Tenkis Davası Nasıl Açılır

Tenkis Davası Nasıl Açılır? Tenkis davası, kişinin saklı pay mirasçıları tarafından, murisin tasarruf edeceği kısmın aşılması durumunda açılabilmektedir. Miras bırakan kişinin, miras üzerindeki tasarruf hakkını aşmasıyla, saklı pay mirasçılarının haklarının ihlal edilmesi üzerine Türk Medeni Kanun tarafından tenkis davalarının açılması ön görülmüştür. Miras üzerindeki tasarrufun kanuni sınırları içine çekilerek saklı pay mirasçıların mirastan yararlanabilmeleri davanın başlıca hedefidir.

Miras hukuku kapsamında değerlendirilen tenkis davaları, miras bırakan kişinin ölümü halinde açılabilir. Murisin sağ olması durumunda kişiler tenkis davası açamazlar. Özellikle mirastan mal kaçırma unsurunun engellenmesi adına, diğer mirasçılar aleyhine açılması yönünden tenkis davaları oldukça önemlidir.

Tenkis Davası Nedir?

Tenkis davası, miras bırakan kişinin ölümünün ardından, miras üzerinden tasarruf hakkının aşılarak saklı pay mirasçılarının mağdur olması durumunda açılabilmektedir. Tenkis davaları miras hukukunun en önemli davalarından biri olarak tanımlanmaktadır. Muris yani miras bırakan kişi eğer sağ ise tenkis davası açılamaz.

Tenkis davasının açılması için gerekli şartların oluşması halinde, kanuni süreler için tenkis davası Asliye Hukuk Mahkemesine açılmaktadır. Asliye Hukuk Mahkemesi dışında farklı bir mahkemeye tenkis davası açılması halinde davanın görevsizlik nedeniyle reddine karar verilebilir. Tenkis davalarında saklı pay miktarı hesaplaması ve söz konusu tasarrufun aşıldığına karar verilmesi oldukça önemlidir.

Kimler Tenkis Davası Açabilir?

Miras hukuku kapsamında görülen davaların büyük bir bölümü saklı pay mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında görülmektedir. Zaman zaman davanın tarafları doğrudan saklı pay mirasçıları olabilir. Saklı pay mirasçılarını yakından ilgilendiren tenkis davasında taraflar;

 • Murisin Altsoyu: Çocukları, varsa evlatlıklar, torunları, torunlarının çocukları vb.
 • Murisin Üstsoyu: Anne, baba,
 • Murisin eşi

Olabilir. Miras hukukunda mirasın yasal sahipleri ilk olarak birinci derece yakınlarıdır. Ancak, murisin kardeşleri tarafından bu dava açılamaz. Kardeşler saklı pay mirasçı sayılmadıkları için tenkis davası açamazlar. Tenkis davası dilekçe ile mahkemeye başvuru yapılarak dava sadece saklı pay mirasçılar tarafından açılır.

Mirasta Tenkis Davası Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

Hukukun birçok farklı dalında olduğu gibi miras hukuku kapsamında da görülen davalar çeşitli hak düşürücü sürelerle sınırlandırılmıştır. Tenkis davalarında zamanaşımı süresi miras payının açıklanmasının ardından 1 yıllık süre içinde açılabilmektedir. Mirasın açıklanmasının ardından her halde bu süre 10 yıl olarak belirlenmiştir. Zamanaşımı sürelerinin kaçırılması halinde tenkisin defi istemiyle yargı yoluna gidilebilmektedir.

Tenkis davalarında zamanaşımı sürelerinin dolmuş olması tenkisin defi için engel teşkil etmemektedir. Tenkis talebin defi, tenkis davasının açılması için gerekli zamanaşımı sürelerinin geçmesinin ardından saklı pay mirasçılarının talepleri üzerine açılabilir. Ancak bu dava da birçok farklı şarta bağlanmıştır. Tenkis talebinin defi, birden fazla saklı pay mirasçı için açılmışsa, defi ileri süren kişi lehine bir sonuç alınması kuvvetle muhtemeldir. Tenkis davası murisin saklı pay mirasçıları tarafından açılabilmektedir.

Tenkis Davası Nasıl Açılır

Miras Hukukunda Karşılaşılan Sorunlar ve Tenkis Davası

Miras hukuku bireyin mal varlığı ve hakları üzerinde ölmeden önce kanun koyucunun öngördüğü hükümler çerçevesinde tasarrufta bulunabileceği ve kanun koyucunun Medeni Kanunda öngördüğü usuller çerçevesinde yasal mirasçı olarak addettiği kişiler tarafından vefat edenin mallarının paylaşıldığı ve bu gibi uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması için hükümlerin yer aldığı hukuk dalıdır.

Miras hukukunda karşılaşılan genel sorunları kısaca ifade etmek gerekirse şunları ifade edebiliriz: Mirasçıların kendi aralarında yaşadığı miras paylaşımı sorunları ve miras bırakanın ölmeden önce kanun koyucunun çizdiği sınırları aşarak mirası üzerinde tasarrufta bulunması günlük hayatta en çok karşılaşılan hukuki sorunlardır. Kanun koyucu bu sorunların, bu uyuşmazlıkların çözülmesi için birtakım kurallar koyarak tarafların hak kaybına uğramamasını sağlamıştır.

Miras hukuku uyuşmazlığın tarafı olan kişilerin birtakım kurallar çiğnendiğinde veyahut birtakım sınırların bilerek veya bilmeyerek aşılması durumunda en çok hak kaybının yaşandığı hukuk dallarından biridir.

Bu makalemizde miras bırakanın kanun koyucunun tasarruf edebileceği sınırı aşması nedeni ile yasal mirasçıların uğrayacağı hak kayıpların önlenmesi için kanun koyucu tarafından mirasçılara dava açma hakkı vermesinden bahsedeceğiz. Kısaca ifade etmemiz gerekirse kanun koyucunun Medeni Kanunda Hüküm altına aldığı ve hak kaybının önlenmesini sağlamaya çalıştığı tenkis davasından bahsedeceğiz.

Tenkis Davası Nedir, Neden ve Nasıl Açılır – Tenkis Davası Nasıl Açılır

Muris yanı miras bırakan kişiye kanun koyucu mirası üzerinde belli bir sınıra kadar tasarruf yapabilme yetkisi tanımıştır. Muris bu sınırı aştığı takdirde yasal mirasçıları hak kaybına uğramaktadırlar. Bu nedenle kanun koyucu murisin isteyerek veya istemeden kendisine tanına tasarruf edebilme sınırını aşması nedeni ile yasal mirasçıların hak kaybına uğramaması amacı ile mirasçılara dava hakkı tanımıştır. Bu davaya da tenkis davası denmektedir.

Kanun koyucunun amacı yani tenkis davasının açılmasının nedeni saklı paya sahip olan mirasçıların murisin tasarruf yapabilme sınırını aşması halinde hak kaybına uğramalarını engellemektir.

Tenkis Davasının Açılacağı Yetkili ve Görevli Mahkeme:

Miras hukuku Medeni Kanun altında düzenlendiğinden bir özel hukuk konusudur. Özel hukukta yaşanan uyuşmazlıklara bakmakla görevli olan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Yetkili Mahkeme ise miras bırakanın son ikamet ettiği yer mahkemesidir.

Tenkis Davalarında Zaman Aşımı Var Mıdır?

Tenkis davalarında zaman aşımı vardır ve bu süre 2 şekle ayrılır:

 • Saklı paylarının zarar uğradığını öğrenen mirasçıların bu durumu öğrenmesinden itibaren 1 yıl
 • Vasiyetnamenin açılmasından sonra ise 10 yıl geçmiş ise zaman aşımı süresi dolduğundan mütevellit tenkis davası açılamamaktadır.

Tenkis Davasında Husumet Kime Yöneltilir

Kendisine tenkise tabi tasarruf yapılan kişiye yöneltilir.

Tenkis Davası Nerede Açılır

Tenkis  Davasında,  Dava miras bırakanın son yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

Tenkis Davası Açma Süresi Zamanaşımı Süresi

Tenkis  davası dava açma hakkı mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten itibaren başlayarak 1 yıl , ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden 10 yıl geçmekle düşer. Tenkis iddiası defi yoluyla her zaman ileri sürülebilir.

Yargıtay Kararı – Tenkis Davası Nasıl Açılır

TENKİS DAVASI – TENFİZİ GEREKEN VASİYETNAMENİN BULUNMADIĞI GÖZETİLEREK DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava, tenkis isteğine ilişkindir. Türk Medeni Kanunu’nun maddesi uyarınca vasiyetname mutlak tenkise tabi ise de, mirasbırakanın tenkise konu edilen taşınmazı … tarihli akitle devrettiği görülmektedir. Bu durumda, tenfizi gereken vasiyetnamenin bulunmadığı gözetilerek, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile davanın kabulüne karar verilmesi isabetsizdir. Hükmün bozulması gerekmiştir.

TENKİS DAVASI İSTEMİ – TAŞINMAZLARIN BÖLÜNEBİLİR OLUP OLMADIKLARININ AÇIKÇA BELİRLENMESİ VE SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – EKSİK İNCELEME – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Dava, tenkis isteğine ilişkindir. Dava konusu taşınmazların temlik tarihleri itibariyle mevcut durumlarının tespiti ile tenkis hesabında taşınmazların temlik tarihlerindeki özelliklerin dikkate alınması ve davacıların saklı payının zedelendiği sonucuna ulaşılırsa, davalı tarafın kullandığı tercih hakkı dikkate alınarak tarla vasıflı dava konusu .., .. ve .. sayılı parseller için toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu, arsa vasıflı .. parsel için ise imar kanunu gereğince dava konusu taşınmazların bölünebilir olup olmadıklarının açıkça belirlenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm tesisi doğru değildir.

Mutlak olarak tenkise tabi tasarruflarda (ölüme bağlı tasarruflar veya TMK’nin 565. maddesinin 1, 2 ve 3 bentlerinde gösterilenler) veya saklı payın ihlal kastının varlığı kesin olarak anlaşılan diğerlerinde, özellikle muayyen mal hakkında tenkis uygulanırken, TMK’nin 570. maddesindeki sıralamaya dikkat etmek, davalı mahfuz hisseli mirasçılardan ise aynı Kanunun 561. maddesinde yer alan mahfuz hisseden fazla olarak alınanla sorumluluk ilkesini gözetmek, dava konusu olup olmadığına bakılmayarak, önce ölüme bağlı tasarruflarla davacının saklı payını tamamlamak, sonra sağlar arası tasarrufları dikkate almak gerekir. Bu işlem sırasında, dava edilmeyen kişi veya tasarrufların tenkisi gerekeceği sonucu çıkarsa, davacının onlardaki hakkını dava etmemesinin davalıyı etkilemeyeceği ve birden çok kişiye yapılan teberru tenkise tabi olursa 563. maddede yer alan, alınanla mütenasip sorumluluk kuralı gözetilmelidir.

Tasarrufa konu malın sabit tenkis oranında bölünmezliği ortaya çıktığı takdirde sözü geçen 564. maddedeki tercih hakkı gündeme gelecektir. Böyle bir durum ortaya çıkmadan davalının tercih hakkı doğmadan davalının tercihini kullanması söz konusu olamaz. Daha önce bir tercihten söz edilmişse sonuç doğurmaz. O zaman davalıdan tercihi sorulmak ve 11.11.1994 günlü 4/4 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca süratle dava konusu olup sabit tenkis oranına göre bölünemeyen malın, karar tarihindeki rayice göre değeri belirlenmeli ve bu değerin sabit tenkis oranıyla çarpımından bulunacak nakdin ödetilmesine karar  verilmelidir.

8 SORULAR

 1. SENEM ALAY dedi ki:

  Tenkis Davası Nasıl Açılır Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 2. OĞULCAN EBİNÇ dedi ki:

  Tenkis Davası Nasıl Açılır Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 3. NURTEN COŞKUNER dedi ki:

  Tenkis Davası Nasıl Açılır Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 4. BEKİR TAMER dedi ki:

  Tenkis Davası Nasıl Açılır Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 5. GÖZE YÜLEK dedi ki:

  Tenkis Davası Nasıl Açılır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 6. MUHAMMET İMRE dedi ki:

  Tenkis Davası Nasıl Açılır Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 7. CİHAT ÇELİK dedi ki:

  Tenkis Davası Nasıl Açılır Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 8. KIVANÇ CANKURTARAN dedi ki:

  Tenkis Davası Nasıl Açılır Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri