Teminat Senedi Nasıl Düzenlenir

Teminat Senedi Nasıl Düzenlenir Ve Teminat Senedi ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

Teminat senedi ile borç senet arasında önemli hukuki farklar bulunmaktadır. Bu farklar nedeniyle icra takibine konulmasında ve işleyişinde sorunlar yaşanmaktadır. Teminat Senedi ve Borç Senedinin tarifini yapacak olurs

 

 

Teminat Senedi 

Teminat senetlerinin ilerde uyuşmazlık olması durumunda düzenlenirken dikkatli ve özenli yapılması gerekmektedir.

Teminat Senetlerinin; Senedin teminat senedi olduğu açıkça senet metninde belirtilmelidir.

Yukarda açıkladığımız maddeleri ve bu hususları içermeyen senetler ya bono hükmündedir ya da geçersizdir. Bir senedin teminat senedi vasfını taşıyabilmesi için yukarıda değinilen hususları bünyesinde barındırması yani; ya senet metninde açık olarak teminatın hangi hususta verildiği belirtilmeli ya da ayrı bir sözleşmeyle söz konusu teminat senedine atıf yapılarak senedin teminat senedi olduğunun belirlenebilir olması sağlanmalıdır. Aksi halde telafisi mümkün olmayan sonuçlarla karşılaşılabilmektedir.

Senet üzerine yazılacak olan “teminattır” ibaresi tek başına senede teminat senedi olma hüviyetini kazandırmaz. Teminat Senedidir, Devredilemez, Ciro edilemez ibareleri tek başına geçersiz, hiç yazılmamış kabul edilir.

 

Teminat Senedinin Ortaya Çıktığı Yerler

Teminat senetleri tek taraflı olarak menfaat doğururlar.

• İş başvuruları

• İş sözleşmeleri,

• Kiralama hali,

• Kiralama halinde depozito,

• Alım ve satım işlemleri,

• Devir işlemleri gibi durumlarda teminat senetleri ile karşılaşmamız olasıdır.

Teminat Senetlerinde İtiraz

Alacaklı için; geçerli bir teminat senedi alacağına kavuşması açısından kolaylık sağlayacak ve bir alacak davası ile alacaklı alacağına kavuşacaktır. Borçlu açısından teminat senetlerine baktığımızda ise; burada ilk olarak menfi tespit davası açılarak borcun aslında nereden kaynaklandığını ispat edilmesi gerekir. Ayrıca senedin bağlı olduğu sözleşme delil olarak sunularak bunun kambiyo alacağı niteliğinde değil, şartları olan bir akitten kaynaklanan güvence bedeli olduğu sözleşme, tahsil makbuzları ve faturalarla ispat edilebilir niteliktedir.