Soybağının Reddi Davası

Soybağının Reddi Davası Nedir? Nesebin reddi davası olarak da bilinen soy bağının reddi davası, baba ve çocuk arasında kurulan bağın inkarına ilişkindir. Babalık karinesi adı verilen duruma göre, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün içinde ve evlilik devam ederken doğan çocuğun babası, erkek eş sayılmaktadır. Bazı durumlarda erkek eş, çocuğun kendisinden olmadığını iddia edebilir. İddia eden ispat etmekle yükümlüdür. İddiasını soy bağının reddi davası açarak kanıtlamaya çalışacaktır.

Soy Bağının Reddi Davası Kimlere Karşı Açılır?

Soy bağının reddi davasını açacak kişi çocuk ya da eşlerden biri olabilir. Soy bağının reddini talep eden taraflar, ispat araçlarıyla iddiasını ispat etmeye çalışacaktır. Soy bağının reddi davasını açabilecek kişiler ile soy bağının reddi davasının yöneltileceği kişiler genel olarak karşılıklılık göstermektedir. Çocuğun açtığı soy bağının reddi davasında, ana veya babaya karşı soy bağının reddi davası açılır. Babanın açtığı soy bağı davasında da anaya veya çocuğa karşı soy bağının reddi davası açılmaktadır.

Soy Bağının Reddi Davasında Süreler:

Soy bağının reddi davası, kişilerin sahip olduğu bir dava hakkıdır. Soy bağının reddi davasını açmak için süre şartlarına da uymak gereklidir. Ancak süreler, soy bağının reddi davasını açan kişilere göre değişiklik göstermektedir. Çocuğun açtığı soy bağının reddi davasında hak düşürücü süre, ergin olduğu tarihten başlayarak en geç 1 yıl içindedir. Ancak soy bağının reddi davası koca tarafından açılıyorsa, öğrenmeden başlayarak 1 yıl içinde hak düşürücü süre işleyecektir.

1 yıllık hak düşürücü süreler, bazı zorunlu hallerin ispat halinde dikkate alınmayabilir. Bu zorunlu haller haklı bir nedene dayanmalı ve haklı neden mahkeme huzurunda ispat edilmelidir. Aksi takdirde dava gereken süre içerisinde açılmamış kabul edilir ve hak kayıplarına uğranabilir.

Soy Bağının Reddi Davasında Başvurulacak Makam:

Soy bağının reddi davasının açılması için, doğru makama başvuru yapmak önemlidir. Davalar açılırken görevli ve yetkili mahkeme tayininde bulunmak gerekmektedir. Görevli mahkemeler genel olarak 1 tanedir. Ancak yetkili mahkemelerin birden fazla olduğu haller de mevcuttur. Soy bağının reddi davasında yetkili mahkeme de birden fazladır. Hemen hemen her aileyi ilgilendiren davalarda olduğu gibi, soy bağının reddi davasında da Aile Mahkemesi görevli mahkeme sıfatını taşımaktadır. Ancak yetkili mahkeme birden fazla olarak belirlenmiştir. Bu mahkemeler şunlardır:

 1. Çocuğun doğduğu yerleşim yeri mahkemesi
 2. Davacı veya davalıdan herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesi

Bu 2 mahkeme de soy bağının reddi davasına bakmaya yetkili mahkemelerdir. Yetkili mahkeme belirlenirken somut olayın özellikleri değerlendirilmeli ve en faydalı olacak şekilde seçime gidilmelidir. Görevli mahkemede ise böyle bir durum söz konusu değildir. Olaydan aksi anlaşılmadığı sürece Aile Mahkemesi, soy bağının reddi davasında genel görevli mahkeme olarak yer edinecektir.

Soybağının Reddi Davası

Soybağının Reddi Davası taraflardan birinin dava veya doğum sırasındaki yerleşim yeri Aile Mahkemesinde açılır.  Soybağının Reddi Davasında davalı, ana ve çocuktur. Çocuk da Soybağının Reddi Davası açabilir. Soybağının Reddi Davası, ana ve kocaya karşı açılır.

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI NASIL AÇILIR GÖRÜLÜR?

Soybağının Reddi Davasının süresinde açılıp açılmadığı araştırılır. Dava süresinde açılmamışsa, red edilir. Davacının, çocuğu açıkça veya kapalı olarak tanıyıp, tanımadığı araştırılır. Soybağının Reddi Davasında Davacı, davasını her türlü delille ispat edebilir. Ana, baba ve çocuğun kan gurupları tespit ettirilir. Çünkü her çocuk mutlaka ananın veya babanın guruplarından birine girer. Toplanan delillere ve kanaate göre karar verilir. Soybağının reddi, konu itibariyle, çocuk ile ana ve babası arasındaki hısımlık ilişkisinin ortadan kaldırılmak istenmesini irdelediği için aile ve dolayısıyla toplum üzerinde önemli etkilere sahiptir, zira, hem aile içinde yani ana, baba ve çocuklar açısından yarattığı sonuçlar hem de aile dışındaki kişiler, özellikle mirasçılar bakımından taşıdığı önem izahtan varestedir . Soybağının reddi, yenilik doğurucu bir dava olan soy bağının reddi davası açılmak suretiyle adi bir karine niteliği taşıyan babalık karinesinin çürütülmesini ve bu sayede çocuk ile baba arasındaki soy bağının ortadan kaldırılmasını ifade eder

SOYBAĞININ REDDİ DAVASINI KİMLER AÇAR?

Türk Medeni Kanunu’nun 286. maddesine göre ‘koca, soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir’ denmiş ve devamında ‘çocuk da dava hakkına sahiptir’ diyerek çocuğun davacı sıfatına sahip olabileceğini belirtmiştir. Ayrıca babanın mirasçıları olan kimseler, soybağının reddini gerektirir bir durum söz konusu ise soybağının reddi şartlarının varlığı halinde soybağının reddi davasını açabilirler. Babanın altsoyu, anası, babası veya baba olduğunu iddia eden kişi; dava açma süresinin geçmesinden önce babanın ölmesi, gaipliğine karar verilmesi veya sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini öğrendiği andan itibaren 1 yıl içinde soybağının reddi davasını açmak zorundadır. Ergin olmayan çocuğa atanacak kayyım, atama kararının kendisine tebliğinden başlayarak bir yıl  içinde soybağının reddi davasını açar.

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI AÇMA SÜRESİ

Soybağının Reddi Davası, Koca, davayı, doğumu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkide bulunduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl içinde açmak zorundadır. Çocuk, ergin olduğu tarihten başlayarak en geç bir yıl içinde dava açmak zorundadır. Gecikme haklı bir sebebe dayanıyorsa, bir yıllık süre bu sebebin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar.

Yargıtay Kararı – Soybağının Reddi Davası

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas Kararı

SOYBAĞININ REDDİ DAVASI – ÇOCUĞUN NESEBİNİN DÜZELTİLMESİNİN TALEP EDİLMESİ – DAVA AÇMA SÜRESİNİN GEÇMESİNDEN ÖNCE KOCANIN ÖLMÜŞ VEYA GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMİŞ BULUNMASI – SOYBAĞININ REDDİNİ İSTEMİNİN REDDİ

ÖZET: Davacı N…, küçük M…’nin babası olduğunu ileri sürerek çocuğun nesebinin düzeltilmesini talep ettiğine göre, dava; N… yönünden babalık değil, baba olduğunu iddia eden kişi tarafından açılan soybağının reddi isteğine ilişkindir. Bu kişinin soybağının reddi davası açabilmesi için, dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmüş veya gaipliğine karar verilmiş bulunması yahut da ayırt etme gücünü sürekli olarak kaybetmiş olması gerekir. Küçükle soybağı ilişkisi olan davalı Ş…, sağdır ve ayırtetme gücünü kaybettiği de iddia edilmemiştir. Yasal şartlar bulunmadıkça davacı N…’ın, çocuğun babası olduğunu ileri sürerek soybağının reddini isteme hakkı yoktur. Bu bakımdan davanın reddi açıklanan sebeplerle sonucu itibariyle doğrudur.

9 SORULAR

 1. VACİDE KARATÜRK dedi ki:

  Soybağının Reddi Davası Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

 2. GÜLBÜKE ÜNAL dedi ki:

  Soybağının Reddi Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 3. SAFA ŞENDUR dedi ki:

  Soybağının Reddi Davası Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 4. OKAN DURMUŞ dedi ki:

  Soybağının Reddi Davası Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 5. EREN BÜYÜKBAŞ dedi ki:

  Soybağının Reddi Davası Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

 6. YAPRAK UZUNLU dedi ki:

  Soybağının Reddi Davası Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

 7. IRAZ CİVAN dedi ki:

  Soybağının Reddi Davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

 8. GÜRKAN AKTEN dedi ki:

  Soybağının Reddi Davası Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

 9. TUĞCE SARUCAN dedi ki:

  Soybağının Reddi Davası Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri