Senet İcra Takibine İtiraz

Senet İcra Takibine İtiraz

Senette borca itiraz, dilekçe ile ilgili icra müdürlüğüne başvurması ile yapar. Ancak bu durumda, borçlu, borca karşı yapacağı itirazını bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirir. Bu itiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz. İcra mahkemesi hakimi, itiraz sebeplerinin tahkiki için iki tarafı en geç otuz gün içinde duruşmaya çağırır. Hakim, duruşma sonucunda borcun olmadığının veya itfa veya imhal edildiğinin resmi veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispatı halinde itirazı kabul eder. İcra mahkemesi hakimi yetki itirazının incelenmesinde taraflar gelmese de gereken kararı verir.  İcra mahkemesi hakimi, borçlunun itiraz dilekçesine ekli olarak ibraz ettiği belgelerden borcun itfa veya imhal edildiği veya senedin metninden zamanaşımına uğradığı veya borçlunun borçlu olmadığı yahut icra dairesinin yetkili olmadığı kanaatine varırsa, daha evvel itirazın esası hakkındaki kararına kadar icra takibinin muvakkaten durdurulmasına karar verebilir

SENETTE FAİZE İTİRAZ

Senette faize itiraz, dilekçe ile ilgili icra müdürlüğüne başvurması ile yapar. Ancak bu durumda, borçlu borçlu olmadığı veya borcun itfa edildiği veya mehil verildiği veya alacağın zaman aşımına uğradığı veya yetki itirazını sebepleri ile birlikte beş gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek merciden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediği takdirde cebri icraya devam olunacağı ihtarı. İtiraz satıştan başka icra takip muamelelerini durdurmaz.

SENETTE İMZAYA İTİRAZ

Senette imzaya itiraz, dilekçe  başvurması ile yapar. Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği takdirde yeniden ilâmsız takip yapılamaz.  Borçlu itirazını varit gösterecek hiçbir belge ibraz edemezse icra mahkemesi itirazın kaldırılmasına karar verir. İtiraz birinci fıkrada gösterilen senet veya makbuz yahut belgeye müstenit ise itirazın kaldırılması talebi reddolunur. Borçlu murisine ait bir alacak için takip edilmekte olup da, terekenin borca batık olduğunu ileri sürerse bu hususta ilam getirmesi için kendisine münasip bir mühlet verilir. Bunun dışında itirazın kaldırılması talebinin kabul veya reddi için ileri sürülen iddia ve savunmalar bekletici mesele yapılamaz.

Borçlunun gösterdiği belge altındaki imza alacaklı tarafından inkar edilirse hakim, 68/a maddesinde yazılı usule göre yaptığı inceleme neticesinde imzanın alacaklıya ait olduğuna kanaat getirdiği takdirde alacaklının itirazın kaldırılması talebini reddeder ve alacaklıyı sözü edilen belgenin taalluk ettiği değer veya miktarın yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Alacaklı genel mahkemede dava açarsa bu para cezasının infazı dava sonuna kadar tehir olunur ve alacaklı bu davada alacağını ve imzanın kendisine ait olmadığını ispat ederse bu ceza kalkar.

SENETTE YETKİ İTİRAZI

Senette yetki itiraz, dilekçe ile ilgili icra müdürlüğüne başvurması ile yapar. İcra mahkemesi hakimi, borçlunun itiraz dilekçesine ekli olarak ibraz ettiği belgelerden borcun itfa veya imhal edildiği veya senedin metninden zamanaşımına uğradığı veya borçlunun borçlu olmadığı yahut icra dairesinin yetkili olmadığı kanaatine varırsa, daha evvel itirazın esası hakkındaki kararına kadar icra takibinin muvakkaten durdurulmasına karar verebilir.

Senet İcra Takibine İtiraz – İptali Davası

Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun ve ferilerinin itfa edildiğini yahut alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat ederse, takibin iptal veya talikini her zaman icra mahkemesinden isteyebilir. Borçlu, alacaklının takip hakkı olmadığını şikayet yolu ile ileri sürebilir. İcra mahkemesi müddetinde yapılan şikayet veya itiraz dolayısıyla, usulü dairesinde kendisine intikal eden işlerde takibin müstenidi olan kambiyo senedinin bu vasfı haiz olmadığı veya alacaklının kambiyo hukuku mucibince takip hakkına sahip bulunmadığı hususlarını re’sen nazara alarak yapılan takibi iptal edebilir.

12 SORULAR

 1. AYHAN PER dedi ki:

  Senet İcra Takibine İtiraz Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 2. PELİN EMMEZ dedi ki:

  Senet İcra Takibine İtiraz Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

 3. SERCAN SARIASLAN dedi ki:

  Senet İcra Takibine İtiraz Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

 4. EMİR AKAY dedi ki:

  Senet İcra Takibine İtiraz Davayı açma şartları nelerdir..

 5. DOĞUHAN BEK dedi ki:

  Senet İcra Takibine İtiraz Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

 6. TUBA HAPOĞLU dedi ki:

  Senet İcra Takibine İtiraz Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı’nda bilgi verirmisiniz.

 7. FEHMİ BABAOĞLU dedi ki:

  Senet İcra Takibine İtiraz Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

 8. AKİF TUNÇKOL dedi ki:

  Senet İcra Takibine İtiraz Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 9. HAMZA ATAOĞLU dedi ki:

  Senet İcra Takibine İtiraz Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 10. GÜLÇİN İNCE dedi ki:

  Senet İcra Takibine İtiraz Davanın şekli zamanı ve basarı olanağımız tam olarak nedir sizden bilgi rica edebilirmiyim…

 11. BALKİ AKYÜZ dedi ki:

  Senet İcra Takibine İtiraz Bu konuda dava dilekçesi nasıl yazılır nedeniler nasıl açıklanır.

 12. AHSEN OKUTAN dedi ki:

  Senet İcra Takibine İtiraz Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri