Terekenin Tespiti Davası

Terekenin Tespiti Davası

Terekenin tespiti davası, mirasçılardan birinin veya hepsinin isteği doğrultusunda terekedeki mallarını ve haklarını devletin desteği ile korunması için açtıkları davadır. Dava Sulh Mahkemeleri tarafından yürütülür. Terekedeki malların ve hakların korunması için mirasçılar talepte bulunmadan önce mahkemeler tarafından korunmaya alınan malların ve hakların tüm masrafları devlet öder ve daha sonra terekeden hiçbir şekilde istekte bulunulmaz.

Davanın Açılma Süreci

Mirasçıların terekedeki mallarını ve haklarını korumak istemesi üzerine terekenin tespiti davasını açmak için Sulh Mahkemelerine müracaatta bulunur. Terekenin tespiti davasının açılmasından sonra terekede bulunan mal ve hakların Sulh Mahkemeleri tarafından kontrolü yapılır. Terekenin tespiti davası sayesinde bütün mirasçılar terekede bulunan mallarını ve haklarını güvence altına alabilme şansını elde eder. Terekenin tespiti davasında ödenmesi gereken dosya masraf ücretleri %3.96 olarak belirlenir. Terekenin tespit davasının ne kadar süreceği ile ilgili net bir bilgi yoktur.  Sulh Mahkemelerinin yoğunluklarına göre dava kısa veya uzun sürebilir. Terekenin tespiti davasında olumlu sonuçlar elde edilmesi için davanın hukuki anlamda doğru bir şekilde açılarak hukuki prosedürlere uygun bir şekilde yürütülmesi gerekir. Eğer hukuki gerekçelere aykırı sebeplerle dava açılırsa Sulh Mahkemeleri tarafından davanın reddi gerçekleşir.

Terekenin Tespiti Davasını Açabilecek Kişiler

Terekenin tespiti davasını açacak kişilerin ilk önce hukuki anlamda herhangi bir çıkarının olup olmadığı araştırılır. Terekenin tespiti davasını, hem tüm mirasçılar hem de tek mirasçı da açabilir. Terekenin tespiti davasını açmak isteyen tek mirasçının diğer mirasçılardan izin ve onay almasına gerek yoktur. İzin ve onay almadan da mirasçı davayı açabilme hakkını elde eder. Terekenin tespiti davasının açılması için mahkemeler tarafından belli bir süre sınırı belirlenmemiştir. Mirasçılar istedikleri zamanda davayı açabilme şansına sahiptir.

Tenkis Davası

Tenkis davası, miras bırakanın tasarruflarının saklı pay mirasçıları tarafından ihlal edilip miras bırakan kişinin ölümünden sonra tasarruflarını iptal etmek için açılan davadır. Miras bırakan kişilerin terekede bulunan malları ve hakları için kendi iradesi ile tasarruf hakkı bulunur. Miras bırakanın malları ve hakları üzerine tasarruf uygulamasının sebebi ölümünden sonra geride miras bıraktıkları kişilerin ekonomik açıdan sıkıntılar yaşamamalarını istemesidir. Bu doğrultuda saklı pay mirasçıları, ölen miras bırakanın tasarruflarını iptal ederek ölen mirasçıların tasarrufları ihlal edilir.

Miras Ortaklığı

Miras ortaklığı, birçok kişinin aynı mirasçı üzerinden haklar alması durumunda mirasların paylaşılmasına kadar mirasçıların terekedeki mallarını ve haklarını koruması için ortaklık içerisine girmesidir. Bu sayede mirasçıların hepsi terekeyi birlikte elde ederek terekede bulunan bütün hakları ve malları birlikte tasarruf eder. Bunun dışında mirasçıların talepleri doğrultusunda terekeye mirasların paylaşımına kadar Sulh Mahkemeleri tarafından temsilci gönderilir. Terekeye atanan temsilci sayesinde mirasçıların anlaşamaması veya terekeyi idare edememeleri durumunda devreye temsilci girerek bütün düzensizlikleri ve uyumsuzlukları toparlamaya çalışır.

Terekenin Tespiti Davası

Terekenin Tespiti Davası, Mirasçıların terekeyi kabul zorunluluğu bulunmamaktadır. Tereke tespiti davaları delil tespiti niteliğinde olup, istihkak davası niteliğinde değildir. Bu nedenle mahkemece yapılması gereken iş terekeye ait olduğu bildirilen mal varlığı unsurlarını tespit edip deftere geçirmek, bunlardan muhafazası mümkün olmayanlar varsa satıp paraya çevrilmesini sağlamak ve menkuller için de para, döviz vb. varsa bunları tereke malvarlığı olarak bankaya yatırmak; altın vb. ziynet eşyaları varsa bunları tereke mahkemesi kasasına alıp kaydetmek; diğer eşyaları ise ilgilisine veya üçüncü bir kişiye yediemin sıfatıyla teslim etmek ve böylece tespit edilen eşyaları kararda göstermekten ibarettir. Mirasçıların tamamının oluru alınmak suretiyle tereke malvarlığı unsurlarının bir kısmının veya tamamının bir mirasçıya yediemin sıfatıyla teslimi de mümkündür. Mirasçıların tamamının oluru alınmadan terekenin paylaştırılması sonucunu doğuracak şekilde karar verilemez. Kuşkusuz bu şekilde tereke emanet hesabına alınan malvarlığı unsurlarının terekeye dahil olmayıp kendisine ait olduğu iddiasıyla her bir mirasçının istihkak davası açma hakkı mevcut olup; dava başarıya ulaştığı takdirde mirasçının o malvarlığı unsurunu tereke mahkemesinin kendisine teslimini istemesi imkan dahilindedir.

4721 sayılı TMK’nın 640. maddesi uyarınca birden çok mirasçı bulunması halinde, mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir. Mirasçılar terekeye elbirliğiyle sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler. Anılan yasa hükmünde de belirtildiği üzere mirasçının birden fazla olması halinde terekenin taksimine kadarki durumuna miras ortaklığı denir. Miras ortaklığının tüzel kişiliği ve taraf ehliyeti yoktur. Bu itibarla, elbirliği halindeki mülkiyet kuralları gereğince miras ortaklığının tümüne ilişkin davaların bütün mirasçılar tarafından açılması gerektiğinden mahkemece, davacıya diğer mirasçıların davaya katılımının sağlanması ve bu doğrultuda muvafakatlarının alınması veya terekeye temsilci tayin ettirilmesi için uygun bir süre verilmesi gerekir.

Terekenin Tespiti Davası Nasıl Açılır?

Terekenin Tespiti Davası, Mirasçılardan ve ilgililerden herhangi biri, terekenin mühürlenmesi de dâhil olmak üzere, terekeye giren malların tespitini isteyebilir. Terekenin Tespiti Davası, miras bırakanın son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır. Terekenin Tespiti Davası Miras bırakana ait menkul ve gayrimenkul mallar tespit edilir; gerekli ihtiyati tedbirler alınır. Mirasçılar belli olduktan sonra, tereke malları mirasçılara teslim olunur

TEREKEDE İHTİYATİ TEDBİRLER

Terekede ihtiyati tedbirler, Miras bırakanın yerleşim yeri Sulh Hâkimi, istem üzerine veya re ’sen tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine geçmesini sağlamak üzere gerekli olan bütün önlemleri alır. Miras bırakanın ölüm tarihinden itibaren 1 ay içinde yapılması gerekir. Özellikle kanunda belirtilen hallerde terekede bulunan mal ve hakların yazımına, terekenin mühürlenmesine, terekenin resmen yönetilmesine ve vasiyetnamelerin açılmasına ilişkindir. Önlemlerle ilgili giderler, ileride terekeden alınmak üzere, başvuran kişi tarafından, terekede ihtiyati tedbirler önleme hâkimin re ‘sen karar verdiği hallerde Devlet tarafından karşılanır.

Yargıtay Kararı – Terekenin Tespiti Davası

Terekenin Tespiti Davası – MİRASÇILARIN TAMAMININ OLURU ALINMADAN TEREKENİN PAYLAŞTIRILMASI KARARI ALINAMAYACAĞI – HER MİRASÇININ İSTİHKAK DAVASI AÇMA HAKKI OLDUĞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Mirasçıların tamamının oluru alınmadan terekenin paylaştırılması sonucunu doğuracak şekilde karar verilemez. Kuşkusuz bu şekilde tereke emanet hesabına alınan mal varlığı unsurlarının terekeye dahil olmayıp kendisine ait olduğu iddiasıyla her bir mirasçının istihkak davası açma hakkı mevcut olup; dava başarıya ulaştığı takdirde mirasçının o mal varlığı unsurunu tereke mahkemesinin kendisine teslimini istemesi imkan dahilindedir. Bu hususlar gözetildiğinde terekeyi kabul etmeyen mirasçıya mahkeme kararıyla tereke teslimine karar verilmesi mümkün değildir. Hüküm bozulmuştur.

Terekenin Tespiti Davası – MİRASÇILARIN TAMAMININ OLURU ALINMADAN İSTİHKAK DAVASI SONUCUNU ETKİLEYECEK ŞEKİLDE KARAR VERİLEMEYECEĞİNİN GÖZETİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Mahkemece; mirasçıların tamamının oluru alınmadan, mirasçılar arasında görülen istihkak davasını çözecek veya konusuz bırakacak ve terekenin paylaştırılması sonucunu doğuracak şekilde, kararda belirtilen malvarlığı unsurlarının bir kısım mirasçılara teslimine karar verilemeyeceğinin gözetilmesi gerekir.

Terekenin Tespiti Davası- MAHKEMECE DAVACIYA DİĞER MİRASÇILARIN DAVAYA KATILIMININ SAĞLANMASI VE BU DOĞRULTUDA MUVAFAKATLARININ ALINMASI VEYA TEREKEYE TEMSİLCİ TAYİN ETTİRİLMESİ İÇİN UYGUN BİR SÜRE VERİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Miras ortaklığının tüzel kişiliği ve taraf ehliyeti yoktur. Bu itibarla, elbirliği halindeki mülkiyet kuralları gereğince miras ortaklığının tümüne ilişkin davaların bütün mirasçılar tarafından açılması gerektiğinden mahkemece, davacıya diğer mirasçıların davaya katılımının sağlanması ve bu doğrultuda muvafakatlarının alınması veya terekeye temsilci tayin ettirilmesi için uygun bir süre verilmesi gerekirken, belirtilen hususlar nazara alınmaksızın davanın esastan incelenmek suretiyle karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

70 SORULAR

 1. TAHA ADIŞEN dedi ki:

  Terekenin Tespiti Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 2. EDAGÜL SEFA dedi ki:

  Terekenin Tespiti Davası Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

 3. MUSTAFA BAYLAN dedi ki:

  Terekenin Tespiti Davası Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 4. CEREN AKAR dedi ki:

  Terekenin Tespiti Davası Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 5. KERİM ÖZKÖSE dedi ki:

  Terekenin Tespiti Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 6. ECEM PERİŞAN dedi ki:

  Terekenin Tespiti Davası Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

 7. TARKAN ÇÖRTEN dedi ki:

  Terekenin Tespiti Davası Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 8. ALİRIZA AYDINLI dedi ki:

  Terekenin Tespiti Davası Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 9. BERTUĞ ULAŞ dedi ki:

  Terekenin Tespiti Davası Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 10. ERKAM AKSOY dedi ki:

  Terekenin Tespiti Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 11. İLAYDA KARACAKALE dedi ki:

  Terekenin Tespiti Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 12. BENSU BEKMEZ dedi ki:

  Terekenin Tespiti Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 13. OSMAN ÇİÇEK dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Terekenin Tespiti Davası hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 14. KAZIM YALIN dedi ki:

  Terekenin Tespiti Davası hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 15. LAL AYRIM dedi ki:

  Terekenin Tespiti Davası Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 16. SİNAN OKTAY dedi ki:

  Terekenin Tespiti Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 17. EREN BÜYÜKBAŞ dedi ki:

  Terekenin Tespiti Davası Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 18. ÜNALCAN AKGÜN dedi ki:

  Terekenin Tespiti Davası Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 19. OĞULCAN EBİNÇ dedi ki:

  Terekenin Tespiti Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 20. ÇAYAN SÜNER dedi ki:

  Terekenin Tespiti Davası Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri