Senette Tahrifat Suç Duyurusu

Senette Tahrifat Suç Duyurusu nasıl yapılır? Resmi evraklarda yapılan sahtecilikten dolayı vatandaşlar suç işler. Bu suçlar temel olarak üç şekildedir. Bunlar:

 • Sahte resmi belge üretilmesi veya mevcut resmi belgenin gerçeğe aykırı düzenlenmesi
 • Gerçek bir resmi belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi
 • Sahte resmi belgenin kullanılması

Senette Tahrifat Suçunda Nitelikli Haller Nelerdir?

Evrakta sahtecilik suçunda bazı durumlarda verilen cezanın arttırılması durumu söz konusu olabilir. Bu durumlar aşağıda şu şekilde verilir:

 • Kamu görevlisinin resmi belgeyi sahte olarak düzenlemesi, değiştirmesi, kullanması (TCK 204/2),
 • Belgenin sahteciliği ispatlanıncaya kadar geçerli belgelerden olması (TCK 204/3).

Verilen Cezalar Nelerdir?

Belgelerde sahtecilik yapılmasından dolayı alınan cezalar şu şekilde açıklanabilir:

 • Resmi belgede sahtecilik suçu, resmi bir belgenin sahte olarak düzenlenmesi, başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi veya kullanılması şeklindeki suçun basit haliyle işlenirse sanığa verilecek ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. (TCK md. 204/1)
 • Kamu görevlisinin görevinden kaynaklanan görevi kötüye kullanma suretiyle, resmi belgeyi sahte olarak düzenlemesi, değiştirmesi, kullanması halinde resmi evrakta sahtecilik suçunun cezası 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıdır. (TCK md. 204/2)
 • Resmi belgede sahtecilik suçunun maddi konusu olan belge, sahteliği ispatlanıncaya (sabit oluncaya) kadar geçerli olan resmi belgelerden ise yukarıdaki fıkralara göre belirlenen suçun cezası 1/2 oranında arttırılır.
 • Sağlık mensubu kişilerin (ebe, hemşire, doktor ve diğer tüm çalışanlar vs.) gerçeğe aykırı belge düzenleyerek kamunun veya kişilerin zararına yol açması veya herhangi bir haksız menfaat elde etmesi halinde resmi belgede sahtecilik suçu hükümleri gereği cezalandırılır. (TCK md. 210/2 )

Senette Tahrifat Suçun Olması İçin Şartlar

Aşağıda resmi belgede sahtecilik durumu ile ilgili bir takım koşullar yer alır. Bu koşullar şunlardır:

 • Resmi belgede yapılan sahtecilik suçu yazılı belge üzerinde gerçekleşebilir. Evrakta yazılan dilin Türkçe olma zorunluluğu bulunmaz. Önemli olan içeriğin okunabilir ve anlaşılabilir olmasıdır.
 • Evrakta işlenen sahtecilik olayının suç sayılabilmesi için belgenin hukuki olarak bir değere sahip olması gerekir. Aksi takdirde yapılanlar herhangi bir şekilde suç teşkil etmez.
 • Belgenin gerçeğini düzenleyen bir kişi veya kurumun olması durumunda belgede yapılan sahtecilik suç sayılır. Bunun yanı sıra belgede o belgeyi düzenleyen kurum ya da kuruluşların anlaşılması gerekir. İSKİ, Milli Piyango ve İBB gibi kurumların düzenledikleri belgeden o kurumlara ait oldukları kolay bir şekilde anlaşılır.

Resmi belgelerin kamu tarafından düzenlenmesi durumunda belgede yapılan sahtecilik durumları suç olarak sayılır. Bunun yanı sıra gerçeği kamu tarafından düzenlenmeyen bazı belgeler vardır. Bu belgelerde yapılan sahtecilikler suç olarak kabul edilir. Bu belgeler şunlardır:

 • Bono veya çek gibi kambiyo senetleri
 • Emtiayı temsil eden belge
 • Hisse senedi
 • Tahvil
 • Vasiyetname

Senette Tahrifat Suç Duyurusu Yargıtay Kararları

MEMUR MUAMELESİNİ ŞİKAYET DAVASI – DEĞİŞİKLİKLERİN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN DÜZENLEYEN TARAFINDAN ONAYLANMASI GEREKTİĞİ – İMZANIN KEŞİDECİYE AİT OLMADIĞININ ANLAŞILMASI HALİNDE DÜZELTMENİN YOK HÜKMÜNDE OLACAĞI – BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILMASI GEREĞİ.

ÖZET: Olayda senet üzerinde yapılan değişikliklerin, geçerli olabilmesi için düzenleyen tarafından imza veya paraf edilmek suretiyle onaylanması gerekir. Bu şekilde yapılan imzaya veya paraf imzasına itiraz halinde, mahkemece, yöntemince imza incelemesi yapılmalıdır. Düzeltmenin onaylı olmaması veya imzanın keşideciye ait olmadığının anlaşılması halinde, düzeltme yok hükmünde olup, senedin düzeltme öncesi durumuna göre değerlendirme yapılır. Somut olayda borçlular tarafından senedin vade ve tanzim tarihlerinde tahrifat yapıldığı iddiasında bulunulduğuna göre bilirkişi incelemesi yaptırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir.

 YARGITAY: SENEDİN TAHRİFATTAN ÖNCEKİ HALİYLE GEÇERLİ OLMASI

BORCA İTİRAZ DAVASI – BONODA TAHRİFAT YAPILDIĞI – BORCA İTİRAZIN KISMEN KABULÜ İLE TAKİBİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – TAKİBİN İPTALİ YÖNÜNDEN HÜKÜM TESİSİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI.

ÖZET: Mahkemece, bononun .. TL bedelli olmasına rağmen tahrifat yapılarak .. TL’ye dönüştürüldüğü kabul edildiğine göre, İİK. gereğince borca itirazın kısmen kabulü ile takibin .. TL’lik kısım ve fer’ileri için durdurulmasına karar verilmesi gerekirken ile takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

YARGITAY: ÇEKİN KEŞİDE TARİHİNDE TAHRİFAT

ŞİKAYET DAVASI – BORÇLUNUN ÖDEME İDDİASININ ÇEKİN LEHTAR ŞİRKETE YÖNELİK OLDUĞU – TAKİP ALACAKLISI BANKA HAKKINDA ÖDEME YADA KABUL BEYANININ MEVCUT OLMAMASI – TAKİP DAYANAĞI ÇEKİN GERÇEK KEŞİDE TARİHİNE GÖRE İBRAZININ SÜRESİNDE OLMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI.

ÖZET: Somut olayda, borçlunun ödeme iddiası çekin lehtarı olan şirkete yönelik olup takip alacaklısı banka hakkında bir ödeme ya da kabul beyanı mevcut değildir. Bu haliyle İİK uygulanmaz. Mahkemece yaptırılan bilirkişi incelemesinde takip dayanağı çekin gerçek keşide tarihine göre ibrazın süresinde olmadığı anlaşıldığından alacaklının kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yapması mümkün değildir.

YARGITAY: SENET ÜZERİNDEKİ YAZILARIN SİLİNMEYE ÇALIŞILMASI

ŞİKAYET DAVASI – TEMİNAT İDDİASI – ALACAĞIN VARLIĞI VE MİKTARI YARGILAMAYI GEREKTİRDİĞİNDEN BONOYA DAYALI OLARAK KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP YAPILAMAYACAĞI – ŞİKAYETİN KABULÜ İLE TAKİBİN İPTALİ GEREĞİ

ÖZET: Senet arkasındaki kayıtların okunabilen kısmına göre, bononun yurt dışı kredi finansmanının teminatı olarak verildiğini göstermekte olup, kayıtsız şartsız bir borç ikrarı içermemektedir. Bu durumda alacağın varlığı ve miktarı yargılamayı gerektirdiğinden bu bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapılamaz. O halde mahkemece, şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

 

9 SORULAR

 1. RAMAZAN MENTEŞE dedi ki:

  Senette Tahrifat Suç Duyurusu Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

 2. SERDAR BELEN dedi ki:

  Senette Tahrifat Suç Duyurusu Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 3. MERVENUR ARPACI dedi ki:

  Senette Tahrifat Suç Duyurusu Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 4. EMİNE ALPER dedi ki:

  Senette Tahrifat Suç Duyurusu Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 5. AYLİN ŞAHİNKAYA dedi ki:

  Senette Tahrifat Suç Duyurusu Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 6. BESTE DERTLİ dedi ki:

  Senette Tahrifat Suç Duyurusu Bu davada ben nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardımcı olurmusunuz ?

 7. SEVTAP BOZER dedi ki:

  Senette Tahrifat Suç Duyurusu Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

 8. KÜRŞAT EMRE dedi ki:

  Senette Tahrifat Suç Duyurusu Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 9. İLAYDA BURHANLI dedi ki:

  Senette Tahrifat Suç Duyurusu Bu davanın Masrafı ne kadar? Bu dava maliyetli mi bilgi verirseniz sevinirim.

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri