Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır

Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır? Tapu ve kadastro davaları, harita üzerinde kaydının bulunmadığı taşınmazların haritaya bağlanması ve tapu kayıtlarında yerini alması amacıyla açılan davalardandır. Taşınmaz üzerinde hak sahipliğini gösteren tapu belgesinin tapu siciline işlenmesi, taşınmaz üzerindeki tasarruf hakkının hukuka uygun bir hale getirilmesi açısından büyük önem taşıyan bir konudur.

Bu bağlamda tapu kadastro davaları, tapu siciline kayıtlı olmayan taşınmazlara bir nevi kimlik kazandırılarak, devletin korumuş olduğu mal mülkiyetinin bu taşınmazlar üzerinde de gerçekleşmesi sağlanmasında başvurulan hukuki yollardan biridir.

Tapu kadastro davaları, hukuk sistemimizdeki kanunlara göre Kadastro Mahkemeleri’nde görülmektedir. Kadastro mahkemeleri tapu davaları kapsamında şu uyuşmazlıkların çözümünde görev almaktadır:

 • Taşınmazın tapudaki kaydında sınır ve ölçü uyuşmazlıklarında,
 • Tapuya tescil ve şerh edilecek ya da tapuda beyan edilerek gösterilecek sair haklarla ilgili uyuşmazlıklarda,
 • Kadastro ve tapu sicilini ilgilendiren diğer benzeri davalar.

Tapu ve Kadastro Ne Demektir?

Bir taşınmazın üzerindeki mülkiyet ve tasarruf hakkını doğrudan ilgilendirmesi bakımından büyük önem taşıyan tapu ve kadastro kavramları üzerinde dikkatle durulması gerekmektedir. Bu kapsamda tapu; arazinin bir bölümünün ya da tamamı üzerine inşa edilmiş bir bölümün sahibini belirten, tapu sicil müdürlüğü tarafından düzenlenen bir belgedir. Tapu belgesinin aksi ispat edilmediği sürece geçerliliği bulunmaktadır.

Kadastro ise ülkede bulunan tüm gayrimenkul mülklerin sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek hukuki durumlarını ortaya çıkarmak amacıyla belirlenen işlemleri kapsamaktadır. Taşınmazın sınırlarının belirlenmesi işlemlerinin kesinleşmesinin akabinde tapu siciline tescil edilerek hak sahibine tapularının verilmesi, kadastro faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Tapu Kadastro Davası Nasıl Açılır?

Tapu kadastro davaları, Kadastro Mahkemeleri’ne sunulan tapu kayıtları ile açılmaktadır. Mahkeme, kayıt sebeplerini araştırıp tarafların tanıklarını dinledikten sonra gerek görmesi halinde keşif yapılmasına hükmeder. Bilirkişi değerlendirmesi ile raporun incelenmesinin ardından yargılama sonucuna göre ortaya çıkan karar verilir.

Kadastro tespitinin ardından, tespitin askıya alınması suretiyle ilan edilmesi gerekmektedir. Söz konusu askı cetvelleri kadastro müdürlüklerinde ve muhtarlıklarda 30 gün boyunca yayınlanarak kamuoyuna duyurulmuş olmaktadır. Dolayısıyla askı ilanı yapılan bir kadastro tespitine 30 günlük yasal süre içinde itiraz edilebilir. Kadastro mahkemesine yapılacak olan bu itirazlarda 30 günlük zamanaşımı süresi geçirilmesi durumunda itiraz edilmeyen tutanaklar kesinleşmektedir.

Tapu Kadastro Davalarında Yetkili ve Görevli Mahkeme Hangisidir?

Tapu kadastro uyuşmazlıklarıyla gündeme gelen davalarda görevli mahkeme Kadastro Mahkemesi’dir. Tapu ve kadastro kapsamındaki davalarda hak düşürücü süre olarak 10 yıl belirlenmiştir. Fakat devlet kurumları için 10 yıllık zamanaşımı gibi bir süre söz konusu değildir.

Kadastro tespitine itiraz etmek isteyen kişiler, ilanın kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 yıl içinde Kadastro Müdürlükleri’ne girerek itirazlarını gerçekleştirebilirler. Kadastro mahkemesinin vermiş olduğu kararlar kesin hüküm içerdiğinden bu kararların istinafa veya temyize götürülmesi mümkün değildir.

Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır?

Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır?

Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır – Yargıtay Kararları

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ VE TESCİL DAVASI – DAVALI TARAFIN ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İTİRAZI – YASADA ÖNGÖRÜLEN ON GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE – HARÇ YATIRILARAK DAHİ SÜRENİN YENİDEN İHYASININ MÜMKÜN OLMAMASI – DİRENME KARARININ ONANMASI

ÖZET: Yasada öngörülen on günlük <Hak Düşürücü Sürenin> dolduğu, bu süre dolduktan sonra harç yatırılarak dahi sürenin yeniden ihyasının usule ve kanuna ve istikrar kazanmış Yargıtay uygulamasına uygun düşmeyeceği anlaşıldığından, Yerel Mahkemenin bu yönleri amaçlayan direnme kararı doğru olup onanmalıdır.

Gerçekten HUMK. nun 193.maddesinin ikinci fıkrasında davacı tarafından ileri sürülen görev ve yetki itirazının kabulü üzerine davacının diğer tarafa, görevli mahkeme tebligat icra ettirmek mecburiyetinde olduğu ve bunu izleyen fıkrada yeniden dilekçe verilmesi ve tebligat yaptırılması işlemlerinin de karar tarihinden itibaren 10 gün içinde yerine getirilmesi gereğine işaret olunmuştur. Son fıkrada ise yasada gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak kaydı ile, sözü edilen hükümler gereğinin yerine getirilmemiş olması halinde davanın açılmamış sayılacağı belirtilmiştir.

Yasa koyucu, bu hükümlerle evvela görevli Mahkemenin bakacağı bu davanın, görevsiz mahkemede açılmış olan davanın devamı olduğu ilkesini getirmiş, bir başka yönden de yargı mercilerine intikal etmiş bir uyuşmazlığın özellikle davacı tarafın inisiyatifine bağlı olacak şekilde uzun zaman sürüncemede kalınmasını önlemek amacını izlemiştir. Şayet davacı görevsizliğe ilişkin kararın kesinleşmesini izleyen 10 gün içinde anılan madde hükümleri gereğini yerine getirmiş ise, davasına görevli mahkemede bakılacak, aksi halde yeniden harç ödemek gibi bir yükümlülükle karşı karşıya kalacaktır. Yeniden harç yükümlülüğü, yasa koyucunun yukarıda değinilen ikinci ereğinin bir mali yaptırımı niteliğindedir.

19 SORULAR

 1. ATANUR KİRAZ dedi ki:

  Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 2. NİLAY ERDURAN dedi ki:

  Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 3. MESUT CEVİZCİ dedi ki:

  Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 4. EMİRCAN SEVİMKAN dedi ki:

  Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 5. OKAN DURMUŞ dedi ki:

  Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 6. NİLSU GÖRMÜŞOĞLU dedi ki:

  Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 7. GAMZE GİRVAT dedi ki:

  Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 8. SEVTAP GÜNDOĞMUŞ dedi ki:

  Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 9. SEZER SARIHAN dedi ki:

  Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

 10. VEDAT ÖZTÜRKMEN dedi ki:

  Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 11. ZAFER ŞEVKETFEROĞLU dedi ki:

  Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

 12. GÜNEY BALEVİ dedi ki:

  Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

 13. SEVİ METİN dedi ki:

  Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 14. SEVGİ SOLAKOĞLU dedi ki:

  Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 15. SERTAÇ ERKAN dedi ki:

  Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 16. GÜLAY NURLU dedi ki:

  Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

 17. EZGİ AKBAY dedi ki:

  Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 18. JİHAT CABADAK dedi ki:

  Tapu Kadastro Davaları Nasıl Açılır Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

 19. FEYZA TOPUKSAK dedi ki:

  Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri