Tebligat Nasıl Yapılır

Tebligat Nasıl Yapılır? Tebligat gönderilmesi artık kolay bir şekilde yapılır. İnternet üzerinden belirli adımların uygulanması sonucunda vatandaşlar, online bir şekilde tebligat gönderme işlemlerini yapabilir. Tebligatın kişilere ulaşması için ilk önce elektronik imza tekniği ile imzalanması sonucunda tebligat kime gidecekse, o kişinin e-posta adresine hızlı bir şekilde iletilir.

Bu sayede tebligatın ulaşması karşı tarafa hızlı bir şekilde yapılır. Ayrıca gönderilen tebligatların durumlarını da öğrenmek oldukça kolaydır. İnternet üzerinden e-devlet sistemine şifre ile birlikte giriş yapılarak tebligat sorgulama sekmesine barkod kodu girilerek kolay bir şekilde online olarak vatandaşlar kendilerinin adına tebligat gelip gelmediğini öğrenebilir.

Online Olarak Tebligat Gönderimi

Online olarak tebligat gönderim işlemlerinin yapılabilmesi için belli adımların uygulanması gerekir. Aşağıda internet üzerinden online bir şekilde tebligat gönderilmesi için yapılması gereken adımlar sırasıyla verilir:

 • İnternet üzerinden online bir şekilde tebligat gönderilmesi için ilk önce vergi dairesinin resmi internet sitesine giriş yapılması gerekilir.
 • Siteye giriş yapılırken vergi dairesi kullanıcı kodunun ve şifrenin girilmesi şarttır.
 • Siteye giriş yapıldıktan sonra elektronik tebligat adreslerine kolay bir şekilde ulaşılır.
 • Bu sayede tebligatı gönderen kişiler, bu sistem üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde tebligat gönderme işlemlerini gerçekleştirir.
 • Sistem üzerinde bulunan elektronik tebligat adreslerinde gelen tebligatlar belli bir süre saklanılır. Belirlenen bu süre yaklaşık olarak 30 yıldır.

Yukarıda verilen online bir şekilde tebligat gönderilme işlemleri sayesinde tebligatlar ulaşması gereken tarafa kolay ve hızlı bir şekilde ulaştırılarak kişilerin bilgileri çabuk elde etmesinde büyük destek sağlanılır. Tebligat gönderiminin yapılmasından sonra internet üzerinden tebligat sorgulama işlemleri de kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşebilir.

PTT Şubelerinden Tebligat Gönderimi

PTT şubelerinden bütün hukuki işlemler için taraflara tebligat gönderilmesi yapılır. PTT şubelerinden yapılan yazılı tebligat gönderimi sayesinde taraflar açtıkları davalarla ilgili bilgileri elde edebilir. PTT şubelerinden gönderilen yazılı tebligatların ücretleri boyut ve ebatlarına göre farklılık gösterir. Tebligat gönderimi için belirlenen bu ücretler yazılı evrakın ağırlığına bakılarak ödenir. Ayrıca PTT şubelerinden gönderilen evrakların daha hızlı bir şekilde taraflara ulaştırılması için hızlı hizmet özelliği devreye girer. Böylece taraflara bildiriler hızlı bir şekilde ulaşmış olur.

Tebligat Olup Olmadığını Öğrenme

Kişiler, kendileri adına tebligat gelip gelmediğini öğrenmek istedikleri zaman belli adımları uygulayarak kolay bir şekilde tebligat durumlarını öğrenebilir. Bunun için vatandaşların e-devlet sistemine şifreleri ile beraber girerek sistemde yer alan “PTT Tebligat Sorgulama” sekmesi üzerinden kendileri adına tebligat gelip gelmediklerini online bir şekilde öğrenebilir. Bu sekmeye girdikten sonra vatandaşlar, tebligatların barkod kodunu yazıp kolay bir şekilde tebligat durumlarını sorgulayabilir. Böylece kişiler, internet üzerinden PTT şubesine gitmeye gerek kalmadan tebligatlarının gelme durumlarını kolay ve hızlı bir şekilde öğrenebilir.

Tebligat Nasıl Yapılır

(…7201 sayılı Tebligat Kanununun bilinen adrese tebligatı düzenleyen 10 maddesinin 1.fıkrasına göre tebligat, muhatabın bilinen en son adresinde yapılır. 6099 sayılı yasanın 3.maddesi ile eklenen aynı maddenin 2.fıkrasına göre ise bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması ya da tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat bu adrese yapılır.

Yine, 7201 sayılı Tebligat Kanununun tebliğ imkânsızlığı ve tebellüğden imtina başlıklı 21.maddesine 6099 sayılı yasanın 5.maddesi ile eklenen 2.fıkrasında; “Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış ya da o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa bile, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar ya da ihtiyar kurulu azasından birine ya dahut zabıta amir ya da memlinkarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.” hükmü bulunmaktadır.

TEBLİGAT USULSÜZ YAPILDIĞI

Ayrıca 7201 sayılı Tebligat Kanununun 23/8.maddesi uyarınca, tebligatın adres kayıt sistemindeki adrese yapılması halinde buna dair kaydın tebligat evrakı üzerine yazılması zorunludur. Bir diğer anlatımla 7201 sayılı Tebligat Kanununun 21/2.maddesine göre tebligat yapılabilmesi için, tebliği çıkaran mercice, tebligat menfaatilan adresin, muhatabın, adres kayıt sistemindeki adresi olduğuna dair tebliğ evrakı üzerine kayıt düşülmesi zorunludur.

11.01.2011 tarihli 6099 sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 19.01.2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış olup, Aynı kanunun 18.maddesi uyarınca, somut olaya uygulanması gereken yukarıyada belirtilen düzenlemeler bu tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle 19.01.2011 tarihinden sonra yapılacak tebliğ prosedürlerinde anılan yasal düzenlemelerin uygulanması zorunludur.

Somut olayda 13.04.2011 tarihli satış ilanı tebliğ evrakı üzerinde tebligat adresinin, muhatabın adrese dayalı kayıt sistemindeki adresi olduğuna dair icra müdürlüğünce konulmuş bir kayıt bulunmadığından Tebligat Kanunu’nun 21/2. maddesini uygulama imkânı yoktur. Bu durumda borçluya yapılan satış ilanı tebliği prosedürü usulsüzdür. İİK’nun 127.maddesi gereğince borçluya satış ilanının tebliğ edilmemiş olması veya tebliğ prosedürünün usulsüz yapılması başlı başına ihalenin feshi sebebidir.

O halde mahkemece şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı biçimde şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, tekrar yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

TEBLİGAT NASIL YAPILIR

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; Tebligat Kanunu’nun 21.maddesi uyarınca tebligat yapılabilmesi için muhatabın adresten geçici olarak ayrıldığını beyan eden komşunun adının tebliğ evrakına yazılarak imzasının alınmasının gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.

TEBLİGAT KANUNUN 21. MADDESİNE GÖRE TEBLİGAT

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Tebliğ imkânsızlığı ve tebellüğden imtina” başlıklı 21.maddesinin 1.fıkrasında; “Kendisine tebligat yapılacak kimse ya da yukarıyadaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz ya da tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar ya da ihtiyar kurulu azasından birine ya dahut zabıta amir ve memlinkarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla birlikte, adreste bulunmama durumunda tebliğ olunacak kişiye keyfiyetin haber verilmesini de mümkün olabildiğince en yakın komşularından birine, varsa yönetici ya da kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.” hükmü bulunmaktadır. Madde bu haliyle iki hali beraber düzenlemiştir. Bunlardan ilki “adreste bulunmama”, diğeri ise “tebellüğden imtina” dır.

Muhatabın adreste bulunmaması durumunda tebliğ memurunun ne biçimde davranması gerektiğini düzenleyen Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 30.maddesinin birinci fıkrasında; “Adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine meşruhat verilerek menfaatilan tebligatlar hariç olmak suretiyle, muhatap ya da muhatap adına tebliğ yapılabilecek olanlardan hiçbiri gösterilen adreste sürekli olarak bulunmazsa, tebliğ memurunun, adreste bulunmama nedenini bilmesi muhtemel komşu, yönetici, kapıcı, muhtar, ihtiyar kurulu ya da meclisi üyeleri, kolluk amir ve memlinkarından araştırarak beyanlarını tebliğ mazbatasına yazıp imzalatması, imzadan çekinmeleri durumunda bu durumu yazarak imzalaması gerekir.” hükmü öngörülmüştür.

Burada Yönetmeliğin 30.maddesi, tebliğ memuruna ilgilinin neden adreste bulunmadığını “tahkik etme” görevini yüklemiştir. Buna göre tebliğ memuru tahkik etmekle kalmayıp, bunu tevsike yönelik olarak yaptığı tahkîkatın sonucunu tebliğ evrakına yazacak ve maddede açıkça ifade edildiği üzere ilgilisine imzalatacaktır. Ancak bu yolla yapılan prosedürün usulüne makul olup olmadığı, hâkim tarafından denetlenebilir.

KAPIYA TEBLİGAT PARÇASININ YAPIŞTIRILMASI VE KOMŞUNUN İMZASI ZORUNLULUĞU

Muhatabın tebliğ adresinde ikamet etmekle beraber, kısa süreli ve geçici olarak adreste bulunmadığının, tevziat saatlerinden sonra geleceğinin beyan ve bunun tevsik edilmesi durumunda yalnız; maddede sayılan kişilerden birisine, imza karşılığı tebliğ edilip, 2 numaralı fişin kapıya yapıştırılması ve komşunun durumdan haberdar edilmesi prosedürlerine geçilebilecektir.

Tahkikatta muhatabın adresten net olarak ayrıldığının veya öldüğünün belirlenmesi durumunda ise Yönetmeliğin 30.maddesinin 2., 3., 4.fıkraları gereğince prosedür yapılacaktır.

Bu itibarla; Yönetmeliğin 30/1.maddesinde öngörülen biçimde ve maddede belirtilen kişilere sorularak imzaları da alınmak suretiyle, eğer imzadan çekinmeleri durumunda bu husus da belirtilerek; muhatabın adreste geçici olarak bulunmama nedeni ve tevziat saatlerinden sonra geleceği “tevsik edilmeden”, Tebligat Kanunu’nun 21/1.maddesine göre yapılan tebligat prosedürü geçersizdir. Zira bu belgeleme prosedürü, devamı prosedürleri saptamasi yanısıra muamelenin doğru olup olmadığına karar verilmesi yönünden yardımcı olacak ve tebliği isteyen makam ve hakimin kontrolüni sağlayacaktır.

Tebligat Kanunu’nun 21/1.maddesine göre, yapılan tebligatlarda tebliğ tarihi, maddenin son cümlesinde açıkça ifade edildiği üzere, iki numaralı fişin yani ihbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarihtir. Tebliğ tarihinin bu yolla belirlenmesi ve geçerli sayılabilmesi, tebliğ memurunun yukarıyada açıklanan araştırmayı kesinlikle yapmasına ve belgelemesine bağlıdır.

8 SORULAR

 1. MURATCAN ŞİRİN dedi ki:

  Tebligat Nasıl Yapılır Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 2. NİLÜFER MUŞ dedi ki:

  Tebligat Nasıl Yapılır Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 3. FURKAN TÜRKER dedi ki:

  Tebligat Nasıl Yapılır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 4. MEHMED DİLER dedi ki:

  Tebligat Nasıl Yapılır Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 5. KEREM ELÇİN dedi ki:

  Tebligat Nasıl Yapılır Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 6. NURÇİN DEĞİRMENCİ dedi ki:

  Tebligat Nasıl Yapılır Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 7. AHSEN OKUTAN dedi ki:

  Tebligat Nasıl Yapılır Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 8. İSMAİL ÖZAKGÜN dedi ki:

  Tebligat Nasıl Yapılır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri