Soybağının Tespiti

Soybağının Tespiti Ne Demek? Soybağının tespiti genel olarak DNA ve kan testinin yapılması ile sonuçların açıklanmasından sonra yasal yollarla belli olur. Gayrimeşru olarak dünyanın gelmiş bir çocuğun soybağının kime ait olduğunu öğrenmek istediği zaman şüpheli gördüğü tarafa babalık davası açarak soybağının tespitini yaptırabilir.

Çocuğun belli bir yaşa gelmesinden sonra babalık davasını açabilme hakkı vardır. Babalık davası sonucunda çocuk eğer şüphelendiği kişinin çocuğu ise, çocuğun yasal yollarla babanın mal varlıklarından yararlanma hakkını elde eder.

Davada Kanıt Gösterme

Gayrimeşru olarak dünyaya gelmiş bir çocuğun soybağını öğrenebilmesi için yasal yollara başvurması gerekir. İlk önce çocuğun şüphelendiği taraf ile DNA ve kan testine girmesi gerekir. Testlerden çıkan sonuçlara göre çocuğun soybağının şüphelendiği taraf ile aynı çıkması durumunda çocuk mahkemeye müracaat ederek babalık davası açma talebinde bulunabilir. Babalık davasının açılmasındaki en önemli sebeplerden birisi çocuğun bunca zamandır babasının maddi ve manevi desteğinden hiçbir şekilde faydalanamamasıdır. Ayrıca babanın soyadını da almak istemesi ailesinin kim olduğunun kanıtını ortaya koyar.

Bu yüzden DNA ve kan testlerinden sonra sonuçların uyumlu çıkması durumda gayrimeşru olarak dünyaya gelmiş çocuk, babaya babalık davası açarak hak ettiği malları alabilme hakkını elde eder. Bazı durumlarda babalık davasında karşı taraf davanın iptalini ve çocuğun kendisinden olmadığını iddia eder. Böyle durumlarda çocuğun kendinden olmadığını ispatlayıcı deliller ortaya koyarak ve DNA testi yaptırarak çocuğun kendinden olmadığını kanıtlara, babalık davasının reddedilme işlemi kabul edilebilir.

Sonradan Evlilik Durumu

Annenin önceden evlenmeden bir çocuğunun olmasından dolayı başka birisiyle evlendiği zaman gayrimeşru olarak dünyaya getirdiği çocuğunu yeni evlendiği kişinin nüfusuna almak ister. Fakat karşı taraf böyle bir durumu kabul etmez. Karşı tarafın bu durumu kabul etmemesinin sonucunda kendi nüfusuna geçirilmesi için talepte bulunan eşine açtığı davanın iptal edilmesi için yetkili mahkemeye başvurur. Yetkili mahkemelere eş, çocuğunun babasının kendisi olmadığına dair yeterli kanıtlar ve sebepler sunarsa, mahkemenin sebepleri geçerli bulması durumunda annenin isteğini reddederek çocuğun yasal olarak babası olmayan tarafın nüfusuna geçme işlemlerini iptal eder.

Babalık Davası Nasıl Gerçekleşir?

Bir çocuğun gayrimeşru olarak dünyaya gelmesinden dolayı annenin şüphelendiği kişiye babalık davası açma hakkı vardır. Anne gerekli DNA ve kan testlerini yaptırdıktan sonra sonuçlarıyla beraber Aile Mahkemelerine müracaatta bulunarak şüphelendiği kişinin babası çocuğun babası olması durumunda sahip olması gereken hakları elde etmek için babalık davası açabilir. Fakat annenin çocuğun doğumundan itibaren 1 yıla kadar babalık davasını açması gerekir. Eğer anne zamanında babalık davasını açmazsa, hiçbir şekilde hak talep edemez. Sadece çocuk belli bir yaşa geldiğinde babasına babalık davası açmak istediği zaman Aile Mahkemelerine giderek davanın açılması için gereken işlemleri başlatabilir. Çocuğun da babalık davasını açabilmesi için 1 yıl gibi süreyi geçirmemesi gerekir.

Soybağının Tespiti

Soybağı Nedir? Soybağı Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre baba soyu bağı ve kan bağı anlamına gelmektedir. Soybağı nedir diye merak ediyorsanız hemen cevaplayalım. Türk Yasalarına göre çocuğun babası, çocuğu doğurmuş olan kadınla evlenmiş olan erkektir. Eğer anne doğuma yakın olan zamanda yeniden evlenirse, kural değişebilir. Baba ile çocuk arasındaki bu ilişki soy bağı olarak adlandırılır.

Evlilik Süresince Doğan Çocuğun Babası Çocuğun Velayetine Sahip Olur

Bir erkek ile çocuk arasında kurulmuş olan bağ, kadın ile olan bağ kadar net ve açık şekilde belli değildir. Çocuğun evlilik süresi boyunca doğması halinde erkek ve çocuk arasında doğrudan baba ile çocuk bağı oluşmuş olur. Bu durumda erkek çocuğun velayetine sahip olmuş olur.

Soybağının kurulması için farklı yollar vardır. Doğum öncesi tanıma var ise erkek ve çocuk arasında yasal bir bağ olur. Hangi yöntem ile çocuk ile soy bağı kurulmak isteniyor ise, bu yöntemin önceden araştırılması gerekir. Soy bağı yasal yöntemlerle kurulacağı gibi sonlandırılabilir de.

Kimler Babalık Davası Açabilir?

Babalık davası açabilen kişiler Türk Medeni Kanunu’nda yer alan 301. Fıkra uyarınca belirlenmiştir. Bu fıkrada çocuk ile baba arasında bulunan soy bağının belirlenmesinde istem hakkı anneye ve çocuğa tanınmıştır. Bu açıdan bakıldığı zaman babalık davasını kim açar sorusunun cevabını anne ve çocuk olarak vermek mümkün olur.

Babalık Davası Açılmak İstenen Kişi Ölmüş İse Ne Olur?

Babalık davaları açmak isteyen kişiler baba öldüğü zaman davayı babanın mirasçılarına karşı açabilirler. Eğer babalık davası anne tarafından açılmış ise dava kayyıma ihbar edilir. Davanın kayyım tarafından açıldığı durumlarda ise anneye ihbar edilmesi zorunluluğu bulunur.

Babalık Tespiti Nasıl Yapılır?

Dava açılması için yetkili kişiler tarafından mahkemeye başvurulması gerekir. Daha sonra gerekli olan deliller toplanır ve araştırmalar yapıldıktan sonra babanın tespitinin yapılması için harekete geçilir. Babalık tespitinin yapılması için babalık karinesine dayalı karar alınması mümkündür. DNA testi yapılmasının mümkün olduğu durumlarda babalık tespiti daha kısa sürede ve daha kolay bir şekilde yapılmış olur.

YARGITAY KARARI: SOYBAĞININ TESPİTİ

BABALIĞIN TESPİTİ VE NAFAKA İSTEMİ – ANNE TARAFINDAN AÇILAN DAVANIN ÇOCUK ADINA VE ONU TEMSİLEN DE AÇILDIĞININ KABULÜ – AÇILAN DAVA SÜRESİNDE DEĞİL İSE DE DAVAYA KAYYIMIN KATILIMI SAĞLANARAK SONUCU UYARINCA BİR KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davacı, davalı ile olan fiili beraberliklerinden 12.02.2010 doğumlu H…’nın doğduğunu belirterek babalığın tespiti ve çocuk için nafakaya karar verilmesini istemiştir. Ana açtığı davada, evlilik dışı ilişkisinden doğan çocuğunun babasının belirlenmesini, davalı ile çocuk arasında soybağının hükümle kurulmasını istediğine göre, davanın çocuk adına ve onu temsilen de açıldığının kabulü gerekir. Davacı ana tarafından açılan dava süresinde değil ise de davaya kayyımın katılımının sağlanması, gösterdiği takdirde delillerinin toplanması ve sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekir. (4721 S. K. m. 301, 337, 342, 426)

Türk Medeni Kanunu’nun 301. maddesi uyarınca çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilirler. Dava babaya, ölmüşse mirasçılarına karşı açılır, 342. maddesinde ise ana ve babanın velayetleri çerçevesinde çocuklarının yasal temsilcileri olduğu düzenlenmiştir. Ana açtığı davada, evlilik dışı ilişkisinden doğan çocuğunun babasının belirlenmesini, davalı ile çocuk arasında soybağının hükümle kurulmasını istediğine göre, davanın çocuk adına ve onu temsilen de açıldığının kabulü gerekir.

Türk Medeni Kanunu’nun 337. maddesi uyarınca evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğun velayeti anaya ait ise de, kanun koyucu, babalık davasında ananın her zaman çocuğun yararına davranmayacağı ilkesinden hareket ederek aynı yasanın 301/3. ve 426/2. maddesinde küçük için kayyım tayin edilmesini ve davanın Cumhuriyet Savcısı ile Hazine’ye; ana tarafından açılmışsa kayyıma, kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbarını öngörmüştür. Böylece yargılamada ana ve babanın çocuk aleyhinde birleşmeleri ve onun zararına bir durumun doğumu önlenmek istenmiştir.

Davacı ana tarafından açılan dava süresinde değil ise de açıklanan nedenlerle davaya kayyımın katılımının sağlanması, gösterdiği takdirde delillerinin toplanması ve sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kayyımın davaya katılımı sağlanmadan hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,

YARGITAY KARARI: SOYBAĞININ TESPİTİ

BABALIĞIN TESPİTİ DAVASI – DAVANIN BABA OLDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİYE VE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE KARŞI AÇILDIĞI – DAVADA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜN DAVALI OLARAK GÖSTERİLMESİNİN ONU YASAL HASIM HALİNE GETİRMEYECEĞİ – DAVANIN REDDİ

ÖZET: Somut olayda; davacı S.’nın dava dışı Ö. ile resmi evliliği içerisinde 29.03.2005 tarihinde doğan küçük A.’in gerçekte babasının davalı F. olduğunun tespiti talep edildiğine göre dava, Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanan babalığın tespiti istemine yöneliktir. Dava, baba olduğu iddia edilen kişiye ve nüfus müdürlüğüne karşı açılmıştır. Babalık davasında nüfus müdürlüğüne husumet düşmez. Bu bakımdan davada nüfus müdürlüğünün davalı olarak gösterilmesi onu yasal hasım haline getirmez. Ayrıca çocuk ile dava dışı Ö. arasında soybağı ilişkisi bulunmakta olup bu bağ kaldırılmadıkça babalık davası dinlenmez. Yukarıda gösterilen yasal düzenlemeler dikkate alındığında davanın reddine karar vermek gerekirken davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. (4721 S. K. m. 282, 285, 286, 301, 303)

Türk Medeni Kanunu’nun 282. maddesinde; ”Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur. Çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hakim hükmüyle kurulur. Soybağı ayrıca evlat edinme yoluyla da kurulur., 285/1 maddesinde; “Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır.” 286. maddesinde; “Koca, soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir. Bu dava ana ve çocuğa karşı açılır. Çocuk da dava hakkına sahiptir. Bu dava ana ve kocaya karşı açılır.” 301. maddesinde; “Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk isteyebilirler. Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır. Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir.” 303. maddesinde; “Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer. Çocuğa doğumdan sonra kayyım atanmışsa, çocuk hakkında bir yıllık süre, atamanın kayyıma tebliği tarihinde; hiç kayyım atanmamışsa çocuğun ergin olduğu tarihte işlemeye başlar. Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar. Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.” hükümleri bulunmaktadır.

Somut olayda; davacı S.’nın dava dışı Ö. ile resmi evliliği içerisinde 29.03.2005 tarihinde doğan küçük A.’in gerçekte babasının davalı F. olduğunun tespiti talep edildiğine göre dava, Türk Medeni Kanunu’nun 301 ve devamı maddelerine dayanan babalığın tespiti istemine yöneliktir. Dava, baba olduğu iddia edilen kişiye ve nüfus müdürlüğüne karşı açılmıştır. Babalık davasında nüfus müdürlüğüne husumet düşmez. Bu bakımdan davada nüfus müdürlüğünün davalı olarak gösterilmesi onu yasal hasım haline getirmez. Ayrıca çocuk ile dava dışı Ö. arasında soybağı ilişkisi bulunmakta olup bu bağ kaldırılmadıkça babalık davası dinlenmez. Yukarıda gösterilen yasal düzenlemeler dikkate alındığında davanın reddine karar vermek gerekirken davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince bozulmasına, 31.03.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

6 SORULAR

 1. SERTEL IŞLAK dedi ki:

  Soybağının Tespiti Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 2. SELAHADDİN KÜÇÜKFIRAT dedi ki:

  Soybağının Tespiti Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 3. ONUR ÇİFTCİ dedi ki:

  Soybağının Tespiti Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 4. BAHATTİN ÖZCÜRCÜ dedi ki:

  Soybağının Tespiti Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

 5. NURÇİN DEĞİRMENCİ dedi ki:

  Soybağının Tespiti Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 6. KOREL ESKİMEN dedi ki:

  Soybağının Tespiti Konuda belirttiğiniz dava hakkındaki makaleyi beğendim.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri