem Kararlarına İlişkin) – Nispi Harç
Tanıma ve Tenfiz (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil – Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) – Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Şirket Ortağının Ayni Sermaye Koyması Nedeniyle) – Nispi Harç
Tapu İptali ve Tescil (Yükleniciden İşyeri Alımına Dayalı) – Nispi Harç
Tasarrufun İptali (İİK ve Devamı) – Nispi Harç
Tazminat – Nispi Harç
Tazminat (Acentelik Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Çatmadan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Çevre Hukukundan Kaynaklanan)(Harca Tabi Degil)
Tazminat (Donatma İştirakinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Gemi ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Haksız Rekabetten Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (İtibar Mektubu ve İtibar Emrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Kaptanın Yetki ve Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Kara Taşımacılığı Kaynaklı) – Nispi Harç
Tazminat (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Kooperatif Üyeliğinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Kooperatif Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Kurtarma ve Yardımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Posta İdaresinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Posta Tekelini Bozmaktan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Rehin Karşılığı Ödünç verme İşinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Sigorta Ödemesine Dayanan Rucüen) – Nispi Harç
Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Tapunun Haksız Ele Geçirilmesi Nedenli) – Nispi Harç
Tazminat (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticaret Siciline Yalan Beyandan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari İşletme Rehininden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari İşletmenin Satılması veya Devrinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Mümessillik Kaynaklı) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Ödünç verme Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan ( S.K.Hariç)) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili) – Nispi Harç
Tazminat (Ticari Unvanın Kullanılmasından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Trafik Sigorta Sözleşmesi Kaynaklı Rucüen) – Nispi Harç
Tazminat (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Uluslar Arası Hava Taşımacılığı Kaynaklı) – Nispi Harç
Tazminat (vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığı Kaynaklı) – Nispi Harç
Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan) – Nispi Harç
Tespit – Maktu Harç
Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti) – Nispi Harç
Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti) – Nispi Harç
Ticaret Sicil Memurunun Kararına İtiraz – Maktu Harç
Ticari Şirket – Maktu Harç
Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Fesih İstemli)(Harca Tabi Degil)
Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Kayyım Atanması İstemli)(Harca Tabi Degil)
Ticari Şirket (Birleşmeden Kaynaklanan) – Maktu Harç
Ticari Şirket (Fesih İstemli) – Maktu Harç
Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli) – Maktu Harç
Ticari Şirket (Kar ve Zarar Dağıtma Kararına İtiraza İlişkin) – Maktu Harç
Ticari Şirket (Kuruluşun Hükümsüzlüğüne Dayalı) – Nispi Harç
Ticari Şirket (Nevi Değiştirmeye İlişkin) – Maktu Harç
Ticari Şirket (Olağanüstü Genel Kurul İstemli) – Maktu Harç
Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma veya Çıkarılmaya İlişkin) – Maktu Harç
Ticari Şirket (Pay Defteri Kaydına İlişkin) – Nispi Harç
Ticari Şirket (Sermaye Artırımından Kaynaklanan) – Maktu Harç
Ticari Şirket (Sermaye Koyma Borcuna İlişkin) – Nispi Harç
Ticari Şirket (Şahıslarca Açılan Kayyım Atanması İstemli) – Maktu Harç
Ticari Şirket (Şirket Ortaklık Payı Alacağının Tahsili Kaynaklı) – Nispi Harç
Ticari Şirket (Tasfiyenin Kapatılması) – Maktu Harç
Ticari Şirket (Tasfiyeye İlişkin) – Maktu Harç
Ticari Şirket (Yıpranmış Senet ve İlmuhaberin Yenilenmesi İstemli) – Nispi Harç
Ticari Şirket (Yöneticilerin Azline İlişkin) – Maktu Harç
Ticari Ünvanın Korunması – Maktu Harç
Ticari vedia Sözleşmesinden Kaynaklanan – Nispi Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi – Maktu Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) – Maktu Harç
Yurt Dışına Çıkış Yasağının Kaldırılması – Maktu Harç
Zayi Belgesi verilmesi – Maktu Harç
3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit – Maktu Harç

9 SORULAR

 1. AZRA YAĞAN dedi ki:

  Ticaret Hukuku Mahkemeleri Avukatları Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 2. İNAN PİÇAKCI dedi ki:

  Ticaret Hukuku Mahkemeleri Avukatları Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 3. TAHACAN MAHİROĞLU dedi ki:

  Ticaret Hukuku Mahkemeleri Avukatları Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 4. CANSIN ERGÜLER dedi ki:

  Ticaret Hukuku Mahkemeleri Avukatları Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 5. AKİF KİTAPÇI dedi ki:

  Ticaret Hukuku Mahkemeleri Avukatları dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 6. TARKAN ÇÖRTEN dedi ki:

  Ticaret Hukuku Mahkemeleri Avukatları Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 7. ZÜLFİYE TAŞKAYA dedi ki:

  Ticaret Hukuku Mahkemeleri Avukatları Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 8. KUTAY DEMİRTOLA dedi ki:

  Ticaret Hukuku Mahkemeleri Avukatları Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 9. GÖKCAN ENGİN dedi ki:

  Ticaret Hukuku Mahkemeleri Avukatları Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri