Senette Tahrifat Suç Duyurusu

   YARGITAY: SENETTE TAHRİFAT İDDİASINDA BİLİRKİŞİ ZORUNLULUĞU

 • T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 14050 Karar: 2013 / 22954 Karar Tarihi: 18.06.2013
 • MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET DAVASI – DEĞİŞİKLİKLERİN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN DÜZENLEYEN TARAFINDAN ONAYLANMASI GEREKTİĞİ – İMZANIN KEŞİDECİYE AİT OLMADIĞININ ANLAŞILMASI HALİNDE DÜZELTMENİN YOK HÜKMÜNDE OLACAĞI – BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMASI GEREĞİ.
 • ÖZET: Olayda senet üzerinde yapılan değişikliklerin, geçerli olabilmesi için düzenleyen tarafından imza veya paraf edilmek suretiyle onaylanması gerekir. Bu şekilde yapılan imzaya veya paraf imzasına itiraz halinde, mahkemece, yöntemince imza incelemesi yapılmalıdır. Düzeltmenin onaylı olmaması veya imzanın keşideciye ait olmadığının anlaşılması halinde, düzeltme yok hükmünde olup, senedin düzeltme öncesi durumuna göre değerlendirme yapılır. Somut olayda borçlular tarafından senedin vade ve tanzim tarihlerinde tahrifat yapıldığı iddiasında bulunulduğuna göre bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

 YARGITAY: SENEDİN TAHRİFATTAN ÖNCEKİ HALİYLE GEÇERLİ OLMASI

 • T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 15814 Karar: 2013 / 23730 Karar Tarihi: 24.06.2013
 • BORCA İTİRAZ DAVASI – BONODA TAHRİFAT YAPILDIĞI – BORCA İTİRAZIN KISMEN KABULÜ İLE TAKİBİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – TAKİBİN İPTALİ YÖNÜNDEN HÜKÜM TESİSİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI.
 • ÖZET: Mahkemece, bononun .. TL bedelli olmasına rağmen tahrifat yapılarak .. TL’ye dönüştürüldüğü kabul edildiğine göre, İİK. gereğince borca itirazın kısmen kabulü ile takibin .. TL’lik kısım ve fer’ileri için durdurulmasına karar verilmesi gerekirken ile takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

YARGITAY: ÇEKİN KEŞİDE TARİHİNDE TAHRİFAT

 • T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 17045 Karar: 2013 / 25724 Karar Tarihi: 09.07.2013
 • ŞİKAYET DAVASI – BORÇLUNUN ÖDEME İDDİASININ ÇEKİN LEHTAR ŞİRKETE YÖNELİK OLDUĞU – TAKİP ALACAKLISI BANKA HAKKINDA ÖDEME YADA KABUL BEYANININ MEVCUT OLMAMASI – TAKİP DAYANAĞI ÇEKİN GERÇEK KEŞİDE TARİHİNE GÖRE İBRAZININ SÜRESİNDE OLMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI.
 • ÖZET: Somut olayda, borçlunun ödeme iddiası çekin lehtarı olan şirkete yönelik olup takip alacaklısı banka hakkında bir ödeme ya da kabul beyanı mevcut değildir. Bu haliyle İİK uygulanmaz. Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesinde takip dayanağı çekin gerçek keşide tarihine göre ibrazın süresinde olmadığı anlaşıldığından alacaklının kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yapması mümkün değildir.

YARGITAY: SENET ÜZERİNDEKİ YAZILARIN SİLİNMEYE ÇALIŞILMASI

 • T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 16468 Karar: 2013 / 25392 Karar Tarihi: 04.07.2013
 • ŞİKAYET DAVASI – TEMİNAT İDDİASI – ALACAĞIN VARLIĞI VE MİKTARI YARGILAMAYI GEREKTİRDİĞİNDEN BONOYA DAYALI OLARAK KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP YAPILAMAYACAĞI – ŞİKAYETİN KABULÜ İLE TAKİBİN İPTALİ GEREĞİ
 • ÖZET: Senet arkasındaki kayıtların okunabilen kısmına göre, bononun yurt dışı kredi finansmanının teminatı olarak verildiğini göstermekte olup, kayıtsız şartsız bir borç ikrarı içermemektedir. Bu durumda alacağın varlığı ve miktarı yargılamayı gerektirdiğinden bu bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılamaz. O halde mahkemece, şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.