Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Vazgeçme

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Vazgeçme

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Vazgeçme Nasıl Olur? Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin feshi, her hukuki dayanağa sahip olan sözleşmede olduğu gibi tarafların birtakım yükümlülüklere dikkat ederek gerçekleştirmesi gereken bir uygulamadır. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi; bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmesine karşılık, bakım alacaklısının sözleşmede belirtilen bir malvarlığını ona devretmesi anlamına gelmektedir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesinden vazgeçme, Borçlar Hukuku kapsamında birtakım yükümlülüklere dikkat edilerek gerçekleştirilmesi gereken aksi halde hukuki sonuçlar doğuran bir işlemdir.

Ölünceye kadar bakıp gözetme sözleşmesi, taraflarına karşılıklı olarak hak ve borçlar yükleyen bir sözleşme şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu sözleşmenin ıvazlı bir niteliğe sahip olduğu aşikardır. Dolayısıyla ölünceye kadar bakma sözleşmeleri tenkise de tabi değildir.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Şartları Nelerdir?

Ölünceye kadar bakma ve gözetme sorumluluğu bulunan bakım borçlusu, bakım alacaklısı tarafından mirasçı olarak atanmışsa, ölünceye kadar bakma sözleşmesinin genel esaslarına miras sözleşmesine ilişkin hükümler uygulanmaktadır. Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince bakım borçlusuna bir taşınmazını devreden olan bakım alacaklısı, haklarını güvence altına almak için bu taşınmazın üzerinde satıcı gibi yasal ipotek hakkını bulundurmaktadır.

Bakım alacaklısı, mirasçı olarak atandığı durumda sözleşmenin kurulmasıyla birlikte bakım borçlusunun aile topluluğuna katılmış sayılmaktadır. Bakım borçlusu almış olduğu malların değerine göre hakkaniyetin gerektirdiği edimleri bakım alacaklısına karşı yerine getirmek durumundadır. Bununla birlikte bakım borçlusu, sözleşmeden doğan yükümlülükleri arasında bakım alacaklısına özellikle uygun yiyecek ve barınma ihtiyacını karşılamak, hastalığında gerekli özenle bakmak ve tedavisinde yapılması gerekenleri yerine getirmek zorundadır.

Her ne kadar ölünceye kadar bakma sözleşmesi dahilinde borcun kapsamı ve ifası kişiler arasında oluşturulmuş olsa da yetkili makamların onayından geçen genel düzenlemelerle belirlenmektedir. Bu düzenlemeler sözleşmenin içeriğinden sayılmaktadır.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Feshedilir?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinden vazgeçmek isteyen sözleşme tarafları, Türk Borçlar Kanunu’nun 616. ve 617. maddelerinde yer alan hükümlere göre düzenlenen esaslara uymak durumundadır. Buna göre;

 • Tarafların edimleri arasında önemli ölçüde oransızlık bulunması ve fazla alan taraf kendisine bağışta bulunulma amacı güdüldüğünü ispat edemezse diğer taraf, altı ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, sözleşmeyi her zaman feshedebilir.
 • Söz konusu sözleşmeden doğan oransızlığın tespitinde sosyal güvenlik kurumu tarafından bakım borçlusuna verilenin değerine denk olacak şekilde anapara değeri ile bağlanacak irat arasındaki fark esas alınır.
 • Sözleşmeden doğan borçlara aykırı davranılması durumunda, sözleşmenin devamı çekilmez bir hale gelir ya da başkaca önemli sebepler ölünceye kadar bakma sözleşmesinin devamını imkansız hale getirirse, taraflardan her biri sözleşmeyi önel vermeksizin feshedebilir.
 • Bu sebeple feshedilen sözleşmelerde kusurlu taraf, aldığı şeyi geri verir ve kusuru bulunmayan tarafa bu yüzden uğradığı zarara karşılık mahkemece belirlenen uygun bir tazminat ödemekle yükümlü olur.
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Vazgeçme

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Vazgeçme

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Vazgeçme

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısına ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da malvarlığını veya bazı malvarlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği sözleşmelerdir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bir taşınmaz malın mülkiyetinin devri çerçevesinde, bir kişinin diğer kişinin ölümüne dek bakmayı ve gözetmeyi taahhüt etmiş olmasıdır. Bu konuya ilişkin olarak Borçlar Kanunu çerçevesinde ölünceye dek bakma sözleşmesi, mirasçı atanmasını içermeyen bir hal bulunuyor olsa dahi miras sözleşmesi biçiminde gerçekleştirilmediği sürece geçerliliği bulunmamaktadır. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusu tarafından bakım alacaklısına ölene dek bakma, gözetme ve ihtiyaçlarını karşılamayı, bakım alacaklısının da mal varlığını ya da bazı mal varlığı değerlerini kendisine devretmesi usulü ile uygulanmakta olan sözleşme türlerinden birisidir.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile ilgili olarak bazı durumlarda vazgeçme söz konusu olabilmektedir. Bu konuya ilişkin olarak Yargıtay tarafından örnek teşkil eden kararlar bulunmaktadır. Bu kapsamda da ‘Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ndaki ESAS:2013/2400 Karar:2014/68’ konu ile ilgili örnek davada davacı tarafından 12 nolu parselde bulunan yarı payını 1993 senesinde, eşi ve davalının annesi olan dava dışı Meliha’ya bağışlamış olduğunu, kalan yarım payını da 11.04.2002 tarihinde ölene dek kadar bakma ile şartlı evlatlığı olan davalıya temlik etmiş olduğu, davacının, davalıya karşı, daha önce evvel 30.10.2007 tarihinde kendisine bakılmadığı iddiası ile tapu iptali ve tescil davası açmş olduğu fakat yargılama esnasında feragat etmesi sebebi ile davanın reddine karar verildiği ve kararın 25.04.2008 tarihinde kesinleştiği anlaşılıyor.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nda gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesinde davacının, dava dilekçesinde davalının kendisine bakmadığını iddia etmesi, davacının şu an için bakıma muhtaç olmadığını, davalının gelecek dönem içerisinde kendisine yönelik mevcut bakım sorumluluklarını yerine getirmeyeceği kanaati içerisinde olduğuna dikkat ederek davayı açmış olduğu, dosya içeriği ve dinlenmiş olan tanık beyanlarından da davalının, davacıya karşı bakım borcunu yerine getirdiğinin anlaşıldığı, davacı yanın taşınmazı temlik etmesinin ardından, kendisine gelecek dönem içerisinde bakılmayacağı tereddüttü ile dava açmasının kabul edilmesinin olanaksız olduğu ve beraberinde bakım borcu yerine getirilmemesi durumunda dava açılmasının her dönem olanaklı olduğunu gözetildiğinde davanın reddedilmesinin isabetli olduğu kanaatine varıldığı belirtiliyor.

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Feshi

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin feshi ile ilgili olarak 2 alternatif bulunuyor. Buna göre;

*Önel verilerek ölünceye kadar bakma sözleşmesinin feshi: Kanun kapsamındaki madde 616 çerçevesinde tarafların edimleri arasında ciddi düzeyde oransızlık bulunması ve fazla alan taraf kendisine bağışta bulunulma hedefledikleri ispat edilmez ise diğer taraf, 6 ay önce bildirimde bulunmak şartıyla sözleşmeyi her dönemde feshetme şansına sahip olabiliyor.

*Önel vermeksizin ölünceye kadar bakma sözleşmesinin feshi: Kanun kapsamındaki madde 617 çerçevesinde sözleşmeden doğan borçlara aykırı hareket edilmesi nedeni ile söz konusu sözleşmesinin devamı çekilmez duruma gelir ya da başka şekilde ciddi nedenler sözleşmenin devamını olanaksız hale getirmektedir. Bu hallerde taraflardan her biri aracılığı ile önel vermeksizin feshedilebiliyor.

8 SORULAR

 1. ATAALP ATASEVER dedi ki:

  iyi günler kolay gelsin. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Vazgeçme hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

 2. FUAT OBAY dedi ki:

  Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Vazgeçme Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

 3. DÜRİYE ÇAĞIRGAN dedi ki:

  Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Vazgeçme Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

 4. ÖZER ÖRS dedi ki:

  Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Vazgeçme Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

 5. GAMZE ŞENVER dedi ki:

  Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Vazgeçme Ben yurtdışında yaşıyorum Türkiyeye gelmem dava sürecini etkilermi

 6. NAZ BAŞKAN dedi ki:

  Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Vazgeçme dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

 7. AYDIN KOCACIKLI dedi ki:

  Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Vazgeçme Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler….

 8. NİSA KÖYBAŞI dedi ki:

  Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinden Vazgeçme Bu davada bir çok talebim oldu hiç bir şekilde sonuç alamadım bundan sonra ne yapılabilir.

AVUKATA SORU SOR

 

AVUKATA SORU SORUN

Bize Ulaşın
[recaptcha]

BİZE ULAŞIN

İletişim Bilgileri