Senette İki Farklı Vade Yazılması

YARGITAY: SENETTEKİ TL DEĞERİNİN ESKİ PARA BİRİMİ OLMASI

  • T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 17098 Karar: 2013 / 25182 Karar Tarihi: 04.07.2013
  • İMZAYA İTİRAZ – TL ÜZERİNDEN DÜZENLENEN BONO – TÜRK LİRASINA VEYA LİRAYA YAPILAN ATIFLARIN YENİ TÜRK LİRASINA YAPILMIŞ SAYILACAĞI – YTL ÜZERİNDEN ASIL ALACAK VE ALACAĞA VADE TARİHİNDEN İŞLEYECEK YASAL FAİZ ORANLARI ÜZERİNDEN İTİRAZIN KALDIRILMASI GEREĞİ
  • ÖZET: Somut olayda, takip dayanağı bono üzerinden düzenlenmiş olup, senetteki bedelin tahrifatsız hali olan … TL sının … YTL ye tekabül ettiği duraksamaya sebebiyet vermeksizin anlaşılmaktadır. Mahkemece, hükmüne uyulan bozma ilamı doğrultusunda … YTL asıl alacak ve bu alacağa vade tarihinden işleyecek yasal faiz oranları üzerinden itirazın kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

YARGITAY BONO SENEDİNDE İKİ FARKLI VADE TARİHİ BULUNMASI

  • T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 16429 Karar: 2013 / 25385 Karar Tarihi: 04.07.2013
  • TAKİBİN İPTALİ DAVASI – TAKİP DAYANAĞI BONONUN TANZİM TARİHİ İTİBARİYLE ÇİFT VADELİ OLARAK DÜZENLENEN SENETLERİN BONO VASFINDA SAYILAMAYACAĞI – HÜKMÜN BOZULDUĞU
  • ÖZET: Somut olayda takip dayanağı bonoda, vade tarihinin, rakamla <30.10.2008″, yazı ile <30 Ekim 2010> olarak yazıldığı görülmektedir. Takip dayanağı bononun tanzim tarihi itibariyle yürürlükte olan kanun maddesinin göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanunun ilgili maddesine göre, çift vadeli olarak düzenlenen senetler, bono vasfında sayılamaz.

YARGITAY BONO BEDELİNİN YAZIYLA VE RAKAMLA FARKLI YAZILMASI

  • T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 16462 Karar: 2013 / 25394 Karar Tarihi: 04.07.2013
  • ÖDEME EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ – SENEDİN TANZİM TARİHİNİN YASANIN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE OLMASI – ALACAKLININ SENETTEN DOLAYI İSTEYEBİLECEĞİ ALACAK MİKTARININ TÜRK LİRASI CİNSİNDEN BELİRLENMESİ – ÖDEME EMRİNİN İPTALİ YÖNÜNDE HÜKÜM TESİSİNİN İSABETSİZLİĞİ.
  • ÖZET: Somut olayda takibe konu senedin tanzim tarihi, anılan yasanın yürürlüğünden önce olup, senede dayanılarak takip tarihi itibariyle talep edilebilecek miktar, senet bedeli olan <…> TL’den altı sıfır atılmak suretiyle bulunan <..> TL olmaktadır. Bir başka ifadeyle alacaklının senetten dolayı isteyebileceği alacak miktarı …> TL ‘dir. O halde mahkemece, 2004 Sayılı Kanunun ilgili maddesi gereğince <..> TL’nin üzerinde kalan alacakla ilgili takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, ödeme emrinin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.