Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat

Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat: Sözleşmeye aykırılık nedeniyle tazminat davası; borçlar hukuk kapsamında gayrimenkul satış vaadi, alım satım sözleşmesi veya tarafların özgür iradeleri ile imzaladıkları herhangi bir farklı sözleşmenin;

 • taraflardan birinin yükümlülüklerini ifa etmemesi,
 • eksik ifa edilmesi veya
 • hukuka aykırı bir şekilde feshedilmesi

durumlarında tarafların birbirinden maddi ve manevi tazminat talep edebildikleri Borçlar Hukuku dava türüdür. Sözleşme dahillinde borçlunun ifa etmekle yükümlü olduğu borcunu yerine getirememesi durumunda borca aykırılık gündeme gelmektedir. Bu noktada borca aykırı davranışta bulunan sözleşme tarafı, bu davranışı sebebiyle karşı tarafın karşılaştığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük neticesinde doğan sorumluluğa, borca aykırı davranıştan doğan sorumluluk adı verilmektedir. Bu hususta sorumluluk, bu anlamıyla tazminat borcunun kaynağı olarak kabul edilmektedir. Sözleşmeye aykırılık nedeniyle tazminat davaları genellikle manevi tazminat üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Manevi tazminat, kişilik haklarına karşı yapılan haksız fiil neticesinde acı, elem ve üzüntü şeklinde ortaya çıkan zararın karşılanması için ödenen tazminat türüdür. Manevi tazminat davasına ilişkin hükümler, Türk Borçlar Kanunu’nun 56. ve 58. maddelerinde düzenlenmiştir.

Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Manevi Tazminat Davası

Türk Borçlar Kanunu’nda, borca yani sözleşmeye aykırılıktan kaynaklanan ihtilaf sebebiyle manevi tazminat ödenmesi gerektiğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak borca veya sözleşmeye aykırı herhangi bir davranışın, sözleşmenin alacaklı tarafının kişilik haklarını zedelemesi ihtimal dahilindedir. Bir örnekle açıklamak gerekirse; iş sözleşmesine aykırı olarak işverenin işyerinde iş kazası meydana gelmesi ya da bir hekimin tıbbi malpraktis yapması gibi durumlar sözleşmeye aykırılık unsuru içermektedir. Bu sebeple hem doktrinde hem de uygulamada yargı kararları ile haksız fiil hükümlerinin sözleşmeye aykırılık durumlarında da uygulanacağına dair düzenlemenin, manevi zararın tazminini de beraberinde getirdiği görülmektedir.

Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Şartları Nelerdir?

Sözleşmeye aykırı bir davranış nedeniyle zarara uğrayan tarafın manevi tazminat talep edebilmesinin şartları şu şekilde belirlenmiştir:

 • Sözleşmeye ya da borca aykırı bir davranışın mevcut olması,
 • Borçlunun yükümlülüğünü ifa etmemesinden kaynaklanan kusuru,
 • Alacaklı tarafın manevi olarak zarara uğraması,
 • Uğranan zarar ile sözleşmeye aykırı olarak nitelendirilen davranış arasında nedensellik bağının bulunması,
 • Borca aykırı davranışın alacaklının kişilik haklarını zedelemiş olmasıdır.

Sözleşmeye aykırılık nedeniyle manevi tazminat talep edilen pek çok davada verilen kararda, kişilik haklarının zedelenip zedelenmediği araştırma konusu yapılmaksızın manevi tazminata hükmedildiği görülmektedir. Bu tür durumda hangi değerlerin kişilik hakkı olarak kabul edileceği ve hangi haksız fiillerin kişilik haklarını ihlal ettiği değişkenlik gösterebilmektedir. Netice itibarıyla sözleşmeye aykırı bir davranıştan doğan manevi tazminat talebinin hukuki geçerliliğe sahip olması için taraflar arasında hukuken geçerli bir sözleşme bulunması, bu sözleşmeye aykırı davranılması ve bu sebeple de alacaklının kişilik haklarının ihlal edilmesi gerçekleşmiş olmalıdır.

Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat

Sözleşmeler taraflara karşılıklı borç yükleyen bir edimdir. Sözleşme nedeniyle borçlunun temerrüde düşmesi halinde doğan sonuçlar Türk Borçlar Kanunun 125. ve 126. Maddelerinde düzenlenmektedir. Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat, borçlu temerrüde düşerse alacaklının seçimlik hakları söz konusu olmaktadır. Bu seçimlik haklar şunlardır:

1. Alacaklı borcun aynen ifası ile birlikte gecikme tazminatı talep edebilir. Bu seçimlik hak, her iki tarafa borç yükleyen sözleşmelere özgü değildir, borçlu temerrüdünün genel bir sonucudur.

2. Alacaklının diğer bir seçimlik hakkı, borcun ifasından vazgeçerek uğramış olduğu müspet zararın tazminini istemektir.

3. Alacaklı sözleşmeden dönerek uğramış olduğu menfi zararın tazminini talep edebilir.

Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, taraflardan biri temerrüde düştüğü takdirde diğeri, borcun ifa edilmesi için uygun bir süre verebilir veya uygun bir süre verilmesini hakimden isteyebilir. Temerrüde düşen borçlu, verilen süre içinde, borcunu ifa etmemişse veya süre verilmesini gerektirmeyen bir durum söz konusu ise alacaklı, her zaman borcun ifasını ve gecikme sebebiyle tazminat isteme hakkına sahiptir. Alacaklı, ayrıca borcun ifasından ve gecikme tazminatı isteme hakkından vazgeçtiğini hemen bildirerek, borcun ifa edilmemesinden doğan zararın giderilmesini isteyebilir veya sözleşmeden dönebilir. Sözleşmeden dönme halinde taraflar, karşılıklı olarak ifa yükümlülüğünden kurtulurlar ve daha önce ifa ettikleri edimleri geri isteyebilirler. Bu durumda borçlu, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat edemezse alacaklı, sözleşmenin hükümsüz kalması sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini de isteyebilir.

Aşağıdaki durumlarda süre verilmesine gerek yoktur:

1. Borçlunun içinde bulunduğu durumdan veya tutumundan süre verilmesinin etkisiz olacağı anlaşılıyorsa.

2. Borçlunun temerrüdü sonucunda borcun ifası alacaklı için yararsız kalmışsa.

3. Borcun ifasının, belirli bir zamanda veya belirli bir süre içinde gerçekleşmemesi üzerine, ifanın artık kabul edilmeyeceği sözleşmeden anlaşılıyorsa

Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat – İhtarname Örneği

… … NOTERLİĞİ’ NE

İHTARNAME

İHTAR EDEN                         :
TC KİMLİK NUMARASI      :
ADRES                                     :
VEKİLİ                                     : Avukat İlkay UYAR KABA

ADRES                                     :

İHTAR EDİLEN                     :
ADRES                                     :
KONU                                      :  …/…/… tarihli sözleşme hükümlerine uyulmadığı takdirde, sözleşmenin feshedileceği ve doğabilecek zararların tazminine ilişkindir.
AÇIKLAMALAR                     :
İHTAR EDEN VEKİLİ  Av. İLKAY UYAR KABA

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile ihtar eden vekili olarak talep ederiz. …/ …/ …
İHTAR EDEN VEKİLİ  Av.İLKAY UYAR KABA

SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK NEDENİYLE TAHLİYE 

Türk Borçlar Kanununun 316.maddesi hükmü uyarınca kiracı kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranması durumunda sözleşmeye aykırılık nedeniyle tahliyesine karar verilebilmesi için kiraya verenin konut ve çatılı işyeri kirasında kiracıya en az otuz gün süre vererek aykırılığın giderilmesini, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceğini yazılı olarak bildirmesi ve tanınan bu süre içerisinde de akde aykırılığın giderilmemiş olması gerekir. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir. Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

15 SORULAR

 1. RUŞEN AYDOĞMUŞ dedi ki:

  Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 2. MUTLU AKKURT dedi ki:

  Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 3. SUNA KAYABAŞI dedi ki:

  Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 4. LEYLA SEZGİN dedi ki:

  Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat bu konu hakkında geri dönüş yaparsanız sevinirim iyi çalışmalar.

 5. RASİM GÖKCESU dedi ki:

  Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 6. ELANUR GAZEL dedi ki:

  Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 7. CELAL BİRİ dedi ki:

  Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 8. DURSUN KANGÜLEÇ dedi ki:

  Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 9. RENAN HOCAOĞLU dedi ki:

  Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

 10. NİSA KARAKUŞ dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 11. BERK MERCAN dedi ki:

  Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

 12. VAHİDE ALİAĞAOĞLU dedi ki:

  Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 13. BERKAY DÖNER dedi ki:

  Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

 14. BAYRAM YENAR dedi ki:

  Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 15. GÜLCAN HACIEFENDİOĞLU dedi ki:

  Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri